Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 12, Декември 2019 г. > Онлайн магазин – правилата и защо т...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2019 г.

Онлайн магазин – правилата и защо те са толкова важни

Адв. Мария Папазова - адвокат

   Електронната търговия създава впечатление за сектор с много слаба регулация. Но това усещане е подвеждащо. На практика, всички общи изисквания към търговците се отнасят в частност и за тези, които осъществяват търговия чрез онлайн магазин и когато бъдат нарушени може да струва скъпо. Ето защо, тяхното познаване е от съществена важност.

  

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ ОТ ЕДИН ОНЛАЙН МАГАЗИН?

В онлайн магазина се продават стоки и услуги от разстояние като се използват изключително средства за комуникация преди и при сключването на договора за продажба.

На първо място, трябва да се вземат предвид изискванията на Закона за електронната търговия по отношение на част от информацията, която се представя, начина на предоставянето й, общи условия и други.

Ако онлайн магазинът е насочен към крайни потребители, е необходимо да се имат предвид изискванията на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП") и свързаните нормативни актове. Те касаят основно правилата за сключване на договори от разстояние и начина на посочване на информация относно стоките и услугите (напр. наименование, характеристики, състав), цени, търговски условия за доставка, връщане на стоките, рекламации, неравноправни клаузи с потребители.

Приложими са също и правилата на Закона за защита на конкуренцията ("ЗЗК"), свързани със забраните за нелоялна конкуренция, като например за заблуждаваща и недопустима сравнителна реклама, добавки и игри с големи награди.

Разбира се, трябва да се следи и дали за конкретните видове стоки и услуги (напр. храни, козметика, играчки, алкохол, цигари и др.) няма някакви специални изисквания в съответните специални нормативни актове.


ОТ КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ РЪКОВОДИ ЕДИН ТЪРГОВЕЦ - СОБСТВЕНИК НА ОНЛАЙН МАГАЗИН?

Търговецът трябва да дава пълна, ясна, точна и вярна информация на потребителите (или другите таргет групи). И тук се включва информацията, която най-общо оказва влияние върху купувача при вземането на неговото решение да купи стока или ползва услуга – характеристики на стоките, функции и начин на употреба, състав (ако е приложимо), цени и транспортни разходи, условия за доставка и плащане. Това изискване важи и за съдържанието на общите условия, както и за всички маркетингови текстове в онлайн магазина. Наред с това между тях не трябва да има противоречие. В противен случай, може да има твърдения за заблуждаващи търговски практики и реклама.

НЕОБХОДИМИ ЛИ СА ОБЩИ УСЛОВИЯ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА?

Общи условия са необходими, тъй като при онлайн магазина се сключва договор от разстояние. Това е изрично предвидено в ЗЕТ, а в ЗЗП има изисквания за предоставяне на определена информация преди сключването на договора на траен носител. Такъв е сайта на онлайн магазина, ако информацията може да се запази за достатъчно дълго време и търговецът да не може да я променя.

КЪДЕ ТРЯБВА СА РАЗПОЛОЖЕНИ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМО ЛИ Е СЪГЛАСИЕ?

Общите условия трябва да са разположени на видимо място в сайта, така че потребителят да може да ги възпроизвежда. Хубаво е да има линк към тях и в електронното съобщение, с което се потвърждава поръчката на потребителя.

Необходимо е, преди потребителят да натисне бутона за завършване на покупката, да има линк към Общите условия и техническо решение за съгласие с тях (напр. тик-бокс).

КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПОДХОЖДА КЪМ ИЗРАБОТВАНЕТО НА РЕКЛАМИТЕ И ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ В СТРАНИЦИТЕ?

Всеки текст в онлайн магазина, който има за цел да насърчи покупката или ползването на предлаганите стоки и услуги може да се определи като реклама. Строго препоръчително е твърденията в тях да не заблуждават и да стъпват на търговските документи за стоката, официални маркетингови проучвания, общоизвестни факти и др. Те не трябва да заблуждават по отношение на информация, която е от съществено значение за потребителя при покупката (напр. характеристики, наличност, цена, производител). Ако това не е така, търговецът може да отговоря едновременно пред КЗП за нарушение правата на потребителите и пред КЗК за увреждане на конкурентите.

Ако търговецът реши да прави реклама като сравнява стоките или услугите с тези на конкурент, той трябва да се придържа към определени условия посочени в ЗЗК.

КАКВИ ИЗИСКВАНИЯ ИМА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ КАМПАНИИ?

ЗЗК забранява предлагането на два продукта на цената на единия или втория да е само на символична цена. Двата продукта могат да се продават заедно, ако единия е рекламен предмет при определени изисквания, представлява принадлежност към основната стока или ако се прави отбив от цената за покупка на по-големи количества.

