Излязохте от системата
 
сп. Български законник
бр. 6 от 2021 г.

Защита от дискриминация при упражняване на правото на труд и предотвратяване на тормоза на работното място

В последните години отчетливо се откроява един интересен обществен феномен – все по-усилено се говори за защитата на личните данни, и тази тема сякаш „измести“ редица други, макар и пряко свързани с нея въпроси. Обяснението, разбира се, е елементарно...

Право на данъчен кредит при апорт на активи в търговско дружество, регистрирано по ЗДДС

Разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) регламентира, че не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на извършване н...

Правомощия на БНБ за осигуряване спазването на пруденциалните изисквания от финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност след последните промени в Закона за кредитните институции

С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му – 12.02.2021 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2021 г.) изцяло се преурежда режимът на финансовите холдинги и финансовите холдинги ...

Възнаграждения на лицата, наети по договор за управление и контрол в дружество с ограничена отговорност

Въпрос: Ние сме дружество с ограничена отговорност с основна дейност търговия на едро с торове за селското стопанство, което се състои от двама съдружници. Единият е с ДУК и е в качеството си на управител, другият съдружник е назначен на трудов догов...

Годишни данъчни амортизационни норми

Въпрос: Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗКПО „Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината“. Това означава ли, че могат да бъдат определени стойности за данъчни амортизации, по-ниски от определените в закона? Отговор: Съглас...

Данъчен режим за доставките на стоки

Въпрос: Нашата фирма е доставчик на стока на фирма, регистрирана по ДДС в Румъния. Фактурираме стоката на фирмата, която е държава от Европейски съюз, но трябва да доставим стоката с DHL директно от България за негов краен клиент, регистриран по ДДС ...

Данъчно третиране на разходите за мостри

Въпрос: Фирма предоставя мостри (стоки), с които търгува на стойност - ед.цена под 30 лева, на дистрибутори и клиенти с оглед на популяризиране на продажните стоки, без да се стига до крайно потребление. 1. Какво е данъчното третиране на разхода за п...

Договор за предоставяне на услуга

Въпрос: Фирма възложител, предлагаща козметични услуги, с цел разширяване на асортимента на предлаганите услуги наема чрез договор за възлагане друга фирма – подизпълнител, за извършване на допълнителни козметични услуги. За извършените от подизпълни...

в. Седмичен законник
бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.

Деклариране на доходи от наем на недвижимо имущество в Израел

Чуждестранно физическо лице, гражданин на Израел, което към 31.12.2020 г. е местно лице на България, има получен доход от наем на недвижим имот от Израел, който съгласно неговите обяснения е освободен от облагане в Израел с данък, тъй като размерът м...

Допълнително начислен с данъчен ревизионен акт корпоративен данък

Издаден е данъчен ревизионен акт (ДРА) на дружество с дата 23.12.2019 г., връчен в началото на 2020 г. С ДРА са начислени корпоративен данък и данък върху дивидентите. По ЗКПО: Дружеството е получило паричен заем от друго дружество на 07.01.2013 г. в...

Допълнително начислен с данъчен ревизионен акт корпоративен данък

Фирмата ни се занимава с производство. Може ли да ползваме данъчен кредит за лек автомобил 6+1 места на стойност 100 000 лева? В чл. 70, ал. 1, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност е посочено, че правото на приспадане на данъчен кредит ...

Място на изпълнение при доставка на стока

Имаме сделка, при която българска фирма (регистрирана по ДДС) продава стока на швейцарска фирма, но получател на стоката е физическо лице във Франция. Стоката се транспортира от България до Франция и транспортът е за сметка на швейцарската фирма. Сле...

Обезщетение и отпуск за придружаване на болен член от семейството

Преди около 2 месеца се разболя възрастният ми баща, който живее с моето семейство. Състоянието му е тежко и лекарката, която го лекува, предлага да го изпрати за консултация в болница в окръжния център Плевен. Имам ли право да поискам и да ползвам о...

Особености на годишното счетоводно приключване на селскостопанското предприятие 2020 г.

В селското стопанство работят физически лица и предприятия с различен правен статут: юридически лица - търговски дружества, земеделски кооперации, сдружения с нестопанска цел; физически лица - земеделски производители, които могат да бъдат физически ...

Период на изчисляване на сумирано работно време

Въвели сме сумирано изчисляване на работното време (СИРВ) през 2020 г. за 6-месечен период, стартира през ноември 2020 г., приключва април 2021 г. Трябваше ли да се промени графикът от началото на 2021 г., когато беше променена уредбата на СИРВ в КТ...

Погасителна давност за лихви, дължими върху обезщетение за неимуществени вреди

При несвоевременно направено възражение за изтекла погасителна давност за лихви, дължими върху обезщетение за неимуществени вреди вследствие професионално заболяване, допустимо ли е присъждане на лихви за повече от три години? В конкретния случай лих...

в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2021 г.

№ 3-151 от 05.02.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доставки на услуги за данъчно задължено лице, регистрирано в Обединеното кралство Великобритания с оглед промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2021г.

Според изложеното в запитването, дейността на „А“ ЕООД е свързана с изработката на 3D модели, изображения и видеа (с компютърен софтуер). Вече готовите графични материали, под формата на файлове, се изпращат на клиент „В“ GB ………….., компания, базиран...

№ 94-00-143 от 24.11.2020 г. Относно: Прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице - регистрирано като упражняващо свободна професия

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. .., с вх. № ……………./09.11.2020 г., Ви уведомявам за следното: Посочвате, че работите по трудово правоотношение и същевременно във връзка със сключен конс...

За времето на ползвания отпуск по майчинство, през което не се полага труд, няма основание да се предоставя отпуск за работа при ненормиран работен ден по чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ

1. Основният ми отпуск е 28 дни, + 5 дни за ненормиран работен ден. От няколко години съм по майчинство и отпускът, който ми изчислява работодателят, е 28 дни всяка година, а не 33 дни. През месец март 2021 г. ми свършва отпускът по майчинство и полз...

Командироване на работник за повече от 18 месеца

Ако служител, командирован в България в рамките на предоставяне на услуги за 1 г. му бъде удължен (анексиран от командироващия работодател) срокът за командироване с още една година, а не с предвидения максимален срок за още 6 месеца, носят ли изпра...

Право на обезщетение от работодателя при пенсиониране

Работих като медицинска сестра в инфекциозно отделение към МБАЛ. Има ли право работодателят да изключи при изчисляване на обезщетението при пенсиониране допълнителното възнаграждение клинични пътеки и нощния труд от последното ми брутно трудово месеч...

Право на платен годишен отпуск на служител, който ползва неплатен отпуск по чл. 77, ал. 1 от Закона за дипломатическата служба

Има ли право на платен годишен отпуск и допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит служител, който ползва неплатен отпуск по чл. 77, ал. 1 от Закона за дипломатическата служба за период от 15.08.2017 г. до 20.05.2021 г.? Според ...

Право на платен отпуск за ненормиран работен ден

Имаме служител, който е назначен на основание чл. 110 от КТ за 2 часа на длъжност старши специалист с работно време сутрин от 08 часа до 10 часа. Със същото лице е сключен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ за длъжността портиер с ...

Размер на обезщетението от работодателя при пенсиониране

При работа чрез агенция за временна заетост, работник, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, има ли право на обезщетение по чл. 222 ал. 3. В случай, че през последните 11 години работникът е бил изпращан без прекъсване в едно и същ...

Счетоводно отчитане

Документи в раздела:

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Документи в раздела:

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Документи в раздела:

ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Документи в раздела:

Трудово право

Документи в раздела:

Социално и здравно осигуряване

Документи в раздела: