Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 12, Декември 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2019 г.
Коментар на експерта

Адекватно ли обработваме лични данни, когато имаме онлайн магазин?

Когато се извършва онлайн търговия и се поддържа е-магазин, то най-малкото: [[table_1]]...

Лице, установено на територията на страната за целите на ЗДДС

Това дали дадено лице се приема или не за данъчно задължено лице, установено на територията на страната, има съществено значение за целите на облагането с ДДС. Нещо повече, предвид реда за определяне на режима за облагане на доставките на услуги, местоустановеността на стопанскат...

Онлайн магазин – правилата и защо те са толкова важни

Електронната търговия създава впечатление за сектор с много слаба регулация. Но това усещане е подвеждащо. На практика, всички общи изисквания към търговците се отнасят в частност и за тези, които осъществяват търговия чрез онлайн магазин и когато бъдат нарушени може да струва ск...

Още за рентата в земеделието

За да осъществяват своята дейност, всички земеделски производители, регистрирани по Наредба 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (загл. изм. – ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2019 година, с последна промяна в ДВ, бр. 17 от 23...

Промени в ЗОП през 2019 г. Използване на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки

Увод През 2019 г. в Закона за обществените поръчки (ЗОП) се въвеждат две основни групи промени, както следва: - Едната група се отнася до промени, свързани с решаване на спорни моменти в правната уредба и възникнали в тази връзка казуси, както и с оптимизиране на приложимите до м...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчен кредит при осигуряване на нормални условия на труд и задоволяване на други социално-битови потребности

Въпрос: Фирмата ни е построила сграда със санитарен възел и столова, оборудвана с маси и столове за хранене и битови уреди (микровълнова, котлони, фурна, мивка и прибори за хранене). Засега няма да се приготвя и предлага храна, но ще се ползва от работниците на други фирми, които...

Данъчен кредит при ЮЛНЦ

Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗЗД с нестопанска цел - мотоклуб. Ще извършва обучение и тренировки на мотоциклетисти. Ако дружеството се регистрира по ЗДДС, може ли да ползваме данъчен кредит за покупката на мотоциклети, резервни части и консумативи за тях? Отговор: По принц...

Данъчно третиране на доставка, която възниква при продажба на бракуван товарен автомобил

Въпрос: Фирмата е закупила товарен автомобил през 2012 г. В месец септември автомобилът ще бъде бракуван в КАТ и след което ще бъде продаден на регистрирана по ДДС фирма. Трябва ли да начислявам ДДС във фактурата за продажба? Ако не трябва, какво е основанието за неначисляване? К...

Данъчно третиране на услуги за отдаване под наем на апартамент - съпружеска съсобственост

Въпрос: Физическо лице отдава апартамент под наем чрез Booking и Airbnb. Какви са данъчните и осигурителните задължения на физическото лице (по ЗДДФЛ като доход от наем и по ЗМДТ с патентен данък)? Кой трябва да декларира задълженията, апартаментът е на името на съпруга (придобит...

ДДС при изготвяне на архитектурен проект на къща, която ще бъде построена на територията Германия

Въпрос: 1. Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, изготвя архитектурен проект на къща, която ще бъде построена на територията Германия. Получател по услугата е физическо лице, гражданин на Германия, което няма регистрация по ЗДДС. Следва ли да начислим ДДС в България пр...

Доставки, подлежащи на освобождаване от облагане с ДДС по реда на чл. 41 от ЗДДС

Въпрос: Специализиран център за чуждоезиково обучение, възможно ли е дружеството да приложи разпоредбите на чл. 41 от ЗДДС, при какви условия и с какви документи следва да се докаже освободена доставка по чл. 41, т. 2 от ЗДДС? Отговор: Дейността, осъществявана от дружеството (чу...

Доставките при сделки за прехвърляне правото на собственост, учредяване или прехвърляне на вещно право върху земя или отдаването й под наем или аренда, са освободени от облагане

Въпрос: ООД не е регистрирано по ДДС, тъй като не отговаря на изискванията за задължителна регистрация по ЗДДС. Дружеството е собственик на земеделски гори и земи, през които предстои да бъде прокарана магистрала „Хемус“. По тази причина фирмата ще получи обезщетение от държавата...

Заместване на отсъстващ служител

Въпрос: Работя в общинско предприятие и в момента активно се ползват платени годишни отпуски от служителите. При две от позициите се налага да бъдат назначени заместници, които да изпълняват различни трудови задължения от техните (регламентирани в длъжностната им характеристика)....

