начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 12, 23 - 29 март 2020 г. > Връчване на заповед за прекратяване...
в. Седмичен законник
бр. 12, 23 - 29 март 2020 г.

Връчване на заповед за прекратяване на трудов договор

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Има ли нормативно установен ред за връчване на заповед за уволнение?

   Специално за връчване на заповедта за уволнение няма нормативно установен ред. По аналогия на заповедта за наказание и по логиката на нормативната уредба в практиката е установен определен ред, който се приема и от съдебните органи.
В съответствие с чл. 335, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен да издаде писмена заповед за прекратяване на трудовия договор независимо от фактическото и правното основания за уволнението. Заповедта трябва да се доведе до знанието на лицето, за да влезе в сила. Най-добре е тя да се връчи срещу подпис на уволненото лице с вписване на датата на връчване. При невъзможност да бъде връчена лично, заповедта може да бъде изпратена по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, както и по някоя от лицензираните куриерски фирми.
При разглеждане на трудов спор относно връчване на заповедта за уволнение, за съда е важно работодателят по неоспорим начин да докаже, че заповедта е доведена да знанието на работника или служителя. При отказ на лицето да получи заповедта и/или да положи подпис под нея, може да се препоръча текстът на заповедта да бъде изчетен на лицето пред поне двама свидетели. За запознаването на лицето със заповедта свидетелите съставят протокол с личните си данни и се подписват. Най-вероятно съдът ще уважи този начин на запознаване на лицето.Статия със свободен достъп