Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 6 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 6 от 2021 г.
Коментар на експерта

Защита от дискриминация при упражняване на правото на труд и предотвратяване на тормоза на работното място

В последните години отчетливо се откроява един интересен обществен феномен – все по-усилено се говори за защитата на личните данни, и тази тема сякаш „измести“ редица други, макар и пряко свързани с нея въпроси. Обяснението, разбира се, е елементарно – приемането на Общия регламе...

Право на данъчен кредит при апорт на активи в търговско дружество, регистрирано по ЗДДС

Разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) регламентира, че не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на извършване на непарична вноска в търговско...

Правомощия на БНБ за осигуряване спазването на пруденциалните изисквания от финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност след последните промени в Закона за кредитните институции

С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му – 12.02.2021 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2021 г.) изцяло се преурежда режимът на финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност съобразно ...

Въпроси и отговори от практиката

Възнаграждения на лицата, наети по договор за управление и контрол в дружество с ограничена отговорност

Въпрос: Ние сме дружество с ограничена отговорност с основна дейност търговия на едро с торове за селското стопанство, което се състои от двама съдружници. Единият е с ДУК и е в качеството си на управител, другият съдружник е назначен на трудов договор като търговски посредник. С...

Годишни данъчни амортизационни норми

Въпрос: Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗКПО „Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината“. Това означава ли, че могат да бъдат определени стойности за данъчни амортизации, по-ниски от определените в закона? Отговор: Съгласно чл. 54, ал. 2 от Закона за ...

Данъчен режим за доставките на стоки

Въпрос: Нашата фирма е доставчик на стока на фирма, регистрирана по ДДС в Румъния. Фактурираме стоката на фирмата, която е държава от Европейски съюз, но трябва да доставим стоката с DHL директно от България за негов краен клиент, регистриран по ДДС в Обединеното кралство Великоб...

Данъчно третиране на разходите за мостри

Въпрос: Фирма предоставя мостри (стоки), с които търгува на стойност - ед.цена под 30 лева, на дистрибутори и клиенти с оглед на популяризиране на продажните стоки, без да се стига до крайно потребление. 1. Какво е данъчното третиране на разхода за предоставените мостри на тези л...

Договор за предоставяне на услуга

Въпрос: Фирма възложител, предлагаща козметични услуги, с цел разширяване на асортимента на предлаганите услуги наема чрез договор за възлагане друга фирма – подизпълнител, за извършване на допълнителни козметични услуги. За извършените от подизпълнителя услуги, ще издава фактура...

Доставки на услуги, предоставяни по електронен път

Въпрос: Българско дружество е нерегистрирано по ДДС и извършва софтуерни услуги. Предстои да извърши доставка на услуги, предоставяни по електронен път (дистанционно поддържане на програми и оборудване; доставка на софтуер) на фирма от трета страна – САЩ. За този вид доставка нуж...

Задължение за регистрация за целите на облагането с ДДС и за подоходните задължения на физическо лице, което извършва продажба на недвижими имоти

Въпрос: Физическо лице получава като наследство недвижим имот - земя. Земята предоставя на строителна фирма, която го компенсира с пет апартамента. В рамките на една година ще продаде апартаментите, всеки за около 75 000 евро. 1. Ще следва ли регистрация по ЗДДС при положение и а...

Издаване на служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход

Въпрос: В предприятието ни има назначени физически лица по трудово правни отношения съгласно Кодекса на труда. За част от лицата трудовите договори са основни, а за останалите допълнителни съгласно чл. 111 от Кодекса на труда. Пълният размер на трудовите възнаграждения на всички ...

Компенсации и финансирания по програмите за развитие за човешките ресурси и подпомаганията за работещите в COVID отделенията

Въпрос: През месец 01.2021 г. получаваме финансиране по програма РЧР за работещи в ковид отделение месец декември 2020 г. Работна заплата 12.2020 г. Как да ги осчетоводя с оглед приключване на 2020 година? За разхода за заплати и осигуровки средствата са събрани в с/ка 6118, но с...

