начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 33, 12 - 18 септември 2011 г. > Осигуряване на пенсионер, работещ п...
в. Седмичен законник
бр. 33, 12 - 18 септември 2011 г.


Статия със свободен достъп

Осигуряване на пенсионер, работещ по граждански договор

Красимира Атанасова, юрист

   В бр 8 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда осигуряването на пенсионер, работещ по граждански договор.
Съгласно чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване пенсионерите, работещи без трудово правоотношение (по граждански договор), независимо от вида пенсия, която получават, имат право на избор дали да се осигуряват или не за рисковете инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, т.е. за пенсия.
Изборът на пенсионера, работещ по граждански договор, да се осигурява във фонд “Пенсии” на ДОО за работата си без тpyдoвo правоотношение или не се осъществява чрез деклариране на това обстоятелство в сметката за изплатени суми по образец, която възложителят на работата издава.
В случай че наетият по граждански договор пенсионер декларира, че желае да се осигурява, осигурителят следва да съобрази следното:
- Дължимите вноски са в размерите за фонд “Пенсии”, а за родените след 31.12.1959 г. - и за ДЗПО.
- Осигурителната тежест се разпределя между осигурителя - възложител на работата, и лицето в съотношението по чл. 6, ал. 3 от КСО за съответната година (60:40 за 2011 г.).
- Вноските се внасят дo 10-o число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
Осигурителният доход се формира от изплатеното възнаграждение, намалено с нормативно признатите разходи за дейността по чл. 29, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица в размер на 25 на сто.
Лице, което получава пенсия и работи без тpyдoвo правоотношение, не дължи здравноосигурителни вноски единствено при едновременното наличие на следните предпоставки:
1) възнаграждението за месеца за работа по един или повече граждански договори след намаляването му с разходите за дейността по чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е noд минималната работна заплата за страната и
2) не е осигурено здравно на друго основание по чл. 40, ал. 1, т. 1 или 2 от Закона за здравното осигуряване, напр. като самоосигуряващо се лице, като работещ по трудов договор, по договор за управление и контрол и т.н.
За пенсионерите, които полагат труд без трудово правоотношение, ако полученото от тях възнаграждение (от един или повече възложители) за месеца е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната след намаляването му с разходите за дейността по чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, здравноосигурителни вноски се дължат, независимо от това, че лицето е осигурено като пенсионер за сметка на републиканския бюджет.