Извършено подобрение върху нает недвижим имот при изчисляване на годишната корекция по чл.79а от ЗДДС

Въпрос: Как следа да се третира извършено подобрение върху нает недвижим имот при изчисляване на годишната корекция по чл.79а от ЗДДС – като недвижим имот, съответно прилагане на 1/20 във формулите, или като дълготраен актив, при който се прилага 1/5? Отговор: В параграф 1, т. 8...

Издаване на касов бон от кочан

Въпрос: Транспортна фирма, регистрирана по ДДС, извършва услуги по превозване на товари и работа с багер. Няма стационарен обект. Фактурите са основно с плащане по банков път. Ако се издадат фактури на мястото на обекта от ръчен кочан с касов бон и плащане в брой и след това тя с...

Изисквания за съставител на ГФО

Въпрос: Бих искала разяснение относно изискванията за съставител на ГФО от лице, което е магистър по специалността „Счетоводство и контрол“ и необходимия стаж от 2 г., посочен в чл. 18 от Закона за счетоводството. Попадат ли в обхвата на понятието „стаж в областта на счетоводство...

Корекция на данъчен кредит

Въпрос: В капитала на ООД участват в съотношение 80/20 две дружества, които са апортирали имоти за 1000 единици. След година дяловете са продадени на физически лица, които стават собственици на капитала. След 11 години дружеството продава част от имотите на трето юридическо/несвъ...

Корекция на ползван частичен данъчен кредит за офис

Въпрос: През 2018 г. сме придобили дълготраен актив (офис), от който се извършват както облагаеми, така и освободени доставки, така че сделката за нас е с право на частичен данъчен кредит. Коефициентът на ЧДК за 2018 г. е 0,70. Начисленото ДДС по фактурата за покупка е в размер н...

Място на изпълнение на доставка

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС в България, купува стоки от Полша и ги продава в Украйна. Стоките не идват в България. Износител е българската фирма. При покупката полската фирма не ни е начислила ДДС. Трябва ли българската фирма да си самоначисли ДДС за покупката на...

Неправителствени дарения

Въпрос: През 2018 г. физическо лице учредява право на строеж на юридическо лице с условие, че след подписване на акт 15 ще му прехвърли безвъзмездно съответните идеални части от земята. През 2019 г. физическото лице прехвърля с нотариален акт идеални части от земята на строителя....

Обезщетение при командировка - пътни, дневни и квартирни пари

Въпрос: Може ли управител, назначен на ДУК в транспортна фирма, да се командирова като шофьор във фирмата, при положение че има назначени служители шофьори и признава ли се такава командировка за разход на фирмата за данъчни цели? Отговор: Трудовото ни законодателство предвижда ...

Облагане доходите на регистрираните земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на ТЗ и не са избрали да се облагат като еднолични търговци

Въпрос: Земеделски производител съм. За продадената продукция за 2018 г. сумата ми бе изплатена едва на 21.06.2019 г., като в платежното нареждане пише реколта 2018 г. За същата година сме пуснали декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Правилно ли ще постъпим, като пуснем коригираща дек...

Облагане на чуждестранна фирма за доход от източник в страната

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава фактура за сертификация и одит по ISO от румънска фирма. Налага ли се българското дружество да удържа данък при източника? Отговор: В случая чуждестранно юридическо лице (румънска фирма) без място на стопанска дейност н...

Осигуряване на собственик на ЕООД, живеещ в Канада

Въпрос: ЕООД, което беше с прекъсната дейност, сключва договор за отдаване на собствен стопански обект под наем. Следва, че дружеството възобновява дейност, като тя се състои от приход от една фактура за наем на месец. Собственикът на ЕООД пребивава в Канада и е осигурено лице по...

Оспорване прекратяването на трудово правоотношение

Въпрос: Със съдебно решение от 11.06.2019 г., влязло в сила на 16.07.2019 г., служителка е възстановена на работа, като уволнението на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ е признато за незаконно. Лицето, в чиято полза е постановеното решение, не се явява в законоустановения 14-дне...

Отчет за извършени продажби

Въпрос: Дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, може ли да отчита продажбите, платени по банка от физически лица, с отчет за извършени продажби съгласно чл. 119 ЗДДС? Отговор: На основание чл. 119 от ЗДДС с отчет за извършени продажби се отчитат облагаемите доставки, за кои...

