НАЧАЛО > НОВИНИ

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

Национална агенция за приходите

18.09.2020 г.

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите.
Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Физическите лица могат да направят корекции в периода 30 април - 30 септември. За юридическите лица, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, този срок започва от 30 юни и продължава до края на септември. Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис.
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция - www.nap.bg или на телефона на НАП - 0700 18 700 /обажданията се таксуват по стандартната тарифа на съответния оператор/.

Средният осигурителен доход за юли е 1058,71 лева

Национален осигурителен институт

15.09.2020 г.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2020 г. е 1058,71 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2019 г. до 31.07.2020 г. е 1030,45 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2020 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Минималното обезщетение за безработица се увеличиава с над 30%

Министерство на труда и социалната политика

02.09.2020 г.

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица ще се повиши от 9 на 12 лв. от 1 октомври 2020 г., което прави ръст от 33%. Увеличението ще се отрази благоприятно на между 30 000 и 33 000 безработни средно на месец в периода от 1 октомври до 31 декември. Това предвиждат промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, които бяха одобрени от правителството. Паралелно с нарастването на минималния размер на обезщетението за безработица, от 1 октомври срокът за получаването му ще се удължи от 4 на 7 месеца. Промяната ще важи за обезщетенията, отпуснати след 30 септември, както и за отпуснатите по-рано, чийто срок не е изтекъл към 1 октомври. Новата разпоредба ще се отрази положително на между 13 000 и 15 000 души средно на месец в периода от 1 октомври до 31 декември. Двете мерки са част от пакета социално-икономически мерки на правителството във връзка с възникналата ситуация поради разпространението на COVID-19, чрез които се цели осигуряване на подкрепа на безработните лица в условията на пандемия. За тяхното изпълнение ще е необходим допълнителен разход в размер на 14 млн. лв. за 2020 г.

От 1 септември 2020 г. е в сила Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек

Национален осигурителен институт

28.08.2020 г.

От 1 септември 2020 г. е в сила Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек. Документът се основава на общоприетите принципи на координация на системите за социална сигурност - еднакво третиране на лицата, запазване на придобити права (износ на пенсии), прилагане на законодателството само на едната страна относно задължението за осигуряване, както и сумиране на осигурителните периоди, придобити съгласно правните разпоредби на двете страни, при преценяване правото на пенсии. Благодарение на тях се постига равнопоставеност на гражданите на държавата, по чието законодателство произтичат задълженията и правата на пенсии. Освен това се гарантира, че пенсиите на правоимащите лица, отпуснати съгласно законодателството на една от страните, включително и тези, отпуснати по споразумението, няма да бъдат намалявани, изменяни, спирани или прекратявани, поради факта, че лицето пребивава или има престой на територията на другата договаряща се страна. Така, българските пенсии, както и добавките към тях, които са включени в материалния обхват на документа, ще могат се изплащат на територията на провинция Квебек, когато лицето, на което са отпуснати, пребивава или осъществява престой там. По отношение на нашата страна споразумението включва разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите нормативни актове относно пенсиите за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност поради общо заболяване, както и наследствените пенсии, произтичащи от тях. За пенсиите, извън посочените, се прилага националното законодателство на всяка една от страните. Споразумението ще се прилага за всички лица, които са били в обхвата на законодателството на едната или на двете страни, както и за лицата, чиито права произтичат от правата на осигурените лица, независимо от тяхното гражданство.

Удължава се срокът на извънредната епидемична обстановка до 30 септември

Министерски съвет

27.08.2020 г.

Министерският съвет прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 30 септември 2020 г.

Удължава се срокът на извънредната епидемична обстановка до 31 август

Министерски съвет

28.07.2020 г.

Министерският съвет прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 август 2020 г.

Удължава се срокът на извънредната епидемична обстановка до 31 юли

Министерски съвет

15.07.2020 г.

Министерският съвет прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 юли 2020 г. Удължаването на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, ще даде възможност да се засили прилагането на временни противоепидемични мерки, с цел ограничаване разпространението на заболяването и опазването на живота и здравето на гражданите.

Започва подаването на документи за държавна помощ за работодатели за запазване на заетостта на служителите им по новия дизайн на мярката 60/40

Министерство на труда и социалната политика

15.07.2020 г.

От днес - 15.07.2020 г., започва подаването на документи за държавна помощ за работодатели за запазване на заетостта на служителите им по новия дизайн на мярката 60/40. Тя беше удължена до 30 септември 2020 г. Компенсации ще се получават за до три месеца - юли, август и септември, в размер на 60% от осигурителния доход за май 2020 г. и 60% от дължимите от работодателя осигурителни вноски.
Фирмите трябва да докажат спад на приходите с 20% спрямо същия период през 2019 г. и да са декларирали дължимите данъци за 2020г. Очаква се с новия вариант на мярката около 300 000 души да запазят доходите си.
За новия дизайн работодателите могат да подават заявления в съответните Бюра по труда, чрез лицензиран пощенски оператор и електронно чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/. Ако работодателят има повече обекти в различни населени места, може да подаде общо заявление в Бюро по труда, на чиято територия се намира поне един такъв. Образци на документите и повече информация за условията и процедурата по кандидатстване може да се намерят на сайта на Агенцията по заетостта в рубрика „Финансови стимули за запазване на заетостта”.

