Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 2 от 2023 г. > Правила и условия за получаване на ...
сп. Български законник
бр. 2 от 2023 г.

Правила и условия за получаване на подкрепа за изграждане на фотоволтаични съоръжения от предприятия за собствени нужди

Мартин ПЕТКОВ - Консулто България

   През месец февруари 2023 г. се очаква отварянето на нова процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). По нея се предвижда предоставяне на безвъзмездна помощ за изграждане на фотоволтаични съоръжения за собствено потребление в задължителна комбинация с локални съоръжения за съхранение на част от произведената енергия. Мярката е насочена към компании, които въвеждат съоръжения за производство на възобновяема енергия за собствено потребление, като в случая става въпрос единствено за слънчева фотоволтаична енергия.

   Този текст има за цел да очертае основните условия и изисквания към кандидатите на база на публикуваните за обществено обсъждане документи. В тази връзка е възможно да настъпи и промяна в отделни изисквания или правила по процедурата. Окончателният вариант на всички документи следва да бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на иновациите и растежа.

  

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

По процедурата могат да участват търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, нямат право да участват.

Дружествата следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година, в зависимост от категорията, в която попадат, по смисъла на Закона за малките и средни предприятия и определенията по настоящата процедура, както следва:

  • Микропредприятия – над 80 000 лева;
  • Малки предприятия – над 187 000 лева;
  • Средни предприятия и (малки) дружества със средна пазарна капитализация – над 750 000 лева.

В случая прави впечатление, че процедурата е отворена не само за малки и средни предприятия (МСП), а и за част от големите предприятия – това са т. нар. midcaps като тази категория включва предприятия, които излизат от определението за малко и средно предприятие (МСП) по отношение на показателя „персонал“ и съответно по процедурата е допустимо участието на дружества с до 1500 служители.

От гледна точка на допустими сектори – по процедурата са допустими на практика всички сектори от индустрията и услугите. От сектор „Индустрия“ са допустими следните сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 на НСИ: сектор B „Добивна промишленост“, сектор C „Преработваща промишленост“, сектор E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и сектор F „Строителство“. От сектор “Услуги“ са допустими следните сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 на НСИ: сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, сектор H „Транспорт, складиране и пощи“, сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески  продукти; далекосъобщения“, сектор L „Операции с недвижими имоти“, сектор M „Професионални дейности и научни изследвания“, сектор N „Административни и спомагателни дейности“, сектор P „Образование“, сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“, сектор R „Култура, спорт и развлечения“ и сектор S „Други дейности“.

В процедурата не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране секторите селско стопанство, производство и разпределение на горива и енергия, както и предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в сектор K „Финансови и застрахователни дейности“.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА И БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

При общ бюджет от 200 милиона лева, отделните дружества ще могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ от 100 хиляди до 1 милион лева, като тази помощ най-често ще представлява 45-50% от общите разходи по проекта. Останалата част от средствата по проекта следва да бъдат осигурени от кандидата.

В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение отново е обвързано с приходите на кандидата. Освен по отношение на посочените граници като абсолютна стойност и интензитет на безвъзмездна помощ, то също така не следва да надвишава:

- за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

- за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

- за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата насърчава използването на ВЕИ от предприятията за собствени нужди като същевременно се цели да бъде преодолян и един от основните недостатъци на ВЕИ от слънчева енергия – непостоянното производство.

Основните технически параметри и изисквания по процедурата позволяват инсталиране на фотоволтаична система за собствено потребление до 1 мегават. Това е обвързано с няколко допълнителни условия, както следва:

- инсталираната мощност не може да надвишава повече от два пъти размера на предоставената мощност от енергоразпределително дружество (кандидатите следва да представят договори с такива дружества и да посочат размера на предоставената им мощност към момента);

- потребената енергия от фотоволтаичната система следва да не е по-малко от 260 kWh на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (неизпълнението на изискването ще доведе до връщане на предоставеното финансиране).

- локалните съоръжения за съхранение на енергия (батериите) са задължителен елемент от съдържанието на проекта и следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4  часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система.

След изпълнение на проектите си, съответните дружества ще имат задължение в продължение на пет години да предоставят информация за произведената от тях енергия.

Проектите трябва да се реализират в изцяло собствени обекти на дружествата (или при условията на учредено право на строеж), а енергията да се използва за осъществяване на основната им икономическа дейност. Обектите на дружествата трябва да се намират в урбанизирана територия. Системата и батериите следва да бъдат разположени върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях.

В случай че кандидатът упражнява основната си икономическа дейност в повече от една сграда/обект, които са самостоятелно обособени стопански обекти, представляващи отделени производствени единици, е допустимо изграждане на отделни фотоволтаични системи в комбинация с батерии за отделните стопански обекти. В този случай инсталираната мощност на отделното енергийно съоръжение не следва да надвишава повече от 2 пъти размера на предоставената мощност съгласно договора с ЕРД за съответния обект, но общата инсталираната мощност на всички фотоволтаични системи, планирани за изпълнение с инвестицията, не може да бъде повече от 1 MW.

С получаването на финансиране, дружествата поемат и следните общи задължения, свързани с инвестицията:

- да изградят нова фотоволтаична система с минимални технически параметри, разписани в процедурата (вкл. и по отношение на батериите);

- да рециклират и обезвреждат съответните компоненти от системата;

- да не преместват изградената система най-малко пет години след изпълнение на проекта;

- да изпълнят инвестицията възоснова на технически проект (на етап кандидатстване е достатъчно наличието на идеен проект) и съответно след проверка на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС);

- да застраховат фотоволтаичната система за период от пет години след изпълнението на проекта;

- да не продават произведената енергия на трети лица поне пет години след изпълнение на проекта.

Специфичен аспект на процедурата е изискването всички дейности, свързани с бъдещата инвестиция да бъдат реализирани от един изпълнител (юридическо лице). Това лице трябва да осъществи дейностите по доставка на съответните активи, извършване на СМР, ако е необходимо, както и въвеждане в експлоатация на системите, като последното следва да бъде удостоверено с протокол.

Изпълнението на инвестицията изисква изготвяне на работен/технически проект (на етап кандидатстване може да се представи само идеен проект), като същите следва да отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията и бъдат съгласувани със съответните институции по отношение на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда. Срокът за изпълнение на проектите ще бъде 18 месеца, като в този срок съответните фотоволтаични системи трябва да бъдат изградени и въведени в експлоатация.

Освен описаните дотук изисквания, бъдещите кандидати следва да обърнат специално внимание на два аспекта, които имат отношение към оценката на проектните им предложения и в случай на одобрение – към техническата реализация на проектите им.

Оценката на проектните предложения към момента е ориентирана основно към финансовите показатели на дружествата, съгласно техните отчети за приходи и разходи за периода 2019-2021г. В тази връзка е препоръчително кандидатите да проверят своевременно какви точки ще им бъдат присъдени по отношение на тези финансови показатели, най-вече с оглед на обстоятелството, че максималните точки не се присъждат за най-високи (положителни) финансови резултати (виж „коефициент на рентабилност на EBITDA“ и „коефициент на брутна добавена стойност“ от публикуваните критерии за оценка).

Що се отнася до техническата реализация на проектите – кандидатите следва да се уверят, че проектът е технически и финансово жизнеспособен и то най-вече по отношение на заложените изисквания за използване на батерии в комплект с фотоволтаичната система. Става дума за относително нов подход, който има по-скоро ограничено приложение у нас. Това на свой ред повдига въпроса за съотношението „качество - цена“ на батериите, които ще бъдат използвани, и дали това съотношение ще позволи реализацията на проект, който да бъде едновременно технически и финансово жизнеспособен.Статия със свободен достъп