Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 8, 24 фев. - 1 март 2020 г. > Обработване на лични данни
в. Седмичен законник
бр. 8, 24 фев. - 1 март 2020 г.

Обработване на лични данни

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

   Въпросът е във връзка с Регламента за лични данни, който влезе в сила месец май 2018 г.: Необходимо ли е искането на съгласие от родител (настойник) за обработка на личните му данни при настаняване на дете под 14-годишна възраст в хотел. Имаме законово основание чл. 116 (1) и (2) от Закона за туризма, но все пак няма изрично уточнение, касаещо децата.

   Общият регламент за защита на данните (ОРЗД), който започна да се прилага от 25 май 2018 г., не промени принципното положение, че обработването на лични данни е законосъобразно, ако е налице поне едно от следните условия:
- Субектът на данните е дал съгласие за обработването.
- Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
- Обработването е необходимо за спазването на законово задължение на администратора.
- Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице.
- Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия на администратора.
- Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора, освен когато преимущество пред тези интереси имат интересите или правата и основните свободи на субекта.
Оттук произтича и краткият отговор на така поставения въпрос: щом е налице друго условие за законосъобразност на обработването (в случая - изпълнение на законово задължение на администратора), изрично съгласие за такова обработване не е необходимо.
За пълнота може да се спомене още, че регламентът не въвежда особено специфични нови правила, свързани с обработването на лични данни на деца. В разпоредбата на чл. 8 ОРЗД се засяга само един частен случай - когато обработването се основава на съгласие на субекта на данните (дете) и това съгласие се дава в онлайн среда, например за създаване на потребителски профил на интернет сайт.Съгласието като условие за законосъобразност на обработването на данни извън електронната среда и изобщо възможността за формиране на правновалидна воля от лицето, напр. за встъпване в договорни отношения, не са предмет на уредба в регламента.

   Второто уточнение, което може да се добави тук, е, че често в практиката се допуска смесване между въпросите на съгласието и правото на информация. Независимо на какво основание са предприети действия по обработването на лични данни, субектът на данните винаги има правото да получи информация относно това кой е администраторът на данните и как може да се свърже с него, какви са целите на обработването, предоставят ли се данните на други лица и т.н. (вж. чл. 13 от ОРЗД). Това не означава, че във всички случаи се изисква той да даде съгласието си за обработването на данните, а само, че има правото да получи информация по посочените теми. В контекста на поставения тук въпрос препоръчително е администраторът да се погрижи и да документира мерките, които е предприел в насока обезпечаване на правото на информация на родителя (настойника) на малолетно лице за обработването на неговите лични данни.Статия със свободен достъп