9% ДДС за ресторантьори, книгоиздатели и търговци на бебешки стоки от 1 юли

Национална агенция за приходите

24.06.2020 г.

От 1 юли започва да се прилага намалената ставка на данък добавена стойност от 9% за книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени. Ставката от девет на сто е временна и ще е в сила до 31 декември 2021 г., се посочва в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС).
От промяната на Закона за ДДС ще се възползват вече не само хотелиерите, а и издателите и разпространителите на книги и учебници, в това число електронни издания. Измененията обхващат също и търговците на детски продукти – храни за бебета и малки деца, пелени и подобни хигиенни артикули, които са изчерпателно изброени в новия Закон за ДДС.
Данъчната ставка е намалена и за предоставящите ресторантьорски и кетъринг услуги, които предлагат храна и съответно обслужване за консумация на място. Бирата, виното и спиртните напитки, които те продават, остават на досегашния данъчен режим. Зоните за хранене в търговските центрове също ще са с намалено ДДС, като условие за това е да не става въпрос за поръчка на храна, опакована за вкъщи. При кетъринга, когато доставката на храна на място е придружена от други услуги, като подреждане, доставка на оборудване (маси, столове и др.) и сервиране, ставката е 9%.
Продажбата на храна от павилион, магазин или вендинг машина, както и доставките до вкъщи, остават на досегашния режим на облагане от 20%.

Удължава се срокът на извънредна епидемична обстановка до 15 юли

Министерски съвет

24.06.2020 г.

Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 15 юли 2020 г.
Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. От 09.06.2020 г. в страната се отчита значително повишаване броя на дневно регистрираните случаи. За периода 27.05-09.06.2020 г. среднодневно са докладвани 26 случая на COVID-19 спрямо 84 случая средно на ден за периода 10.06-23.06.2020 г., т.е. отчита се 3,2 пъти увеличение на съобщените потвърдени случаи на територията на страната.

Срокът на извънредната епидемична обстановка се удължава до 30 юни

Министерски съвет

10.06.2020 г.

Министерският съвет прие Решение за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка до 30 юни 2020 г.
Удължаването на извънредната епидемична обстановка ще спомогне, чрез прилагане на временни противоепидемични мерки, вкл. и карантина на влизащи в страната лица, да се забави и ограничи разпространението на епидемията от COVID-19, да се създаде устойчивост на прилагането на основните мерки, да се подобри готовността на здравната и социалната система за реакция при последваща вълна и да се създаде възможност за промяна в обхвата и съдържанието на мерките при поява на нови научни данни за причинителя, пътищата на предаване, начините за предпазване и лечението.

Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Агенция по вписванията

09.06.2020 г.

От 27 юли спира функционирането на сега действащите сайтове - brra.bg и icadastre.bg
Единният портал обединява сайтовете на Имотния регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) в обща платформа на адрес: https://portal.registryagency.bg/ Проектът е реализиран по Оперативна програма „Добро управление“. Изграждането на новата платформа цели модернизиране на системите, повишаване на качеството, осъвременяване на приложния софтуер и достигане до високи нива на сигурност и защита.
Новият портал ще бъде презентиран на два етапа:
1. На 9 юни https://portal.registryagency.bg/ ще стане видим за потребителите, с възможност за регистриране на потребителски профили и присъединяване към тях на електронен подпис, сертификат, издаден от Агенция по вписванията или ПИК от НАП.
2. На 27 юли - спиране на сега действащите – brra.bg и icadastre.bg и възможност за използване на пълната функционалност на https://portal.registryagency.bg/
В периода от 9 юни до 27 юли в модернизирания портал https://portal.registryagency.bg/ ще могат да се извършват следните дейности:
- да се регистрира потребителски профил и към него да се присъедини средство за идентификация, да се направи тестово подписване. Първоначалната идентификация гарантира повишено ниво на сигурност, проследимост на действията и защита на личните данни съгласно европейската регламентация.
- да се извършват свободно справки в Търговския регистър, за които не се дължат държавни такси.
- да се преглеждат сканираните документи, съдържащи се в делата на търговците/ЮЛНЦ, след успешна регистрация на потребителски профил с присъединено средство за идентификация. Важно уточнение е, че издадените преди 23.04.2020 г. сертификати от Агенцията по вписванията няма да могат да се ползват в новия портал. За достъп до функционалностите му, сертификатите трябва да бъдат с дата на издаване след 23.04.2020 г.
- да се извършват нови за Имотния регистър безплатни справки - „Проверка на статус на заявление“ и „Проверка на местонахождение на служба по вписванията“. Новост за потребителите на Имотния регистър е функционалността „Калкулатор за изчисляване на държавни такси“.
До публикуване на пълната функционалност на новия портал, потребителите ще могат да заявяват електронни услуги единствено чрез сега действащите интернет страници – brra.bg и icadastre.bg. След 27 юли двете страници ще бъдат деактивирани и потребителите ще следва да заявяват и ползват услугите на регистрите през https://portal.registryagency.bg/
Съгласно тарифата за държавните такси събирани от АВ, за използване на услугите се дължи такса, с изключение на държавните институции, които имат право на безплатен достъп. След 27 юли, заплащането на таксите за услугите чрез отдалечен достъп в ИР ще се извършава единствено по електронен път. Наличните средства по сметка на потребител в icadastre.bg ще бъдат прехвърлени автоматично след 27 юли, ако потребителят е заявил в профила си в новия портал желание за обединяване на профил.
Модернизираният портал ще осигури възможност за работа на потребителите с по-широк кръг устройства, включително мобилни и операционни системи. Порталът няма да бъде достъпен от устройства със стари, неподдържани от производителите операционни системи и браузъри. Единният портал https://portal.registryagency.bg/ ще работи с актуална версия на операционната система за компютри и смарт устройства (напр. над Windows 8 или MacOS 10 и др.). Интернет браузърите, като Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox или Safari следва да бъдат актуална версия.
Порталът ще се ползва и от притежателите на ПИК, издаден от НАП

