Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 10, Октомври 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2012 г.
Закони и правителствени актове

Закон за обществените поръчки

В сила от 01.10.2004 г. Обн., ДВ, бр. 28 от 6 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 53 от 22 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 31 от 8 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 34 от 19 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2006...

Коментар на експерта

Измененията в Закона за обществените поръчки от 2012 г.

До края на септември 2012 г. Законът за обществените поръчки (ЗОП) беше изменен на два пъти, като с § 55 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител бяха отменени чл. 18, ал. 4 и 5...

Помощи, изплащани от НОИ

В зависимост от рисковете, за които подлежат на осигуряване лицата и при спазване на определени условия, осигурените имат право на различни видове помощи, изплащани от Националния осигурителен институт. Осигурените лица за общо заболяване и майчинств...

Последните изменения и допълнения на ГПК и Закона за частните съдебни изпълнители

С последните промени на Закона за изменение и допълнение на ГПК (ЗИДГПК), обнародвани в ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., наред с някои редакционни уточнения относно дължимите такси в изпълнителния процес се въведе дългоочакваният таван на пропорционалнат...

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Безопасен труд”, 2012 г.

В края на месец септември 2012 г. за втори път от страна на Агенцията по заетостта беше обявен прием на проектни предложения по схемата за безвъзмездна помощ „Безопасен труд” в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансира...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно облагане на комисиони

Въпрос: Фирма има като основна дейност строителство и в същото време извършва и друга спомагателна дейност като застрахователен агент. Попадат ли комисионите, които фирмата получава от застрахователно дружество, в обхвата на освободените доставки съг...

Данъчно облагане на служебни разходи за паркоместа

Въпрос: Българско юридическо лице заплаща паркомясто за собствените коли на служителите. Този разход признава ли се за данъчни цели? Дължи ли се данък върху разходите на МПС, когато тези МПС-та са на служителите. Как се третират данъчно тези разходи ...

Данъчно облагане по ЗДДС за сезонна работа

Въпрос: Фирма извършва сезонна дейност. Адресът на обектите на фирмата е различен от адреса на управление, регистриран в ТР. През времето, когато се работи, се изплащат квартирни разноски на работниците. Има ли право да се ползва данъчен кредит за ра...

Данъчно облагане при източника на получен доход от дивиденти

Въпрос: Чуждестранно физическо лице е местно за данъчни цели за България. През 2012 г. лицето предстои да получи доходи от дивиденти от кипърско дружество, извършващо дейност само в Кипър. Съгласно вътрешното законодателство на Кипър доходите от диви...

Дарение от физическо лице на физическо лице и опрощаване на даден заем от физическо лице на физическо лице

Въпрос: Въпросът касае ЗМДТ и ЗДДФЛ относно дарение от физическо лице на физическо лице и опрощаване на даден заем от физическо лице на физическо лице. Парите имущество ли са по ЗМДТ и за полученото парично дарение надареният подава ли декларации по ...

Документиране на някои доходи, обект на облагане по реда на ЗДДФЛ

Въпрос: Какъв документ за продажба на непреработена земеделска продукция следва да издаде физическо лице, регистрирано като земеделски производител (по ЕГН, без да е налице ЕТ, ЕООД и т.н.)? Следва ли да притежава касов апарат и задължен ли е да изда...

Начисляване на амортизации

Въпрос: Фирма притежава яхта, заведена като дълготраен актив, която отдава под наем и отчита приходи. Поради претърпяно произшествие яхтата е на ремонт от август 2011 до юни 2012. Последно е била ползвана юли 2011 г. След ремонта използването й е въз...

Облагаемо вътреобщностно придобиване

Въпрос: Получена е фактура от гръцки доставчик, която е написана на ръка на гръцки език. Върху фактурата е отпечатан ДДС номерът на доставчика, но не е вписан ДДС номерът на получателя - т.е. данъчният номер на българската фирма. Доставката е на резе...

Облагане на доход, придобит от чуждестранно юридическо лице

Въпрос: Фирма от Германия предоставя лиценз за отпечатване на книга на фирма в България. За целта е издадена фактура с описание на лиценза. При заплащане на фактурата от страна на българската фирма колко процента - 10 или 5, данък при източника следв...

Обхват на възнагражденията за технически услуги, които са обект на облагане с данък при източника

Въпрос: Българско дружество, което извършва спедиторска дейност и организира транспорт за клиенти във и извън ЕС, ползва услугите на китайско дружество за превоза на стоките на своите клиенти (контейнерен превоз и въздушен транспорт заедно със съпътс...

