Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 6 от 2023 г.
 
сп. Български законник
бр. 6 от 2023 г.
Коментар на експерта

Данъчно събитие по ЗДДС при сделки по условията на EXW и CPT

Свободното движение на стоки е една от особеностите на въреобщностната търговия, която води до определена специфика в механизма за функциониране на данъка за добавената стойност. Независимо от това, предвид това, че в нея участват търговци, установени в различни държави, сделките...

Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода – отсрочени данъци, свързани с активи и пасиви, произтичащи от единична операция

От 01.01.2023 г. влезе в сила важно изменение на МСС 12 Данъци върху дохода, свързано с признаването на отсрочени данъчни активи и пасиви. Названието на изменението на МСС 12 е „Отсрочени данъци, свързани с активи и пасиви, произтичащи от единична операция”. То бе публикувано от...

Третиране по ЗДДС при получена от българско дружество услуга за ремонт с начислен ДДС, извършена на територията на трета страна от доставчик – данъчно задължено лице

Разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) регламентират общото правило за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга. Според тези правни норми мястото на изпълнение на доставка на услуга се определя спрямо статута на съо...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчна ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения

Въпрос: Водя счетоводство на хотел. Хотелът предлага само нощувки. Може ли да начислява намалената ставка по ДДС - 9%? Отговор: Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗДДС данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно на...

Данъчни аспекти при лизингов договор

Въпрос: Фирма има сключен договор за лизинг на лек автомобил от м.02.2020 г. с първоначална вноска и финансирана част за 24 месеца. Лекият автомобил е заведен като актив през 2020 г. със следната стойност 41 900 лв., като не е ползван данъчен кредит. Лизинговата компания е издава...

Данъчното третиране по ЗДДС на консумативни разходи за електроенергия

Въпрос: Обслужваме дружество, което отдава под наем помещения от собствен обект. Дружеството наемодател е регистриран по ЗДДС, наемателите са юридически лица, регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС, както и физически лица. Помещенията се ползват за стопанска дейност на лицата и сд...

Доставки на услуги, възникващи във връзка с предоставяне на кредити от регистрирано по ЗКИ дружество

Въпрос: Дружеството е регистрирано по чл. 3а от ЗКИ с основна дейност предоставяне на кредити. Интересува ме: 1. таксите за юридическо обслужване, 2. таксата за издаване на референция за задълженията по договорите за заем към определена дата и 3. таксите за заличаване на ипотека,...

Неразпределена печалба в ООД

Въпрос: Фирма ООД в края на годината има натрупано кредитно салда по сметка 122 - неразпределена печалба от минали години. 1. Може ли с протокол от общото събрание да се вземе решение тази печалба да не се изплащат на съдружниците, а да се отнесе в сметка други резерви, след запл...

Облагане доходите на лице, упражняващо свободна професия

Въпрос: Българско физическо лице, регистрирано като работещо като свободна професия има договор с финландска фирма. Всеки месец фактурира договорената за работата си сума в евро. Получава парите си в лева в левова сметка в Българска банка. Примерно фактурира 1000 евро и получава ...

Облагане доходите на чуждестранни лица, платени от българска фирма

През 2022 г. в едно дружество са изплащани възнаграждения на ЧЮЛ (чуждестранни юридически лица) и ЧФЛ (чуждестранни физически лица) за предоставени консултантски услуги, по издавани инвойси от ЧФЛ граждани на трети страни и на ЕС и ЧЮЛ - регистрирани в трети страни и в ЕС. Тъй ка...

Облагане на предоставена безплатна консумация на работници в ресторанти

Въпрос: Нашата фирма предоставя ресторантьорски услуги, като оперира 20 ресторанта за бързо хранене. На работниците в ресторантите се предоставя безплатна консумация до определена сума. Може ли този разход да се третира като социален разход в натура и да се облага с 10% данък соц...

Облагане по ЗДДС на адвокатски услуги за чуждестранни лица

Въпрос: Адвокат в България, говорещ чужди езици – самоосигуряващ се на свободна практика тук, нерегистриран по ЗДДС, няма достигнат праг за регистрация, има само регистрация по БУЛСТАТ – обслужва чуждестранни физически и юридически лица от държави от ЕС, които живеят там (съответ...

Облагане с ДДС на сделки за преотдаване под наем на част от наетите имоти

Въпрос: Ние сме наемател на офис площи, част от които преотдаваме под наем. В тази връзка получаваме фактури за ел. енергия и природен газ, част от които също префактурираме. Във фактурите от нашия наемодател природния газ е с данъчна ставка от 9%. С каква данъчна ставка по ЗДДС ...

Осигуряване на македонски гражданин, работещ за българска фирма

Въпрос: Фирма занимаваща се с транспорт със товарен автомобил над 12 т. В момента собственика извършва транспорт за италианска спедиция със курсове във Германия основно, Холандия, Белгия и други държави от ЕС, където го изпратят. Иска да назначи македонски гражданин със статут на...

