Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 9 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 9 от 2021 г.
Коментар на експерта

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи на местни и чуждестранни физически лица от продажба на акции, издадени от местни юридически лица

На основание чл. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина. Съгласно чл. 7 от ЗДДФЛ чуждестранните физически лица са носители н...

Начисляване на ДДС и ползване на данъчен кредит при префактуриране на разходи за битови услуги

По правило префактурирането представлява издаване на фактура, с която дадено лице удостоверява получаването на паричен превод, предоставен му от друго физическо или юридическо лице, за възстановяване на разходи, направени от издателя на документа за сметка на това друго лице. В т...

Практически проблеми, свързани с понятието за „трудов стаж“

Според легалната дефиниция за „трудов стаж“ в чл. 351, ал. 1 КТ това е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държав...

Въпроси и отговори от практиката

Данък върху доход от ликвидационни дялове

Въпрос: Дружество, регистрирано по Търговския закон, е в процес на ликвидация от юни 2020 г. Собственик е американско юридическо лице. Вече предстои заличаване на дружеството от Търговския регистър. 1. При положение че дружеството е регистрирано по ЗДДС и е избрало да остане реги...

Данъчни аспекти при дружество, регистрирано като агенция за набиране на персонал за чужбина

Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ДДС, смята да се регистрира като агенция за набиране на персонал (т.нар. посредник) в Агенцията по заетостта. Основната дейност на дружеството ще е подбор на персонал за чужбина – страни членки и трети страни. Ще остане ли дружествот...

Данъчни аспекти при осигуряване на жилище на специалист по трудов договор

Въпрос: Фирма има основен предмет на дейност строителство на апартаменти, предназначени за продажба. Строителството на целия комплекс продължава около 2-3 години. За постигане на целта фирмата се нуждае от технически ръководител и други специалисти, които нямат местоживеене на те...

Данъчно облагане на български гражданин, живеещ в Испания

Въпрос: Български гражданин живее в Испания. Работи във фирма в Испания и фирма в Холандия (работата в Холандия е онлайн). Данъчното облагане как ще се извършва? Какви декларации трябва да подава в Испания и Холандия за и данъчно облагане? За годишното облагане на доходите къде д...

Деклариране на доходите на физическо лице от търговия с акции, деривати, опции

Въпрос: Имам въпрос, свързан с деклариране на доходите на физическо лице от търговия с акции, деривати, опции. Доходът е реализиран на Американската стокова борса. Трябва ли да се декларират доходи от дивидент, върху които дивиденти е платен данък в Америка - имаме изпратена форм...

Доставка по реда на глава деветнадесета „а” от ЗДДС

Въпрос: Дейността на дружеството се състои в извършване на предпечатна подготовка на списание. Отпечатването на списанието се извършва от външна фирма, доставчик на услугата. С разпространителя дружеството се разчита, като при предаване на съответния месечен брой издава фактура з...

Доставки на онлайн образователни услуги

Въпрос: Новосъздадена фирма, на която предметът на дейност ще бъде предоставяне на услуги (уроци по езици и изкуство), със закупен лиценз за онлайн платформа от Индия трябва да се регистрира по ДДС (със закъснение). Ще получава фактури от Фейсбук, Гугъл и др. Приходът ще бъде ком...

Корекция по чл. 79 от ЗДДС

Въпрос: През 2008 година, април, купувам къща с двор, която представлява инвестиционен имот (жилище) и търговски обект. При покупката сме използвали цялото ДДС 100 000 лв., тоест възстановено ни е. През 2021 година искаме да продадем тази къща с двор. Трябва ли задължително да на...

Коригиране на погрешна сума по фактура

Въпрос: Какво се прави, ако сумата по фактура, платена в брой, се различава от сумата на касовия бон? Аз съм получател на тази фактура. Трябва ли да информирам фирмата, издала касовия бон и фактурата? Отговор: Съгласно чл. 113, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (...

