Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 6 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 6 от 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 6 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Коментар на експерта

Защита от дискриминация при упражняване на правото на труд и предотвратяване на тормоза на работното място

В последните години отчетливо се откроява един интересен обществен феномен – все по-усилено се говори за защитата на личните данни, и тази тема сякаш „измести“ редица други, макар и пряко свързани с нея въпроси. Обяснението, разбира се, е елементарно...

Право на данъчен кредит при апорт на активи в търговско дружество, регистрирано по ЗДДС

Разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) регламентира, че не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на извършване н...

Правомощия на БНБ за осигуряване спазването на пруденциалните изисквания от финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност след последните промени в Закона за кредитните институции

С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му – 12.02.2021 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2021 г.) изцяло се преурежда режимът на финансовите холдинги и финансовите холдинги ...

Въпроси и отговори от практиката

Възнаграждения на лицата, наети по договор за управление и контрол в дружество с ограничена отговорност

Въпрос: Ние сме дружество с ограничена отговорност с основна дейност търговия на едро с торове за селското стопанство, което се състои от двама съдружници. Единият е с ДУК и е в качеството си на управител, другият съдружник е назначен на трудов догов...

Годишни данъчни амортизационни норми

Въпрос: Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗКПО „Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината“. Това означава ли, че могат да бъдат определени стойности за данъчни амортизации, по-ниски от определените в закона? Отговор: Съглас...

Данъчен режим за доставките на стоки

Въпрос: Нашата фирма е доставчик на стока на фирма, регистрирана по ДДС в Румъния. Фактурираме стоката на фирмата, която е държава от Европейски съюз, но трябва да доставим стоката с DHL директно от България за негов краен клиент, регистриран по ДДС ...

Данъчно третиране на разходите за мостри

Въпрос: Фирма предоставя мостри (стоки), с които търгува на стойност - ед.цена под 30 лева, на дистрибутори и клиенти с оглед на популяризиране на продажните стоки, без да се стига до крайно потребление. 1. Какво е данъчното третиране на разхода за п...

Договор за предоставяне на услуга

Въпрос: Фирма възложител, предлагаща козметични услуги, с цел разширяване на асортимента на предлаганите услуги наема чрез договор за възлагане друга фирма – подизпълнител, за извършване на допълнителни козметични услуги. За извършените от подизпълни...

Доставки на услуги, предоставяни по електронен път

Въпрос: Българско дружество е нерегистрирано по ДДС и извършва софтуерни услуги. Предстои да извърши доставка на услуги, предоставяни по електронен път (дистанционно поддържане на програми и оборудване; доставка на софтуер) на фирма от трета страна –...

Задължение за регистрация за целите на облагането с ДДС и за подоходните задължения на физическо лице, което извършва продажба на недвижими имоти

Въпрос: Физическо лице получава като наследство недвижим имот - земя. Земята предоставя на строителна фирма, която го компенсира с пет апартамента. В рамките на една година ще продаде апартаментите, всеки за около 75 000 евро. 1. Ще следва ли регистр...

Издаване на служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход

Въпрос: В предприятието ни има назначени физически лица по трудово правни отношения съгласно Кодекса на труда. За част от лицата трудовите договори са основни, а за останалите допълнителни съгласно чл. 111 от Кодекса на труда. Пълният размер на трудо...

Компенсации и финансирания по програмите за развитие за човешките ресурси и подпомаганията за работещите в COVID отделенията

Въпрос: През месец 01.2021 г. получаваме финансиране по програма РЧР за работещи в ковид отделение месец декември 2020 г. Работна заплата 12.2020 г. Как да ги осчетоводя с оглед приключване на 2020 година? За разхода за заплати и осигуровки средстват...

Корекция на Декларация образец № 1

Въпрос: Работя по основно трудово право отношение в дружество А. В периода 2007 – 2018 г. работих на допълнителен трудов договор в дружество Б. За целия период в дружество Б е подавана за мен декларация 1 с код 1 вместо с код. Ще имам ли проблеми при...

Начисляване на ДДС при префактуриране на разход за ремонт на офис

Въпрос: Фирма Х отдава под наем офис на фирма У. Фирма Х префактурира разход за ремонт на офиса - длъжна ли е фирма Х да начисли допълнително ДДС? И двете фирми са регистрирани по ДДС. Същото се получава и за автомобил, отдаден под наем, и по договор...

Оборот за регистрация по ДДС

Въпрос: Физическо лице получава доходи по трудови правоотношения в размер по-голям от минималната работна заплата и през годината има също доходи от граждански договори. Възнамерява да направи фотоволтаична електроцентрала, като я регистрира на свое ...

Онлайн търговия на стоки чрез платформата на OLX

Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ДДС, ще извършва електронна търговия. Ще продава стоки в страната и навсякъде по света. Няма собствен сайт, ще ползва OLX. Трупа ли някакъв оборот за регистрация по ДДС в държавите членки? Или ще трупа общ оборот с то...

