Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 9 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 9 от 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 9 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Коментар на експерта

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи на местни и чуждестранни физически лица от продажба на акции, издадени от местни юридически лица

На основание чл. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина. Съгласно чл. 7 от ЗДДФЛ чуждестраннит...

Начисляване на ДДС и ползване на данъчен кредит при префактуриране на разходи за битови услуги

По правило префактурирането представлява издаване на фактура, с която дадено лице удостоверява получаването на паричен превод, предоставен му от друго физическо или юридическо лице, за възстановяване на разходи, направени от издателя на документа за ...

Практически проблеми, свързани с понятието за „трудов стаж“

Според легалната дефиниция за „трудов стаж“ в чл. 351, ал. 1 КТ това е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда или в друг закон, както и времето, през което...

Въпроси и отговори от практиката

Данък върху доход от ликвидационни дялове

Въпрос: Дружество, регистрирано по Търговския закон, е в процес на ликвидация от юни 2020 г. Собственик е американско юридическо лице. Вече предстои заличаване на дружеството от Търговския регистър. 1. При положение че дружеството е регистрирано по З...

Данъчни аспекти при дружество, регистрирано като агенция за набиране на персонал за чужбина

Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ДДС, смята да се регистрира като агенция за набиране на персонал (т.нар. посредник) в Агенцията по заетостта. Основната дейност на дружеството ще е подбор на персонал за чужбина – страни членки и трети с...

Данъчни аспекти при осигуряване на жилище на специалист по трудов договор

Въпрос: Фирма има основен предмет на дейност строителство на апартаменти, предназначени за продажба. Строителството на целия комплекс продължава около 2-3 години. За постигане на целта фирмата се нуждае от технически ръководител и други специалисти, ...

Данъчно облагане на български гражданин, живеещ в Испания

Въпрос: Български гражданин живее в Испания. Работи във фирма в Испания и фирма в Холандия (работата в Холандия е онлайн). Данъчното облагане как ще се извършва? Какви декларации трябва да подава в Испания и Холандия за и данъчно облагане? За годишно...

Деклариране на доходите на физическо лице от търговия с акции, деривати, опции

Въпрос: Имам въпрос, свързан с деклариране на доходите на физическо лице от търговия с акции, деривати, опции. Доходът е реализиран на Американската стокова борса. Трябва ли да се декларират доходи от дивидент, върху които дивиденти е платен данък в ...

Доставка по реда на глава деветнадесета „а” от ЗДДС

Въпрос: Дейността на дружеството се състои в извършване на предпечатна подготовка на списание. Отпечатването на списанието се извършва от външна фирма, доставчик на услугата. С разпространителя дружеството се разчита, като при предаване на съответния...

Доставки на онлайн образователни услуги

Въпрос: Новосъздадена фирма, на която предметът на дейност ще бъде предоставяне на услуги (уроци по езици и изкуство), със закупен лиценз за онлайн платформа от Индия трябва да се регистрира по ДДС (със закъснение). Ще получава фактури от Фейсбук, Гу...

Корекция по чл. 79 от ЗДДС

Въпрос: През 2008 година, април, купувам къща с двор, която представлява инвестиционен имот (жилище) и търговски обект. При покупката сме използвали цялото ДДС 100 000 лв., тоест възстановено ни е. През 2021 година искаме да продадем тази къща с двор...

Коригиране на погрешна сума по фактура

Въпрос: Какво се прави, ако сумата по фактура, платена в брой, се различава от сумата на касовия бон? Аз съм получател на тази фактура. Трябва ли да информирам фирмата, издала касовия бон и фактурата? Отговор: Съгласно чл. 113, ал. 1 от Закона за дан...

Коригиращи декларации към НОИ

Въпрос: Във връзка с годишното приключване на 2019 г., предвид получени отлични резултати, управителят на ООД взема решение за изплащане на премии през м. 12.2019 г. на персонала. Самият той е в болнични през целия месец декември. Персонален регистър...

Материалните запаси не могат да се отписват правилно, ако не се отчитат по артикули

Въпрос: Как се изписват заприходените стоки (цветя) средно - претеглена стойност в цветарски магазин, при положение че обектът не разполага със складова програма и отчита прихода от продажби със съответните кодове единствено от касов апарат: Код 1 - ...

Наборната служба се признава за действителен осигурителен стаж

Въпрос: При пенсиониране по чл. 68, ал. 3 от КСО признават ли се двете години военна (наборна) служба за действителен осигурителен стаж? Отговор: Да, във времето, което се зачита за осигурителен стаж и при условията на чл. 68, ал. 3 от Кодекса за соц...

Облагане на доходи на физическо лице от нетрудови правоотношения

Въпрос: Фирма „Х“ има да заплати на физическо лице комисиона за предоставен клиент. Има ли начин за договор с физическото лице да му бъде заплатен комисиона, без да му плаща фирма „Х“ осигуровки? Физическото лице работи на трудов договор на друго мяс...