Коригиращи декларации към НОИ

Въпрос: Във връзка с годишното приключване на 2019 г., предвид получени отлични резултати, управителят на ООД взема решение за изплащане на премии през м. 12.2019 г. на персонала. Самият той е в болнични през целия месец декември. Персонален регистър е приет от НАП (декл. 1 и дек...

Материалните запаси не могат да се отписват правилно, ако не се отчитат по артикули

Въпрос: Как се изписват заприходените стоки (цветя) средно - претеглена стойност в цветарски магазин, при положение че обектът не разполага със складова програма и отчита прихода от продажби със съответните кодове единствено от касов апарат: Код 1 - Рязан цвят; К2 - Букети; К3 - ...

Наборната служба се признава за действителен осигурителен стаж

Въпрос: При пенсиониране по чл. 68, ал. 3 от КСО признават ли се двете години военна (наборна) служба за действителен осигурителен стаж? Отговор: Да, във времето, което се зачита за осигурителен стаж и при условията на чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, влиза военн...

Облагане на доходи на физическо лице от нетрудови правоотношения

Въпрос: Фирма „Х“ има да заплати на физическо лице комисиона за предоставен клиент. Има ли начин за договор с физическото лице да му бъде заплатен комисиона, без да му плаща фирма „Х“ осигуровки? Физическото лице работи на трудов договор на друго място. Ако може декларация по чл....

Облагане на услугата „Организиране на достъп до онлайн игра с награди“

Въпрос: Българска фирма използва услугите на фирма, местно лице на Франция, за организиране на достъп до онлайн игра за IT специалисти. Достъп до портала и участието във играта имат както служители на българската фирма, така и външни за фирмата специалисти. Целта на играта е попу...

Определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуги, които са регламентирани с разпоредбите на чл. 21 от ЗДДС

Въпрос: Извършвам ТРЗ услуги на фирма от Великобритания, която в България има служебен номер в НАП. Фирмата е наела служители по българското законодателство на трудов договор, които работят на територията на България и са български граждани. Заплатите се изчисляват по българското...

Осигуровки на лице, извършващо счетоводни услуги

Въпрос: Физическо лице сключва договор за счетоводни услуги с фирма „Х“ за 6 месеца. При подаване на ГДД по чл. 50 от физическо лице за преизчисляване на данъка дължат ли се социални и здравни осигуровки? Отговор: Съгласно Раздел VI, чл. 17, ал. 1 от Закона за счетоводството „Със...

Осигуряване на български гражданин, живеещ в Испания

Въпрос: Български гражданин живее в Испания. Работи във фирма в Испания и фирма в Нидерландия (работата е онлайн). Къде трябва да се осигурява? Трябва ли да подава декларации в България, че започва да се осигурява в чужбина? Какви декларации трябва да подава в Испания и Холандия ...

Осигуряване на лице, работещо по граждански договор

Въпрос: Лице, работещо на трудов договор с осигуровка 700 лв. и сключен граждански договор, дължи ли социални и здравни осигуровки? Отговор: Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 6 от Кодекса за социално осигуряване на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и...

Отчитане на прихващане на задължения

Въпрос: Възниква следният казус с участници - физическо лице; фирма „Х“ и фирма „Е“. Фирма „Х“ и фирма „Е“ са с един управител. Физическото лице отпуска кредит на фирма „Х“. Същевременно физическото лице закупува апартамент от фирма „Е“, която трябва прихване задълженията по кред...

Отчитане на услуга по изработка на web платформа

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС с основна дейност изработка на софтуер, е избрано за доставчик на ИКТ услуги по програма BG16RFOP002-2.083 - Ваучерна схема към ИАНМСП. Изработили сме web платформа и е издадена фактура за 5000 лв. + 1000 лв. ДДС към получателя на ...

Пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО

Въпрос: Имам въпрос относно пенсиониране на работник, роден април 1957 година. До момента той е с трудов стаж 25 години. Кога трябва да подаде документи за пенсиониране? Отговор: На основание чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване мъжете и жените, които имат поне 15 год...

