Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 2 от 2023 г.
 
сп. Български законник
бр. 2 от 2023 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност (изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 23 декември 2022 г.)

Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, ...

Коментар на експерта

Задължение за корекция по ЗДДС на приспаднат изцяло данъчен кредит при продажба на стара сграда

На основание чл. 2, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) с данък върху добавената стойност (ДДС) се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла...

Правила и условия за получаване на подкрепа за изграждане на фотоволтаични съоръжения от предприятия за собствени нужди

През месец февруари 2023 г. се очаква отварянето на нова процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). По нея се предвижда предоставяне на безвъзмездна помощ за изграждане на фотоволтаични съоръжения за собствено потребление в задължителна комбинация с ...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 г.

Обект на настоящия коментар са промените в Закона за данък върху добавената стойност закона (ЗДДС), които са направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обн., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г. ЗИДЗДДС въвежда в националното ДД...

Рамковият договор за платежни услуги след последните промени на Наредба № 3 на БНБ

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (обн., ДВ, бр. 83 от 2022 г.), приети с Решение № 355 от 12.10.2022 г. на У...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчни аспекти при ликвидация на търговско дружество

Въпрос: Дружество А е 100% собственик на капитала на дружество Б, като е направило парична вноска и увеличаване на капитала чрез апорт на активи (ДМА и ДНА). За дружество Б е открита процедура по прекратяване чрез ликвидация. Направена е пазарна оценка на активите към момента на ...

Данъчно третиране по ЗДДС и ЗДДФЛ на покупко-продажбата на криптовалути и акции, извършвани от физическо лице

Въпрос: Кога една дейност по покупко-продажба на криптовалути и акции, извършвани от физическо лице, нерегистрирано по търговския закон се счита за дейност по занятие, как и къде се декларира в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ и подлежи ли лицето на регистрация по ЗДДС при прехвър...

Изплащане на дивиденти от ЕООД

Въпрос: Ние сме ЕООД, регистрирано по ЗДДС. Може ли при теглене на суми от банковата ни сметка (банкомат или от офис на банката) сумите да се заприходяват директно в сметка 422 Подотчетни лица, без да минават през сметка 501 Каса? Идеята ни е при изплащане на дивиденти те да бъда...

Непризнати разходи за брак

Въпрос: През 2015 г. банка е придобила транспортни средства - леки коли и товарни автомобили, от обезпечение по необслужван кредит. Същите не се използват в дейността, заведени са като стоки и се отчитат по МСС 2 Материални запаси. Голяма част от транспортните средства са остарел...

Обезщетение по чл. 221, ал. 2 КТ

Въпрос: С ТД на основание чл. 67, ал. 1, вр. чл. 70, ал. 1 от КТ възниква трудово правоотношение между фирма и работник. С издадена Заповед е прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ. Работникът е дисциплинарно уволнен на основание чл. 190, ал. ...

Облагане по ЗКПО на ЮЛНЦ

Въпрос: Сдружение „Спортен клуб“ е регистрирано по ЗЮНЦ за извършване на дейност в обществена полза. Част от средствата за постигане на целите са подпомагане и насърчаване на всички форми за практикуване на спорта. Предмет на допълнителна стопанска дейност е извършване на платено...

Осигуряване на стоматолог

Въпрос: Лице, което е ЕООД, упражнява дейност като лекар дентална медицина (стоматолог). Води се по договор за управление. Има ли някакви ограничения при заплащането? Лицето се е осигурявало на минимален осигурителен доход за страната. В НАП се подава Декларация № 1 с код 10, но ...

Осигуряване на съдружник в ООД, който е пенсионер

Въпрос: Съдружник в ООД, пенсионер, се осигурява само за здравно. От м. 08.2022 г. получава възнаграждение за положен личен труд в размер на 5000 лв. Как трябва да се осигурява от м. 08.2022 г.? Отговор: На основание § 1, т. 26, б. “и“ от ДР на ЗДДФЛ за целите на данъчното облаг...

Отчитане на безвъзмездно получените активи

Въпрос: На 08.11.2022 г. имаше голямо тържество в училището ни, във връзка с провеждането на честването на 180-ата годишнина от рождението на патрона на училището и по този повод от общината подаряват на училището дрон Tello Global - един брой, като е предаден на директора с прие...

