Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 4, април 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 4, април 2013 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 105 от 9 декември 2008 г.,...

Коментар на експерта

Предложения за промени в нормативната база за политическите партии

На 18.12.2012 г. в Института на дипломираните експерт-счетоводители в София се състоя „Кръгла маса по проблемите на счетоводството и одита на политическите партии”. Партньор на ИДЕС в тази инициатива бе Сметната палата. На кръглата маса бяха поканени и присъстваха представители н...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 28.02.2013 г.

В „Държавен вестник”, бр. 20 от 28 февруари 2013 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС). Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху до...

Условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В условията на продължаваща икономическа криза и масова безработица за редица работници и служители, особено в изпадналите в колапс предприятия, единственото спасение остава пенсионирането. Честите промени на условията за пенсиониране предизвикват многобройни въпроси, на някои от...

Финансова подкрепа за превоз на заети лица до работното им място

В края на 2012 г. за първи път по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира схема, насочена към насърчаване на териториалната мобилност на работната сила. Целта е да се осигури финансова подкрепа за предприятията във връзка с осигуряването на транспорт до работ...

Въпроси и отговори от практиката

Авансово облагане на доходи от наем

Въпрос: През 2012 г. ООД има два договора с физически лица за наем на транспортни средства, които се използват за нуждите на фирмата. На едното физическо лице наемът е изплатен през м. декември 2012 г. - например 1200 лв., а на другото лице - целият наем за 2012 г. в размер на 60...

Данъчно облагане на доставка на нестандартен софтуер

Въпрос: Българска фирма има сключен договор с фирма от САЩ за разработка на нестандартен софтуер. На базата на данни, предоставени от фирмата възложител, се анализира и доработва съществуващ и се разработва нов софтуер, който се използва в дейността на възложителя (не се продава ...

Данъчно третиране на аренден договор

Въпрос: ООД, регистрирано като земеделски производител, следва да изплати рента на друго дружество съгласно аренден договор. Следва ли дружеството получател да издаде фактура за получената рента? И двете дружества са регистрирани по ЗДДС. С какъв документ следва да се документира...

Деклариране на дивиденти

Въпрос: Юридическо лице (ЕООД) с протокол от общо събрание взима решение за разпределяне на печалба и начисляване на дивиденти на местно физическо лице (самия управител). Протоколът е от 30.11.2012 г. Данъкът е платен през декември, но самите дивиденти са изплатени през януари. К...

Обезщетение за болнични от НОИ

Въпрос: Лице е получавало през цялата 2012 г. обезщетение за безработица до 28.01.2013 г. От 29.01.2013 г. (без прекъсване) е постъпило на работа по трудов договор. От 30.01 2013 г. се разболява и има болничен лист за 14 дни. Има ли право на обезщетение за болнични от НОИ? Отго...

Осигурителни вноски за съдружник без договор за управление и контрол

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 2001 г., е с вписан управител на дружеството един от съдружниците. Към обявените документи след пререгистрацията в АВ няма обявен ДУК на вписания за управител на дружеството. 1. Как е следвало да се осигурява управите...

Осигуряване на морски лица

Въпрос: Членове на екипаж на риболовен кораб имат договор по трудово правоотношение от 2007 г. До момента са осигурявани по общия ред на трудов договор. Част от тях притежават свидетелство за правоспособност. От 01.01.2013 г. те ще се осигуряват като морски лица. Грешка ли е, че ...

Осигуряване на офис сътрудник във фирма, която временно няма дейност

Въпрос: Как трябва да се осигурява офис сътрудник във фирма, която временно няма дейност? Дружеството се е занимавало с проектантски услуги - всички са се осигурявали на минимални (или повече) прагове за ИД проектиране. Сега обаче проектанти няма. Офис сътрудникът е назначен на м...

Осигуряване на управител на дружество

Въпрос: Българско дружество е 100% собственост на холандско дружество и има управител по съдебно решение българин от 2010 г. до сега. На управителя не е начислявано, нито изплащано възнаграждение от дружеството. Той е представител на холандското дружество и оттам получава възнагр...

