начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 14, 8 - 14 април 2019 г. > Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ за...
в. Седмичен законник
бр. 14, 8 - 14 април 2019 г.

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ за наследник на работник или служител

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

   Преди една година почина съпругът ми и от НОИ ми отпуснаха наследствена пенсия, въпреки че той не беше пенсионер, понеже нямаше необходимите години за пенсия. Аз като негова наследница мога ли да получа обезщетение от 6 работни заплати поради това, че е работил на едно и също място през последните двадесет години?

   Чл. 80, ал. 1 от КСО установява, че личните пенсии могат да преминават в наследствени с изключение на пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за старост, социалните пенсии за инвалидност и персоналните пенсии. А съгласно алинея 2-ра на чл. 80 КСО правоимащи на наследствена пенсия са децата, преживелият съпруг и родителите.
Чл. 83, ал. 2 КСО постановява, че когато починалият е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на наследниците се отпуска наследствена пенсия, изчислена от полагащата се пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако това е по-благоприятно за тях, отколкото ако пенсията е в съответствие с вида на личната пенсия за общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, която починалият би получил като инвалид със загубена работоспособност повече от 90 на сто (арг. от ал. 1 на чл. 83 КСО).
В чл. 32, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) се съдържа една фикция, според която при преценяване правото на наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст от наследодател, който не е бил пенсионер, се счита, че той със смъртта си отговаря на изискването за навършена възраст съгласно действащата разпоредба на чл. 68, ал. 1 КСО към датата на смъртта.
На основание цитираните по-горе нормативни актове е отпусната наследствената пенсия, изчислена от полагащата се пенсия за осигурителен стаж и възраст на починалия съпруг.

   За да възникне обаче правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) в размер на 2, респ. 6 брутни трудови възнаграждения, е необходимо да са налице едновременно следните предпоставки:
1. работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и
2. навършване на определена възраст и натрупване на определен осигурителен стаж. В случай че едната от двете предпоставки липсва, работникът или служителят няма да има право на това обезщетение, респ. не биха възникнали права за неговите наследници.
Недопустимо би било в случая да се приложи чл. 32, ал. 2 от НПОС, тъй като презумпциите и фикциите (каквато е нормата на чл. 32, ал. 2) не могат да се прилагат по аналогия. Фикцията е нещо несъществуващо реално. Чрез фикцията с един осъществен юридически факт се свързват правните последици, които обикновено могат да се породят само от друг юридически факт. Т.е. правната норма приравнява по последици два различни юридически факта. В конкретния случай - към осъществения юридически факт - смъртта на осигуреното лице, са привързани последиците на неосъществения юридически факт - навършването на необходимата възраст по чл. 68 КСО само и единствено при преценка за правото на наследствена пенсия.Статия със свободен достъп