Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 12, 25 - 31 март 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 25 - 31 март 2013 г.
Законодателство

Данъчни облекчения по ЗДДФЛ на физически лица, получили доходи през 2012 г. - данъчно облекчение за дарения

Няма промяна в нормативното регламентиране на реда и начина на ползване на данъчно облекчение за дарения, направени от физически лица през 2012 г. Данъчното облекчение вече е до 5 на сто, а не до 10 на сто от общата годишна данъчна основа, когато да...

Народно събрание бр.12/2013

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за енергийната ефективност. Енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация ще се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики. Сертификатът се ...

Въпроси и отговори

Болничен лист през време на неплатения отпуск за отглеждане на малко дете след двегодишна възраст

Прекъсва ли се неплатеният отпуск за отглеждане на дете след 2-годишна възраст, когато поради заболяването му бъде издаден болничен лист? Получава ли майката парично обезщетение по този болничен лист? Как се процедира след изтичането на болничния лис...

Важни решения на съда на ЕС относно директивите по ДДС

Период 2000 г. Дело C- 184/00, решение от 22 ноември 2001 г. страни: Office des produits wallons ASBL и Belgian State Предмет на спора е определяне на данъчната основа при субсидии. В своето решение Съдът на ЕО приема, че за целите на член 11а (1...

Отговорност при неизвършване на независим финансов одит

Въпрос: Фирма има нетен размер на приходите в размер на 2 700 000 лв. и стойност на активите 1 650 000 лв. и съгласно чл. 38, ал. 1, т. 5 от Закона за счетоводството подлежи на независим финансов одит от регистриран одитор. Каква е административната ...

Отписване на земя.

Фирма А има собствена земя, закупена през 2007 г., която дарява на физическо лице и прехвърля с нотариален акт за дарение. Тя е заведена за 50 000 лв., а в нотариален акт за дарение има данъчна оценка 5000 лв. С каква стойност ще се изпише тази земя ...

Посредничество между купувач и продавач за покупко-продажба на стоки

Предстои да бъде сключен договор между българска фирма (регистрирана по ЗДДС) и фирма в Китай за доставка на стоки. Стоките ще се продават чрез поръчка по електронен път посредством създадена за целта интернет страница на българската фирма. Стоките н...

Преместване на предприятието или негово поделение в друго населено място

Работя в предприятие, което осъществява своята дейност в цехове, разположени в различни райони на нашия град. Говори се, че през следващата година един от цеховете може да бъде преместен в друго населено място и да бъде устроен при по-добри условия. ...

Търговия на дребно с горива

Въпрос: Фирма за целите на независимата си икономическа дейност извършва зареждане на превозни средства за собствени нужди с течни горива чрез колонка. Регистрира и отчита зареждането чрез фискално устройство по реда на наредбата по ал. 4, както и пр...

В пресата за вас

Договор за спонсорство

В бр. 3 от 2013 г. на вестник “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Каква е правната същност на договора за спонсор­ство? Различава ли се от дарението? Дарението е едностранен безвъзмезден договор, по сила­...

Задължение за съобщаване на застрахователно събитие

В бр. 12 от 2012 г. на списанието “Счетоводство, данъци и право” Невена Радлова, адвокат, коментира задължението за съобщаване на застрахователно събитие. При настъпване на застрахователното събитие застрахованият по имуществена застраховка е длъж...

Някои правила при подаване на данни в НАП за осигурените и самоосигуряващите се лица    

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Бългрски законник” Аспасия Петкова представя промените от 01.01.2013 г. в реда за подаване на данни в НАП за осигурените и самоосигуряващите се лица. Информацията по Наредба Н-8 се подава по определени правила. Съгласно чл....

Отчитане на разликите между счетоводните и данъчните амортизации

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, д.е.с., разяснява отчитането на разликите между счетоводните и данъчните амортизации чрез следния казус: В предприятията се начисляват амортизации на амортизируемите активи, които удовлетв...

Оценяване на многогодишни растения

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” гл. ас. Теодора Рупска коментира оценяването на многогодишни растения. Ако се окаже, че справедливата цена на многогодишните растения не може да се определи надеждно, те се оценяват по историческа цена, кат...

Пример за финансови пасиви

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., дава пример за отчитане на финансови пасиви. Пример: Предприятие има дългосрочен банков кредит, който е обект на някои финансови условия. Според договора за кр...

Строителство в земеделски земи

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Собственост и право” Стойка Куртева, юрист, представя новата Наредба за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им. От 06.11.2012 г. е в сила нова Наредба за строителство в земеделските земи без ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 25/2013 г.

Министърът на финансите издаде Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. ДВ, бр. 26 от 14.03.2013 г. Министерството на отбраната издаде Наредба № Н-4 от 18.02.2013 г. за военномедицин...

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 г. На 15 март (петък) Националният осигурителен институт (НОИ) даде старт на програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 ...

Правила за фактуриране на ДДС

(Директива 2010/45/ЕС на Съвета) Във връзка с извършените с директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13.07.2010 г. (Директивата за фактурирането), изменения в основната директива на Съвета 2006/112/ ЕО относно общата система на данъка върху добавената стой...

Справочна информация бр. 12/2013

Централни валутни курсове за периода 18.03.2013 г. - 22.03.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...