Отчитане на наем на офис помещение

Въпрос: Българско дружество прилага МСФО 16 за отчитане на наем на офис помещение. Начислените разходи за амортизация и разходи за лихви признават ли се за данъчни цели по ЗКПО в годината на начисляване? Ако не се признават - това временни или постоянни данъчни разлики ли са? Ако...

Отчитане на фактури

Въпрос: Какви счетоводни записвания следва да се направят за фактура с дата м. август, платена в брой с начислен ДДС и включена в дневник покупки през месец септември? Отговор: Ако към 31 август не се съставят финансови отчети, фактурата може да се отчита през месец септември. Т...

Покупко–продажба на автомобил между лица, установени и регистрирани за целите на облагането с ДДС в две различни държави членки

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува товарен автомобил, който използва в дейността си. След две години продава автомобила на фирма от ЕС с валиден ДДС номер на съответната държава. Автомобилът ще бъде транспортиран на собствен ход дотам. Въпросът ми е какъв е ста...

Право на приспадане на данъчен кредит за придобити мотоциклети и консумативи за тях

Въпрос: Сдружение с нестопанска цел (подготовка на състезатели за мотоциклетни кросови състезания) закупува кросови мотоциклети, резервни части за тях и други консумативи. Ако се регистрира по ЗДДС, сдружението може ли да се ползва като данъчен кредит ДДС за покупка на мотоцикле...

Право на приспадане на данъчен кредит при повторна регистрация

Въпрос: При покупката на сграда фирма е ползвала ДДС. Същата е дерегистрирана по ЗДДС съгласно чл. 106, ал. 2, т. 2 поради натрупани задължения по ДДС. В последната подадена декларация, ДДС е начислено както на наличните стоки така и на сградата върху балансовата стойност. Всеки ...

Прилагане на чл. 79а от ЗДДС

Въпрос: През месец юни 2017 г. придобиваме апартамент, който използваме както за извършване на облагаеми, така и на освободени доставки. Упражняваме правото на данъчен кредит през месец 06.2017 г. Коефициентът по чл. 73 от ЗДДС за 2016 г. е 0,60. Коефициентът по чл. 73 от ЗДДС за...

Продажби по договор от разстояние

Въпрос: ЕООД, регистрирано по ДДС, произвежда промишлени стоки. Продажбите са само по куриерски фирми с наложен платеж, за които се издава касов бон, който се изпраща заедно с пратката. Поръчките са по телефон и ел. поща, не чрез електронен магазин. Продажбите са на физически лиц...

Разпределяне на дивидент при непокрити загуби

Въпрос: Фирма има непокрити загуби от минали години към 31.12.2018 г. в размер на 67 000 лв. За 2018 г. е отчетена печалба в размер на 48 000 лв. Може ли фирмата да разпредели дивидент за 2018 г.? Отговор: Според нас не може да се разпредели дивидент, преди да се покрият всички з...

Редът за облагане услуги, свързани с подбор на персонал за дружество в ЕС

Въпрос: Българско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, ще трябва да извърши услуги на дружество от ЕС, което не е регистрирано по ЗДДС в своята държава. Услугите могат да бъдат свързани с подбор на персонала, като: 1. подбраният персонал може да работи в страната, където е...

Свързани лица

Въпрос: Местно физическо лице е получило заем в размер на 54 000 лева по банков път от чуждестранно физическо лице, негов първи братовчед, местно лице за данъчни цели в Германия. Деклариран е в съответното приложение в ГДД за получени заеми. Моля за отговор на следните въпроси: 1...

Софтуер за управление на продажбите в търговския обект

Въпрос: Магазин за продажба на облекло на дребно има касов апарат, отговарящ на новите изисквания и издава касов бон за продажбите, няма складов софтуер. Следва ли да въведе СУПТО? Отговор: Съгласно дефиницията на понятието, дадена с § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС, „софтуер за управле...

Трудово- и осигурителноправен режим на работници, наети в друга държава-членка

Въпрос: Фирма, регистрирана в България, със собственик местно лице, която не е упражнявала дейност до момента, ще извършва целогодишно строителни услуги на територията на друга страна в ЕС. Наети са лица на трудов договор, български граждани. 1. По кое законодателство ще се трети...

Писма и указания

№ 3 МФ-601/09.07.2019 г. Указание за осъществяване на управленската отговорност в организациите в публичния сектор

I. Въведение Съгласно утвърдената Стратегия1 за развитието на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2018 - 2020 г., основният акцент от визията за развитие на вътрешния контрол е фокусът към ефективността и отчетността при постигане на целите в орг...