Различни видове игри/томболи, за участието в които се изисква покупка на стоката или услугата предмет на промоционалната кампании, са допустими при награди до определена стойност дефинирана от КЗК.

Размерът на отстъпките също трябва да бъде съобразен с изискването в ЗЗК да не се продават големи количества стоки за дълъг период от време на цена по-ниска от разходите за тяхното производство и реализация.

ЗАЩО ЕДИН ОНЛАЙН МАГАЗИН ТРЯБВА ДА СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ ЗАБРАНАТА ЗА КАРТЕЛИРАНЕ?

Правилата на конкуренция, и в частност забраната за картелиране, учат конкурентите как да общуват помежду си и каква информация могат да обменят, за да не се стига до уговорки, които водят до фиксиране на цени и разпределяне на пазари (картел). Основното правило е, че не трябва да се обменя стратегическа информация за клиенти, бъдещи цени, промоции, доставчици, прогнозни количества и производствени капацитети, др. Тази информация може да бъде обменена директно между конкурентите (в приятелски разговор, официална среща, по телефон, имейл), но и през доставчика или използваната онлайн платформа, като би могла да доведе или води до уеднаквяване в пазарното им поведение (картел).

Онлайн търговците използват различни алгоритми, чрез които да се следят промените в цените на конкурентите и в резултат да адаптират своите цени към актуалните пазарни нива. Ако, независимо от алгоритъма, е имало предварителна размяна между конкурентите на информация напр. за бъдещи цени, която да е последвана от промяна в цената на онлайн търговците, би имало основателни подозрения за фиксиране на цени между конкуренти (т.е. картел). Това е тема, която интересува антимонопоните органи все повече и те ще бъдат склонни на разследвания в този сектор занапред.

КАКВИ СА ПРАВИЛАТА В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДОСТАВЧИЦИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ?

Основното правило е, че доставчикът (производител или дистрибутор на едро) не може да определя на онлайн търговеца на какви цени, къде и на кого да продава.

Така например, доставчиците много често се изкушават да определят препоръчителни препродажни цени, чието спазване е обвързано с отстъпки, бонуси или санкции, което ги прави фиксирани и за това - недопустими. При онлайн търговията доставчиците по-лесно могат да установят отклоненията от препоръчителната цена чрез различни алгоритми и да предприемат мерки (напр. спиране или забавяне на доставки). В практиката има примери, в които доставчици използват алгоритми за автоматично коригиране на цената на онлайн търговеца спрямо препоръчителната.

Последните примери от европейската практика сочат, че някои доставчици изискват дадени стоки да не се продават само онлайн, а и във физически магазини, или определят по-високи цени на един същ търговец за стоките, които ще се продават он- и офлайн.

Доставчиците биха могли, също така, да забраняват на онлайн търговците да продават на определена територия и да не извършват продажби в други, където са активни други техни конкуренти. Възможно е също доставчикът да иска онлайн търговецът да продава само или преимуществено само негови стоки (неконкуриране). Такива клаузи са допустими само при определени условия и пазарни дялове на доставчика и онлайн търговеца.

Такива ограничения могат за нарушават ЗЗК или европейското право за защита на конкуренцията, като отговорни са и двете страни по договора. Познаването им би помогнало на онлайн търговците и в преговорите с доставчиците.

МОЖЕ ЛИ С ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРА ОНЛАЙН МАГАЗИН/ПЛАТФОРМА ДА ДАДАТ ПРЕДИМСТВО НА ПАЗАРА?

Възможно е даден онлайн магазин или онлайн платформа поради притежаването на голям обем данни да има спрямо своите търговски партньори господстващо положение или по-силна позиция на договаряне.

Това не е забранено, но търговците трябва да се съобразяват с определени законови ограничения, като например да не налагат необосновани цени или други условия, да не поставят свои търговски партньори в неравностойно положение спрямо техни конкуренти, да не прекратяват доставки/договори без основание, др.

Дори и по-малки онлайн търговците трябва да познават тези ангажименти на по-големите онлайн платформи, с които биха могли да са в търговски отношения, за да имат допълнителни средства за защита.

КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ САНКЦИИ?

Санкциите по ЗЗП са по-ниски, като едни от най-високите стигат до 50 000 лева. Не трябва да се забравя възможността за искове на потребителите за обезщетения, както и възможността КЗП да спира недопустими търговски практики.

Нарушенията по ЗЗК могат да доведат до санкции в размер до 10% от общия оборот на съответния търговец за предходната финансова година, преустановяване на съответната практика, нищожност на споразуменията и искове за обезщетение на засегнатите (потребители, конкуренти).

Наред с горното, подобни разследвания отнемат сериозен паричен и човешки ресурс и водят до сериозни репутационни щети.Статия със свободен достъп