Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 6 от 2023 г. > Трудови спорове относно законността...
сп. Български законник
бр. 6 от 2023 г.

Трудови спорове относно законността на уволненията

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

   Въпрос: В Областно пътно управление от 2017 г. е назначено лице, което е на длъжност главен специалист-касиер в отдел „Административно обслужване“. Със заповед от 2012 г. работи сестрата на лицето като държавен служител на длъжността - финансов контрольор, която е изготвила и одобрила допълнителното споразумение на сестра си за главен специалист, тъй като има и вменени функции на експерт човешки ресурси. И двете служителки са дисциплинарно уволнени. На държавния служител е прекратено служебното правоотношение на основание чл. 330, ал. 2, т. 8 КТ, като се позовават и на чл. 107а, ал. 1 КТ. Има ли адекватност по чл. 13, ал. 3, т. 2 ЗФУКПС? Има ли конфликт на интереси, след като съгласно длъжностната характеристика главният специалист е подчинен на директора на ОПУ, на началника на отдел „Административно обслужване“ и на главния счетоводител. В противоречие ли е подписването на длъжностната характеристика от страна на сестрата - финансов контрольор, при положение че длъжностната характеристика е разработена от началник-отдел, съгласувана от финансовия контрольор, с вменени функции на експерт ЧР и утвърдена от директора? Има ли противоречие с чл. 8 на Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители?

   Отговор: От данните в запитването може да се предположи, че установените нарушения, които са довели до уволненията на двете служителки, са предизвикали трудови спорове относно законността на уволненията. Посоченото основание за прекратяване (чл. 330, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 107а, ал. 1 КТ) индикира, че става дума за лице, назначено по трудово правоотношение на работа в държавната администрация, а не за държавен служител (несъвместимост по смисъла на чл. 107а, ал. 1, т. 1 КТ е налице, когато бъде сключен трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително). Вероятно на това основание е прекратен трудовият договор на лицето главен специалист – касиер, а държавният служител (финансовия контрольор) е освободен по реда на чл. 107, ал. 1, т. 3 ЗДСл.
Фактологията, изложена в запитването, не показва между двете служителки да е имало йерархическа връзка на ръководство и контрол. От нея не може да се направи извод нито за нарушение на правилата на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, нито на цитираната разпоредба от Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители. Всичко това прави вероятна отмяната на уволнителните заповеди от съда. Все пак трябва да се направи уговорката, че е възможно информацията в запитването да е непълна, а съдът да достигне до различни изводи на базата на доказателствата, които ще събере. При всички случаи единственият компетентен орган за разрешаването на трудов спор е съдът, така че меродавен отговор на поставения въпрос може да се съдържа само в съдебното решение.Статия със свободен достъп