Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 33, 12 - 18 септември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 12 - 18 септември 2011 г.
Законодателство

Неоснователно получените обезщетения за дете, настанено в ясла, ще се връщат без лихва

През летните месеци на 2011 г. се проведе шумен обществен дебат по повод на това, че контролните органи на НОИ установиха за периода 2007 г. - 2010 г. много случаи на неоснователно получени обезщетения за отглеждане на малки деца до 2-годишна възраст...

Въпроси и отговори

Осигуряване на съдружници в търговско дружество

Въпросът ми е свързан с осигуряване на съдружниците в ООД. Същото е създадено м. 11.2008 г. В дружествения договор е записано, че управителят се избира на общото събрание за срок от една година. На 11.12.2008 г. е сключен договор за управление (един)...

Отчитане на апорт.

ООД с двама собственици, притежаващо два хотела, взема решение за продажбата на единия хотел, като продажбата ще се извърши от новосъздадено ЕООД с 100% капитал на ООД-то. Продаваният хотел ще се апортира в ЕООД, след което ще се продаде цялото предп...

Раздел десети - счетоводна политика, приблизителни оценки и грешки

Този раздел на стандарта е аналогичен на пълния МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки. Въпреки това поради важността на правилата и потребността от честото им прилагане в практиката на счетоводителите на малк...

Собствен капитал на предприятията в здравеопазването - търговски дружества

Сумата от стойностите на активите на предприятието съставляват неговия капитал. Според собствеността капиталът бива собствен и привлечен. Собственият капитал и пасивите (привлеченият капитал) са източниците на средствата, с които предприятието придо...

В пресата за вас

Доставка на услуга, предназначена за ДЗЛ, установено в държава - членка на ЕС

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следния въпрос: Следва ли да се начислява ДДС при извършена презентация на словенска фирма в България, организирана от българска фирма срещу възнаграждение? Трябва ли за дохода да се уд...

Осигуряване на пенсионер, работещ по граждански договор

В бр 8 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда осигуряването на пенсионер, работещ по граждански договор. Съгласно чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване пенсионерите, работещи без трудово правоотноше...

Последващо оценяване на инвестиционни имоти при ремонт, извършен по стопански начин

В бр. 6 от 2011 г. на списание “Счетоводство+” Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, илюстрира чрез пример последващото оценяване на инвестиционни имоти при ремонт, извършен по стопански начин. Пример: Предприятие “X” притежава инвестиционен имот. Поради м...

Първоначално признаване на дълготрайни нематериални активи

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, разяснява чрез пример първоначалното признаване на дълготрайни нематериални активи. Пример: Предприятие “X” е добило право на строеж въpxy парцел от физическо лице за построяване на ...

Фактическо получаване на сумите по вземанията на кредиторите

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Бистра Николова, съдия, коментира фактическо получаване на сумите по вземанията на кредиторите. Фактическото получаване на сумите по вземанията на кредиторите се регламентира от специална проц...