Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 1, Януари 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2013 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 д...

Коментар на експерта

Възможности за финансиране на мерки за енергийна ефективност от предприятията

В средата на 2012 г. стартира една от последните схеми за безвъзмездна помощ по ОП „Конкурентоспособност” за периода 2007 – 2013 г. към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Самата схема – „Енергийна ефективност и зелена иконо...

Данъчно третиране на бункеровъчна дейност по ЗДДС

В статията ще разгледаме данъчното третиране на доставките на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на плавателни съдове, използвани за превоз н...

Държавното обществено осигуряване и здравно осигуряване през 2013 г.

В „Държавен вестник“, бр. 99 от 14.12.2012 г. и бр. 94 от 30.11.2012 г., в ПЗР на Закона за данък добавена стойност са публикувани Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2013 г., Закон за бюджета на НЗОК за 2013 г., изменени...

По-съществени промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 1 януари 2011 година

Иван ДОЧЕВ – дипломиран експерт-счетоводител По-съществените промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), валидни от 1 януари 2011 г., можем да формулираме така: 1. Изменения в режима на данъка при източника, удържан от доходи на чу...

Прилагането на новата НКПД-2011

Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика От 01.01.2011 г. е в сила Националната класификация на професиите и длъжностите 2011 г. (НКПД-2011), въведена със Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на МТСП. В т. 5 от същата заповед е посочено, че до 30.06.2011 г. при...

Промени в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗАДС, ЗСч и ДОПК, в сила от 1 януари 2013 г.

От 1 януари 2013 г. влизат в сила изменения и допълнения в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗАДС, ЗСч и ДОПК, които имат за цел намаляване на административната тежест за данъчно задължените лица. Те са ориентирани изцяло към облекчаване на данъчно задължените лица по от...

Промените в изчисляването и изплащането на паричните обезщетения за болест, майчинство и безработица от 1 януари 2011 г.

В „Държавен вестник”, брой 98 от 14.12.2009 г., е обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г., а в „Държавен вестник”, брой 100 от 21.12.2009 г. - Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване ...

Регулиране на разходите за ДДС за целите на ЗКПО

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант Разходите за ДДС, отчетени в счетоводните финансови резултати за 2010 г., се регулират за целите на ЗКПО по реда, определен с чл. 26 - чл. 29 от закона. Обект на регулацията са разходите за ДДС или за корекции на п...

Въпроси и отговори от практиката

Касов апарат за сдружение с общественополезна дейност

Въпрос: Следва ли да притежава касов апарат и да издава фискални касови бележки сдружение с общественополезна дейност (спортен клуб) за събрани такси за участие в спортни състезания от състезатели, които не са негови членове? Отговор: Условията и ре...

Облагане на физическо лице за доходи от наем

Въпрос: Сключва се договор за наем на офис между физическо лице и търговско дружество. Офисът все още не е довършен и в клаузите на договора е записано, че разходите по довършителните работи се поемат от фирмата срещу приспадане на наема, който започ...

Право на парично обезщетение за безработица за сметка на ДОО

Въпрос: На 15.05.2012 г. физическо лице е навършило възраст за пенсиониране, но няма необходимия трудов стаж. При положение че бъде уволнен поради намаляване обема на работа, след датата 15.05.2012 г. има ли право: 1. Да се регистрира в бюрото по тру...

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие на служител в болничен

Въпрос: Фирма има служител, който 6 месеца е в болнични, т.е. до 13.06.2012 г. На 14.06.2012 г. подава молба за напускане по чл. 325, но когато са поискали да му я връчат, не я подписва и казва, че със задна дата ще има ТЕЛК решение и още 6 м. болнич...

Преназначаване на служител в отпуск по бременност и раждане

Въпрос: Работничка е назначена на безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ във фирмата. Дружеството прекратява производствената си дейност от 31.08.2011 г. и целият персонал е преназначен в новообразувано дружество – ЕАД, считано от 01.0...

Прехвърляне на ЕТ на новоучредено ЕООД

Въпрос: Предстои прехвърляне на предприятие ЕТ на новоучредено ЕООД, еднолична собственост на едно и също физическо лице. И двете фирми не са регистрирани по ЗДДС. 1. При определяне на облагаемия оборот 12 месеца назад за регистрация по ЗДДС на ЕООД-...

Трудов договор за 4-часов работен ден

Въпрос: Фирма иска да назначи работник на трудов договор за 4-часов работен ден. По кой член от КТ да бъде назначен? Отговор: Работното време е само едно от условията по трудовия договор (виж чл. 66, ал. 1 от КТ). Работен ден с продължителност 4 час...