Промяна в условията за издаване на кредитни известия по ЗДДС

Въпрос: Има ли промяна за 2012 г. в условията за издаване на кредитни известия по ЗДДС? Отговор: Такава промяна в ЗДДС не е извършена. Както и до края на 2011 г., кредитно известие се издава при намаление на данъчната основа на вече фактурирана дост...

Финализиране на процедура по ЗОП при наличие само на една оферта

Въпрос: Когато в първоначално определения от възложителя срок има подадена само една оферта, следва ли процедурата да продължи и да се финалазира, или трябва да се приложи разпоредбата на чл. 27а, ал. 9, т. 1, изр. 1-во, предл. 2-ро от ЗОП? Процедура...

Писма и указания

№ 3-960 от 26.03.2012 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ

Според изложеното в запитването на 05.10.2011 г. дружеството е свързало с НАП доработеното фискално устройство (ФУ) марка „X”. През месец февруари 2012 г. ФУ е дало дефекти и поради тази причина е било изпратено за ремонт на производителя му. На 29 ф...

№ М-24-31-14 от 07.04.2012 г. ОТНОСНО: Оправдателни документи и прилагане на § 19п от ПЗР на ЗЗО

Изложената в запитванията фактическа обстановка е следната: Въпрос 1: Физическо лице е подало по пощата в компетентната ТД на НАП декларация по § 19п от ПЗР на ЗЗО, придружена със заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО, в което д...

Решения на съдилища

Решение № 11025 от 13.08.2012 г. по адм. дело № 11020 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит за данъчен период април, май и и юли 2003 г. на основание чл. 64, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.) по конкретни фактури и начислен ДДС по три броя фактури от 2004 г.     ...

Решение № 11043 от 13.08.2012 г. по адм. дело № 9736 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит и лихва за забава и определено задължение за ДДС заедно с лихва за забава за данъчни периоди септември 2004 г., декември 2005 г. и септември 2006 г.          Установената съдебна практика по подоб...

Решение № 11048 от 13.08.2012 г. по адм. дело № 11013 от 2011 г.

Предмет на спора е определено задължение за данък върху добавена стойност в резултат на отказано право на данъчен кредит за данъчен период май 2005 г., както и лихва за забава и задължение по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) с лихва за забава. Жалбоподателят ...

Решение № 11049 от 13.08.2012 г. по адм. дело № 15315 от 2011 г.

Предмет на спора е определено задължение по чл. 245 от ЗКПО и лихва за забава.          До 31.12.2006 г. хазартните дейности се облагат с косвен данък, какъвто е акцизът и правната уредба е в Закона за акцизите (ЗА – отм.), както и чл. 2г от ЗКПО (...

Решение № 11088 от 30.08.2012 г. по адм. дело № 10575 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит и начислена лихва за забава на основание чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС. Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗДДС данъчното събитие при ВОП възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие на терито...

Решение № 11089 от 30.08.2012 г. по адм. дело № 15832 от 2011 г.

Предмет на спора е установяване на задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за период 01.01.2004 г. – 31.12.2006 г. и установяване на задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за период 01.01.2007 г. – 31.12.2008 г. Договорът за продажба на недвижим имот е формален...

Решение № 11090 от 30.08.2012 г. по адм. дело № 14401 от 2011 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС и за корпоративен данък за 2007 г. и лихва за забава.          Съдът правилно и точно е отграничил спорните доставки по доставчици и данъчни периоди. Предмет на доставките са строителни материали. От...

Решение № 11097 от 13.08.2012 г. по адм. дело № 15045 от 2011 г.

Предмет на спора са определени задължения за 2004 г., 2005 г. и 2008 г. по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) и чл. 48 от ЗДДФЛ, главница и лихва. Когато е налице някое от обстоятелствата по чл. 122, ал. 1 от ДОПК, органът по приходите може да приложи установен...

Решение № 11099 от 30.08.2012 г. по адм. дело № 15133 от 2011 г.

Предмет на спора е непризнатото право на данъчен кредит на основание чл. 64, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.). Не се установява реализиране на данъчния състав на чл. 64, ал. 1 от ЗДДС (отм.), за да се признае правото на данъчен креди...

Решение № 11101 от 30.08.2012 г. по адм. дело № 14911 от 2011 г.

Предмет на спора е искане за прилагане на Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Република Австрия по отношение на доходи, начислени на чуждестранно лице с регистрация и седалище в Австрия и свързаното с н...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за септември 2012 г. За повече информация погледнете на страници 125, 126 и 127 от ...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 63 до бр. 64 от 2012 г.

ДВ, бр. 63 от 17.08.2012 г. Министърът на отбраната прие Наредба № Н-8 от 3 август 2012 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към Министерството на отбраната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството...