начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 14, 8 - 14 април 2019 г. > Бракуване на ДМА
в. Седмичен законник
бр. 14, 8 - 14 април 2019 г.

Бракуване на ДМА

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   ДМА са придобити и въведени в експлоатация през 1971 г. През 2007 г. същите активи са изнесени на публична продан, откъдето ги закупуваме. Една част от тях в размер на 300  000 лв. са морално остарели и нямат необходимите експлоатационни качества. Не са начислявани амортизации от 2007 г. Същите ги бракуваме чрез разкомплектоване и придобитите материали на стойност от 3000 завеждаме като актив. Следва ли с разликата (300  000 лв. - 3000 лв.) да се увеличи финансовият резултат в ГДД по чл. 92?

   Дълготрайни материални активи се бракуват, когато са негодни за използване поради физическо изхабяване или повреда или когато са морално остарели и не могат да носят икономическа изгода.
В чл. 28, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане е посочено, че не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси. Но няма подобно изискване за дълготрайните активи. Това означава, че те се признават.
Трябва обаче да има документална обоснованост на брака. Специално определена комисия трябва да състави протокол за брак, който да се утвърди от ръководителя на предприятието. В документа трябва да се посочват данни за актива, както и данни за това дали има виновно лице, какви са основанията за брак и по какъв начин да се ликвидира активът.
Когато счетоводният разход за бракуване е обоснован, той се признава за данъчни цели. В противен случай липсата на документална обоснованост е основание за непризнаването на този разход и коригиране с неговия размер на счетоводния финансов резултат в посока на увеличение по реда на чл. 26, т. 2 от ЗКПО.Статия със свободен достъп