начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 2, февруари 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, февруари 2013 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 200...

Коментар на експерта

Годишната данъчна основа за облагане на доходите от стопанска дейност на едноличен търговец

Физическите лица, регистрирали търговско предприятие като ЕТ, са единствените данъчни субекти, чиито доходи се облагат с две различни данъчни ставки. Съгласно действащото данъчно законодателство техните годишни облагаеми доходи, реализирани от стопан...

Облагане на капитала на търговското дружество по реда на ЗДДФЛ

Когато говорим за облагане на капитала, най-често правим асоциация с разпределяне на дивидент в полза на собствениците – физически лица. Именно в ЗДДФЛ е уреден механизмът за облагане с окончателен данък по реда на част трета от материалния данъчен з...

Промените в МСС 1 и МСС 19 - Регламент 475/2012 „Само за протокола“

През юни 2012 г. бе публикуван поредният Регламент (ЕС) 475/2012 г. на ЕК. С текстовете, залегнали в него, се променят МСС 1 Представяне на финансовите отчети и МСС 19 Доходи на персонала. В резултат на промените в тези стандарти са предвидени промен...

Ред за изчисляване размера на обезщетението за безработица при прилагане разпоредбите на българското законодателство, Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009

Настоящият материал цели да укаже до известна степен механизма за изчисляване размера на паричното обезщетение за безработица, което следва да се изплати на правоимащото лице при условията на прилагане на интегрираните схеми за социална сигурност по ...

Въпроси и отговори от практиката

Авансово облагане на доход от наем

Въпрос: Юридическо лице сключва договор за наем с физическо лице - земеделски производител, регистриран по ЗДДС. Ще се издава ежемесечно фактура с ДДС, въпросът е ще се дължи ли авансов данък съгласно ал. 4 на чл. 44 от ЗДДФЛ от юридическото лице? ...

Данъчно третиране на разходите за лихви

Въпрос: Българска фирма получава заем от „А” ООД от Унгария, за който са начислени лихви към 31.12.2011 г. „А” ООД не притежава никаква част от капитала на българското дружество, нито пък те от неговия към днешна дата. Но от 2008 г. до 28.02.2011 г. ...

Дивиденти, изплатени в полза на юридически лица, разположени в страни, които не са членки на ЕС

Въпрос: Местно юридическо лице се притежава от чуждестранно юридическо лице от Хонконг. Ако местното юридическо лице разпредели дивидент на чуждестранното юридическо лице, трябва ли да удържи 5% данък при източника? Отговор: Съгласно ЗКПО дивидент...

Документиране на ВОД между българска и гръцка фирма

Въпрос: Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, извършва доставка на стока в Гърция. Получател е гръцка фирма, юридическо лице, регистрирано по ДДС в Гърция. Собствеността върху стоката ще се прехвърли на територията на България в края на де...

Допълнителни вноски на съдружници в търговски дружества

Въпрос: Следва ли допълнителни вноски на съдружници в търговски дружества съгласно чл. 134 от Търговския закон да се декларират като заеми в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ? Отговор: Съгласно чл. 134, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ)...

Доходи от рента за ползване на земеделска земя

Въпрос: С какъв документ следва да се документира изплащането на рента за ползване на земеделска земя от дружеството на собствениците, които са физически лица, и следва ли тези суми да се декларират в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ? Отговор: На осно...

Използване на платен годишен отпуск

Въпрос: Служител е постъпил на 01.02.2012 г. и към датата на постъпване няма трудов стаж. Правото на платен отпуск той получава към 01.10.2012 г., съответно 18 работни дни. През периода, в който не е имал право на платен, е ползвал неплатен отпуск. З...

Определяне на дължимия корпоративен данък

Въпрос: Фирма, регистрирана по българското законодателство, е прекратена на 20.10.2012 г. с решение за ликвидация. Съгласно чл. 159 от ЗКПО дружеството следва да определи данъчната си печалба към 20.10.2012 г., да определи дължимия данък и да го внес...

Освободена доставка на сграда

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, продава собствена сграда. Сградата е закупена през 2000 г. от регистрирано по ЗДДС лице и е ползван данъчен кредит. За периода 2000 - 2012 г. не са правени никакви реконструкции и подобрения на сградата, т.е. тя н...

Осигуряване на лица, които работят без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение под една минимална заплата за страната

Въпрос: Фирма наема на договор за услуга лице, което в момента е регистрирано в бюрото по труда без право на обезщетение. Договорът за услуга е за 200 лева. Трябва ли лицето да обявява в бюрото по труда, че работи по граждански договор? Отговор: Р...

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Въпрос: Работник пуска молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие на 21.11.2012 г. Работодателят резолира молбата в законния 7-дневен срок, на 26.11.2012 г. Работникът желае да работи до края на 2012 г., работодателят също е съгласен...

Преминаване от учредено право на ползване към договор за наем

Въпрос: Хотел, собственост на физическо лице, е отдаден за ползване на фирма (ООД) чрез нотариален акт за учредено вещно право на ползване през 2007 г. за срок от 5 години. Юридическото лице, което стопанисва хотела и съответно осъществява туристичес...