Покупка на имот от ЧСИ

Въпрос: Фирма ЕООД закупува язовир и плащането е извършено по банка, като парите са приведени на ЧСИ. Депозитът също е преведен по банка на ЧСИ. Какъв документ следва да издаде ЧСИ и следва ли да начисли  ДДС? А фирмата има ли право да ползва ДК? Язовирът по коя сметка да се осче...

Полагане на нощен труд

Въпрос: Денонощен магазин за алкохол и цигари ще отвори след няколко дни. Ще работят общо 4 човека, като смените ще бъдат от 07.00 ч. до 19 ч. – дневна смяна и нощна смяна – от 19.00 ч. до 07.00 ч. Двете работнички, които ще работят само дневна смяна от 07.00 до 19.00 ч., ще рабо...

При прекратяване на трудов договор в срок за изпитване не се прилага предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ

Въпрос: Наш служител с ТЕЛК кандидатства за работа в друг отдел. Предложен му е вариант с 3-месечен изпитателен срок в полза на работодателя. По време на този срок може ли да го уволним и необходимо ли е да се търси мнение от Инспекцията по труда? Отговор: При прекратяване на тру...

Продажба на употребявани авточасти

Въпрос: Има ли специфични изисквания, различни от търговията на едро и дребно (лицензи, разрешения и др.), свързани с дейността по продажба на употребявани авточасти? При закупуване на части от физическо лице с цел последваща продажба достатъчно ли е разходът да се признае въз ос...

Промяна в категорията по чл. 19 от Закона за счетоводството

Въпрос: Дружество, създадено през 2015 г., е малко предприятие през 2018 г. съгласно показателите за определяне на категория предприятие, чл. 19 от ЗС и микропредприятие през 2019 г. Финансовите отчети за 2020 г. на дружеството за коя категория предприятие трябва да бъдат и какво...

Счетоводни и данъчни аспекти при създаване на дружество по ЗЗД

Въпрос: Юридическото лице „Х“ и физическото лице „Y“ се обединяват и създават дружество по Закона за задълженията и договорите. Задълженията на физическото лице се разпростират до финансиране на обекта до определена сума. Юридическото лице се задължава да води счетоводството, пос...

Условия за възникване и упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит

Въпрос: Земеделски стопанин - физическо лице, регистрирано по ЗДДС, закупува автомобил (джип), който ще се използва на лозята. Колата е прехвърлена при нотариус, но няма получена фактура. Може ли да се ползва данъчен кредит за горивото, което се закупува за съответния автомобил? ...

Писма и указания

ОТНОСНО: Постъпило писмо с вх. № ЕП-04-19-341/07.04.2021 г. на Националната агенция за приходите (НАП) относно молба за изразяване на официална позиция по всички коментирани въпроси на проведена работна среща на 15.03.2021 г. между представители на хазартния бранш и представители на НАП

Във ваше писмо, постъпило в НАП и заведено с вх. № ЕП-04-19-341/07.04.2021 г., се обръщате към НАП с молба за изразяване на официална позиция по всички коментирани въпроси на проведената работна среща на 15.03.2021 г. между представители на хазартния бранш и представители на НАП....

№ 20-00-49 от 19.03.2021 г. ОТНОСНО: Координация на системите за социална сигурност между държавите - членки на Европейския съюз, и Обединеното кралство след влизане в сила на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище: I. По отношение на заварените положения, възникнали между държавите членки и Обединеното кралство до 31.12.2020 г. и продължаващи след тази дата: На 31 януари 2020 г. Об...

Решения на ВАС

Решение № 5187 от 23.04.2021 г. по адм. дело № 11178/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения по чл. 48, ал. 1 и ал. 2 ЗДДФЛ за 2016 г. и лихва за забава. Съобразно действащата за периода 2016 г. уредба, съгласно изменението на чл. 29а ЗДДФЛ (в сила от 01.01.2014 г.), отпада задължителното облагане на регистрираните по ЗДДС земед...

Решение № 5701 от 12.05.2021 г. по адм. дело № 449/2021 г.

