Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 12, Декември 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2012 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май ...

Коментар на експерта

Местно физическо лице в контекста на СИДДО

В данъчните системи на повечето държава са приети два основни принципа: - принципът за облагане на доходите при източника, т.е. доходите, които са придобити от източник на територията на страната, да подлежат на облагане у нас, независимо дали получ...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2013 г.

В „Държавен вестник“, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). Най-съществените промени са свързани с хармонизация на българския ЗДДС с Директива 2010/45/ЕО на ...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на сделки с Германия

Въпрос: Българско юридическо лице е регистрирано по ЗДДС. Трябва да издаде фактура за услуга на германско юридическо лице. Чуждестранното лице има ДДС номер в Германия и е регистрирано по ДДС в България и има служебен ДДС номер. Фактурата, която тря...

Документиране и отчитане на брак

Въпрос: Tърговско дружество е с предмет на дейност ВОП и дистрибуция на химически продукти – почистващи прапарати, биоциди, торове. Има стоки с изтекъл срок на годност и такива с променени физико-химически свойства, които искат да бракуват. Има инфор...

Издаване на фактура на застраховател

Въпрос: Фирма “Х” е лицензиран застрахователен брокер. Отчитайки на застрахователя събраните застрахователни премии, брокерът получава възнаграждение - комисиона. Трябва ли застрхователният брокер да издаде фактура на застрахователя и ако получи възн...

Изпълнение върху дял на ограничено отговорен съдружник

Въпрос: ЕТ взема заем от друга фирма. Не го връща и фирмата завежда дело към физическото лице, което има друга фирма – ООД. Това ООД впоследствие е обявено в ликвидация поради невъзможността за връщане на заема. Каква е процедурата и какви са стъпкит...

Начисляване на ДДС при покупки и при продажби

Въпрос: Новообразувана българска фирма (ЕООД) ще има предмет на дейност ВОП на стоки (дрехи втора употреба) и последващата им продажба на дребно в магазин в България. Следва ли преди започване на дейността фирмата да бъда задължително регистрирана по...

Овъзмездяване на дефектни части

Въпрос: Фирма купува резервни части от фирма в Чехия. Продава ги на български клиенти. При един от клиентите дефектира една резервна част в гаранция. В такива случаи фирмата от Чехия изпраща нова и въпросът приключва. Сега обаче в склада има такава р...

Осчетоводяване на продажба на дружество

Въпрос: Физическо лице купува 100 дяла на ЕООД. Как да се осчетоводи продажбата на дружеството? Отговор: Така, както задавате въпроса, излиза, че вие сте от страната на продавача на дяловете. Ако продавачът на дяловете е физическо лице, което не вод...

Отчитане на разходи в нает обект

Въпрос: Фирма сключва договор за наем на склад за 5 години. Съгласно договора тя трябва да направи разходи за ремонт на склада за 200 000 лв. в продължение на 2 години. Как да отчита тези разходи, като обектът е нает? Разходите са свързани с подмяна ...

Протокол за самоначисляване по ЗДДС

Въпрос: Българско юридическо лице, което извършва електронни съобщителни услуги, подава заявление за регистрация по ДДС на 19.01.2012 г. и е регистрирано на 01.02.2012 г. В периода на процедурата по регистрация – 19.01.-01.02.2012 г., лицето получава...

Процедура за предаване на ведомости за заплати и трудовите договори в НОИ при пререгистрация

Въпрос: Фирма Х ООД не е пререгистрирана в Агенцията по вписванията до 31.12.2011 г. Трябва ли ведомостите за заплати и трудовите договори да се предадат в НОИ и каква е процедурата? Какво друго трябва да се направи? Отговор: Това, че фирмата не е п...

Регистрация по ЗДДС заради придобит по наследство имот

Въпрос: Две физически лица притежават имот – УПИ, придобит по наследство. Същите сключват договор с фирма, регистрирана по ЗДДС, за прехвърляне право на строеж срещу изграждане на обекти - апартаменти и едно търговско помещение (магазин). Към момента...

Счетоводна операция за отписване на авточасти

Въпрос: Фирма се занимава с продажба на авточасти, има няколко лекотоварни автомобила, с които разкарва авточастите из цялата страна. При ремонт използва от своите авточасти с какъв документ може да се изпишат авточасти? Каква операция трябва да се и...

Третиране на изплатени на лице възнаграждения, които за фирмата са разходи

Въпрос: ЕООД е сключило договор за консултантски услуги с физическо лице, пенсионер с експертно решение на ТЕЛК - 80% неработоспособност? Дружеството го осчетоводява като доход от друга стопанска дейност с попълнена сметка за изплатени суми, като удъ...

Писма и указания

№ 24-33-36 от 26.03.2012 г. ОТНОСНО: Заличаване от търговския регистър на ЕТ, регистриран по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във ваше писмено запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-36/17.02.2012 г., е посочено, че ЕТ не е пререгистриран в Агенцията по вписванията. Документи за пререгистрация са подадени на 21.01.2012 г. Фирмата е действаща и е рег...

№ 3-1197 от 10.04.2012 г. ОТНОСНО: Осигуряване на съдружник в търговско дружество, който е в чужбина, където работи и се осигурява по трудов договор

Според изложеното в запитването дружество ООД е регистрирано през 2011 г. и започва дейност от 01.04.2012 г. Единият от съдружниците е в чужбина, където работи по трудов договор. В допълнителен разговор със счетоводителя на дружеството се уточнява, ч...

Решения на съдилища

Решение № 12676 от 15.10.2012 г. по адм. дело № 1431 от 2012 г.

Предмет на спора са допълнително начислени данъчни и осигурителни задължения за 2007 г. и 2008 г. и лихви за забава. Разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството очертава задължителните реквизити на счетоводните документи. Ордерите като ...

Решение № 12679 от 15.10.2012 г. по адм. дело № 7551 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит. В тежест на жалбоподателя е да докаже наличието на всички предпоставки за възникването право на данъчен кредит, в това число и реалното извършване на доставките. След като в случая н...

Решение № 12731 от 16.10.2012 г. по адм. дело № 16413 от 2011 г.

Предмет на спора са задължения за данък върху доходите на физическите лица за 2004-2007 г. Съдът правилно е приел, че са били налице обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 7 от ДОПК, даващи основание за определяне на данъчна основа по реда на чл. 122, ...

Решение № 12905 от 17.10.2012 г. по адм. дело № 15952 от 2011 г.

Предмет на спора са установени задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г., данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г.и 2008 г. Извършена е ревизия по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК с обхват 01.01.2003 г. – 31.12.2008 г. За да преминат към облагане по р...

Решение № 12948 от 18.10.2012 г. по адм. дело № 892 от 2012 г.

Предмет на спора е възстановяване на платен акциз. С оглед данните по делото настоящата инстанция намира за основателно оплакването на касатора, че § 39 от ПЗР на ЗИДЗАДС (ДВ, бр. 55/2010 г., в сила от 20.07.2010 г.), който препраща към реда на отме...

Решение № 13016 от 19.10.2012 г. по адм. дело № 16418 от 2011 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за периода 01.-31.10.2005 г. Спорният въпрос по делото е предмет на Тълкувателно решение № 1 от 25.06.2012 г. на Върховния административен съд, с което Общото събрание на колегиите изрично се е произ...

Решение № 13118 от 22.10.2012 г. по адм. дело № 2088 от 2012 г.

Предмет на спора са установени вноски към ДО, ЗО, ДЗПО, Фонд „ГВРС“ за периода 01.01.2006 г. – 30.04.2010 г. Определянето на основната икономическа дейност на осигурителя е регламентирано с Класификацията на икономическите дейности (КИД), утвърждава...

Решение № 13296 от 24.10.2012 г. по адм. дело № 1433 от 2012 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактура с предмет покупка на 474 дка „трайни насаждения - лозя“. Формираният спор е относно наличието на правно основание за издаване на фактурата с оглед това насажденията самосто...

Решение № 13395 от 25.10.2012 г. по адм. дело № 1298/2012 г.

Приходният орган по силата на закона е бил длъжен дори и без направено искане за възстановяване да възстанови недължимо събрани суми за данъци, които са събрани въз основа на ревизионен акт. Тъй като с ревизионния акт е било извършено и прихващане, с...

Решение № 13765 от 02.11.2012 г. по адм. дело № 1870 от 2012 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит за декември 2009 г. по опис на наличен актив към датата на регистрацията по ЗДДС – апартамент и паркомясто. Плащането на аванс по договора не е достатъчно, за да се приеме, че догов...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за ноември 2012 г. За повече информация погледнете на страници 125, 126 и 127 от ск...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 67 до бр. 68 от 2012 г.

ДВ, бр. 67 от 31.08.2012 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 186 от 23 август 2012 г. за приемане на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, ка...