Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 8, 24 фев. - 1 март 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 24 фев. - 1 март 2020 г.
Законодателство

Нови моменти в отчетността на бюджетните организации

В издадените от министъра на финансите указания за годишното счетоводно приключване, изготвянето и публикуването на годишните финансови отчети за 2019 г. - ДДС № 6/23.12.2019 г., в раздел ХII. Други въпроси за отчетността на бюджетните организации са...

Особености на годишното счетоводно приключване в земеделските кооперации на отчетната 2019 г.

Всяка година процесът на годишното счетоводно приключване се повтаря. Въпреки че много от процедурите уж се знаят, от задаваните през годината въпроси става ясно, че в много земеделски кооперации има затруднения както за изпълнение на целия процес на...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за туризма

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за туризма. Националните курорти ще се обявяват за такива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. Предвижда се с наредба да се уредят критериите, на които след...

Парламентът записа в окончателно приетите промени в Закона за хазарта, че единствено Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” администрира лотарийни игри, без томбола, бинго, кено и техните разновидности, след получаване на съответния лиценз

Парламентът записа в окончателно приетите промени в Закона за хазарта, че единствено Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” администрира лотарийни игри, без томбола, бинго, кено и техните разновидности, след получаване на съответния лиц...

Министерски съвет

Правителството прие постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

Правителството прие постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Близо 17 000 км от около 20 000 км републиканска пътна мрежа ще бъде безплатна за товарните автомобили н...

Въпроси и отговори

Доставка на рекламни клипове

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, получава фактура за извършена услуга от румънска фирма, нерегистрирана за целите на ДДС в Румъния. Услугата се състои в изработването на рекламни клипове, които се ползват за всички пазари на бълг...

Обработване на лични данни

Въпросът е във връзка с Регламента за лични данни, който влезе в сила месец май 2018 г.: Необходимо ли е искането на съгласие от родител (настойник) за обработка на личните му данни при настаняване на дете под 14-годишна възраст в хотел. Имаме законо...

Осигурителни вноски за положен личен труд в ЕООД

Осигурявам се като СОЛ на минимален праг за дейност от свободна професия. Като собственик на ЕООД ще извършвам личен труд във фирмата Въпросите са ми следните: 1. Трябва ли да внасям осигуровки върху дохода ми от личен труд в ЕООД? 2. Трябва ли да по...

Предизвестието тече и през отпуска

Работник в предприятието ни отправи предизвестие за напускане. Междувременно ползва годишен отпуск. Тече ли отправеното предизвестие през времето на ползване на отпуска? Според закона всеки работник може да прекрати трудовия си договор, като отправи...

Представително облекло на служители по трудови договори в организация

В какви случаи се предоставя представително облекло на работещите по трудови договори в организация по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и къде следва да е регламентирано - във вътрешен акт, наредба или др.? Въпросът е за представително облекло, а не работно или ...

Ред и начин за назначаване на работа на физически лица, граждани на трета страна (извън ЕС)

Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност въвежда най-общо две групи правила относно наемането на чужденци по трудово правоотношение, които условно могат да се обозначат като “общ ред” и хипотези на “упражняване на висококвалифицирана заето...

Третиране по ЗДДС на последователни доставки на стоки, които са осъществени чрез използването на един транспорт

Четири фирми, установени и регистрирани за целите на ДДС в четири различни държави членки - Люксембург, Италия, България и Румъния, осъществяват търговска операция за покупко-продажба на стока, при която възникват три доставки, но се извършва един въ...

Справочник

Основни промени в областта на пенсионното осигуряване, влезли в сила от 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г.

Национален осигурителен интитут I. Промени, произтичащи от показателите в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2020 г. 1. Размери на месечния осигурителен доход за 2020 г: - минимален месечен размер на осигурителния дохо...

Ползвателите на Windows XP и по-стари браузери няма да имат достъп до е-услугите на НАП след 17.02.2020 г.

Национална агенция за приходите От 17.02.2020 г. всички услуги и сървиси, предоставяни от НАП, ще бъдат достъпни единствено чрез използването на транспортен протокол TLSv1.2. с цел гарантиране сигурността на обменяните данни. Клиентите на НАП, които...

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” [[app_21111_1]] [[app_21112_2]] [[app_21113_3]] [[app_21182_4]] [[app_21185_5]]...

Справочна информация бр. 8/2020

Централни валутни курсове за периода 14.02. - 20.02.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...