№ 3-1368 от 28.08.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получен бонус за реализиран оборот съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „А“ ЕООД е дружество с предмет на дейност търговия на дребно предимно с хранителни стоки и притежава един обект, находящ се в гр. К. Производител на бира – „В“ АД, доставя стоката като бонус и за сделката издава фактура. Търговският представител на...

№ 53-04-765 от 01.08.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-765/12.07.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната: ...

№ 94-00-184/19.08.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-184/13.08.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Към настоящия момент сте самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, като извършвате определена работа по в...

Решения на ВАС

Решение № 13157 от 07.10.2019 г. по адм. дело № 5772/2019 г.

Предмет на спора e отмяна на влязлото в сила решение. Отмяната на влязло в сила решение представлява извънинстанционен способ за отмяна на лимитативно изброените в чл. 239 АПК основания, като соченото от искателя по чл. 239, т. 4 АПК представлява противоречие на решението, чиято...

Решение № 14057 от 22.10.2019 г. по адм. дело № 6691/2019 г.

Предмет на спора e допълнително начислен ДДС по фактура с получател дружество от Панама и по фактура с получател дружество от Руска Федерация, ведно с лихви. Документите, които трябва да представи износителят, за да докаже, че е осъществен износ по смисъла на чл. 28, ал. 1 ЗДДС,...

Решение № 14064 от 22.10.2019 г. по адм. дело № 5713/2019 г.

Предмет на спора e допълнително начислен ДДС с лихви за просрочие. Разпоредбата на чл. 79, ал.1 ЗДДС предвижда начисляване и дължимост на ДДС в случай на липса на стоките, за които при получаването им лицето е ползвало право на данъчен кредит. В хода на ревизията приходните орга...

Решение № 14180 от 23.10.2019 г. по адм. дело № 5205/2019 г.

Предмет на спора е допълнително начислен ДДС ведно със законните лихви. Обратното писмо не съдържа реквизитите и формата на документ, променящ валидността и действието на сделките, сключени с участието на лицето. Договорите не са обявени за нищожни и по съдебен ред, поради което...

Решение № 14336 от 25.10.2019 г. по адм. дело № 3825/2019 г.

Предмет на спора са допълнително определени задължения по ЗДДС за 12.2013 г., 12.2014 г., 12.2015 г., 12.2016 г. и 07.2017 г. Съгласно чл. 27, ал. 2 ЗДДС, действащ в периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г., данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3 е сумата на нап...

Решение № 14382 от 28.10.2019 г. по адм. дело № 5064/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди 10.2012 г. и 10.2013 г. и начислени лихви за забава. Румънските дружества, получатели по процесните доставки, имат статут на данъчно задължени лица към датите на издаване на фактурите. Ирелевантно в случая е, ч...

Решение № 14671 от 31.10.2019 г. по адм. дело № 3357/2019 г.

Предмет на спора са задължения на ЕООД за корпоративен данък за 2012 г. и за ДДС за данъчните периоди април и декември 2012 г., определени по реда на чл. 122 – 124 ДОПК, поради установени данни за укрити приходи по смисъла на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК. Представени са от гръцката...

Решение № 14710 от 31.10.2019 г. по адм. дело № 5193/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за годишен данък по ЗДДФЛ за 2011 г. - 2015 г.; ДДС за данъчни периоди 12.2011 г. - 12.2015 г.; ДОО за 2015 г.; ЗО за 2015 г. и ДЗПО-УПФ за 2015 г. ведно с лихви. При изчерпателно посочените предпоставки на чл. 122, ал. 1 ДОПК е невъзмож...

Решение № 14716 от 31.10.2019 г. по адм. дело № 641/2019 г.

Предмет на спора са установени данъчни задължения за ДДС за периоди 08. – 12.2016 г. и 01. и 02.2017 г., и за корпоративен данък за 2016 г. ведно с лихва. Съгласно чл. 25, ал. 4 ДДС, при доставка с периодично или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. ...

Решение № 14717 от 31.10.2019 г. по адм. дело № 4865/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., и допълнително начислени задължения по ЗДДС ведно с лихви, в резултат на изменение на декларираните за съответните периоди резултати. По процесните фактури са осъществени реални доста...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 12 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.11. - 30.11.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 76 до бр. 82 от 2019 г.

ДВ, бр. 76 от 27.9.2019 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Споразумението между Европейската инвестиционна банка и правителството на Република България за вноска във Фонда на Инициативата за икономическа устойчивост Закон за ратифициране на Анекс към Рамковото споразуме...