Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 4, април 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 4, април 2013 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, ...

Коментар на експерта

Предложения за промени в нормативната база за политическите партии

На 18.12.2012 г. в Института на дипломираните експерт-счетоводители в София се състоя „Кръгла маса по проблемите на счетоводството и одита на политическите партии”. Партньор на ИДЕС в тази инициатива бе Сметната палата. На кръглата маса бяха поканени...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 28.02.2013 г.

В „Държавен вестник”, бр. 20 от 28 февруари 2013 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС). Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за прилага...

Условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В условията на продължаваща икономическа криза и масова безработица за редица работници и служители, особено в изпадналите в колапс предприятия, единственото спасение остава пенсионирането. Честите промени на условията за пенсиониране предизвикват мн...

Финансова подкрепа за превоз на заети лица до работното им място

В края на 2012 г. за първи път по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира схема, насочена към насърчаване на териториалната мобилност на работната сила. Целта е да се осигури финансова подкрепа за предприятията във връзка с осигу...

Въпроси и отговори от практиката

Авансово облагане на доходи от наем

Въпрос: През 2012 г. ООД има два договора с физически лица за наем на транспортни средства, които се използват за нуждите на фирмата. На едното физическо лице наемът е изплатен през м. декември 2012 г. - например 1200 лв., а на другото лице - целият ...

Данъчно облагане на доставка на нестандартен софтуер

Въпрос: Българска фирма има сключен договор с фирма от САЩ за разработка на нестандартен софтуер. На базата на данни, предоставени от фирмата възложител, се анализира и доработва съществуващ и се разработва нов софтуер, който се използва в дейността ...

Данъчно третиране на аренден договор

Въпрос: ООД, регистрирано като земеделски производител, следва да изплати рента на друго дружество съгласно аренден договор. Следва ли дружеството получател да издаде фактура за получената рента? И двете дружества са регистрирани по ЗДДС. С какъв док...

Деклариране на дивиденти

Въпрос: Юридическо лице (ЕООД) с протокол от общо събрание взима решение за разпределяне на печалба и начисляване на дивиденти на местно физическо лице (самия управител). Протоколът е от 30.11.2012 г. Данъкът е платен през декември, но самите дивиден...

Обезщетение за болнични от НОИ

Въпрос: Лице е получавало през цялата 2012 г. обезщетение за безработица до 28.01.2013 г. От 29.01.2013 г. (без прекъсване) е постъпило на работа по трудов договор. От 30.01 2013 г. се разболява и има болничен лист за 14 дни. Има ли право на обезщете...

Осигурителни вноски за съдружник без договор за управление и контрол

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 2001 г., е с вписан управител на дружеството един от съдружниците. Към обявените документи след пререгистрацията в АВ няма обявен ДУК на вписания за управител на дружеството. 1. Как е сле...

Осигуряване на морски лица

Въпрос: Членове на екипаж на риболовен кораб имат договор по трудово правоотношение от 2007 г. До момента са осигурявани по общия ред на трудов договор. Част от тях притежават свидетелство за правоспособност. От 01.01.2013 г. те ще се осигуряват като...

Осигуряване на офис сътрудник във фирма, която временно няма дейност

Въпрос: Как трябва да се осигурява офис сътрудник във фирма, която временно няма дейност? Дружеството се е занимавало с проектантски услуги - всички са се осигурявали на минимални (или повече) прагове за ИД проектиране. Сега обаче проектанти няма. Оф...

Осигуряване на управител на дружество

Въпрос: Българско дружество е 100% собственост на холандско дружество и има управител по съдебно решение българин от 2010 г. до сега. На управителя не е начислявано, нито изплащано възнаграждение от дружеството. Той е представител на холандското друж...

Осигуряване на управител на ЕООД

Въпрос: Как трябва да се осигурява управител на ЕООД за полагане на личен труд в дружеството? Той е самоосигуряващо се лице - осигурява се върху 420 лв., в договора за управление няма посочено възнаграждение. В същото време той получава възнаграждени...

Осигуряване на управител, който не получава възнаграждение

Въпрос: Във връзка с новите промени в чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, считано от 01.01.2013 г. как трябва да се осигурява собственик на ЕООД, който е вписан и като управител, без да получава възнаграждение? До 31.12.2012 г. се е осигурявал като самоосигур...

Подаване на Декларация обр. 1 от самоосигуряващи се лица

Въпрос: Към 25.01.2013 г. самосигуряващо се лице (съдружник в ООД) има неплатени осигуровки за месеците от юни до декември 2012 г. Не са подавани данни в персонален регистър, защото по действащото законодателство към 31.12.2012 г. самоосигуряващите с...

Подаване на Декларация обр. 6

Въпрос: Лице, което е задължено да внася здравни осигуровки по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, трябва ли да подава и Декларация образец 6? Като се има предвид следното: Указания за попълване на Таблица 2: 1. Тази таблица се попълва от лицата, получава...

Подаване на декларация по чл. 55 ЗДДФЛ

Въпрос: Относно новата декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ: В кои случаи платецът на дохода подава такава декларация? За работа по извънтрудови правоотношения (граждански договори) следва ли да се подава такава декларация за дължимия данък, при положение ч...

Подаряване на алкохол с рекламна цел

Въпрос: Дружеството ни закупи 100 бр. бутилки вино по 6 лв. единична цена и 50 бр. уиски с единична цена 19 лв. с включен ДДС. Отпечатахме и рекламни стикери с логото на фирмата, които да залепим върху бутилките с алкохол. Ще раздаваме (подаряваме) а...

Приспадане на осигурителни вноски

Въпрос: Физическо лице е собственик в две фирми - ЕТ и ООД. Осигурява се като самоосигуряващо се лице на МОД – 420 лв. Осигуровките си плаща по ЕГН чрез фирмата, която е ООД. През 2012 г. от дейността си като ЕТ формира доход, върху който ще дължи из...

Размер на осигурителните вноски за длъжността изпълнителен директор

Въпрос: След промените на КСО от 01.01.2013 г. на чл. 4, ал. 1, т. 7 какъв е размерът на осигурителните вноски за длъжността изпълнителен директор, работещ по договор за управление и контрол в търговско дружество (в конкретния случай АД с едностепенн...

Регистрация по ДДС на физическо лице, получило доходи от лихви

Въпрос: Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС физическо лице, получило доходи от лихви за последните 12 месеца в размер на 50 000 лв.? Отговор: Обект на преценка относно възникването на задължение за регистрация на данъчно задължените по ЗД...

Сключване на договор с управител на клон на търговско дружество

Въпрос: На какъв договор следва да бъде назначен управител на клон на търговско дружество, като се вземат предвид последните изменения в КСО, влезли в сила от 01.01.2013 г.? Отговор: На трудов договор или на договор за управление и контрол. И в два...

Писма и указания

№ 3-1208 от 11.04.2012 г. ОТНОСНО: Условия и ред за възстановяване на здравноосигурителни права

Според изложеното в запитването през месец април 2011 г. лице се е регистрирало като земеделски производител за отглеждане на орехови насаждения. За първите три месеца на същата година се е осигурявало като трудово незаето лице, като във връзка с тов...

Решения на съдилища

Решение № 102 от 2.10.2012 г. по т.д. № 615/2011 г., ТК, I т.о. на ВКС

     Застрахователят може да откаже плащане на обезщетение в случаите но чл. 211, т.2 КЗ, когато застрахованият не изпълнява задължения, предвидени в закона и договора, не ги изпълнява виновно, неизпълнението е в пряка причинна връзка със съществено...

Решение № 2196 от 14.02.2013 г. по адм. дело № 7291/2012 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди ноември и декември 2009 г. и ДДС поради липса на доказани реални доставки по смисъла на чл. 6 от ЗДДС. Частни писмени доказателства, представени в хода на съдебното...

Решение № 2211 от 15.02.2013 г. по адм. дело № 12460/2011 г.

Предмет на спора е начислен данък върху добавената стойност за данъчни периоди вгуст, септември и октомври 2007 г., март и април 2008 г., както и определени задължения за данък върху доходите на физическите лица за 2007 г. и 2008 г.      За 2007 г. ...

Решение № 2228 от 15.02.2013 г. по адм. дело № 16358/2011 г.

Предмет на спора е определено задължение за ДДС ведно с лихва за забава.           Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице,...

Решение № 2310 от 18.02.2013 г. по адм. дело № 7995/2012 г.

     Предмет на спора е отказан данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 във вр. с чл. 6 и 9 от ЗДДС с мотиви, че по издадените в случая фактури не са налице реални, респективно облагаеми доставки.      При извършени насрещни проверки...

Решение № 2408 от 19.02.2013 г. по адм. дело № 6255/2012 г.

     Предмет на спора е определен данък за внасяне на основание чл. 102, ал. 3 от ЗДДС за 2005 г. – 2008 г. ведно с дължимите лихви.      Правилно е тълкувана и приложена от съда разпоредбата на чл. 132, ал. 2 от ЗДДС (отм., приложим за данъчните ...

Решение № 2419 от 19.02.2013 г. по адм. дело № 6080/2012 г.

Предмет на спора са установени данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. и за 2009 г. със съответстващата лихва.      От доказателствата по делото съдът установил, че са налице обстоятелствата по чл. 122, ал. 1, т. 2 и 7 от ДОПК за преминаван...

Решение № 2450 от 20.02.2013 г. по адм. дело № 7913/2012 г.

Предмет на спора са определени задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за данъчен период 2005 г. ведно с лихви. Процесният ревизионен акт е издаден в процедура по чл. 122 и сл. от ДОПК поради наличие на основание по чл. 122, ал. 1, т. 7 от ДОПК – несъо...

Решение № 2808 от 27.02.2013 г. по адм. дело № 7324/2012 г.

     Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит.      Наличието на реално осъществена услуга по смисъла на чл. 9 от ЗДДС е предвидено като изискване за възникване право на данъчен кредит в разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 1...

Решение № 2929 от 01.03.2013 г. по адм. дело № 5717/2012 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит за ноември 2009 г. и начислен ДДС на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 5 от ЗДДС поради липса на осъществена доставка.           Неоснователен е дово...

Решение № 45 от 16.07.2012 г. по т.д. № 4/2011 г., ТК, I т.о. на ВКС

     Вписаното на основание чл. 273, ал. 1 ТЗ заличаване на дружеството в ликвидация може да бъде квалифицирано като вписване на несъществуващо обстоятелство, ако в действителност задълженията не са уредени и/или остатъкът от имуществото не е разпре...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за март 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от скан...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 19 от 2013 г. до бр. 23 от 2013 г.

ДВ, бр. 19 от 26.02.2013 г. Народното събрание взе: 1. Решение за приемане оставката на Министерския съвет. 2. Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „Топлофикация София“ – ЕАД, за периода от 1 януари 2007 г. до 30...