Преобразуване на финансовия резултат със задължения погасени по давност

Въпрос: Дружество е получило заем в размер на 200 000 евро по договор за заем от 2005 г. с чуждестранно юридическо лице. Полученият кредит е надлежно деклариран пред БНБ. Съгласно договора падежът на главницата е бил през 2007 г., но 2007 г. двете ст...

Писма и указания

ДДС № 13 от 21.12.2012 г. ОТНОСНО: Изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2012 г. и на годишните оборотни ведомости за 2012 г. на общините

С настоящите указания се определят редът и сроковете за съставянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на основание чл. 40, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет, к...

ДДС № 14 ОТ 21.12.2012 Г. ОТНОСНО: Годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2012 г. и изготвяне на оборотни ведомости през 2013 г.

С настоящите указания се определят редът, сроковете и процедурите за годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2012 г. съгласно чл. 37, ал. 8 от Закона за счетоводството и представянето на оборотните ведомости и друга отчетна инфо...

№ 24-30-57 от 21.05.2012 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при управление на етажна собственост от дружество управител

На свое общо събрание собствениците на сграда, намираща се в гр. П., във връзка с прилагането на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) избират за управител на етажната собственост акционерно дружество. Дружеството е и собственик на част...

№ 24-34-104 от 18.08.2012 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране при получателя на приходи от дивиденти, разпределени от акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), върху които е удържан данък при източника по чл. 194, ал. 1, т. 2 от ЗКПО

В Централното управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо, заведено с вх. № 24-34-104/09.07.2012 г., в което посочвате, че Б е юридическо лице с нестопанска цел, учредено под формата на сдружение, по смисъла на Раздел І от ...

Решения на съдилища

Решение № 160 от 07.01.2013 г. по адм. дело № 7502/2012 г.

Предмет на спора са установени задължения по чл. 195 от ЗКПО за данъчен период от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. По смисъла на чл. 49-51 от ТЗ посредническата услуга се извършва от посредник, който по занятие съдейства за сключване на сделки и има п...

Решение № 16429 от 20.12.2012 г. по адм. дело № 5486/2012 г.

Предмет на спора е определяне на пряк данък за процесните 2005 г и 2006 г. и доначислен данък за данъчен период октомври 2006 г. Съгласно практиката, въведена с решение на СЕС по съединени дела С-80/11 и С-142/11 г., при сходна фактическа обстановка...

Решение № 16559 от 27.12.2012 г. по адм. дело № 8485/2011 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви за забава за данъчни периоди октомври-декември 2008 г. и януари-февруари 2009 г. Прилагането на чл. 70, ал. 5 от ЗДДС изисква неправомерното начисляване на ДДС да е свързано само с пряката дос...

Решение № 16561 от 27.12.2012 г. по адм. дело № 9860/2011 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 5 от ЗДДС по 4 бр. фактури за продажба на нови леки автомобили. В договора е посочено, че се продават четири нови автомобила в състоян...

Решение № 16562 от 27.12.2012 г. по адм. дело № 5188/2012 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС с лихви и определяне на облагаемия оборот за достигане на регистрационния праг за регистрация по ЗДДС. Разпоредбата на чл. 108, ал. 2 от ЗДДС (отм.) дефинира облагаемия оборот като сума от данъчните осно...

Решение № 16584 от 28.12.2012 г. по адм. дело № 3271/2012 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по доставки, за които са издадени 6 бр. фактури за данъчен период март 2008 г. на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС. За да се приспадне правото на данъчен кредит по чл. 68 от ЗДДС, следва да е изпълн...

Решение № 166 от 08.01.2013 г. по адм. дело № 5764/2012 г.

Предмет на спора е попада ли жалбоподателят в кръга лица, отговарящи на кумулативните предпоставки, визирани в нормата на чл. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили (ЗВНАУА). Жалбоподателят Х.Б...

Решение № 16602 от 28.12.2012 г. по адм. дело № 4121/2012 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит на ревизираното дружество и начислена лихва за данъчни периоди май, юни и юли 2007 г. по 9 фактури с предмет „почистващи препарати по опис“. При доказано и неоспорено предаване на сто...

Решение № 40 от 04.01.2013 г. по адм. дело № 5194/2012 г.

Предмет на спора са определени допълнително данъци по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г. и за 2006 г., по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. Ревизионното производство се е развило в хипотезата на чл. 122, ал. 1 от ДОПК. Приходните органи с...

Решение № 52 от 04.01.2013 г. по адм. дело № 3371/2012 г.

Предмет на спора са непризнати данъчни кредити по 7 бр. фактури на едно дружество за периода януари, март и юли 2003 г. и по фактури на четири други дружества. По чл. 140, ал. 2 от ДПК (отм.) с изтичането на 10-годишен давностен срок се погасяват вс...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за януари 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от ска...