Работодателите могат да кандидатстват за компенсации за запазване на заетостта до 30 юни

Министерство на труда и социалната политика

27.05.2020 г.

До 30 юни 2020 г. се удължава периодът, за който работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите след отмяна на извънредното положение в страната и обявяване на извънредната епидемична обстановка. Това реши правителството с приемането на промени в Постановление № 55 от 2020 г., което регламентира реда и условията за изпълнението на мярката.
Компенсациите ще се изплащат за целия период или за част от периода от 13 март до 30 юни, но за не повече от три месеца. Работодателите получили компенсации по постановлението следва да изплащат на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер не по-малък от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г.

Противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни

Министерство на здравеопазването

14.05.2020 г.

Със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. министърът на здравеопазването въведе противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.
Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние). Когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, работодателите/органите по назначаване задължително организират провеждането на следните противоепидемични мерки в работните помещения:
а) дезинфекция;
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);
в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;
г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м;
д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице. шлем, ръкавици и др.).
При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска се обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен горепосочените мерки, прилагат и следните противоепидемични мерки:
а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;
в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
г) поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се спазва от всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусии спирки).

Носенето на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата, не е задължително от 1 май

Министерство на здравеопазването

01.05.2020 г.

Здравният министър Кирил Ананиев издаде Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г., с която отменя задължителното носене на маски и други предпазни средства на открити обществени места. В заповедта се посочва, че „Всички лица, които се намират на открити обществени места ( в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата“.

Носенето на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата, е задължително до 13 май, включително

Министерство на здравеопазването

24.04.2020 г.

До 13 май, включително, всички граждани, които се намират в закрити или на открити обществени места трябва да носят еднократна или многократна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (кърпа, шал и т.н.). Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена днес Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г.
Издаването на новата заповед е обусловено от усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVlD-19 на територията на страната и нарастващия брой на регистрираните случаи на коронавирусна инфекция.
Поставянето на защитна маска при посещение на обществени места намалява епидемиологичния риск от заразяване с новия коронавирус, както за лицето, носещо маската, така и за околните. Трябва да се има предвид, че в редица случаи заболяването протича безсимптомно, което означава, че един човек може да е заразоносител и да не знае.

Компенсациите за запазване на заетостта ще включват и 60% от дължимите от работодателите осигуровки

Министерски съвет

15.04.2020 г.

Правителството прие промени в постановлението за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите по време на извънредното положение. Съгласно новите разпоредби размерът на компенсациите ще бъде 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски на работодателя на всеки работник или служител, за който е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време.
В случаите на преустановяване на работа, работодателите, получили компенсации, следва да изплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата и дължимите осигурителни вноски за съответния месец. При непълно работно време работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време, и дължимите осигурителни вноски за съответния месец.
Съгласно промените работодатели от икономическите дейности „Обучение на водачи на превозни средства" и „Дневни грижи за малки деца (частен сектор)", преустановили работа на предприятието или на част от предприятието със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, също ще могат да кандидатстват за подкрепа.
Промените ще се прилагат и за работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации до влизането в сила на постановлението. Финансовите средства, необходими допълнително за изплащане на осигурителни вноски, ще бъдат осигурени от фонд „Безработица" на държавното обществено осигуряване.