Отчитане на ваучерите за храна

Въпрос: Фирмата ни раздава ваучери поравно за всички, след изтичането на месеца - до 10-о число на следващия месец, когато се раздават и заплатите. Отчитането им като разход става в предходния месец. За м. декември 2022 г. ваучерите ще бъдат раздадени през януари 2023 г., когато ...

Отчитане на възстановено ДДС за 2021 г. от ЕС за гориво и пътни такси

Въпрос: Как да бъде осчетоводено възстановено ДДС за 2021 г. от ЕС за гориво и пътни такси, които при получаване са осчетоводени с цялата сума като разход? Отговор: След като при първоначално заплащане на гориво и пътни такси в чужбина предприятието е определило, че платеният ДД...

Отчитане на рекламни материали и подаръци

Въпрос: Маркетинговата политика на фирмата е свързана с много рекламни кампании, за които трябва да се закупят например подаръци като колела (над 100 лева), тениски и пр., както и други рекламни материали като големи и различни по форма и размери дисплеи. Подаръците се предоставя...

Отчитане при работа на ишлеме с фирма от ЕС

Въпрос: Фирмата работи на ишлеме с италианска фирма съгласно договор за обработка на детайли за дюбели и транспортирането им. В една фактура се фактурират трудът за обработка и цената за транспорта, с който се докарват детайлите и връщането на обработените. Може ли цялата сума по...

Подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от наследници на починал ЕТ

Въпрос: През месец август 2022 година е починал собственик на ЕТ. Има двама наследници - един от тях поема предприятието на ЕТ по чл. 60 от ТЗ, а другият е съгласен с това обстоятелство. Починалото лице е земеделски производител. За периода от 01.01.2022 година до датата на смърт...

Ползването на платения отпуск при сумирано отчитане на работното време

Въпрос: Служител е назначен на 8-часов трудов договор. По график от понеделник до петък той има 12 часови смени ( 5*12=60 часа). При ползване на платен отпуск: - Как следва да се оформи молбата за отпуск (колко календарни работни дни) така, че заявените дни да покриват тази 60 ча...

Признаване на приходи в резултат на отписани от предприятието задължения

Въпрос: Българско дружество ЕООД, регистрирано по ЗДДС, е получило през 2021 г. паричен заем в размер на 450 000 € от търговско дружество, регистрирано във Великобритания. Заемът е с 4% годишна лихва, като е договорено връщане при поискване от заемодателя. Заемът е деклариран пре...

Прилагане на чл. 154, ал. 2 от КТ

Въпрос: Ако графикът на работа при СИРВ съвпада с неприсъствените дни, визирани в чл. 154, ал. 2 от КТ, следва ли да се начислява допълнително възнаграждение за работа на официален празник, или такова се начислява само при работа в деня на официалния празник? Отговор: При сумира...

Сделка с финансов актив под формата на дружествени дялове в ЕООД

Въпрос: Фирма ООД (продавач) е собственик на недвижими имоти - апартаменти. Един от апартаментите е апортиран като капитал в ново ЕООД. ЕООД-то се продава със 100% от капитала с дружествените си 2 275 700 дяла всеки по 1 лев. ООД-то продава на физическо лице новото ЕООД за 2 300 ...

Скрито разпределение на печалбата

Въпрос: Собственик на фирма получава пари от фирмената сметка и от касата на дружеството без основание. Общата сума е над 10 хил. лева. В един момент решава, че ще разпредели натрупаната неразпределена печалба и че ще плати данък дивидент. Възможно ли е да се направи прихващане м...

Писма и указания

№ 3-1246 от 14.10.2022 г. ОТНОСНО: Освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна съгласно чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е регистрирано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление гр…….., ул……. № … Същото е задължено лице по Изпълнително дело № …../2020 г., по което сочи, че е разписано споразумение с погасителна схема за изплащане на дължимит...

№ 96-00-264 от 21.10.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при продажба на дялове от чуждестранно физическо лице

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………..е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-264/21.10.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирма „…… България“ ООД, на която сте управител, е регистрирана в България, със съдружници чуждестранно физическо лице...

Решения на ВАС

Решение № 9697 от 01.11.2022 г. по адм. дело № 1470/2022 г.

Предмет на спора е определен данък за внасяне по ЗДДС за данъчен период 07.2016 г. на основание чл. 79, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 ЗДДС ведно със съответните лихви. Съгласно чл. 79, ал. 3 ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, з...

Решение № 9714 от 01.11.2022 г. по адм. дело № 12222/2021 г.

Предмет на спора е ревизионен акт, с който е намалена декларирана данъчна загуба по ЗКПО за 2012 г., 2013 г. и за 2015 г., установени са допълнителни задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2016 г. и за 2017 г. и задължения по ЗДДС, и е отказано право на данъчен кредит и съот...

Решение № 9738 от 02.11.2022 г. по адм. дело № 10639/2021 г.

Предмет на спора е законосъобразността на ревизионен акт в частта му, с която е намален деклариран ДДС за възстановяване за данъчен период септември 2019 г. Давността по чл. 171 ДОПК касае единствено и само публичните вземания, каквото процесното безспорно не е. Становището, че ...

Решение № 9839 от 03.11.2022 г. по адм. дело № 12826/2020 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност по реда на чл. 177 ЗДДС за невнесен данък заедно с начислените лихви за забава. Разпоредбата на чл. 177, ал. 1 ЗДДС регламентира особена солидарна отговорност на регистрирано лице - получател по облагаема доставка, за дължимия и невнесен...

Решение № 9907 от 07.11.2022 г. по адм. дело № 874/2022 г.

Предмет на спора е определяне на задължения по ЗДДС за данъчни периоди 01.10.2018 г. – 31.10.2019 г. и по ЗКПО за периоди от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. Като предмет на доставка по процесните фактури е посочено „по договор“. Съгласно чл. 114, ал. 1 ЗДДС, фактурата задължителн...

Решение № 9926 от 07.11.2022 г. по адм. дело № 4969/2020 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност на по реда на чл. 177 ЗДДС ведно с лихви, за данъчни периоди от 07.2014 г. до 10.2014 г., 12.2014 г. и от 05.2015 г. до 07.2015 г. Разпоредбата на чл. 177, ал. 1 ЗДДС регламентира солидарна отговорност на регистрирано лице - получател по...

Решение № 9955 от 08.11.2022 г. по адм. дело № 11733/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от различни дружества ведно с лихви. Константна е практиката на ВАС, че наличието на фактура и правилното й осчетоводяване в счетоводството на РЛ н...

Решение № 9960 от 08.11.2022 г. по адм. дело № 11727/2021 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност по чл. 177 ЗДДС за периодите от 01.06.2015 г. до 31.01.2016 г. за дължим и невнесен данък и лихви за забава във връзка с доставки по различни фактури, издадени от едно ЕООД. Съгласно чл. 177, ал. 1 ЗДДС, регистрирано лице, получател по о...

Решение № 9963 от 08.11.2022 г. по адм. дело № 879/2022 г.

Предмет на спора са определени за данъчни периоди от 09.2015 г. до 01.2016 г., 11.2016 г., от 01.2017 г. до 05.2017 г. и 12.2017 г. задължения по реда на ЗДДС, произтичащи от непризнато право на приспадане на данъчен кредит и съответните лихви върху тях към 12.03.2020 г. В практ...

Решение № 9967 от 08.11.2022 г. по адм. дело № 12038/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за внасяне за данъчни периоди от 01.06.2019 г. до 30.11.2019 г. в резултат на отказано право на данъчен кредит и съответните лихви по фактури, издадени от различни ЕООД. Възникването на правото на приспадане на данъчен кредит е с...

Решения на ВКС

Решение № 172 от 19.03.2021 г. на ВКС по т. д. № 2504/2019 г., II т. о.

Публично вземане, дължимо за период преди датата на съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност срещу длъжника, но установено с акт за установяване на публично вземане след тази дата, следва да бъде квалифицирано като вземане с поредност на удовлетворяване...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 2 от 2023 г.

Вижте справочната информация в PDF-файла на броя по-долу: Валутни курсове за митнически цели - стр. 343 Фиксирани валутни курсове към еврото и лева, ОЛП - стр. 343 Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 100 до бр. 104 от 2022 г. - стр. 344 [[table_2]]...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 100 до бр. 104 от 2022 г.

ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Решение по предложението на президента на Република България за избиране...

PDF версия на броя

Брой 2 на Български законник от 2023 г.

[[table_1]]...