Осигуряване на управител на ЕООД

Въпрос: Как трябва да се осигурява управител на ЕООД за полагане на личен труд в дружеството? Той е самоосигуряващо се лице - осигурява се върху 420 лв., в договора за управление няма посочено възнаграждение. В същото време той получава възнаграждение от дружеството по граждански...

Осигуряване на управител, който не получава възнаграждение

Въпрос: Във връзка с новите промени в чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, считано от 01.01.2013 г. как трябва да се осигурява собственик на ЕООД, който е вписан и като управител, без да получава възнаграждение? До 31.12.2012 г. се е осигурявал като самоосигуряващо се лице. Може ли да прод...

Подаване на Декларация обр. 1 от самоосигуряващи се лица

Въпрос: Към 25.01.2013 г. самосигуряващо се лице (съдружник в ООД) има неплатени осигуровки за месеците от юни до декември 2012 г. Не са подавани данни в персонален регистър, защото по действащото законодателство към 31.12.2012 г. самоосигуряващите се лица подаваха Декларация обр...

Подаване на Декларация обр. 6

Въпрос: Лице, което е задължено да внася здравни осигуровки по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, трябва ли да подава и Декларация образец 6? Като се има предвид следното: Указания за попълване на Таблица 2: 1. Тази таблица се попълва от лицата, получаващи доходи от дейност като: едн...

Подаване на декларация по чл. 55 ЗДДФЛ

Въпрос: Относно новата декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ: В кои случаи платецът на дохода подава такава декларация? За работа по извънтрудови правоотношения (граждански договори) следва ли да се подава такава декларация за дължимия данък, при положение че в декларация 6 има опция за ...

Подаряване на алкохол с рекламна цел

Въпрос: Дружеството ни закупи 100 бр. бутилки вино по 6 лв. единична цена и 50 бр. уиски с единична цена 19 лв. с включен ДДС. Отпечатахме и рекламни стикери с логото на фирмата, които да залепим върху бутилките с алкохол. Ще раздаваме (подаряваме) алкохола на наши и потенциални ...

Приспадане на осигурителни вноски

Въпрос: Физическо лице е собственик в две фирми - ЕТ и ООД. Осигурява се като самоосигуряващо се лице на МОД – 420 лв. Осигуровките си плаща по ЕГН чрез фирмата, която е ООД. През 2012 г. от дейността си като ЕТ формира доход, върху който ще дължи изравнителни осигурителни вноски...

Размер на осигурителните вноски за длъжността изпълнителен директор

Въпрос: След промените на КСО от 01.01.2013 г. на чл. 4, ал. 1, т. 7 какъв е размерът на осигурителните вноски за длъжността изпълнителен директор, работещ по договор за управление и контрол в търговско дружество (в конкретния случай АД с едностепенна система на управление съгл. ...

Регистрация по ДДС на физическо лице, получило доходи от лихви

Въпрос: Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС физическо лице, получило доходи от лихви за последните 12 месеца в размер на 50 000 лв.? Отговор: Обект на преценка относно възникването на задължение за регистрация на данъчно задължените по ЗДДС лица по правило е не получе...

Сключване на договор с управител на клон на търговско дружество

Въпрос: На какъв договор следва да бъде назначен управител на клон на търговско дружество, като се вземат предвид последните изменения в КСО, влезли в сила от 01.01.2013 г.? Отговор: На трудов договор или на договор за управление и контрол. И в двата случая трябва да се осигуря...

Писма и указания

№ 3-1208 от 11.04.2012 г. ОТНОСНО: Условия и ред за възстановяване на здравноосигурителни права

Според изложеното в запитването през месец април 2011 г. лице се е регистрирало като земеделски производител за отглеждане на орехови насаждения. За първите три месеца на същата година се е осигурявало като трудово незаето лице, като във връзка с това осигуряване не е подавало де...