Корекция на Декларация образец № 1

Въпрос: Работя по основно трудово право отношение в дружество А. В периода 2007 – 2018 г. работих на допълнителен трудов договор в дружество Б. За целия период в дружество Б е подавана за мен декларация 1 с код 1 вместо с код. Ще имам ли проблеми при пенсиониране при така подаден...

Начисляване на ДДС при префактуриране на разход за ремонт на офис

Въпрос: Фирма Х отдава под наем офис на фирма У. Фирма Х префактурира разход за ремонт на офиса - длъжна ли е фирма Х да начисли допълнително ДДС? И двете фирми са регистрирани по ДДС. Същото се получава и за автомобил, отдаден под наем, и по договор всички разходи са за наемател...

Оборот за регистрация по ДДС

Въпрос: Физическо лице получава доходи по трудови правоотношения в размер по-голям от минималната работна заплата и през годината има също доходи от граждански договори. Възнамерява да направи фотоволтаична електроцентрала, като я регистрира на свое име, защото са по-изгодни усло...

Онлайн търговия на стоки чрез платформата на OLX

Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ДДС, ще извършва електронна търговия. Ще продава стоки в страната и навсякъде по света. Няма собствен сайт, ще ползва OLX. Трупа ли някакъв оборот за регистрация по ДДС в държавите членки? Или ще трупа общ оборот с този в България. А има ли някакъ...

Определяне на данъчната основа, върху която продавачът следва да начисли ДДС при продажба на недвижими имоти

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, продава част от недвижим имот на цена под данъчната оценка. Помещението е приземно и в лошо състояние, но поради спешна нужда от оборотни средства продажбата е наложителна. Върху каква стойност НАП ще търси ДДС и как счетоводно ще се оформи сд...

Осигуряване на съдружник в ЕООД

Въпрос: Лице, самоосигуряващо се през ЕИК на ООД, в което е съдружник, се осигурява на доход от 1200 лева, но фирмата няма положителен финансов резултат. При пенсиониране ще му бъде ли признат този осигурителен доход, върху който са внесени осигурителните вноски? Отговор: Съг...

Отчитане на незавършило строителство

Въпрос: Ние сме инвеститори. В продължение на две години строим сграда в София и вече сме накрая. Все още не е издадено разрешение за ползване. Подадени са документи за това, а и се извършват още разходи. Във връзка с изготвяне на ГФО за 2020 г.: ако разрешението за ползване, или...

Отчитане на средства, получени по мярката 60/40

Въпрос: ООД получава финансиране по мярката 60/40 от Агенцията по заетостта. Заплатите за м. декември са начислени към 31.12.2020 и отнесени като разход за м. декември 2020 г. 60 процента финансиране за заплатите за м. декември и съответно осигуровките за работодателя са преведен...

Подаване на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Въпрос: През 2017 г. съм подала декларация по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (данък дивидент), но не съм подала справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за получен доход от физическото лице. Може ли да подам справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, че доходът е изплатен през 2020 г.? Отговор: На осн...

Прилагане на Наредба № Н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяване на ДДС

Въпрос: Регистрирано по ДДС ЮЛ, извършващо единствено облагаеми доставки по ДДС, през м. 08.2020 г. прави авансово плащане към германска фирма, също регистрирана по ЗДДС, и съответно му се издава фактура за платения аванс с начислен ДДС от немската фирма. Август месец БГ фирмата ...

Прилагане на СИДДО с Великобритания

Въпрос: Българска фирма получава услуга по набиране на персонал от регистрирана фирма във Великобритания през м. 12.2020. Сумата по фактурата е до 500 000 лв. и услугата е еднократна. Услугата попада ли в класификацията на технически услуги, трябва ли да се удържи данък при източ...

Приход от лихва

Въпрос: Финансова институция, регистрирана по ЗДДС, с основна дейност предоставяне на ипотечни и бизнес кредити, прилагаща при своята дейност чл. 46, ал. 1 от ЗДДС. Интересува ме при сключените договори за заем през 2020 г., за които по договор са предоставени специални условия с...

Продажби на българско дружество към клиенти от Великобритания, които не са данъчно задължени лица

Въпрос: След излизането на Великобритания от Европейския съюз продажбите от България към Великобритания се третират като износ. Въпросът ми е относно продажбите на българско дружество към клиенти от Великобритания, които не са данъчно задължени лица/физически лица. При такива про...

Продажби на стоки, за които се ползват услугите на комисионер

Въпрос: Заведение за бързо хранене работи с доставчик – „Фуудпанда“ в Бургас. „Фуудпанда“ ще доставя храната до клиентите. После парите от клиентите ще бъдат превеждани в края на всеки месец по банковата сметка на заведението. Въпросът ми е: какъв касов бон и какво трябва да пише...

Разчети с доверители

Въпрос: Фирмата има договор с “Изипей” АД и офис и приемаме плащания за ток, вода, телефони, парични преводи и т.н. Самата услуга се състои в това: ние зареждаме предварително тяхна микросметка с определена сума пари, впоследствие при посещение в нашия офис от клиент, който с...

Ред за облагане, документиране и отчитане на доставките, които възникват при онлайн продажбите

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, ще продава стоки в Amazon и Ebay. Тя ще трупа ли оборот в ЕС? Когато издаваме фактури за продажби на физически лица, трябва ли да начисляваме ДДС? Знам, че ще има някакви промени от 01.07.2021 г., Бихте ли ме посъветвали как да действам? Отго...

Счетоводни и данъчни аспекти при закупуване на автомобили втора употреба

Въпрос: Юридическо лице е закупило две превозни средства втора употреба - лек и товарен автомобил. Фирмата притежава следните документи за покупката: фактура от юридическо лице без VAT номер за товарен автомобил закупен от Германия и договор с физическо лице за лекия автомобил. М...

Транзитна операция с участието на данъчно задължени лица, установени и регистрирани за целите на облагането с ДДС в трета страна

Въпрос: Нашата фирма е доставчик на стока на фирма, регистрирана по ДДС в Обединеното кралство Великобритания. Фактурираме стоката на тази фирма, която е извън Европейски съюз от 01,01,2021 г., но клиентът иска да доставим стоката с DHL директно от България за негов краен клиент,...

Тристранна операция

Въпрос: До 31.12.2020 г. дружеството ни (регистрирано по ДДС) осъществяваше тристранни операции по смисъла на ЗДДС, при които нашето дружество е доставчик на стоките, немско дружество(регистрирано по ДДС в Германия) е посредник и дружество (регистрирано по ДДС във Великобритания)...

Писма и указания

УК-1 от 2.03.2021 г. ОТНОСНО: Отчитане на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19

УКАЗАНИЕ Настоящото Указание се издава на основание чл. 15, т. 2 от Закона за счетоводството. Целта на Указанието е да даде разяснения и насоки за счетоводното отчитане на различните програми и мерки за предоставяне на държавни помощи за преодоляване на последствията от пандемия...

№ 20-00-26 от 12.02.2021 г. ОТНОСНО: Приложение на нулева ставка на данъка върху добавената стойност за доставка на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, както и за доставката на услуги, пряко свързани с тези изделия, съгласно разпоредбата на чл. 36б и за вътреобщностно придобиване на основание чл. 64а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2021 г. до 31 декември 2022 г. включително.

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на приложението на разпоредбите на чл. 36б и чл. 64а от ЗДДС с оглед осигуряване на единна данъчна практика. 1. Съдържание и цел на нормите 1.1. Съдържан...

№ М-24-36-2 от 12.02.2021 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при изплащане на суми за работа при неблагоприятни условия по повод обявената епидемична обстановка.

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) от Дирекция ОДОП - Варна при ЦУ на НАП и заведено с вх. № М-24-36-2 от 22.01.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Общопрактикуващите лекари получават запла...

Решения на ВАС

Решение № 1974 от 16.02.2021 г. по адм. дело № 10661/2020 г.

Предмет на спора са начислен ДДС със съответните лихви и установено задължение за корпоративен данък по ЗКПО за 2012 г. със съответните лихви. Предвид недоказване получаването на стоките, съдът е приел за недоказана и последваща им реализация. Съдът се е аргументирал с нормата н...

