Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 33, 12 - 18 септември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 12 - 18 септември 2011 г.
Законодателство

Неоснователно получените обезщетения за дете, настанено в ясла, ще се връщат без лихва

През летните месеци на 2011 г. се проведе шумен обществен дебат по повод на това, че контролните органи на НОИ установиха за периода 2007 г. - 2010 г. много случаи на неоснователно получени обезщетения за отглеждане на малки деца до 2-годишна възраст. Най-честата причина за оспор...

Въпроси и отговори

Осигуряване на съдружници в търговско дружество

Въпросът ми е свързан с осигуряване на съдружниците в ООД. Същото е създадено м. 11.2008 г. В дружествения договор е записано, че управителят се избира на общото събрание за срок от една година. На 11.12.2008 г. е сключен договор за управление (един) между фирмата и двамата съдру...

Отчитане на апорт.

ООД с двама собственици, притежаващо два хотела, взема решение за продажбата на единия хотел, като продажбата ще се извърши от новосъздадено ЕООД с 100% капитал на ООД-то. Продаваният хотел ще се апортира в ЕООД, след което ще се продаде цялото предприятие ЕООД на купувача. Какви...

Раздел десети - счетоводна политика, приблизителни оценки и грешки

Този раздел на стандарта е аналогичен на пълния МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки. Въпреки това поради важността на правилата и потребността от честото им прилагане в практиката на счетоводителите на малките и средните предприятия, с ...

Собствен капитал на предприятията в здравеопазването - търговски дружества

Сумата от стойностите на активите на предприятието съставляват неговия капитал. Според собствеността капиталът бива собствен и привлечен. Собственият капитал и пасивите (привлеченият капитал) са източниците на средствата, с които предприятието придобива активите си. Собственият ...

В пресата за вас

Доставка на услуга, предназначена за ДЗЛ, установено в държава - членка на ЕС

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следния въпрос: Следва ли да се начислява ДДС при извършена презентация на словенска фирма в България, организирана от българска фирма срещу възнаграждение? Трябва ли за дохода да се удържа данък при източника? Прие...

Осигуряване на пенсионер, работещ по граждански договор

В бр 8 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда осигуряването на пенсионер, работещ по граждански договор. Съгласно чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване пенсионерите, работещи без трудово правоотношение (по граждански договор), н...

Последващо оценяване на инвестиционни имоти при ремонт, извършен по стопански начин

В бр. 6 от 2011 г. на списание “Счетоводство+” Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, илюстрира чрез пример последващото оценяване на инвестиционни имоти при ремонт, извършен по стопански начин. Пример: Предприятие “X” притежава инвестиционен имот. Поради многогодишното използване на съ...

Първоначално признаване на дълготрайни нематериални активи

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, разяснява чрез пример първоначалното признаване на дълготрайни нематериални активи. Пример: Предприятие “X” е добило право на строеж въpxy парцел от физическо лице за построяване на офиси и апартаменти, като в мо...

Фактическо получаване на сумите по вземанията на кредиторите

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Бистра Николова, съдия, коментира фактическо получаване на сумите по вземанията на кредиторите. Фактическото получаване на сумите по вземанията на кредиторите се регламентира от специална процедура в ТЗ. Настоящата уредба ...