Предмет на спора са определени допълнително задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 09.2013 г. до 02.2018 г. и лихви за забава в резултат на отказано право на данъчен кредит и определен частичен данъчен кредит за получени доставки на стоки и услуги, които сдружението е използвал...

Решение № 5717 от 12.05.2021 г. по адм. дело № 180/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС на основание чл. 102, ал. 4 ЗДДС за периода 12.04.2019 г. – 05.08.2019 г. и лихва. Разпоредбата на чл. 102, ал. 4 ЗДДС, изискваща дължимост на ДДС от нерегистрирано по ЗДДС лице, не нарушава принципа на правна сигурност, защото та...

Решение № 5767 от 13.05.2021 г. по адм. дело № 11850/2020 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС главница и лихви за данъчен период от 21.09.2018 г. до 30.09.2018 г. Неоснователно е и твърдението, че не е отчетено при постановяване на решението противоречието между чл. 96, ал. 1 ЗДДС и чл. 102, ал. 4 ЗДДС. Първата от цитиран...

Решение № 5851 от 14.05.2021 г. по адм. дело № 13224/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения - ДДС за внасяне и лихви за забава. Продажбите са четири, на обекти в една и съща сграда, поради което при първата сделка през 02.2019 г. целта на ДЗЛ е реализиране на допълнителен инцидентен доход, а не многократно и системно извършвани...

Решение № 5977 от 18.05.2021 г. по адм. дело № 770/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди от 01.2015 г. до 05.2019 г. ведно с лихви за забава. Съобразен с материалния закон е изводът на съда за дължимо включване в данъчната основа и на начислените от наемодателя на наемателя разходи за електроенергия...

Решение № 6114 от 20.05.2021 г. по адм. дело № 935/2021 г.

Предмет на спора е начислен допълнително ДДС по реда на чл. 102, ал. 4 във връзка с чл. 96, ал. 1, изр. второ ЗДДС за периода 01.2019 г. и 02. 2019 г. - главница и лихва. Лицето дължи данък за облагаемите доставки, с които надхвърля облагаемия оборот от 50 000 лв., от датата, на...

Решение № 6330 от 27.05.2021 г. по адм. дело № 2150/2021 г.

Предмет на спора е начислен допълнително ДДС и лихви. Доколкото е доказано, че са налице предпоставките на чл. 102, ал. 4 ЗДДС, правомерно е начислен данък за данъчен период декември 2019 г. Ревизираното дружество е подало заявление за задължителна регистрация по ЗДДС на основан...

Решение № 6378 от 27.05.2021 г. по адм. дело № 1015/2021 г.

Предмет на спора са определени на основание чл. 102, ал. 4 ЗДДС задължения за ДДС за данъчен период 06.2019 г. главница и лихва за забава. Спорът е относно приложимата хипотеза на чл. 96, ал. 1 ЗДДС за подаване на заявлението за регистрация по ЗДДС. Реализираният облагаем оборот...

Решение № 6599 от 02.06.2021 г. по адм. дело № 1005/2021 г.

Предмет на спора са установен за внасяне ДДС и съответните лихви за забава. В полза на дружеството е учредено право на строеж за построяването на жилищна сграда с подземни гаражи върху недвижим имот като насрещна престация за изграждането на определени обекти, недвижима собствен...

Решения на ВКС

Тълкувателно решение № 1 от 20.12.2019 г. по тълк. дело № 1/2019 г., ОСТК

Тълкувателно дело № 1/2019 г. на Търговската колегия на ВКС е образувано с разпореждане от 22.03.2019 г. на председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ за постановяване на тълкувателно решение по въпрос, поставен по реда на чл. 292 ГПК, с Определение ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 9 от 2021 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.06. - 31.08.2021 г. За повече информация погледнете на страници 103, 104, 105, 106, 107, 108 и 109 от ск...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 37 до бр. 65 от 2021 г.

ДВ, бр. 37 от 7.5.2021 г. Конституционен съд Решение № 5 от 27 април 2021 г. по конституционно дело № 13 от 2019 г. Министерски съвет Постановление № 171 от 28 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерк...

PDF версия на броя

Брой 9 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...