Облагане на услугата „Организиране на достъп до онлайн игра с награди“

Въпрос: Българска фирма използва услугите на фирма, местно лице на Франция, за организиране на достъп до онлайн игра за IT специалисти. Достъп до портала и участието във играта имат както служители на българската фирма, така и външни за фирмата специ...

Определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуги, които са регламентирани с разпоредбите на чл. 21 от ЗДДС

Въпрос: Извършвам ТРЗ услуги на фирма от Великобритания, която в България има служебен номер в НАП. Фирмата е наела служители по българското законодателство на трудов договор, които работят на територията на България и са български граждани. Заплатит...

Осигуровки на лице, извършващо счетоводни услуги

Въпрос: Физическо лице сключва договор за счетоводни услуги с фирма „Х“ за 6 месеца. При подаване на ГДД по чл. 50 от физическо лице за преизчисляване на данъка дължат ли се социални и здравни осигуровки? Отговор: Съгласно Раздел VI, чл. 17, ал. 1 от...

Осигуряване на български гражданин, живеещ в Испания

Въпрос: Български гражданин живее в Испания. Работи във фирма в Испания и фирма в Нидерландия (работата е онлайн). Къде трябва да се осигурява? Трябва ли да подава декларации в България, че започва да се осигурява в чужбина? Какви декларации трябва д...

Осигуряване на лице, работещо по граждански договор

Въпрос: Лице, работещо на трудов договор с осигуровка 700 лв. и сключен граждански договор, дължи ли социални и здравни осигуровки? Отговор: Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 6 от Кодекса за социално осигуряване на задължително осигуряване за инвалидност пор...

Отчитане на прихващане на задължения

Въпрос: Възниква следният казус с участници - физическо лице; фирма „Х“ и фирма „Е“. Фирма „Х“ и фирма „Е“ са с един управител. Физическото лице отпуска кредит на фирма „Х“. Същевременно физическото лице закупува апартамент от фирма „Е“, която трябва...

Отчитане на услуга по изработка на web платформа

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС с основна дейност изработка на софтуер, е избрано за доставчик на ИКТ услуги по програма BG16RFOP002-2.083 - Ваучерна схема към ИАНМСП. Изработили сме web платформа и е издадена фактура за 5000 лв. + 1...

Пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО

Въпрос: Имам въпрос относно пенсиониране на работник, роден април 1957 година. До момента той е с трудов стаж 25 години. Кога трябва да подаде документи за пенсиониране? Отговор: На основание чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване мъжете и ...

Покупка на имот от ЧСИ

Въпрос: Фирма ЕООД закупува язовир и плащането е извършено по банка, като парите са приведени на ЧСИ. Депозитът също е преведен по банка на ЧСИ. Какъв документ следва да издаде ЧСИ и следва ли да начисли  ДДС? А фирмата има ли право да ползва ДК? Язо...

Полагане на нощен труд

Въпрос: Денонощен магазин за алкохол и цигари ще отвори след няколко дни. Ще работят общо 4 човека, като смените ще бъдат от 07.00 ч. до 19 ч. – дневна смяна и нощна смяна – от 19.00 ч. до 07.00 ч. Двете работнички, които ще работят само дневна смяна...

При прекратяване на трудов договор в срок за изпитване не се прилага предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ

Въпрос: Наш служител с ТЕЛК кандидатства за работа в друг отдел. Предложен му е вариант с 3-месечен изпитателен срок в полза на работодателя. По време на този срок може ли да го уволним и необходимо ли е да се търси мнение от Инспекцията по труда? От...

Продажба на употребявани авточасти

Въпрос: Има ли специфични изисквания, различни от търговията на едро и дребно (лицензи, разрешения и др.), свързани с дейността по продажба на употребявани авточасти? При закупуване на части от физическо лице с цел последваща продажба достатъчно ли е...

Промяна в категорията по чл. 19 от Закона за счетоводството

Въпрос: Дружество, създадено през 2015 г., е малко предприятие през 2018 г. съгласно показателите за определяне на категория предприятие, чл. 19 от ЗС и микропредприятие през 2019 г. Финансовите отчети за 2020 г. на дружеството за коя категория предп...

Счетоводни и данъчни аспекти при създаване на дружество по ЗЗД

Въпрос: Юридическото лице „Х“ и физическото лице „Y“ се обединяват и създават дружество по Закона за задълженията и договорите. Задълженията на физическото лице се разпростират до финансиране на обекта до определена сума. Юридическото лице се задължа...

Условия за възникване и упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит

Въпрос: Земеделски стопанин - физическо лице, регистрирано по ЗДДС, закупува автомобил (джип), който ще се използва на лозята. Колата е прехвърлена при нотариус, но няма получена фактура. Може ли да се ползва данъчен кредит за горивото, което се заку...

Писма и указания

ОТНОСНО: Постъпило писмо с вх. № ЕП-04-19-341/07.04.2021 г. на Националната агенция за приходите (НАП) относно молба за изразяване на официална позиция по всички коментирани въпроси на проведена работна среща на 15.03.2021 г. между представители на хазартния бранш и представители на НАП

Във ваше писмо, постъпило в НАП и заведено с вх. № ЕП-04-19-341/07.04.2021 г., се обръщате към НАП с молба за изразяване на официална позиция по всички коментирани въпроси на проведената работна среща на 15.03.2021 г. между представители на хазартния...

№ 20-00-49 от 19.03.2021 г. ОТНОСНО: Координация на системите за социална сигурност между държавите - членки на Европейския съюз, и Обединеното кралство след влизане в сила на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище: I. По отношение на заварените положения, възникнали между държавите членки и Обединеното кралство до 31.12.2020 г. и продължаващи след тази...

Решения на ВАС

Решение № 5187 от 23.04.2021 г. по адм. дело № 11178/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения по чл. 48, ал. 1 и ал. 2 ЗДДФЛ за 2016 г. и лихва за забава. Съобразно действащата за периода 2016 г. уредба, съгласно изменението на чл. 29а ЗДДФЛ (в сила от 01.01.2014 г.), отпада задължителното облагане н...

Решение № 5701 от 12.05.2021 г. по адм. дело № 449/2021 г.

Предмет на спора са определени допълнително задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 09.2013 г. до 02.2018 г. и лихви за забава в резултат на отказано право на данъчен кредит и определен частичен данъчен кредит за получени доставки на стоки и услуги,...

Решение № 5717 от 12.05.2021 г. по адм. дело № 180/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС на основание чл. 102, ал. 4 ЗДДС за периода 12.04.2019 г. – 05.08.2019 г. и лихва. Разпоредбата на чл. 102, ал. 4 ЗДДС, изискваща дължимост на ДДС от нерегистрирано по ЗДДС лице, не нарушава принципа ...

Решение № 5767 от 13.05.2021 г. по адм. дело № 11850/2020 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС главница и лихви за данъчен период от 21.09.2018 г. до 30.09.2018 г. Неоснователно е и твърдението, че не е отчетено при постановяване на решението противоречието между чл. 96, ал. 1 ЗДДС и чл. 102, ...

Решение № 5851 от 14.05.2021 г. по адм. дело № 13224/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения - ДДС за внасяне и лихви за забава. Продажбите са четири, на обекти в една и съща сграда, поради което при първата сделка през 02.2019 г. целта на ДЗЛ е реализиране на допълнителен инцидентен доход, а не мно...

Решение № 5977 от 18.05.2021 г. по адм. дело № 770/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди от 01.2015 г. до 05.2019 г. ведно с лихви за забава. Съобразен с материалния закон е изводът на съда за дължимо включване в данъчната основа и на начислените от наемодателя на наема...

Решение № 6114 от 20.05.2021 г. по адм. дело № 935/2021 г.

Предмет на спора е начислен допълнително ДДС по реда на чл. 102, ал. 4 във връзка с чл. 96, ал. 1, изр. второ ЗДДС за периода 01.2019 г. и 02. 2019 г. - главница и лихва. Лицето дължи данък за облагаемите доставки, с които надхвърля облагаемия оборо...

Решение № 6330 от 27.05.2021 г. по адм. дело № 2150/2021 г.

Предмет на спора е начислен допълнително ДДС и лихви. Доколкото е доказано, че са налице предпоставките на чл. 102, ал. 4 ЗДДС, правомерно е начислен данък за данъчен период декември 2019 г. Ревизираното дружество е подало заявление за задължителна ...

Решение № 6378 от 27.05.2021 г. по адм. дело № 1015/2021 г.

Предмет на спора са определени на основание чл. 102, ал. 4 ЗДДС задължения за ДДС за данъчен период 06.2019 г. главница и лихва за забава. Спорът е относно приложимата хипотеза на чл. 96, ал. 1 ЗДДС за подаване на заявлението за регистрация по ЗДДС....

Решение № 6599 от 02.06.2021 г. по адм. дело № 1005/2021 г.

Предмет на спора са установен за внасяне ДДС и съответните лихви за забава. В полза на дружеството е учредено право на строеж за построяването на жилищна сграда с подземни гаражи върху недвижим имот като насрещна престация за изграждането на определ...

Решения на ВКС

Тълкувателно решение № 1 от 20.12.2019 г. по тълк. дело № 1/2019 г., ОСТК

Тълкувателно дело № 1/2019 г. на Търговската колегия на ВКС е образувано с разпореждане от 22.03.2019 г. на председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ за постановяване на тълкувателно решение по въпрос, поставен по реда ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 9 от 2021 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.06. - 31.08.2021 г. За повече информация погледнете на страници 103, 104, ...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 37 до бр. 65 от 2021 г.

ДВ, бр. 37 от 7.5.2021 г. Конституционен съд Решение № 5 от 27 април 2021 г. по конституционно дело № 13 от 2019 г. Министерски съвет Постановление № 171 от 28 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на с...