Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 14, 8 - 14 април 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 8 - 14 април 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 14/2019 г.

ДВ, бр. 7 от 22.1.2019 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Правителството прие Постановление № 8 от 17 януари 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерски...

Министерски съвет бр. 14/2019 г.

Правителството предлага законопроект, с който се правят промени в Закона за българските лични документи и в Закона за Министерството на вътрешните работи. Въведените изменения ще усъвършенстват процеса, свързан с предоставяне на административни услуги от МВР и ще доведат до намал...

Народно събрание бр.14/2019 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, които дават възможност за създаване на нови точки за достъп до услугите на кадастъра. Целта на законопроекта е да се подобри административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги, кат...

Особености на годишното счетоводно приключване на земеделските кооперации 2018 г.

Годишното счетоводно приключване е важен етап от дейността на всяко предприятие, но и на повече от 400 земеделски кооперации в страната. Този етап от дейността на УС, КС и съставителя на годишния финансов отчет на всяка земеделска кооперация е толкова важен, колкото и цялостната ...

Уволнение на служител от ръководството на предприятието - правни аспекти

Договорите за възлагане управлението на търговски дружества определят широк кръг права и отговорности на ръководителите на дружествата. Целта е да се създадат всички условия за успешно изпълнение на основната задача - повишаване ефективността на дейността на дружеството и неговот...

Въпроси и отговори

Бракуване на ДМА

ДМА са придобити и въведени в експлоатация през 1971 г. През 2007 г. същите активи са изнесени на публична продан, откъдето ги закупуваме. Една част от тях в размер на 300  000 лв. са морално остарели и нямат необходимите експлоатационни качества. Не са начислявани амортизации от...

Бракуване на стоки

Производител на хляб разкарва със стокови разписки произведената продукция в провинцията. За извършените продажби издава фактура на края на всеки месец. Съгласно сключените договори с търговците на дребно хляб, непродаден два дни от получаването, се взима обратно от производителя...

Данъчни аспекти при търговска операция с три участника

Българската компания продава на Хонконг компания - с условия на доставка CIF Испания. Българската компания е отговорна за превоза на стоките до Испания - има съответно товарителница дотам и фискалният ефект се счита за междуобщностна доставка. Съответно декларира доставката в Инт...

Данъчно третиране на печалби на български предприятия, реализирани чрез място на стопанска дейност извън страната

Членството на страната ни в ЕС увеличи случаите, при които български данъчно задължени лице осъществяват дейност извън страната, при обстоятелства, които пораждат съмнения относно мястото за стопанска дейност, чрез което се реализират техните печалби. Това затруднява избора на за...

Допълнителни парични вноски

Дружество, което е започнало процедура по ликвидация, има взето решение от собственика на капитала дължимият от дружеството към него заем и лихвите по него да бъдат прехвърлени като допълнителни парични вноски по смисъла на Търговския закон. Възможно ли е тези допълнителни паричн...

Заместване на отсъстващ служител

Може ли по изключение служител от по-ниска квалификационна група да замества отсъстващ служител? Работник или служител може да замества свой отсъстващ колега, ако притежава необходимите образование и професионална квалификация за изпълнение на конкретната работа. Това заместване...

Наличието на 8 месеца предварителен стаж като условие за ползване на платен годишен отпуск

Назначихме служителка, която до момента не е работила по трудов договор. Тя обаче настоява, че е полагала труд като самоосигуряващо се лице и има няколко години осигурителен стаж. Има ли право да ползва платен годишен отпуск заради над 8-месечния си осигурителен стаж? Той зачита ...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ за наследник на работник или служител

Преди една година почина съпругът ми и от НОИ ми отпуснаха наследствена пенсия, въпреки че той не беше пенсионер, понеже нямаше необходимите години за пенсия. Аз като негова наследница мога ли да получа обезщетение от 6 работни заплати поради това, че е работил на едно и също мяс...

Обезщетение при уволнение след придобито право на пенсия

Губи ли правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ работник, който прекратява трудовото си правоотношение, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в следния случай. Лицето отново е назначено по трудов договор в същата фирма след един месец и при пъ...

Облагаем доход от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци

Фирма от Калифорния, САЩ, сключва с мен като физическо лице граждански договор за услуга, тя ще се извършва на територията на България, но е предназначена за САЩ като краен продукт. Аз от своя страна сключвам граждански договор за изпълнението на същата услуга с подизпълнител тук...

Осигуряване по граждански договор при няколко възложителя

Лице сключва втори граждански договор за извършване на ремонтна дейност, която ще продължи около три месеца и ще получи сумата 1500 лв., или по 500 лв. за всеки месец. Но лицето полага труд и по първи граждански договор в друго предприятие. Месечната сума по първия граждански дог...

Предизвестие за уволнение от работодателя по време на болнични

Може ли да се връчи или изпрати на адрес предизвестие за прекратяване на трудов договор, докато работникът или служителят е в болнични? При уволнение на някое от посочените в чл. 333, ал. 1 от КТ правни основания се прилагат предварителните закрили по реда на същия член. Ако към...

Прихващане на задължения

Българска фирма А има вземане от българска фирма Б, същевременно фирма Б има вземане от чешката фирма С. Фирма Б настоява вземанията и задълженията и да бъдат компенсирани съответно между фирми А и С. Искам да ви попитам как точно може да бъде осъществена тази операция и съответн...

Справочник

Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани - 2019 г.

Национална агенция за приходите Как се облагат доходите на регистрираните земеделски стопани? Най-общо доходите на регистрираните земеделски стопани се формират от извършваната от тях стопанска дейност и от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от европейските фондове. Д...

Справочна информация бр. 14/2019

Централни валутни курсове за периода 29.03. - 04.04.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...