начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 8, 24 фев. - 1 март 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 24 фев. - 1 март 2020 г.
Законодателство

Нови моменти в отчетността на бюджетните организации

В издадените от министъра на финансите указания за годишното счетоводно приключване, изготвянето и публикуването на годишните финансови отчети за 2019 г. - ДДС № 6/23.12.2019 г., в раздел ХII. Други въпроси за отчетността на бюджетните организации са...

Особености на годишното счетоводно приключване в земеделските кооперации на отчетната 2019 г.

Всяка година процесът на годишното счетоводно приключване се повтаря. Въпреки че много от процедурите уж се знаят, от задаваните през годината въпроси става ясно, че в много земеделски кооперации има затруднения както за изпълнение на целия процес на...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за туризма

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за туризма. Националните курорти ще се обявяват за такива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. Предвижда се с наредба да се уредят критериите, на които след...

Парламентът записа в окончателно приетите промени в Закона за хазарта, че единствено Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” администрира лотарийни игри, без томбола, бинго, кено и техните разновидности, след получаване на съответния лиценз

Парламентът записа в окончателно приетите промени в Закона за хазарта, че единствено Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” администрира лотарийни игри, без томбола, бинго, кено и техните разновидности, след получаване на съответния лиц...

Министерски съвет

Правителството прие постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

Правителството прие постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Близо 17 000 км от около 20 000 км републиканска пътна мрежа ще бъде безплатна за товарните автомобили н...

Въпроси и отговори

Доставка на рекламни клипове

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, получава фактура за извършена услуга от румънска фирма, нерегистрирана за целите на ДДС в Румъния. Услугата се състои в изработването на рекламни клипове, които се ползват за всички пазари на бълг...

Обработване на лични данни

Въпросът е във връзка с Регламента за лични данни, който влезе в сила месец май 2018 г.: Необходимо ли е искането на съгласие от родител (настойник) за обработка на личните му данни при настаняване на дете под 14-годишна възраст в хотел. Имаме законо...

Осигурителни вноски за положен личен труд в ЕООД

Осигурявам се като СОЛ на минимален праг за дейност от свободна професия. Като собственик на ЕООД ще извършвам личен труд във фирмата Въпросите са ми следните: 1. Трябва ли да внасям осигуровки върху дохода ми от личен труд в ЕООД? 2. Трябва ли да по...

Предизвестието тече и през отпуска

Работник в предприятието ни отправи предизвестие за напускане. Междувременно ползва годишен отпуск. Тече ли отправеното предизвестие през времето на ползване на отпуска? Според закона всеки работник може да прекрати трудовия си договор, като отправи...

Представително облекло на служители по трудови договори в организация

В какви случаи се предоставя представително облекло на работещите по трудови договори в организация по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и къде следва да е регламентирано - във вътрешен акт, наредба или др.? Въпросът е за представително облекло, а не работно или ...

Ред и начин за назначаване на работа на физически лица, граждани на трета страна (извън ЕС)

Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност въвежда най-общо две групи правила относно наемането на чужденци по трудово правоотношение, които условно могат да се обозначат като “общ ред” и хипотези на “упражняване на висококвалифицирана заето...

Третиране по ЗДДС на последователни доставки на стоки, които са осъществени чрез използването на един транспорт

Четири фирми, установени и регистрирани за целите на ДДС в четири различни държави членки - Люксембург, Италия, България и Румъния, осъществяват търговска операция за покупко-продажба на стока, при която възникват три доставки, но се извършва един въ...

Справочник

Основни промени в областта на пенсионното осигуряване, влезли в сила от 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г.

Национален осигурителен интитут I. Промени, произтичащи от показателите в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2020 г. 1. Размери на месечния осигурителен доход за 2020 г: - минимален месечен размер на осигурителния дохо...

Ползвателите на Windows XP и по-стари браузери няма да имат достъп до е-услугите на НАП след 17.02.2020 г.

Национална агенция за приходите От 17.02.2020 г. всички услуги и сървиси, предоставяни от НАП, ще бъдат достъпни единствено чрез използването на транспортен протокол TLSv1.2. с цел гарантиране сигурността на обменяните данни. Клиентите на НАП, които...

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” [[app_21111_1]] [[app_21112_2]] [[app_21113_3]] [[app_21182_4]] [[app_21185_5]]...

Справочна информация бр. 8/2020

Централни валутни курсове за периода 14.02. - 20.02.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...