Определяне на данъчната основа, върху която продавачът следва да начисли ДДС при продажба на недвижими имоти

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, продава част от недвижим имот на цена под данъчната оценка. Помещението е приземно и в лошо състояние, но поради спешна нужда от оборотни средства продажбата е наложителна. Върху каква стойност НАП ще търси ДДС и ...

Осигуряване на съдружник в ЕООД

Въпрос: Лице, самоосигуряващо се през ЕИК на ООД, в което е съдружник, се осигурява на доход от 1200 лева, но фирмата няма положителен финансов резултат. При пенсиониране ще му бъде ли признат този осигурителен доход, върху който са внесени осигур...

Отчитане на незавършило строителство

Въпрос: Ние сме инвеститори. В продължение на две години строим сграда в София и вече сме накрая. Все още не е издадено разрешение за ползване. Подадени са документи за това, а и се извършват още разходи. Във връзка с изготвяне на ГФО за 2020 г.: ако...

Отчитане на средства, получени по мярката 60/40

Въпрос: ООД получава финансиране по мярката 60/40 от Агенцията по заетостта. Заплатите за м. декември са начислени към 31.12.2020 и отнесени като разход за м. декември 2020 г. 60 процента финансиране за заплатите за м. декември и съответно осигуровки...

Подаване на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Въпрос: През 2017 г. съм подала декларация по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (данък дивидент), но не съм подала справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за получен доход от физическото лице. Може ли да подам справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, че доходът е изплатен ...

Прилагане на Наредба № Н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяване на ДДС

Въпрос: Регистрирано по ДДС ЮЛ, извършващо единствено облагаеми доставки по ДДС, през м. 08.2020 г. прави авансово плащане към германска фирма, също регистрирана по ЗДДС, и съответно му се издава фактура за платения аванс с начислен ДДС от немската ф...

Прилагане на СИДДО с Великобритания

Въпрос: Българска фирма получава услуга по набиране на персонал от регистрирана фирма във Великобритания през м. 12.2020. Сумата по фактурата е до 500 000 лв. и услугата е еднократна. Услугата попада ли в класификацията на технически услуги, трябва л...

Приход от лихва

Въпрос: Финансова институция, регистрирана по ЗДДС, с основна дейност предоставяне на ипотечни и бизнес кредити, прилагаща при своята дейност чл. 46, ал. 1 от ЗДДС. Интересува ме при сключените договори за заем през 2020 г., за които по договор са пр...

Продажби на българско дружество към клиенти от Великобритания, които не са данъчно задължени лица

Въпрос: След излизането на Великобритания от Европейския съюз продажбите от България към Великобритания се третират като износ. Въпросът ми е относно продажбите на българско дружество към клиенти от Великобритания, които не са данъчно задължени лица/...

Продажби на стоки, за които се ползват услугите на комисионер

Въпрос: Заведение за бързо хранене работи с доставчик – „Фуудпанда“ в Бургас. „Фуудпанда“ ще доставя храната до клиентите. После парите от клиентите ще бъдат превеждани в края на всеки месец по банковата сметка на заведението. Въпросът ми е: какъв ка...

Разчети с доверители

Въпрос: Фирмата има договор с “Изипей” АД и офис и приемаме плащания за ток, вода, телефони, парични преводи и т.н. Самата услуга се състои в това: ние зареждаме предварително тяхна микросметка с определена сума пари, впоследствие при посещение в...

Ред за облагане, документиране и отчитане на доставките, които възникват при онлайн продажбите

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, ще продава стоки в Amazon и Ebay. Тя ще трупа ли оборот в ЕС? Когато издаваме фактури за продажби на физически лица, трябва ли да начисляваме ДДС? Знам, че ще има някакви промени от 01.07.2021 г., Бихте ли ме посъ...

Счетоводни и данъчни аспекти при закупуване на автомобили втора употреба

Въпрос: Юридическо лице е закупило две превозни средства втора употреба - лек и товарен автомобил. Фирмата притежава следните документи за покупката: фактура от юридическо лице без VAT номер за товарен автомобил закупен от Германия и договор с физиче...

Транзитна операция с участието на данъчно задължени лица, установени и регистрирани за целите на облагането с ДДС в трета страна

Въпрос: Нашата фирма е доставчик на стока на фирма, регистрирана по ДДС в Обединеното кралство Великобритания. Фактурираме стоката на тази фирма, която е извън Европейски съюз от 01,01,2021 г., но клиентът иска да доставим стоката с DHL директно от Б...

Тристранна операция

Въпрос: До 31.12.2020 г. дружеството ни (регистрирано по ДДС) осъществяваше тристранни операции по смисъла на ЗДДС, при които нашето дружество е доставчик на стоките, немско дружество(регистрирано по ДДС в Германия) е посредник и дружество (регистрир...

Писма и указания

УК-1 от 2.03.2021 г. ОТНОСНО: Отчитане на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19

УКАЗАНИЕ Настоящото Указание се издава на основание чл. 15, т. 2 от Закона за счетоводството. Целта на Указанието е да даде разяснения и насоки за счетоводното отчитане на различните програми и мерки за предоставяне на държавни помощи за преодоляван...

