начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 6 от 2021 г. > Данъчно третиране на разходите за м...
сп. Български законник
бр. 6 от 2021 г.

Данъчно третиране на разходите за мостри

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

   Въпрос: Фирма предоставя мостри (стоки), с които търгува на стойност - ед.цена под 30 лева, на дистрибутори и клиенти с оглед на популяризиране на продажните стоки, без да се стига до крайно потребление.
1. Какво е данъчното третиране на разхода за предоставените мостри на тези лица и ще бъде ли този разход данъчно признат по ЗКПО?
2. Следва ли дружеството да възстанови ползвания данъчен кредит за тези стоки?
3. Може ли да се счита предоставянето на мостри (стоки) с ед. цена по-висока от 30 лв. за отклонение от данъчно облагане?
4. Как документално да се оформи предоставянето на мостри съгласно чл. 10 от ЗКПО, според който счетоводен разход може да бъде признат за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция? А по смисъла на Закона за счетоводството предприятията осъществяват своето счетоводство, само основавайки се на документи относно стопанските операции и като спазват всички изисквания за съставянето на документите си?
5. Правилни ли ще бъдат счетоводните операции, с които смятаме да отразявам предоставянето на мостри: Изписване на стоките предоставени като мостри: Дт 609 (предоставени мостри) /Кт 304 (на предоставените стоки) … - Приключване на с/ка 609 Дт 709 Други приходи от дейността /Кт 609 (предоставени мостри)?

   Отговор: По отношение данъчното третиране на разходите за мостри по реда на ЗКПО трябва да кажем, че в материалния данъчен закон няма легална дефиниция на понятието „мостра”, поради което данъчният режим за тези счетоводно отчетени разходи ще следва общия модел на признаване или непризнаване на разхода в зависимост дали същият е документално обоснован, дали е направен във връзка с извършване на независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, дали не води до отклонение от данъчното облагане и т.н.
От друга страна, за да сте сигурни, че счетоводно отчетеният разход отговаря на същността на разхода за предоставяне на мостри, то тогава следва да се съобразите с общоприетите разбирания за предоставяне на мостри в стопанския живот на предприятията търговци. В този смисъл ще кажем, че според нашите разбирания мостра е определена бройка или малко количество от дадена стока, която се предоставя като образец, обикновено преди да се сключи търговска сделка, и има за цел да демонстрира качествата, техническите показатели и начина на употреба на съответния продукт.

   Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 4, т. 2 от ЗДДС предоставянето на мостри не се счита за възмездна доставка, което освобождава дружеството от задължението да прави корекции на ползвания данъчен кредит, когато е придобивало съответната вещ (стока). Обръщаме внимание, че спазвайки общите постановки на ЗДДС за производството, придобиването и вноса на мостри, данъчно задълженото лице има право да приспада данъчен кредит, след като мострите са свързани с извършване на облагаеми доставки от страна на предприятието. Ограничението на приспадането на данъчен кредит по реда на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС за стоки и слуги, предназначени за безвъзмездни доставки на основание чл. 70, ал. 3, т. 5 от ЗДДС не се отнася при предоставянето на мостри. Тоест за закупуването, вноса и производството на мострите, спазвайки общите изисквания на ЗДДС и ППЗДДС, предприятието ще има право да приспадне данъчен кредит, без да има задължение да прави корекции на ползвания данъчен кредит, когато безвъзмездно предоставя мострите.

   Документирането на предоставянето на мострите е задължение на предприятието, което следва да бъде съобразено с регламентирания в предприятието документооборот. Имайки предвид, че първичният счетоводен документ, с който следва да се документира предоставянето на мострите, засяга единствено дейността на предприятието, то в съответствие с изискването на чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството този документ като минимум следва да съдържа следните реквизити:
1. Наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. Дата на издаване;
3. Наименование на предприятието;
4. Предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция;
5. Име и подпис на съставителя.

   Имайки предвид, че съответният първичен счетоводен документ, засягащ само дейността на предприятието, ще подлежи на последващ данъчен контрол, нашият съвет е документирането на предоставяне на мострите да се организира по такъв начин, че да осигури възможност за установяване на съответните факти при последващи проверки и ревизии от страна на НАП.
От гледна точка на използваните сметки за регистриране на стопанските операции в хронологичните счетоводни регистри на предприятието ще кажем, че същите следва да бъдат съобразени с утвърдения от ръководството на предприятието индивидуален сметкоплан. В този смисъл нашето мнение по въпроса ще бъде изразено принципно, а именно, че предоставянето на мострите следва да се отрази като текущ счетоводен разход по сметка, отчитаща разходите по икономически елементи, и същата следва да бъде приключена по счетоводна сметка, отчитаща разходите за реклама и разходите за продажби. В крайна сметка тези разходи за продажби следва да се включат в печалбата или загубата за текущата година, като възможният счетоводен подход е счетоводната смета Разходи за продажби да се приключи директно със сметка Печалба или загуба от текущата година или със счетоводните сметки, отчитащи нетните приходи от продажби.Статия със свободен достъп