Трудов договор със съдружник

Въпрос: Фирма ООД е собственост на две физически лица, като само едното от тях е вписано като управител на дружеството. Сега и двете лица желаят да сключат трудови договори в същата фирма на максималния осигурителен доход. Досега са се осигурявали на...

Трудов стаж за отглеждане на дете до 3-годишна вързаст

Въпрос: Служителка, чието дете е родено през 1992 г., не е работела по трудов договор, когато се е родило детето. Тъй като е имала необходимия осигурителен стаж, до двегодишна възраст на детето е получавала обезщетения чрез социални грижи. Тези две г...

Писма и указания

№ 96-00-650 от 28.09.2012 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО и КСО във връзка с предоставяне на ваучери, различни от ваучери за храна

В запитването е посочено, че клон на чуждестранен търговец е регистриран по българското законодателство. Предмет на дейност е интернет поддръжка, маркетингови/търговски дейности. Взето е решение за предоставяне през 2012 г. на социални придобивки на ...

Решения на съдилища

Решение № 14175 от 13.11.2012 г. по адм. дело № 2153/2012 г.

Предмет на спора са задължения по ЗДДС за данъчен период декември 2004 г. и лихви за забава.          Към настоящия етап на спора следва да бъде съобразено Тълкувателно решение (ТР) № 1 от 25.06.2012 г. на Върховния административен съд, с което Общ...

Решение № 14213 от 13.11.2012 г. по адм. дело № 4162/2012 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит и допълнително определен корпоративен данък за 2005 г., 2006 г., 2008 г. и 2009 г. ведно с лихви. Единствено безспорният факт, че данъкът е платен по ДДС сметка на доставчика и че дан...

Решение № 14216 от 13.11.2012 г. по адм. дело № 1297 от 2012 г.

0...

Решение № 14220 от 13.11.2012 г. по адм. дело № 3125/2012 г.

Предмет на спора e прилагане на Спогодбата между Република България и Република Малта за избягване на двойното данъчно облагане с данъци от доходите и имуществата (СИДДО).          Съгласно чл. 10, ал. 1 от СИДДО, „лихви, които произхождат от еднат...

Решение № 14222 от 13.11.2012 г. по адм. дело № 3310/2012 г.

Предмет на спора са определени корпоративен данък за 2008 г. и задължения за лихви върху главници за ДОО, ДЗПО, Ф. „ГВРС“ и ЗО за 2005 г. и 2006 г.          Определени са задължения за корпоративен данък за 2008 г. по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК ...

Решение № 14278 от 14.11.2012 г. по адм. дело № 1652/2012 г.

Предмет на спора e допълнително начислен ДДС и непризнат данъчен кредит за периода 01.12.2009 г. – 31.12.2009 г.          Проверката на процесуалните действия на съда, освен ако не е довела до нищожност или недопустимост на съдебното решение, е вън...

Решение № 14289 от 14.11.2012 г. по адм. дело № 15431/2011 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди от 01.01.2000 г. до 30.11.2001 г. поради погасяване на определените в резултат на това задължения поради изтекла абсолютна погасителна давност.          В други съдебни производ...

Решение № 14391 от 16.11.2012 г. по адм. дело № 3776/2012 г.

Представените от данъчно задълженото лице договори за заем и разписки представляват частни писмени документи, които обвързват съда с формална доказателствена сила по отношение на авторството, но не и на датата и мястото на съставянето им, както и съд...

Решение № 14398 от 16.11.2012 г. по адм. дело № 1879/2012 г.

Предмет на спора e непризнато право на приспадане на данъчен кредит за данъчен период юли 2010 г. При предмет на договора родово определени вещи – дрехи и аксесоари, би следвало да се извърши индивидуализиране по реда на чл. 24, ал. 2 от ЗЗД, за да ...

Решение № 14498 от 20.11.2012 г. по адм. дело № 412/2012 г.

Предмет на спора са определени задължения за корпоративен данък за 2008 г. и съответни лихви за просрочие.          В разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗКПО е регламентирано, че ДЗЛ упражнява правото си на избор чрез приспадане на данъчна загуба пре...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за декември 2012 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от с...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 69 до бр. 80 от 2012 г.

ДВ, бр. 69 от 11.09.2012 г. Министерският съвет прие Постановление № 208 от 3 септември 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с Постановление № 238 на Министерския съвет от ...