начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 9 от 2021 г. > Облагане на доходи на физическо лиц...
сп. Български законник
бр. 9 от 2021 г.

Облагане на доходи на физическо лице от нетрудови правоотношения

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Въпрос: Фирма „Х“ има да заплати на физическо лице комисиона за предоставен клиент. Има ли начин за договор с физическото лице да му бъде заплатен комисиона, без да му плаща фирма „Х“ осигуровки? Физическото лице работи на трудов договор на друго място. Ако може декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ - подава ли се на всяко тримесечие? Ако договорът е за наем на помещение, данъка фирмата ли го удържа?
Отговор: Правните възможности за ползване на работна сила или услуги от какъвто и да е друг вид на дадено физическо лице по силата на договор са или трудов договор, или договор по реда на Закона и задълженията и договорите (ЗЗД), известни като „граждански договори”. Ако с дадено физическо лице има сключен граждански договор, придобитият по договора доход подлежи на облагане по правилата за облагане на възнаграждения по извънтрудови правоотношения, а именно с авансов данък и с данък върху общата годишна данъчна основа (чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ). Тези доходи се декларират съответно с декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и с годишна данъчна декларация (приложение № 3 на годишната данъчна декларация във всички случаи независимо от техния размер). Съгласно чл. 43, ал. 4 – ал. 6 от ЗДДФЛ при такива договори платецът на дохода няма задължения да удържа осигуровки и данък, ако лицето е самоосигуряващо и му е предоставило за това писмена декларация. Съгласно чл. 11 от Наредбата за възможност за физическото лице да не се дължат осигурителни вноски дава и вариантът то да упражнява посредническата си дейност, за която получава комисиони, като лице, упражняващо свободна професия. За целта то следва да се регистрира като физическо лице в Търговския регистър и да получи оттам ЕИК (БУЛСТАТ) който ще бъде неговото професионално ЕГН. След като му бъде издаден такъв ЕИК от Търговския регистър (за около 7 дни), лицето следва да подаде заявление в НАП за започване на дейност като самоосигуряващо се лице.
По общо правило за оказаните услуги лицето следва да издава фактури на получателите на услугите, които предоставя, независимо от това дали те са физически или юридически лица.
Лицата, упражняващи свободни професии, дължат подоходен авансов данък. Данъчна основа за данъка е полученото възнаграждение, намалено с 25% нормативно признати разходи и направените осигурителни вноски. Данъчната ставка е 10 на сто. Данъкът се декларира с декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ, която се подава до края на месеца, следващ съответното тримесечие. За четвъртото тримесечие такава декларация може да не се подава. Доходът се декларира с годишната данъчна декларация по чл. 50 от закона.
Ако лицето е с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, дължи авансово данък за доходите си, след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на годината и подлежащ на облагане с данък върху годишната данъчна основа, намален с удържаните или внесени за негова сметка задължителни осигурителни вноски, превиши 7920,00 лева. Степента на намалена работоспособност се удостоверява с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Лицето, платец на доходи на лица, упражняващи свободна професия, няма задължения за осигуряване и деклариране на техните доходи. Негово задължение е само в изпълнение на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ да декларира пред съответната ТД на НАП изплатеното възнаграждение с декларацията по този член, въз основа на която приходната администрация определя размера на дължимия от лицето подоходен данък.Статия със свободен достъп