№ 20-00-26 от 12.02.2021 г. ОТНОСНО: Приложение на нулева ставка на данъка върху добавената стойност за доставка на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, както и за доставката на услуги, пряко свързани с тези изделия, съгласно разпоредбата на чл. 36б и за вътреобщностно придобиване на основание чл. 64а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2021 г. до 31 декември 2022 г. включително.

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на приложението на разпоредбите на чл. 36б и чл. 64а от ЗДДС с оглед осигуряване на единна данъчна практика. 1. Съдържание ...

№ М-24-36-2 от 12.02.2021 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при изплащане на суми за работа при неблагоприятни условия по повод обявената епидемична обстановка.

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) от Дирекция ОДОП - Варна при ЦУ на НАП и заведено с вх. № М-24-36-2 от 22.01.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Общопрактик...

Решения на ВАС

Решение № 1974 от 16.02.2021 г. по адм. дело № 10661/2020 г.

Предмет на спора са начислен ДДС със съответните лихви и установено задължение за корпоративен данък по ЗКПО за 2012 г. със съответните лихви. Предвид недоказване получаването на стоките, съдът е приел за недоказана и последваща им реализация. Съдът...

Решение № 1989 от 16.02.2021 г. по адм. дело № 8293/2020 г.

Предмет на спора са допълнително определени данъчни задължения по ЗКПО за 2013 г. ведно с лихва за забава. Съгласно приложимата норма на чл. 92, ал. 1, т. 1 ЗДДС, данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се прихваща, приспада или възстановява, как...

Решение № 2177 от 18.02.2021 г. по адм. дело № 10715/2020 г.

Предмет на спора е отказ на право на данъчен кредит по протоколи от 13.03.2017 г. с предмет „аванс за покупка на кола – 689“ и от 20.03.2017 г. с предмет „аванс за покупка на кола – 690“, издадени въз основа на инвойс фактури от 13.07.2017 г. и от 20...

Решение № 2350 от 19.02.2021 г. по адм. дело № 9199/2020 г.

Предмет на спора е обезщетение за неполучен (неползван) данъчен кредит за периода от 01.12.2011 г. до 15.10.2015 г. Не се установяват незаконосъобразни фактически действия или бездействия на служители на ответника. По смисъла, вложен от законодателя...

Решение № 2488 от 23.02.2021 г. по адм. дело № 8894/2020 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект бензиностанция и забрана за достъп до него за срок от 14 дни за нарушение на чл. 186, ал. 1, т. 1, б. “г“ ЗДДС във вр. с чл. 118, ал. 6 ЗДДС. По силата на ...

Решение № 2662 от 26.02.2021 г. по адм. дело № 10779/2020 г.

Предмет на спора е допълнително начислен ДДС за периода 06. и 07.2018 г. Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от ...

Решение № 2848 от 02.03.2021 г. по адм. дело № 10475/2020 г.

Предмет на спора са наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект ресторант и забрана за достъп до него за срок от 7 дни на основание чл. 186, ал. 1 ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. Към реда за издаване на документ са относим...

Решение № 2914 от 04.03.2021 г. по адм. дело № 8893/2020 г.

Предмет на спора са установени следните задължения: годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2017 г.; ДОО за самоосигуряващи се лица за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2017 г.; здравно осигуряване за самоосигурява...

Решение № 3032 от 09.03.2021 г. по адм. дело № 11246/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС ведно с лихви. В процесния случай спорът между страните по делото е, дали обложените с ДДС от ревизиращите органи стоки, съгласно фикцията, съдържаща се в чл. 111, ал. 1 ЗДДС, са били налични за перио...

Решение № 752 от 21.01.2021 г. по адм. дело № 6638/2020 г.

Предмет на спора е доначислен ДДС за данъчни периоди 07., 08., 09. и 10.2014 г. с определени лихви и частта му, с която декларираният отрицателен данъчен финансов резултат за 2014 г. е увеличен на основание чл. 26, т. 1 ЗКПО. Съгласно разпоредбата н...

Решения на ВКС

Решение № 180 от 05.11.2019 г. по гр. дело № 1885/2018 г., на III г.о.

Установяването на факта на трудовата злополука се извършва по реда на КСО, регламентиращ в чл. 57 и сл. процедура по декориране, разследване и квалифициране на злополуката като трудова. Установяването на злополуката като трудова не може да се извърши...

Тълкувателно решение № 5/2017 от 21.11.2019 г. по тълк. дело № 5/2017 г., ОСГТК

Тълкувателното дело е образувано на осн. чл. 128, ал. 1 ЗСВ с разпореждане от 09.10.2017 г. на Председателя на Върховния касационен съд по предложение на състав на Върховния касационен съд, по реда на чл. 292 ГПК, за приемане на тълкувателно решение ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 6 от 2021 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.03. - 31.03.2021 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 15 до бр. 19 от 2021 г.

ДВ, бр. 15 от 19.2.2021 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефт...