Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 1, Януари 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2013 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г.)

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., ДВ, бр....

Коментар на експерта

Възможности за финансиране на мерки за енергийна ефективност от предприятията

В средата на 2012 г. стартира една от последните схеми за безвъзмездна помощ по ОП „Конкурентоспособност” за периода 2007 – 2013 г. към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Самата схема – „Енергийна ефективност и зелена икономика”, се отличава в няколко а...

Данъчно третиране на бункеровъчна дейност по ЗДДС

В статията ще разгледаме данъчното третиране на доставките на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на плавателни съдове, използвани за превоз на стоки или пътници в открито ...

Държавното обществено осигуряване и здравно осигуряване през 2013 г.

В „Държавен вестник“, бр. 99 от 14.12.2012 г. и бр. 94 от 30.11.2012 г., в ПЗР на Закона за данък добавена стойност са публикувани Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2013 г., Закон за бюджета на НЗОК за 2013 г., измененията и допълненията на Кодекса ...

По-съществени промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 1 януари 2011 година

Иван ДОЧЕВ – дипломиран експерт-счетоводител По-съществените промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), валидни от 1 януари 2011 г., можем да формулираме така: 1. Изменения в режима на данъка при източника, удържан от доходи на чуждестранни юридически лица 1.1...

Прилагането на новата НКПД-2011

Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика От 01.01.2011 г. е в сила Националната класификация на професиите и длъжностите 2011 г. (НКПД-2011), въведена със Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на МТСП. В т. 5 от същата заповед е посочено, че до 30.06.2011 г. прилагащите класификацията предпр...

Промени в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗАДС, ЗСч и ДОПК, в сила от 1 януари 2013 г.

От 1 януари 2013 г. влизат в сила изменения и допълнения в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗАДС, ЗСч и ДОПК, които имат за цел намаляване на административната тежест за данъчно задължените лица. Те са ориентирани изцяло към облекчаване на данъчно задължените лица по отношение на декларирането и вна...

Промените в изчисляването и изплащането на паричните обезщетения за болест, майчинство и безработица от 1 януари 2011 г.

В „Държавен вестник”, брой 98 от 14.12.2009 г., е обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г., а в „Държавен вестник”, брой 100 от 21.12.2009 г. - Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които са направени съ...

Регулиране на разходите за ДДС за целите на ЗКПО

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант Разходите за ДДС, отчетени в счетоводните финансови резултати за 2010 г., се регулират за целите на ЗКПО по реда, определен с чл. 26 - чл. 29 от закона. Обект на регулацията са разходите за ДДС или за корекции на ползван данъчен кредит във връз...

Въпроси и отговори от практиката

Касов апарат за сдружение с общественополезна дейност

Въпрос: Следва ли да притежава касов апарат и да издава фискални касови бележки сдружение с общественополезна дейност (спортен клуб) за събрани такси за участие в спортни състезания от състезатели, които не са негови членове? Отговор: Условията и редът за използването на касови ...

Облагане на физическо лице за доходи от наем

Въпрос: Сключва се договор за наем на офис между физическо лице и търговско дружество. Офисът все още не е довършен и в клаузите на договора е записано, че разходите по довършителните работи се поемат от фирмата срещу приспадане на наема, който започва да се дължи от момента на и...

Право на парично обезщетение за безработица за сметка на ДОО

Въпрос: На 15.05.2012 г. физическо лице е навършило възраст за пенсиониране, но няма необходимия трудов стаж. При положение че бъде уволнен поради намаляване обема на работа, след датата 15.05.2012 г. има ли право: 1. Да се регистрира в бюрото по труда? 2. Да ползва пълния размер...

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие на служител в болничен

Въпрос: Фирма има служител, който 6 месеца е в болнични, т.е. до 13.06.2012 г. На 14.06.2012 г. подава молба за напускане по чл. 325, но когато са поискали да му я връчат, не я подписва и казва, че със задна дата ще има ТЕЛК решение и още 6 м. болнични. Чак на 02.07.2012 г. донас...

Преназначаване на служител в отпуск по бременност и раждане

Въпрос: Работничка е назначена на безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ във фирмата. Дружеството прекратява производствената си дейност от 31.08.2011 г. и целият персонал е преназначен в новообразувано дружество – ЕАД, считано от 01.09.2011 г., с изключение на раб...

Прехвърляне на ЕТ на новоучредено ЕООД

Въпрос: Предстои прехвърляне на предприятие ЕТ на новоучредено ЕООД, еднолична собственост на едно и също физическо лице. И двете фирми не са регистрирани по ЗДДС. 1. При определяне на облагаемия оборот 12 месеца назад за регистрация по ЗДДС на ЕООД-то взема ли се предвид и оборо...

