Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 12, 23 - 29 март 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 23 - 29 март 2020 г.
Законодателство

Прилагане на трудовото законодателство от работодателите при извънредно положение

(Бел. ред. Статията е съобразена с действащото законодателство към 20.03.2020 г. и е публикувана преди приемането на Закона за извънредните мерки.) България е в кризисна ситуация, породена от Коронавирус (COVID-19), което налага прилагането на мерки за ограничаване разпростране...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Измененията са свързани с идентифициране на акционерите в публични дружества, политиката за възнагражденията на членовете на ръководните органи в публични дружества, сделките със свързани...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. В доклада на здравната комисия се посочва, че със законопроекта се изготвя Национална аптечна карта. Според вносителите така ще се даде възможност да се установи какъв е достъпът на ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 9 от 31.1.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за маслодайната роза. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Правителството прие: 1. Постановление № 8 от 27 януари 2020 г. за закрив...

Въпроси и отговори

Връчване на заповед за прекратяване на трудов договор

Има ли нормативно установен ред за връчване на заповед за уволнение? Специално за връчване на заповедта за уволнение няма нормативно установен ред. По аналогия на заповедта за наказание и по логиката на нормативната уредба в практиката е установен определен ред, който се приема...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Може ли клас прослужено време да е по-голям процент от 0,6% и в коя наредба мога да го прочета? Размерът на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя в процент върху основната работна заплата по индивидуалния трудов договор. С ПМС № 147 от 200...

Издаване на фактура

Имаме отдаване на нощувки през Booking и Booking ни плаща, след като лицето ползва реално резервацията. Например лицето е платило през февруари 2020 г., но парите са в Booking, резервацията е за лятото юли 2020 г. Ние трябва ли сега през февруари 2020 г. да издадем фактура или пр...

Обезщетение по чл. 164, ал. 5 КТ в случаите на отказ от ползването на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Наша служителка прекъсна ползвания отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ и се върна на работа. Изплащаме й обезщетението по ал. 5 от същия член 164 КТ в размер на 50 на сто от обезщетението по чл. 53 от КСО. В момента служителката ползва платен годишен отпуск. Следва ли да изплащаме на ...

Регистриране по ЗДДС на консорциум

Дружеството ни участва като водеща фирма в консорциум, създаден по смисъла на чл. 357 от ЗЗД с цел участие в тръжна процедура по ЗОП. Всички членове на консорциума са регистрирани по ЗДДС. Направена е регистрация по БУЛСТАТ. При избор на консорциума за изпълнител само с БУЛСТАТА ...

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Въпрос: Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? ...

„Доброволната” карантина – правно значение

Въпрос: Какво е правното значение на „доброволната“ карантина? Питането е във връзка с епидемията на „коронавирус“ (COVID-19): Ако служител сам реши да се изолира в дома си, защото е пътувал в държава с регистрирани случаи на заболяването или пък просто не се чувства добре и има ...

Справочник

Пояснения за упълномощаване пред НАП

Национална агенция за приходите По повод на постъпили въпроси относно упълномощаване и преупълномощаване изцяло по електронен път, правим следните уточнения: Упълномощаване на лица, които да извършват правно валидни действия пред НАП, е възможно по електронен път при следните ус...

Работодателите имат задължение да допълнят оценката на риска по отношение на епидемиологичната обстановка

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” В допълнение на разпространената от Минис­терството на труда и социалната политика информация за възможностите на трудовото законодателство за създаване организация на работата, която да минимизира риска от заразяване на персонала...

Работодателите могат да въвеждат гъвкаво работно време и дистанционен труд като предпазна мярка за служителите

Министерство на труда и социалната политика Гъвкавo работно време и дистанционен труд могат да въвеждат работодателите като предпазна мярка за служителите си срещу разпространението на вируса COVID-19. Това са част от препоръките за организиране на работния процес, които Министе...

Сметки на общините за плащане на местни данъци и такси, в сила от 02.03.2020 г.

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 12/2020

Централни валутни курсове за периода 13.03. - 19.03.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...