Осигуряване на самоосигуряващо се лице в ЕООД

Въпрос: Възможно ли е самоосигуряващо се лице в ЕООД да се осигурява върху доход над минималния, въпреки че не получава никакви доходи освен от дивиденти. Ще му бъде ли признат осигурителният доход при пенсия? Отговор: Съгласно чл. 9, ал. 1 от КСО осигурителният стаж се изчисляв...

Осигуряване на управител на ООД - пенсионер

Въпрос: Управител на ООД, пенсионер по възраст се осигурява само здравно. Иска да начисляваме възнаграждение за възнаграждение за положен личен труд в размер на 710 лв., колкото и МОД за СОЛ. Освен здравни осигуровки и ДДФЛ трябва ли да му начислявам осигуровки за ДОО за негова с...

Попълване на част I на УП - 1

Въпрос: Следва ли в т. 1 от УП-1, при маркиране на вида на пенсията (за осигурителен стаж и възраст), да се допълва основанието чл. 68 , ал. 1 от КСО (една година по-рано) тъй като имам случай, в който ТП на НОИ изискват допълнително от лицето, което се пенсионира, да заяви писме...

Прекратяване участието на съдружник в ООД

Въпрос: През 2012 г. двама съдружници от ООД напускат фирмата. Направени са всички изисквания по ТЗ. След съставен счетоводен баланс към края на месеца, през който е постъпило писмено предизвестие на съдружниците им, е прекратено участието в ООД. Отписани са дяловете Дт с/ка 101...

Реализиране на доходи от продажба на апартаменти от физически лица

Въпрос: Четири физически лица (две семейства) купуват поземлен имот (УПИ) през 2019 г. по „Х“ идеални части на семейство. Започват строеж на многофамилна жилищна сграда през 2021 г. Сградата е със седем броя апартаменти, които лицата възнамеряват да продадат. НЕ възнамеряват да п...

Трудови спорове относно законността на уволненията

Въпрос: В Областно пътно управление от 2017 г. е назначено лице, което е на длъжност главен специалист-касиер в отдел „Административно обслужване“. Със заповед от 2012 г. работи сестрата на лицето като държавен служител на длъжността - финансов контрольор, която е изготвила и одо...

Удостоверението А1 в сектор международен транспорт

Въпрос: Наето лице по трудов договор, български гражданин, с постоянен адрес и адрес на пребиваване - България, работи на длъжност шофьор - товарен автомобил международни превози, с работодател българско юридическо лице, със седалище и адрес на управление в България, притежаващо ...

Писма и указания

№ 26-В-343#1 от 14.11.2022 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Република Турция

В дирекция СИДДО при ЦУ на НАП е постъпило запитване, заведено с вх. № по регистъра на ЦУ на НАП. В запитването е изложена фактическа обстановка, съгласно която българско дружество има намерение да сключи граждански договор с физическо лице - местно на Турция за данъчни цели, ка...

№ 3-1389 от 16.11.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи, начислени/изплатени от местно юридическо лице в полза на чуждестранно физическо лице съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при извършване на услуги

Според изложеното в запитването дейността на ЕООД е строителство. Дружеството желае да назначи по трудов договор лице с двойно гражданство – турско и българско. Лицето е с център на жизнените интереси в Република Турция. Задълженията, които лицето ще извършва са свързани с органи...

№ 3-1392 от 16.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с изплатено обезщетение по чл. 200, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ)

Според изложеното в запитването в Районен съд е постъпило заявление от работещо в съда лице за изплащане на обезщетение по чл. 200, ал. 3 от КТ за пропуснати ползи. Същото е било в отпуск поради временна неработоспособност вследствие на трудова злополука, случила се по време на о...

№ М-24-37-43 от 23.11.2022 г. ОТНОСНО: Осигуряване на работник по трудово правоотношение, ползващ отпуск по чл. 158, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), като през този период лицето ще бъде на активната служба резервист от доброволния резерв на въоръжените сили на РБългария

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с ………./10.11.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: На основание чл. 37, ал. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на РБългария (ЗРВСРБ) Военно окръжие ……..е уведомило Областно пътно управл...

Решения на ВАС

Решение № 11820 от 20.12.2022 г. по адм. дело № 2080/2022 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО за периода 2014 г. – 2017 г. ведно с лихви. Характеристиките на електронен документ притежава единствено изготвената таблица от куриерската фирма, но същата представлява обобщение на наличната информация, свърза...

Решение № 11822 от 20.12.2022 г. по адм. дело № 3895/2020 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност по реда на чл. 19 ДОПК за задължения за корпоративен данък за 2016 г. и за данък добавена стойност за периодите от 01.03.2016 г. до 30.09.2017 г. ведно с лихви. Субект на отговорността по чл. 19, ал. 1 ДОПК е лице, намиращо се в определе...

Решение № 11845 от 20.12.2022 г. по адм. дело № 14686/2019 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност по реда на чл. 19 ДОПК за задължения по ЗДДС и ЗКПО и лихви за просрочие. С цел ангажиране отговорността на трето лице в хипотезата на чл. 19, ал. 1 ДОПК е необходимо да бъдат изпълнени кумулативно условията, посочени в нея. В разглеждан...

Решение № 11910 от 21.12.2022 г. по адм. дело № 2878/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди 02., 06., 07., 08., 10. и 11.2019 г. и за корпоративен данък по ЗКПО за данъчен период 2019 г. ведно с лихви. Реалността на доставката е основно изискване за възникване и упражняване на правото на данъчен кредит...

Решение № 11921 от 21.12.2022 г. по адм. дело № 2792/2020 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност по чл. 177 ЗДДС за дължим и невнесен данък и лихви за забава по 149 фактури, издадени през периодите от 08.2016 г. до 04.2018 г. Систематичното място на чл. 177 ЗДДС в озаглавената „Правомощия на органите по приходите и предотвратяване н...

Решение № 11979 от 21.12.2022 г. по адм. дело № 3596/2022 г.

Предмет на спора е отказано приемане на митническата стойност на стоки, определяне на нова митническа стойност на тези стоки, в резултат на което са установени за досъбиране държавни вземания за ДДС. Съгласно чл. 70, § 1 и § 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013, митническата стойност ...

Решение № 11985 от 22.12.2022 г. по адм. дело № 4432/2022 г.

Предмет на спора е определена нова митническа стойност на стоки, в резултат на което са начислени допълнително мито за доплащане и ДДС. Съгласно чл. 141, § 1 от Регламента за прилагане, при определяне на митническата стойност на внасяните стоки по реда на чл. 74, § 2, б. а) или ...

Решение № 11991 от 22.12.2022 г. по адм. дело № 3981/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗКПО за корпоративен данък за 2017 г. и 2018 г. и по ЗДДС за периодите декември 2017 г. и декември 2018 г., ведно с лихви за забава. Съгласно разпоредбата на чл. 119, ал. 2 ДОПК, РА се издава от органа, възложил ревизията и от ръковод...

Решение № 1609 от 14.02.2023 г. по адм. дело № 4368/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения за внасяне на ДДС и лихви за просрочие, вследствие от непризнато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 ЗДДС за данъчни периоди 03.2016 г., 04., 07.2017 г., 06., 08.2018 г. по фактури от различни ...

Решение № 1668 от 15.02.2023 г. по адм. дело № 6962/2019 г.

Предмет на спора е установена, на основание чл. 19, ал. 1 ДОПК, отговорност за задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01.03.2015 г. до 30.06.2015 г. ведно с прилежащите на тази сума лихви за забава. С разпоредбата на чл. 19, ал. 1 ДОПК (в приложимата редакция ДВ, бр. 105 от 20...

Решения на ВКС

Решение № 34 от 16.02.2022 г. на ВКС по гр. д. № 1906/2021 г., IV г. о.

Съгласно разпоредбата на чл. 357 КТ трудови са споровете между работника и служителя, от една страна, и работодателя, от друга, относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения. Следователно цитираният законов текст изрично предвижда...

Решение № 4 от 3.02.2022 г. на ВКС по гр. д. № 4305/2021 г., III г. о.

Процесуалният закон не съдържа легално определение на понятието „държавно учреждение“. Неговото съдържание се извежда по тълкувателен път в съдебната практика на ВКС. Решаващо значение за определяне статута на дадена организационна съвкупност от персонални и имуществени елементи ...

Решение № 60078 от 30.08.2021 г. по т. д. № 802/2020 г., II т. о.

В хипотеза, когато е налице извършване от изпълнител на дейности, съвпадащи с дейностите съгласно сключения договор по реда на ЗОП, но над договорения обем и тези дейности са извършени в интерес на лицето, със знанието и без противопоставянето му, то тогава отношенията се уреждат...

Решение № 60087 от 7.06.2021 г. на ВКС по т. д. № 941/2020 г., II т. о.

Всяко друго ограничаване на начина на заплащане на уговореното адвокатско възнаграждение, което не следва от императивните разпоредби на закона и добрите нрави, би било в несъответствие със свободата на договаряне, съгласно чл. 9 ЗЗД. Чл. 36 ЗАдв Чл. 26 ЗЗД Чл. 9 ЗЗД Касационнот...

Решение № 60202 от 10.11.2021 г. на ВКС по гр. д. № 3965/2020 г., III г. о.

Под откриване на нарушението по см. на чл. 194, ал. 1 КТ следва да се разбира узнаването от субекта на дисциплинарна власт на установено в съществените му признаци нарушение на трудовата дисциплина - установени субект на нарушението, време и място на извършването му, съществените...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 6 от 2023 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 117, 118 и 119 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 29 до бр. 41 от 2023 г.

ДВ, бр. 29 от 31.3.2023 г. Министерски съвет Постановление № 46 от 30 март 2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г. Министерство на отбраната Меморандум за разбир...

PDF версия на броя

Брой 6 на Български законник от 2023 г.

[[table_1]]...