Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 11, Ноември 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2012 г.
Закони и правителствени актове

Кодекс на труда

В сила от 01.01.1987 г. Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 април ...

Коментар на експерта

Данъчно третиране на доходите от дивиденти, разпределени в полза на физически лица и еднолични търговци

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обнародван в „Държавен вестник”, бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., бяха променени някои от разпоредбите, касаещи облагането с окончателен данък на определени вид...

Обезценка на активите на предприятието

Обща характеристика на обезценката Общата постановка на приложимото счетоводно законодателство изисква от отчитащото се предприятие да докладва в своите финансови отчети активи, които не са надценени. По този начин се гарантира на потребителите на финансова информация, че няма д...

Особености при оценяването на служителите от администрацията за 2012 г.

От 01.07.2012 г. е в сила новата Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г.). От същата дата се отменя досегашната Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната админис...

Последни промени в Кодекса на труда от 2012 г.

В настоящото изложение ще бъдат разгледани промените, направени в Кодекса на труда (КТ) след Закона за изменение и допълнение на КТ, обнародван в „Държавен вестник” в бр. 7 от тази година и отразени в бр. 3 на сп. „Български законник” със заглавие “Временна работа според Закона з...

Въпроси и отговори от практиката

Oсвободена сделка на основание чл. 50, т. 2 от ЗДДС

Въпрос: Фирма е с предмет на дейност търговия с горива, регистрирана по ЗДДС. На 20.07.2012 г. закупува лек автомобил 4-местен от немска фирма, регистрирана по ДДС. Последната издава инвойс без ДДС на стойност 44 222 евро. Съгласно ЗДДС са издали протокол за ВОП и са си самоначис...

Време за регистрация по ЗДДС

Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, има предварителен договор за продажба на недвижим имот. Авансово са платени 15 000 лв. в края на август, а остатъкът от 45 000 лв. ще бъде заплатен през м. октомври. Сделката се изповядва при плащането на втората сума. Кога следва фирмата да...

Дерегистрация по ЗДДС при промяна на дейност

Въпрос: Фирма е регистрирана по ЗДДС. От 01.08.2012 г. променя дейността си – медицински център - и приходите й са освободени от начисляване на ДДС. Задължителна ли е дерегистрация по ЗДДС? Ако фирмата продължава да бъде регистрирана, може ли за разходните й фактури да ползва дан...

Задължителна регистрация по ЗДДС за физическото лице

Въпрос: Физическо лице през годината придобива доход 52 000 лева от продажба на дялове в дружества, в които е имал участие. Следва ли задължителна регистрация по ЗДДС за физическото лице? Отговор: По правило обект на преценка относно наличието на основания за задължителна регист...

Изчисляване размера на дължимия платен годишен отпуск, когато лицето работи при условията на непълно работно време

Въпрос: Във фирмата работят работници по втори трудов договор – при условията на външно съвместителство, с дневна продължителност на работното време 2 часа. Имат ли право тези лица на платен годишен отпуск за работата си по трудовия договор за допълнителен труд? Как се изчислява ...

Осигуряване на български гражданин в Швейцария

Въпрос: Българка, гражданин на Швейцария, се е осигурявала само в Швейцария повече от 1 година. Родила е през месец юли 2012 г. в Швейцария, като ползва там отпуск 4 месеца. Може ли след изтичане на този отпуск майка й, която живее и работи на безсрочен трудов договор в България,...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Въпрос: Собственик на ЕООД се осигурява по ДУК. Има двама служители, но единият ще бъде съкратен, а другият излиза в майчинство. Управителят остава сам да работи във фирмата. Може ли от следващият месец да премине на самоосигуряване? Отговор: Собственикът на ЕООД може да се осиг...

Осигуряване на собственик по ДУК

Въпрос: Собственик на ЕООД се осигурява на максималния осигурителен праг по договор за управление. Не е регистриран като самоосигуряващо се лице. От този месец възнаграждението му ще бъде намалено на 800 лв. (прага за управител на съответната дейност). Задължително ли трябва да с...

Основание за освобождаване на стока чл. 28 от ЗДДС

Въпрос: Българска и швейцарска фирма, и двете данъчно задължени лица в собствените си държави, са сключили договор за работа на ишлеме - материалите са на чуждата фирма и ще се сглобяват в България. Въпросните материали са получени с проформа фактура, в която получател е българск...

Отписване на авточасти

Въпрос: Фирма се занимава с продажба на авточасти, има няколко лекотоварни автомобила, с които разкарва авточастите из цялата страна. При ремонт използва от своите авточасти - с какъв документ може да се изпишат авточасти? Каква операция трябва да се използва? Отговор: Операциит...

Прехвърляне на ДМА от ЕТ на ЕООД

Въпрос: ЕТ притежава няколко ДМА, като един от тях иска да прехвърли на свързано лице, което има регистрирано по ЗДДС ЕООД. Какъв е най-удачният вариант от данъчна гледна точка? Какви са данъчните последствия и правните процедури при апорт на този ДМА в ЕООД, което съответно да с...

Сключване на Договор за управление и контрол

Въпрос: Собственик на ЕООД се осигурява като самоосигуряващо се лице. Същият има намерение от 01.08.2012 г. да упражнява труд във фирмата си по договор за управление и контрол и да се осигурява само на това основание. Кои са страните по сключване на този договор? ДУК подлежи ли н...

Счетоводни операции за отписване на актив

Въпрос: Фирма купува 7-местна кола на лизинг (финансов) за 52 155,47 лв. + 10 587,56 лв. ДДС и ползва данъчен кредит. Плаща първоначална вноска 15 646,64 лв. + 3285,80 лв. ДДС: - 2011 г. 10 649,47 лв. + 3349,27 лихви; - 2012 г. 5068,40 лв. + 2817,59 лихви. Сега иска да продаде...

Счетоводно отчитане на безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие”

Въпрос: Фирма получава безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие” за изграждането на фотоволтаична централа. Финансовата помощ е в размер на 75% от одобрените и реално извършени разходи. Фирмата прилага НСФОМСП. Какви са счетоводните и данъчните ефекти за фирмата о...

Счетоводно отчитане на продажба на дружество

Въпрос: Физическо лице купува 100 дяла на ЕООД. Как да се осчетоводи продажбата на дружеството? ЕООД е сключило договор за консултантски услуги с физическо лице, пенсионер, с експертно решение на ТЕЛК - 80% неработоспособност? Дружеството го е осчетоводило като доход от друга сто...

Писма и указания

№ 24-04-117 от 18.04.2012 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на сключен договор за обратно изкупуване на ценни книжа

Във ваше писмо, препратено в ЦУ на НАП с вх. № 24-04-117/09.04.2010 г., сте посочили, че по силата на сключен договор за обратно изкупуване на ценни книжа прехвърляте акции на банка, срещу което получавате краткосрочно финансиране на стойност определен процент от пазарната цена н...

№ 24-34-194 от 07.04.2012 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите, реализирани по застраховки „Живот”, свързани с инвестиционен фонд

Видно от изложеното в запитването, ЗАД „Х” предлага застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, спазвайки разпоредбите и изискванията на Кодекса за застраховането. При този вид застраховка една част от задълженията на застрахователя са гарантирани, а по отношение на инвес...

Решения на съдилища

Решение № 11147 от 10.09.2012 г. по адм. дело № 12548 от 2011 г.

Предмет на спора е начислен допълнителен ДДС за внасяне за август и септември 2009 г. поради неиздадени протоколи по чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗДДС.      Съгласно § 1, т. 32 от ДР на ЗДДС „подобрение“ е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, кои...

Решение № 11402 от 18.09.2012 г. по адм. дело № 16616 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит и установени задължения за ДДС за данъчен период юли 2010 г. и определена сума за възстановяване в размер на 58 190,81 лв.          Съгласно § 1, т. 16 от ЗДДС пазарна цена е цената по § 1, т. 8 от ДР на ДОПК, определена чрез ...

Решение № 11403 от 18.09.2012 г. по адм. дело № 16207 от 2011 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит в размер общо на 39 122 лв. и начислени лихви за забава в размер на 21 025,87 лв.      Спорният въпрос по делото е предмет на тълкувателно решение № 1 от 25.06.2012 г. на Върховния административен съд, с което Общото събрание на колегиит...

Решение № 11443 от 19.09.2012 г. по адм. дело № 4155 от 2011 г.

Предмет на спора е транзитна операция по ТИР карнет на 04.09.2008 г.          Съдът е приел, че не е доказано стоките под покритието на процесния ТИР карнет да са представени пред получаващото митническо учреждение и транзитната операция да е завършила редовно. Направен е извод...

Решение № 11491 от 20.09.2012 г. по адм. дело № 13359 от 2011 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и ЗКПО.          Съгласно Тълкувателно решение № 1/25.06.2012 г. на Върховния административен съд по т. д. № 1/2011 г. след допълнението на разпоредбата на чл. 129, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК – ДВ, б...

Решение № 11506 от 20.09.2012 г. по адм. дело № 16387 от 2011 г.

Предмет на спора са определени задължения на едноличен търговец по ЗДДС (отм.) за периода 01.04.2004 г. – 30.04.2004 г. в размер на 5009,75 лв.          Данъчните актове за прихващане или връщане (ДАПВ)/актовете за прихващане или връщане (АПВ) представляват данъчни актове, с ко...

Решение № 11567 от 20.09.2012 г. по адм. дело № 16544 от 2011 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по чл. 35 от ЗДОФЛ (отм.) за 2003, 2004, 2005 и 2006 г. и по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г., включително лихви, и начислен за септември 2009 г. ДДС ведно с лихви.          Договорите за заем и представените разписки з...

Решение № 11616 от 24.09.2012 г. по адм. дело № 8721/2011 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит. Не са доказателства за установяване, че разходи за гориво са направени за дейността на дружеството, свързана с облагаеми доставки, заповеди и протоколи за приети разходни норми, счетоводното отразяване на тези разходи от данъч...

Решение № 11700 от 25.09.2012 г. по адм. дело № 7240 от 2012 г.

Предмет на спора са установени задължения, както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г., 2005 г. и 2006 г. и лихви за забава.          Дадено е тълкуване на договора за заем съгласно чл. 240 от ЗЗД като реален, като е посочено, че спорните обстоятелства между страни...

Решение № 11754 от 25.09.2012 г. по адм. дело № 16405 от 2011 г.

Предмет на спора е установено задължение за ДДС за данъчен период декември 2007 г.          По общото правило на чл. 2 от ЗДДС безвъзмездна доставка по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗДДС не би била обект на облагане без фикцията на чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. С разпоредбата на ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за октомври 2012 г. За повече информация погледнете на страници 125, 126 и 127 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 65 до бр. 66 от 2012 г.

ДВ, бр. 65 от 24.08.2012 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 180 от 20 август 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г. 2. Постановление № 181 от 20 август 2012 г. за одобряване на допълнителни бюдже...