Правителството одобри „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“

Министерски съвет

13.04.2020 г.

Правителството прие решение за одобряване „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“. Тя е разработена от „Българска банка за развитие“ АД и е с бюджет от 200 милиона лева. Програмата ще бъде обезпечена със средствата от увеличението на капитала на „Българска банка за развитие“ АД.
В Програмата се съдържат условията, на които трябва да отговарят физическите лица, за да получат финансиране, както и самият механизъм за кредитирането чрез финансовата подкрепа на „Българска банка за развитие” АД. Това е антикризисна мярка за защита на хората в условията на пандемия и oбявeнoто c рeшeниe нa Нaрoднoтo cъбрaниe oт 13 мaрт 2020 г. извънрeднo пoлoжeние.
Всяко лице, което отговаря на условията, ще има право на един кредит по Програмата до 4500 лв. За него ще може да кандидатства до 31.12.2020 година. Не се предвижда осигуряване на обезпечения като условие за отпускането на кредитите. Кредитите ще са със срок до 5 години, с минимум 6 и не повече от 24 месеца гратисен период. Лицата ще имат право на предсрочно погасяване на дълга без да се дължи такса/комисиона за това.

Отпада срокът за подаване на заявление по схемата 60/40

Агенция по заетостта

13.04.2020 г.

Във връзка с направените промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., както и предстоящите промени в ПМС № 55/30.03.2020 г., Агенцията по заетостта уведомява всички заинтересовани работодатели, че отпада срокът (21 април 2020 г.) за подаване на заявление за изплащане на компенсации по ПМС №55. Промяната е направена, за да се даде възможност на повече представители на бизнеса да се възползват от схемата 60/40 при новите условия.
Без определяне на краен срок, Агенцията по заетостта продължава да приема заявления и документи за изплащане на компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г., като припомня, че те се подават към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването.
Препоръчително е документите да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). Документите могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор и само при невъзможност за ползване на тези два начина – чрез посещение в бюрото по труда.

От 12 април носенето на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата, е задължително

Министерство на здравеопазването

11.04.2020 г.

Със своя Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. здравният министър разпореди задължително носене на маски. Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.). Обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване. Това важи и за места, на които се предоставят обществени услуги.
Заповедта е в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г., включително.

Правителството прие постановление за изплащане на компенсации за запазване на заетостта в засегнатите от извънредното положение предприятия

Министерски съвет

30.03.2020 г.

Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.
Работодателите ще могат да получат средствата при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за който получават компенсации. През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.
За изплащане на компенсации ще може да кандидатства работодател, който поради обявено извънредно положение, въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители. Компенсациите ще се изплащат, когато работата е преустановена за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца. С приемането на постановлението на Министерския съвет ще бъдe подкрепена заетостта на работници и служители, заети в хотелиерството, ресторантьорството, дейности в областта на културата, спорта и развлеченията, търговията на дребно, пътническия транспорт и др. Работодатели от други икономически сектори също ще могат да получат компенсации, когато със своя заповед са преустановили работа или са въвели непълно работно време във връзка с извънредното положение. Те ще имат право да получат средства, когато могат да удостоверят намаление на приходите от продажби с не по-малко от 20% през съответния период, посочен в постановлението. От тази възможност няма да могат да се възползват работодателите, които осъществяват дейност в секторите: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.
Работодателите, кандидатстващи за получаване на компенсации, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е работодателите да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски и да не съкращават персонал през периода на получаване на компенсациите.
Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота. Към тях ще се прилагат документи, необходими за определяне на размера на компенсациите. Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, ще разглежда представените документи и в срок до 7 работни дни от тяхното подаване ще се произнася дали работодателят отговаря на критериите за получаване на компенсациите. Информацията ще се изпраща от Агенцията по заетостта по електронен път на Националния осигурителен институт, който ще изплаща средствата.

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

Министерство на вътрешните работи

24 мар 2020 | 15:37

Бланката е прикачена под съобщението
След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

Прикачени документи
Декларация (doc / Word)


Ново издание

Доц. д-р Андрей Александров

ТРУДОВО ПРАВО

Практически сборник от пет електронни книги

1. ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
2. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ
3. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
4. ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

Промени в данъчните и счетоводните закони, приети със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМИДВИП) - обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.

Народно събрание

24.03.2020 г.

1. Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
До 30.06.2020 г. се удължава срокът за:
- деклариране и внасяне на корпоративния данък съгласно чл. 92, ал. 2 и чл. 93;
- внасяне на данъка върху разходите съгласно чл. 217, ал. 2;
- деклариране и внасяне на данъка върху помощните и спомагателните дейности от организаторите на хазартни игри съгласно чл. 219, ал. 4 и чл. 241, ал. 2, както и подаването на годишен отчет за дейността от организаторите на хазартни игри съгласно чл. 219, ал. 5;
- деклариране и внасяне на данъка върху приходите от бюджетните предприятия съгласно чл. 252, ал. 1 и чл. 253;
- деклариране и внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби съгласно чл. 259, ал. 2 и чл. 260 (§ 25, ал. 1 от ПЗР на ЗМИДВИП).
През 2020 г. авансовите вноски по ЗКПО се правят при условията и по реда на глава четиринадесета от същия закон, при следните условия:
- когато до влизането в сила на този закон е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното. При необходимост лицата могат да подадат коригираща декларация по реда на чл. 88 от ЗКПО.
- когато до 15 април 2020 е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г. авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното.
- когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година (§ 25, ал. 2 от ПЗР на ЗМИДВИП).
Остава определянето на авансовите вноски по ЗКПО на база на прогнозна печалба за 2020 година, като декларирането им за 2020 г. е съобразено с момента на подаване на годишната данъчна декларация:
- дали вече е подадена до влизането в сила на ЗМИДВИП,
- дали ще се подаде до 15 април или
- дали ще бъде подадена след 15 април, тъй като съответното лице се е възползвало от удължения срок.
2. Промени в Закона за данъците върху доходи на физическите лица
Удължаването на срокове за деклариране и внасяне на данъци, както и за ползване на отстъпката по чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ се отнася само за лицата, посочени в чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ (§ 27 от ПЗР на ЗМИДВИП).
Това са:
- лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговският закон, включително едноличните търговци (ЕТ). В тази група са и лицата, облагани по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ - лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като ЕТ.
- физическите лица, регистрирани земеделски стопани, облагани по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ.
За тези лица:
- срокът за деклариране и внасяне на данъка се удължава до 30 юни. Съответно в същия срок тези лица ще внасят и данъка върху разходите съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗДДФЛ.
- срокът за ползване на отстъпката за данъка за довнасяне от 5 на сто по реда на чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ се удължава до 31 май, ако данъкът е декларира и внесен до 31 май.
Тези лица декларират авансовите вноски по реда въведен за лицата, правещи авансови вноски по реда на ЗКПО, описан в ал. 2 на § 25 от ПЗР на ЗМИДВИП, като срокът за подаване на декларацията по ал. 2 от същия параграф е до 30 април 2020 г.
Всички останали физически лица:
- декларират и внасят годишното си данъчно задължение по реда на ЗДДФЛ до 30 април и
- ползват право на отстъпката върху данъка за довнасяне от 5 на сто по реда на чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ до 31 март, ако данъкът е декларира и внесен до 31 март.
3. Промени в срокове за ползване на отстъпка в Закона за местните данъци и такси
Срокът за ползване на отстъпката от 5 на сто за предварително заплащане на целия размер за 2020 г. на:
- данъка върху недвижимите имоти и
- данъка върху превозните средства се удължава до 30 юни.
4. Промени в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
До отмяната на извънредното положение:
- не се прилага срокът по чл. 171, ал. 2 от ДОПК. Разпоредбата се отнася до абсолютната погасителна давност, съгласно която с изтичането на 10-годишен давностен срок се погасяват всички публични вземания.
- към случаите, посочени в чл. 172, ал. 1 от ДОПК при които спира да тече давностния срок се добавя и обявеното извънредно положение, т.е. и давността по чл. 171, ал. 1 – петгодишната давност спира да тече за времето на извънредното положение.
Важни промени в събирането на публичните вземания:
- не се образува изпълнително производство по ДОПК, освен когато е необходимо да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, или може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда;
- принудителното изпълнение по ДОПК се спира, извършените до спирането действия запазват силата си. След спирането публичният изпълнител не може да извършва нови изпълнителни действия, но може да извършва действия по обезпечаване на вземането, както и разпределение на суми, постъпили по изпълнителното дело. Изпълнителното производство се възобновява след изтичане на срока, за който е обявено извънредното положение.
Спират да текат следните срокове:
- не тече шестмесечния срок по чл. 193, ал. 4 от ДОПК, който обвързва публичния изпълнител в производството по несъстоятелност.
- спира да тече срокът по чл. 246, ал. 10 от ДОПК съгласно който при продажба на търг публичният изпълнител въвежда купувача на имота във владение в 7-дневен срок въз основа на издаденото постановление.
5. Промени в Закона за счетоводството
Сроковете по чл. 38, ал. 1 т. 1, 2 и 3 относно публикуване на годишния финансов отчет (ГФО), консолидирания финансов отчет и годишните доклади от търговците по смисъла на Търговския закон, юридическите лица с нестопанска цел и останалите предприятия се удължават до 30 септември.
Сроковете по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията които не са осъществявали дейност през 2019 г. за еднократно деклариране на това обстоятелство с декларация по образец се удължава до 30 юни.
При съставяне на ГФО за 2019 г. подписите по чл. 25, ал. 2 и 4 от ЗСч може да бъдат електронни подписи по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Когато всички подписи върху годишния финансов отчет и одиторския доклад са електронни подписи, не се изисква полагането на професионалния печат на регистрирания одитор. В този случай върху годишния финансов отчет и одиторския доклад се вписва регистрационния номер на одитора от регистъра, регламентиран в Закона за независимия финансов одит.