Решения на съдилища

Решение № 102 от 2.10.2012 г. по т.д. № 615/2011 г., ТК, I т.о. на ВКС

     Застрахователят може да откаже плащане на обезщетение в случаите но чл. 211, т.2 КЗ, когато застрахованият не изпълнява задължения, предвидени в закона и договора, не ги изпълнява виновно, неизпълнението е в пряка причинна връзка със съществено увеличаване на риска или е до...

Решение № 2196 от 14.02.2013 г. по адм. дело № 7291/2012 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди ноември и декември 2009 г. и ДДС поради липса на доказани реални доставки по смисъла на чл. 6 от ЗДДС. Частни писмени доказателства, представени в хода на съдебното производство, поради това, че...

Решение № 2211 от 15.02.2013 г. по адм. дело № 12460/2011 г.

Предмет на спора е начислен данък върху добавената стойност за данъчни периоди вгуст, септември и октомври 2007 г., март и април 2008 г., както и определени задължения за данък върху доходите на физическите лица за 2007 г. и 2008 г.      За 2007 г. и 2008 г. ревизираното лице е ...

Решение № 2228 от 15.02.2013 г. по адм. дело № 16358/2011 г.

Предмет на спора е определено задължение за ДДС ведно с лихва за забава.           Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територи...

Решение № 2310 от 18.02.2013 г. по адм. дело № 7995/2012 г.

     Предмет на спора е отказан данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 във вр. с чл. 6 и 9 от ЗДДС с мотиви, че по издадените в случая фактури не са налице реални, респективно облагаеми доставки.      При извършени насрещни проверки в хода на ревизията на данъчн...

Решение № 2408 от 19.02.2013 г. по адм. дело № 6255/2012 г.

     Предмет на спора е определен данък за внасяне на основание чл. 102, ал. 3 от ЗДДС за 2005 г. – 2008 г. ведно с дължимите лихви.      Правилно е тълкувана и приложена от съда разпоредбата на чл. 132, ал. 2 от ЗДДС (отм., приложим за данъчните периоди през 2006 г.). Съгласн...

Решение № 2419 от 19.02.2013 г. по адм. дело № 6080/2012 г.

Предмет на спора са установени данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. и за 2009 г. със съответстващата лихва.      От доказателствата по делото съдът установил, че са налице обстоятелствата по чл. 122, ал. 1, т. 2 и 7 от ДОПК за преминаване към ревизия по особения ред,...

Решение № 2450 от 20.02.2013 г. по адм. дело № 7913/2012 г.

Предмет на спора са определени задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за данъчен период 2005 г. ведно с лихви. Процесният ревизионен акт е издаден в процедура по чл. 122 и сл. от ДОПК поради наличие на основание по чл. 122, ал. 1, т. 7 от ДОПК – несъответствие на извършените от РЛ...

Решение № 2808 от 27.02.2013 г. по адм. дело № 7324/2012 г.

     Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит.      Наличието на реално осъществена услуга по смисъла на чл. 9 от ЗДДС е предвидено като изискване за възникване право на данъчен кредит в разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, според което данъчен...

Решение № 2929 от 01.03.2013 г. по адм. дело № 5717/2012 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит за ноември 2009 г. и начислен ДДС на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 5 от ЗДДС поради липса на осъществена доставка.           Неоснователен е доводът, че на основание чл. 25, а...

Решение № 45 от 16.07.2012 г. по т.д. № 4/2011 г., ТК, I т.о. на ВКС

     Вписаното на основание чл. 273, ал. 1 ТЗ заличаване на дружеството в ликвидация може да бъде квалифицирано като вписване на несъществуващо обстоятелство, ако в действителност задълженията не са уредени и/или остатъкът от имуществото не е разпределен.          Чл. 290 ГПК ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за март 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 19 от 2013 г. до бр. 23 от 2013 г.

ДВ, бр. 19 от 26.02.2013 г. Народното събрание взе: 1. Решение за приемане оставката на Министерския съвет. 2. Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „Топлофикация София“ – ЕАД, за периода от 1 януари 2007 г. до 30 април 2013 г. 3. Решение за ...