Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 11, 18 - 24 март 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 18 - 24 март 2013 г.
Законодателство

Осигуряване на собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност

Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, подл...

Въпроси и отговори

Връчване на длъжностната характеристика.

Счита ли се за нарушение на трудовото законодаделство, ако длъжностната характеристика е връчена на работника в деня на постъпване на работа? Ако е нарушение, каква санкция е предвидена за работодателя? При сключване на трудовия договор работодате...

Данъчен актив

Клиент закупува климатик. Във фактурата на отделни редове са посочени - външно тяло, вътрешно тяло, доставка и монтаж. Общата стойност надвишава 700 лв., но поотделно всички редове във фактурата (всички активи) са под 700 лв. Прагът на същественост, ...

Данъчно облекчение за лични вноски за допълнително осигуряване и застраховане и за осигурителен стаж при пенсиониране

Данъчно облекчение за лични вноски за допълнително осигуряване и застраховане Редът и начинът за ползване на данъчното облекчение за лични вноски за допълнително осигуряване и застраховане се регламентират в чл. 19 на ЗДДФЛ. Общата годишна данъчна ...

ДДС при продажба на земеделска продукция

Фирмата е събирателно дружество, регистрирано по ЗДДС, и извършва няколко дейности - хранително производство и земеделие. 1. Продажба на земеделска продукция под себестойност. Трябва ли данъчната основа при продажба да е равна на себестойността, т.е...

Оборотът от предоставен фирмен кредит за целите на задължителната регистрация по ЗДДС

Дружество, нерегистрирано по ЗДДС, се занимава с отдаване под наем на ДМА, но има и приходи от предоставен дългосрочен паричен заем на друго дружество, който се олихвява в края на всяка година. Приходите от начисляваните лихви по заема представляват ...

Осигуряване на управители

Въпрос: Дружеството се състои от трима съдружници. В решението е записано, че двама от съдружниците са управители, третият се осигурява като самоосигуряващо се лице в собствено ЕООД, тъй като то не упражнява никаква трудова дейност в дружеството, а п...

Отчитане на договор за покупко-продажба на акции

През месец август 2011 г. между фирма “У” и фирма “Х” ЕООД има сключен договор за покупко-продажба на акции. “Х” продава на “У” акции на трето дружество “Z” с номинална стойност 500 хил. лв. за сумата от 1 000 000 лв. В договора съществува клауза за ...

Отчитане на лизинг

Имам фактура за лизинг на автомобил, на която пише: Първоначална вноска по договор 1000 лв. Разходи за придобиване 50 лв. Комисиона за управление 60 лв. Облагаема стойност 925 лв. ДДС 185 лв. Обща стойност 1110 лв. Тъй като нямаме прехвърляне ...

В пресата за вас

Възможности за отчитане нa загубите от брак в производството

В бр. 1 от 2013 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова коментира възможностите за отчитане нa загубите от брак в производството. В калкулационната схема за такива производствени дейности се включва комплексната статия Разходи (...

Дейност на синдика по разглеждане на вземанията и съставяне на списъците по чл. 686 ТЗ

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Ралица Топчиева, адвокат, коментира дейността на синдика по разглеждане на вземанията и съставяне на списъците по чл. 686 ТЗ. Съгласно чл. 686, ал. 1 ТЗ синдикът съставя три вида списъци: ...

Измененията в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и земите от Държавния поземлен фонд в стопанските дворове

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Собственост и право” Стойка Куртева, юрист, разглежда измененията в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и земите от Държавния поземлен фонд в стопанските дворове. Изменени...

Отчитане на стоково-материалните запаси

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава отговор на следния въпрос: Едноличен търговец, който притежава магазин за хранителни стоки, плаща патентен данък и не е регистриран по ДДС. Нужно ли е да води стоките по к...

Промени в изплащането на паричните обезщетения при безработица

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Бългрски законник” Нели Вангелова, експерт по осигуряване в НОИ, разглежда промените в изплащането на паричните обезщетения при безработица. Направено е допълнение в чл. 54а, ал. 6 от КСО, с което се регламентира възможност...

Решения на ВАС по практически казуси, свързани с определянето на пазарните цени

В бр. 13 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” са представени решения на ВАС по практически казуси, свързани с определянето на пазарните цени, във връзка с прилагане на глава четвърта от ЗКПО - “Предотвратяване на отклонението от данъчно облаган...

Справочник

Държавен вестник, бр. 22/2013 г.

Министърът на околната среда и водите издаде: 1. Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води. 2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите. Министърът на околната среда и водит...

Издаване на фактури

Правилата на коя държава членка са приложими Позоваване: Член 219a Без да се засягат членове 244-248, се прилага следното: Фактурирането подлежи на правилата, приложими в държавата членка, в която се счита, че е извършена доставката на стоки или у...

Правила за фактуриране на ДДС

(Директива 2010/45/ЕС на Съвета) Във връзка с извършените с директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13.07.2010 г. (Директивата за фактурирането), изменения в основната директива на Съвета 2006/112/ ЕО относно общата система на данъка върху добавената стой...

Справочна информация бр. 11/2013

Централни валутни курсове за периода 11.03.2013 г. - 15.03.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...