Трудов договор за 4-часов работен ден

Въпрос: Фирма иска да назначи работник на трудов договор за 4-часов работен ден. По кой член от КТ да бъде назначен? Отговор: Работното време е само едно от условията по трудовия договор (виж чл. 66, ал. 1 от КТ). Работен ден с продължителност 4 часа може да се договори по всеки...

Трудов договор със съдружник

Въпрос: Фирма ООД е собственост на две физически лица, като само едното от тях е вписано като управител на дружеството. Сега и двете лица желаят да сключат трудови договори в същата фирма на максималния осигурителен доход. Досега са се осигурявали на минималния осигурителен доход...

Трудов стаж за отглеждане на дете до 3-годишна вързаст

Въпрос: Служителка, чието дете е родено през 1992 г., не е работела по трудов договор, когато се е родило детето. Тъй като е имала необходимия осигурителен стаж, до двегодишна възраст на детето е получавала обезщетения чрез социални грижи. Тези две години, от раждането на детето ...

Писма и указания

№ 96-00-650 от 28.09.2012 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО и КСО във връзка с предоставяне на ваучери, различни от ваучери за храна

В запитването е посочено, че клон на чуждестранен търговец е регистриран по българското законодателство. Предмет на дейност е интернет поддръжка, маркетингови/търговски дейности. Взето е решение за предоставяне през 2012 г. на социални придобивки на персонала под формата на купон...

Решения на съдилища

Решение № 14175 от 13.11.2012 г. по адм. дело № 2153/2012 г.

Предмет на спора са задължения по ЗДДС за данъчен период декември 2004 г. и лихви за забава.          Към настоящия етап на спора следва да бъде съобразено Тълкувателно решение (ТР) № 1 от 25.06.2012 г. на Върховния административен съд, с което Общото събрание на колегиите изри...

Решение № 14213 от 13.11.2012 г. по адм. дело № 4162/2012 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит и допълнително определен корпоративен данък за 2005 г., 2006 г., 2008 г. и 2009 г. ведно с лихви. Единствено безспорният факт, че данъкът е платен по ДДС сметка на доставчика и че данъчно задълженото лице е било и...

Решение № 14216 от 13.11.2012 г. по адм. дело № 1297 от 2012 г.

0...

Решение № 14220 от 13.11.2012 г. по адм. дело № 3125/2012 г.

Предмет на спора e прилагане на Спогодбата между Република България и Република Малта за избягване на двойното данъчно облагане с данъци от доходите и имуществата (СИДДО).          Съгласно чл. 10, ал. 1 от СИДДО, „лихви, които произхождат от едната договаряща държава и се запл...

Решение № 14222 от 13.11.2012 г. по адм. дело № 3310/2012 г.

Предмет на спора са определени корпоративен данък за 2008 г. и задължения за лихви върху главници за ДОО, ДЗПО, Ф. „ГВРС“ и ЗО за 2005 г. и 2006 г.          Определени са задължения за корпоративен данък за 2008 г. по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК поради констатации за неотчете...

Решение № 14278 от 14.11.2012 г. по адм. дело № 1652/2012 г.

Предмет на спора e допълнително начислен ДДС и непризнат данъчен кредит за периода 01.12.2009 г. – 31.12.2009 г.          Проверката на процесуалните действия на съда, освен ако не е довела до нищожност или недопустимост на съдебното решение, е вън от обхвата на проверката по ч...

Решение № 14289 от 14.11.2012 г. по адм. дело № 15431/2011 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди от 01.01.2000 г. до 30.11.2001 г. поради погасяване на определените в резултат на това задължения поради изтекла абсолютна погасителна давност.          В други съдебни производства е процесуално допустимо д...

Решение № 14391 от 16.11.2012 г. по адм. дело № 3776/2012 г.

Представените от данъчно задълженото лице договори за заем и разписки представляват частни писмени документи, които обвързват съда с формална доказателствена сила по отношение на авторството, но не и на датата и мястото на съставянето им, както и съдържанието на документа. Съдърж...

Решение № 14398 от 16.11.2012 г. по адм. дело № 1879/2012 г.

Предмет на спора e непризнато право на приспадане на данъчен кредит за данъчен период юли 2010 г. При предмет на договора родово определени вещи – дрехи и аксесоари, би следвало да се извърши индивидуализиране по реда на чл. 24, ал. 2 от ЗЗД, за да настъпи прехвърлителното дейст...

Решение № 14498 от 20.11.2012 г. по адм. дело № 412/2012 г.

Предмет на спора са определени задължения за корпоративен данък за 2008 г. и съответни лихви за просрочие.          В разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗКПО е регламентирано, че ДЗЛ упражнява правото си на избор чрез приспадане на данъчна загуба през първата година след реализир...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за декември 2012 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 69 до бр. 80 от 2012 г.

ДВ, бр. 69 от 11.09.2012 г. Министерският съвет прие Постановление № 208 от 3 септември 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с Постановление № 238 на Министерския съвет от 2009 г. Държавната комисия по...