Решение № 1989 от 16.02.2021 г. по адм. дело № 8293/2020 г.

Предмет на спора са допълнително определени данъчни задължения по ЗКПО за 2013 г. ведно с лихва за забава. Съгласно приложимата норма на чл. 92, ал. 1, т. 1 ЗДДС, данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се прихваща, приспада или възстановява, както следва: 1. при наличие на д...

Решение № 2177 от 18.02.2021 г. по адм. дело № 10715/2020 г.

Предмет на спора е отказ на право на данъчен кредит по протоколи от 13.03.2017 г. с предмет „аванс за покупка на кола – 689“ и от 20.03.2017 г. с предмет „аванс за покупка на кола – 690“, издадени въз основа на инвойс фактури от 13.07.2017 г. и от 20.03.2017 г. за осъществено ВОП...

Решение № 2350 от 19.02.2021 г. по адм. дело № 9199/2020 г.

Предмет на спора е обезщетение за неполучен (неползван) данъчен кредит за периода от 01.12.2011 г. до 15.10.2015 г. Не се установяват незаконосъобразни фактически действия или бездействия на служители на ответника. По смисъла, вложен от законодателя в нормата на чл. 1, ал. 1 ЗОД...

Решение № 2488 от 23.02.2021 г. по адм. дело № 8894/2020 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект бензиностанция и забрана за достъп до него за срок от 14 дни за нарушение на чл. 186, ал. 1, т. 1, б. “г“ ЗДДС във вр. с чл. 118, ал. 6 ЗДДС. По силата на чл. 59а, ал. 1 от Наредба № Н-...

Решение № 2662 от 26.02.2021 г. по адм. дело № 10779/2020 г.

Предмет на спора е допълнително начислен ДДС за периода 06. и 07.2018 г. Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, ...

Решение № 2848 от 02.03.2021 г. по адм. дело № 10475/2020 г.

Предмет на спора са наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект ресторант и забрана за достъп до него за срок от 7 дни на основание чл. 186, ал. 1 ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. Към реда за издаване на документ са относими задълженията по чл. 26, ал. ...

Решение № 2914 от 04.03.2021 г. по адм. дело № 8893/2020 г.

Предмет на спора са установени следните задължения: годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2017 г.; ДОО за самоосигуряващи се лица за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2017 г.; здравно осигуряване за самоосигуряващи се за периода от 01.01.2015...

Решение № 3032 от 09.03.2021 г. по адм. дело № 11246/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС ведно с лихви. В процесния случай спорът между страните по делото е, дали обложените с ДДС от ревизиращите органи стоки, съгласно фикцията, съдържаща се в чл. 111, ал. 1 ЗДДС, са били налични за периода, за което е извършено облаг...

Решение № 752 от 21.01.2021 г. по адм. дело № 6638/2020 г.

Предмет на спора е доначислен ДДС за данъчни периоди 07., 08., 09. и 10.2014 г. с определени лихви и частта му, с която декларираният отрицателен данъчен финансов резултат за 2014 г. е увеличен на основание чл. 26, т. 1 ЗКПО. Съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1 ЗДДС (в прилож...

Решения на ВКС

Решение № 180 от 05.11.2019 г. по гр. дело № 1885/2018 г., на III г.о.

Установяването на факта на трудовата злополука се извършва по реда на КСО, регламентиращ в чл. 57 и сл. процедура по декориране, разследване и квалифициране на злополуката като трудова. Установяването на злополуката като трудова не може да се извърши по съдебен ред, а по специале...

Тълкувателно решение № 5/2017 от 21.11.2019 г. по тълк. дело № 5/2017 г., ОСГТК

Тълкувателното дело е образувано на осн. чл. 128, ал. 1 ЗСВ с разпореждане от 09.10.2017 г. на Председателя на Върховния касационен съд по предложение на състав на Върховния касационен съд, по реда на чл. 292 ГПК, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос, прередактир...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 6 от 2021 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.03. - 31.03.2021 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 15 до бр. 19 от 2021 г.

ДВ, бр. 15 от 19.2.2021 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход Министерство на тр...

PDF версия на броя

Брой 6 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...