Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 11, 18 - 24 март 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 18 - 24 март 2013 г.
Законодателство

Осигуряване на собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност

Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, подлежат на задължително осигурява...

Въпроси и отговори

Връчване на длъжностната характеристика.

Счита ли се за нарушение на трудовото законодаделство, ако длъжностната характеристика е връчена на работника в деня на постъпване на работа? Ако е нарушение, каква санкция е предвидена за работодателя? При сключване на трудовия договор работодателят е длъжен да връчи на работ...

Данъчен актив

Клиент закупува климатик. Във фактурата на отделни редове са посочени - външно тяло, вътрешно тяло, доставка и монтаж. Общата стойност надвишава 700 лв., но поотделно всички редове във фактурата (всички активи) са под 700 лв. Прагът на същественост, възприет със счетоводната поли...

Данъчно облекчение за лични вноски за допълнително осигуряване и застраховане и за осигурителен стаж при пенсиониране

Данъчно облекчение за лични вноски за допълнително осигуряване и застраховане Редът и начинът за ползване на данъчното облекчение за лични вноски за допълнително осигуряване и застраховане се регламентират в чл. 19 на ЗДДФЛ. Общата годишна данъчна основа се намалява с направени...

ДДС при продажба на земеделска продукция

Фирмата е събирателно дружество, регистрирано по ЗДДС, и извършва няколко дейности - хранително производство и земеделие. 1. Продажба на земеделска продукция под себестойност. Трябва ли данъчната основа при продажба да е равна на себестойността, т.е. ДДС на коя сума трябва да се...

Оборотът от предоставен фирмен кредит за целите на задължителната регистрация по ЗДДС

Дружество, нерегистрирано по ЗДДС, се занимава с отдаване под наем на ДМА, но има и приходи от предоставен дългосрочен паричен заем на друго дружество, който се олихвява в края на всяка година. Приходите от начисляваните лихви по заема представляват около 10 на сто от общите прих...

Осигуряване на управители

Въпрос: Дружеството се състои от трима съдружници. В решението е записано, че двама от съдружниците са управители, третият се осигурява като самоосигуряващо се лице в собствено ЕООД, тъй като то не упражнява никаква трудова дейност в дружеството, а получава само дивидент. Двамата...

Отчитане на договор за покупко-продажба на акции

През месец август 2011 г. между фирма “У” и фирма “Х” ЕООД има сключен договор за покупко-продажба на акции. “Х” продава на “У” акции на трето дружество “Z” с номинална стойност 500 хил. лв. за сумата от 1 000 000 лв. В договора съществува клауза за корекция на продажната цена пр...

Отчитане на лизинг

Имам фактура за лизинг на автомобил, на която пише: Първоначална вноска по договор 1000 лв. Разходи за придобиване 50 лв. Комисиона за управление 60 лв. Облагаема стойност 925 лв. ДДС 185 лв. Обща стойност 1110 лв. Тъй като нямаме прехвърляне на собствеността, т.е. собстве...

В пресата за вас

Възможности за отчитане нa загубите от брак в производството

В бр. 1 от 2013 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова коментира възможностите за отчитане нa загубите от брак в производството. В калкулационната схема за такива производствени дейности се включва комплексната статия Разходи (загуби) от брак. За производс...

Дейност на синдика по разглеждане на вземанията и съставяне на списъците по чл. 686 ТЗ

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Ралица Топчиева, адвокат, коментира дейността на синдика по разглеждане на вземанията и съставяне на списъците по чл. 686 ТЗ. Съгласно чл. 686, ал. 1 ТЗ синдикът съставя три вида списъци: - списък на приетите вземания...

Измененията в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и земите от Държавния поземлен фонд в стопанските дворове

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Собственост и право” Стойка Куртева, юрист, разглежда измененията в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и земите от Държавния поземлен фонд в стопанските дворове. Измененията на Правилника за прилагане...

Отчитане на стоково-материалните запаси

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава отговор на следния въпрос: Едноличен търговец, който притежава магазин за хранителни стоки, плаща патентен данък и не е регистриран по ДДС. Нужно ли е да води стоките по количество и стойност? Може ли ...

Промени в изплащането на паричните обезщетения при безработица

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Бългрски законник” Нели Вангелова, експерт по осигуряване в НОИ, разглежда промените в изплащането на паричните обезщетения при безработица. Направено е допълнение в чл. 54а, ал. 6 от КСО, с което се регламентира възможността да се прецени и признае по ...

Решения на ВАС по практически казуси, свързани с определянето на пазарните цени

В бр. 13 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” са представени решения на ВАС по практически казуси, свързани с определянето на пазарните цени, във връзка с прилагане на глава четвърта от ЗКПО - “Предотвратяване на отклонението от данъчно облагане” (чл. 15 и чл. 16 от ЗКПО). ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 22/2013 г.

Министърът на околната среда и водите издаде: 1. Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води. 2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите. Министърът на околната среда и водите, министърът на здравеопазван...

Издаване на фактури

Правилата на коя държава членка са приложими Позоваване: Член 219a Без да се засягат членове 244-248, се прилага следното: Фактурирането подлежи на правилата, приложими в държавата членка, в която се счита, че е извършена доставката на стоки или услуги, в съответствие с разпор...

Правила за фактуриране на ДДС

(Директива 2010/45/ЕС на Съвета) Във връзка с извършените с директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13.07.2010 г. (Директивата за фактурирането), изменения в основната директива на Съвета 2006/112/ ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност ГД “Данъчно облагане и ми...

Справочна информация бр. 11/2013

Централни валутни курсове за периода 11.03.2013 г. - 15.03.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...