Разяснения относно последните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС

Национална агенция за приходите

23.03.2020 г.

В Правилникa за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в бр. 25 от 2020 г. на ДВ, са предвидени промени, свързани с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 96 и 102 от 2019 г. на ДВ, както следва:
1. Във връзка с въведения със закона режим складиране на стоки до поискване в правилника са предвидени образци на електронни регистри, които се водят от лицата, прилагащи режима, както и изискванията за структуриран формат, в който тези регистри да бъдат предоставяни при поискване от орган на НАП. В електронните регистри лицата отразяват операциите, свързани с режим складиране на стоки до поискване с определени кодове. Определени с правилника данни от електронните регистри следва да бъдат отразени в отчетните регистри – дневник за продажбите и дневник за покупките. Предвидено е тези данни да не се отразяват в справка–декларацията за данъка върху добавената стойност. Операциите, свързани с режима, които са отразени в дневник за продажбите, се отразяват във VIES-декларацията с код на операции по режим складиране на стоки до поискване – 1, 2 или 3, като се посочва и идентификационният номер на лицето:
- за което са предназначени стоките под този режим;
- за което са били предназначени стоките под този режим при връщане на стоките на територията на страната;
- за което стоките са били първоначално предназначени, както и на заместващото лице;
- за което са предназначени стоките под този режим, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки при грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето (грешният), съответно коректният такъв. С преходните разпоредби е предвидено, че когато регистрирано лице, което през данъчен период (месец януари, февруари, март и/или април 2020 г.) е изпратило или транспортирало стоки под режим на складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава членка и/или когато през този период е настъпила промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, и не е декларирало същите в данъчен период (месец януари, февруари и/или март 2020 г.) декларира тези прехвърляния и промени в данъчен период - април като попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
В тази връзка са предвидени изменения в ППЗДДС за подаване на файловете за СД за ДДС, дневник за покупките, дневник за продажбите, съответно на VIES-декларацията. Във връзка с въвеждането на режим складиране на стоки до поискване Национална агенция за приходите ще актуализира информационната си система за прием на данни за СД за ДДС и VIES-декларация, съгласно измененията в правилника. През месец април НАП ще предостави и обновена версия на клиентския софтуер за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES-декларация. Важно: Промените в правилата за валидация на файловете за СД за ДДС, дневник за покупките и дневник за продажбите не засяга структурата на файловете. Има промяна в структурата на файла за VIES-декларацията.
Промените при прием на СД за ДДС, дневник за покупки, дневник за продажби и VIES-декларацията ще се прилагат за данъчни периоди от април 2020 г. (т.е. от 01.05.2020 г.). Ако Вие не използвате и не възнамерявате да използвате режима складиране на стоки до поискване, тогава не е необходимо да променяте използваният от Вас софтуер за генериране на СД за ДДС, дневници и VIES-декларация. НАП ще приеме и обработи подадените от Вас данни, както и до момента. Само в случай, че Вие прилагате режима складиране на стоки до поискване е необходима промяна в използвания от Вас софтуер за генериране на СД за ДДС, дневници за покупки и продажби и VIES-декларация. Електронните регистри по чл. 113 г, ал. 1 и ал. 2, които са задължени да водят лицата, ще се подават при поискване от орган по приходите в структуриран формат, определен в Приложение №41 по електронен път или на електронен носител при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (за тях няма да се използва Портала за ел. услуги на НАП).
2. Предвидени са правила за доказване облагането на вътреобщностното придобиване в друга държава членка, където стоките пристигат или превозът им завършва, в случаите когато лицето, извършило изпращане или транспортиране на стоки в рамките на неговата икономическа дейност от територията на страната до територията на друга държава членка, не е регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка. Съответно е въведен и ред за корекция.
3. Предвидено е, че за начисления данък за направени последващи разходи, свързани с подобрение на стоки, включително недвижими имоти, различни от сграда, и услуги, които са или биха били дълготрайни активи, за който не възниква нов 20-годишен срок, съответно 5-годишен срок корекциите се извършват за остатъка от годините на 20-годишния, съответно 5-годишния срок.
4. Предвидено е задължението за уведомяването по чл. 131г, ал. 3 от закона да се извършва по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в 7-дневен срок преди първата доставка, за която следва да се начисли данък по чл. 82, ал. 6, т. 1 или 2 от закона.
5. При подаване на заявление за регистрация по ЗДДС е предвидено изискване за лицата, извършващи еднородна дейност в един и същ обект/едни и същи обекти от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, да подават справка за облагаемия оборот.
6. При подаване на заявление за дерегистрация по ЗДДС на лицата, установени в друга държава членка, които са регистрирани по този закон във връзка с извършвани вътреобщностни придобивания на стоки на територията на страната при условията на режим складиране на стоки до поискване или верижни доставки е предвидено изискване същите да представят справка за последните 12 месеца преди текущия месец за извършените облагаеми вътреобщностни придобивания.
Следва да се има предвид, че посочените по-горе промени са част от измененията в ППЗДДС, които НАП счита за по-съществени и които биха засегнали по-широк кръг от данъчно задължени лица.

Народното събрание прие на второ четене Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г.

Народно събрание

20.03.2020 г.

Парламентът прие на второ четене Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. Законът предвижда работниците да имат право на обезщетение от 50 на сто от брутното си възнаграждение при преустановяване работата в условията на извънредно положение. Според разпоредбите работодателите ще могат да предоставят само платен годишен отпуск на работниците или служителите си, без тяхно съгласие. Без да се изисква съгласие от служителите работодателите и органите по назначаване ще могат да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на своите подчинени. Въвежда се възможност работодателите и органите по назначаване в зависимост от характера на работата да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно.
Сроковете за подаване на данъчни декларации от физически лица и на годишни финансови отчети от юридическите лица официално се удължават. Вместо до 30 април, физическите лица сега ще могат да подадат данъчните си декларации, както и да платят дължимите си данъци, до 30 юни. Отсрочка има и за ползването на отстъпки при плащане на данък – вместо до 31 март, крайният срок се удължава до 31 май. Променят се и сроковете за ползване на отстъпка при местните данъци върху имотите и автомобилите. Намалението може да се ползва при платен изцяло данък до 30 юни.
Срокът за подаване на годишни финансови отчети се отлага от 30 юни на 30 септември.
Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г., се удължава с шест месеца, реши парламентът. Според приетите текстове за времето на удължения срок личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на България. До отмяна на извънредното положение няма да се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици, като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи, приеха народните представители. Парламентът реши аптеките да могат да отпускат лекарства само с рецептурна книжка без рецепта съгласно данните за отпуснати лекарствени продукти в нея от предходни месеци и по ред определен от здравната каса. Действието на приетата мярка ще продължи до два месеца след отмяната на извънредното положение. От 1 до 3 години лишаване от свобода и глоба от 5 хиляди до 10 хиляди лева ще бъде санкцията за спекула с цените на стоките по време на извънредното предложение, прие Народното събрание.


Ново издание

Земеделските стопани могат да подават документи за пререгистрация и по електронна поща

Министерство на земеделието, храните и горите

19.03.2020 г.

Земеделските стопани имат възможност да подават документи за регистрация или пререгистрация по Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопaни и по електронна поща. Целта е да не се налага да ходят до Общинските служби по земеделие (ОСЗ) . Мярката е във връзка с въведените противоепидемични мерки и намаляването на струпване на хора в службите по земеделие в страната. Стопаните, които нямат възможност да подадат документите си по електронна поща, могат да посетят службите при спазване на всички мерки на здравните власти. В тези случаи в ОСЗ се допуска само по един земеделски стопанин в сградата, а при липса на необходимост от лична комуникация, документите се оставят в кутия, специално предназначена за това. Друга възможност за подаване на документи за пререгистрация е чрез куриерски услуги и Български пощи. Кампанията по пререгистрацията на земеделските стопани за 2019-2020 г. започна на 2 октомври 2019 г. В срок до 9 юни 2020 г. те трябва да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Към настоящия момент за стопанската 2019/2020 г., регистрираните/пререгистрираните земеделски стопани са 55 570. Подадени са и голям брой документи, които се обработват и предстои въвеждането им в системата. В сравнение с общо 88 162 регистрирани земеделски стопани за миналата 2018/2019 стопанска година, към момента над 2/3 от очакваните стопани вече са се регистрирали/пререгистрирали по съществуващия ред. След обработка на документите, служителите на ОСЗ изпращат документите в ОДЗ за извършване на пререгистрацията и се свързват със стопаните, за да ги информират, че данните им са качени в регистъра и заверката за стопанската година е извършена. Документите може да се вземат и след като отмине извънредното положение. На сайтовете на ОДЗ са качени телефони за контакти и електронна поща. Във връзка с минимизирането на хартиените носители на информация и ползването на служебно налични данни, където има такива, още от миналата година е осигурена възможност за печат в съкратен вариант на най-обемните данни от Анкетните формуляри (АФ) от файла на земеделските производители. ОСЗ имат и възможност да предоставят и експортират служебно данните в таблица 1 (имотите с правно основание), таблица 3 и 4 на АФ във файла на земеделския стопанин. Данните в таблица 3 и 4 се отнасят за ЗС, които отглеждат животни с ушни марки. Така не се налага стопаните да попълват документите на хартия. При липса на промени в дейността на стопаните от предходната година, те могат да подадат декларация за липса на промени в регистрацията, на база на която да бъде извършена заверка за 2019/2020 г.

Два механизма към бизнеса: за подкрепа на заетостта и за осигуряване на буфери на търговските фирми с притеснения за обслужване на кредити им

Министерство на финансите

16.03.2020 г.

За реализацията на мярката за подкрепа на заетостта правителството ще предложи изменение в КСО и ще изград механизъм, по който юридическите лица, които са пред избора да освободят определени служители или да им дадат шанс още 3 месеца да ги задържат на работа, тъй като мярката е за три месеца, да могат да се възползват от подкрепа от страна на държавата в размер на 60% от възнагражденията, които са плащали досега на служителите. Това ще става чрез кандидатстване пред службите по заетостта, с подаване на информация за броя и конкретни данни за лицата, за които ще се иска тази подкрепа, след което тя ще бъде трансферирана към юридическите лица, а те ще трябва да я допълнят до 100 % и да запазят ангажимента си към служителите, без да прекратяват трудовите правоотношения с тях. Това съобщи министърът на финансите Владислав Горанов на съвместна пресконференция с министъра на икономиката Емил Караниколов в Министерския съвет, след среща със социалните партньори – работодателските организации и синдикатите, за представяне на мерките на правителството, които ще подкрепят бизнеса в ситуацията на ограничения, свързани с извънредното положение в страната заради корона вируса. Като втора мярка, свързана с инструментите, които да подпомогнат финансово-кредитната система, така че тя да е партньор на бизнеса, министър Горанов обясни, че ще предложи на правителството увеличение от 500 млн. лв. на капитала на Българската банка за развитие. Този ресурс ще служи в две направления – едното е издаване на портфейлни гаранции към търговските банки, което ще намали капиталовата тежест към тях и ще им позволи да проявяват гъвкавост по отношение на своите клиенти, които изпитват затруднение, и втори инструмент в същия пакет, който ще даде възможност, с посредничеството на търговските банки, ББР или нейното дружество за рисков капитал да участват временно с опция за обратно изкупуване в капитала на дружества, които изпитват необходимост от подобно участие. Така се осигурява безплатно финансиране на тази компании, защото лихвата върху капитала е нулева, каза още финансовият министър. Мерките, които правителството предлага, трябва да търсят баланс между това стопанският живот да продължи и тези, които са най-засегнати от първите удари на ограниченията заради епидемиологичната обстановка, да могат да получат достатъчно подкрепа така, че да продължат да функционират. Министърът на финансите уточни, че няма диагноза колко дълго ще продължи кризата, затова трябва да съхраним ресурсите си за управляване на процеса достатъчно дълго време. Във връзка с констатирано неразбиране на заповедта от петък на министъра на здравеопазването с ограничителните мерки, Горанов обясни, че на този етап цялата стопанска дейност е разрешена и може да се провежда. Основната цел на заповедта е социалното ограничаване, да не се струпват много хора на едно място, като не бива тази заповед да се интерпретира погрешно или да се прилага неправилно. „Стопанският живот не трябва да замре“ – това е мнението на министъра. Вероятно някои бизнеси ще престанат да съществуват, но тримесечната мярка, която предлага правителството за подкрепа на заетостта, дава шанс на добросъвестните работодатели, които изпитват временни затруднения, да преминат през кризата, без да прекратяват заетостта, да запазят доходите на персонала си и да възстановят обема на бизнеса си в нормална среда. На срещата са обсъдени и технически мерки, свързани с отлагане на срокове на декларации пред НСИ, годишното счетоводно приключване, декларации по ЗКПО и др., които правителството ще предложи в общ пакет за периода на кризата.


Ново издание

Фондът за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да се проверява по интернет и по телефона

Национална агенция за приходите

16.03.2020 г.

Справка за това в кой фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) сте осигурени можете да направите без да посещавате офис на НАП. Това става с обаждане на телефон 070018700 или в портала за е-услуги на НАП https://inetdec.nra.bg/ с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис.

Здравно-осигурителният статус на гражданите се актуализира два пъти дневно

Национална агенция за приходите

16.03.2020 г.

Здравно осигурителният статус на гражданите вече се актуализира два пъти дневно – в 12,00 ч. на обяд и в полунощ, вместо два пъти седмично, както беше досега. По този начин всички граждани, които са възстановили здравните си права, както и аптеки, болнични заведения и други лица, предоставящи медицински услуги, ще могат веднага да проверят актуалния здравноосигурителен статус на конкретен гражданин.

Не се налага посещение в офис на НАП за издаване на хартиен документ за удостоверяване на здравно-осигурителен статус, припомнят от приходната агенция.