Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 10, Октомври 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2012 г.
Закони и правителствени актове

Закон за обществените поръчки

В сила от 01.10.2004 г. Обн., ДВ, бр. 28 от 6 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 53 от 22 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 31 от 8 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 34 от 19 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 33 от 21 ап...

Коментар на експерта

Измененията в Закона за обществените поръчки от 2012 г.

До края на септември 2012 г. Законът за обществените поръчки (ЗОП) беше изменен на два пъти, като с § 55 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител бяха отменени чл. 18, ал. 4 и 5 ЗОП, уреждащи допълнителното ...

Помощи, изплащани от НОИ

В зависимост от рисковете, за които подлежат на осигуряване лицата и при спазване на определени условия, осигурените имат право на различни видове помощи, изплащани от Националния осигурителен институт. Осигурените лица за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заб...

Последните изменения и допълнения на ГПК и Закона за частните съдебни изпълнители

С последните промени на Закона за изменение и допълнение на ГПК (ЗИДГПК), обнародвани в ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., наред с някои редакционни уточнения относно дължимите такси в изпълнителния процес се въведе дългоочакваният таван на пропорционалната такса по изпълнителните дела...

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Безопасен труд”, 2012 г.

В края на месец септември 2012 г. за втори път от страна на Агенцията по заетостта беше обявен прием на проектни предложения по схемата за безвъзмездна помощ „Безопасен труд” в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Европейския социален фон...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно облагане на комисиони

Въпрос: Фирма има като основна дейност строителство и в същото време извършва и друга спомагателна дейност като застрахователен агент. Попадат ли комисионите, които фирмата получава от застрахователно дружество, в обхвата на освободените доставки съгл. чл. 47, ал. 2 от ЗДДС и сле...

Данъчно облагане на служебни разходи за паркоместа

Въпрос: Българско юридическо лице заплаща паркомясто за собствените коли на служителите. Този разход признава ли се за данъчни цели? Дължи ли се данък върху разходите на МПС, когато тези МПС-та са на служителите. Как се третират данъчно тези разходи и с какви данъци се облагат по...

Данъчно облагане по ЗДДС за сезонна работа

Въпрос: Фирма извършва сезонна дейност. Адресът на обектите на фирмата е различен от адреса на управление, регистриран в ТР. През времето, когато се работи, се изплащат квартирни разноски на работниците. Има ли право да се ползва данъчен кредит за разхода за квартирни и какви дан...

Данъчно облагане при източника на получен доход от дивиденти

Въпрос: Чуждестранно физическо лице е местно за данъчни цели за България. През 2012 г. лицето предстои да получи доходи от дивиденти от кипърско дружество, извършващо дейност само в Кипър. Съгласно вътрешното законодателство на Кипър доходите от дивиденти не се облагат с данък пр...

Дарение от физическо лице на физическо лице и опрощаване на даден заем от физическо лице на физическо лице

Въпрос: Въпросът касае ЗМДТ и ЗДДФЛ относно дарение от физическо лице на физическо лице и опрощаване на даден заем от физическо лице на физическо лице. Парите имущество ли са по ЗМДТ и за полученото парично дарение надареният подава ли декларации по ЗМДТ и по ЗДДФЛ - съответно по...

Документиране на някои доходи, обект на облагане по реда на ЗДДФЛ

Въпрос: Какъв документ за продажба на непреработена земеделска продукция следва да издаде физическо лице, регистрирано като земеделски производител (по ЕГН, без да е налице ЕТ, ЕООД и т.н.)? Следва ли да притежава касов апарат и задължен ли е да издава фискални касови бележки? О...

Начисляване на амортизации

Въпрос: Фирма притежава яхта, заведена като дълготраен актив, която отдава под наем и отчита приходи. Поради претърпяно произшествие яхтата е на ремонт от август 2011 до юни 2012. Последно е била ползвана юли 2011 г. След ремонта използването й е възобновено през август 2012 г. С...

Облагаемо вътреобщностно придобиване

Въпрос: Получена е фактура от гръцки доставчик, която е написана на ръка на гръцки език. Върху фактурата е отпечатан ДДС номерът на доставчика, но не е вписан ДДС номерът на получателя - т.е. данъчният номер на българската фирма. Доставката е на резервни части за специализирана м...

Облагане на доход, придобит от чуждестранно юридическо лице

Въпрос: Фирма от Германия предоставя лиценз за отпечатване на книга на фирма в България. За целта е издадена фактура с описание на лиценза. При заплащане на фактурата от страна на българската фирма колко процента - 10 или 5, данък при източника следва да се удържи от дохода на не...

Обхват на възнагражденията за технически услуги, които са обект на облагане с данък при източника

Въпрос: Българско дружество, което извършва спедиторска дейност и организира транспорт за клиенти във и извън ЕС, ползва услугите на китайско дружество за превоза на стоките на своите клиенти (контейнерен превоз и въздушен транспорт заедно със съпътстващите ги организационни такс...

Промяна в условията за издаване на кредитни известия по ЗДДС

Въпрос: Има ли промяна за 2012 г. в условията за издаване на кредитни известия по ЗДДС? Отговор: Такава промяна в ЗДДС не е извършена. Както и до края на 2011 г., кредитно известие се издава при намаление на данъчната основа на вече фактурирана доставка или при разваляне на така...

Финализиране на процедура по ЗОП при наличие само на една оферта

Въпрос: Когато в първоначално определения от възложителя срок има подадена само една оферта, следва ли процедурата да продължи и да се финалазира, или трябва да се приложи разпоредбата на чл. 27а, ал. 9, т. 1, изр. 1-во, предл. 2-ро от ЗОП? Процедурата е открита процедура за пред...

Писма и указания

№ 3-960 от 26.03.2012 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ

Според изложеното в запитването на 05.10.2011 г. дружеството е свързало с НАП доработеното фискално устройство (ФУ) марка „X”. През месец февруари 2012 г. ФУ е дало дефекти и поради тази причина е било изпратено за ремонт на производителя му. На 29 февруари 2012 г. апаратът отнов...

№ М-24-31-14 от 07.04.2012 г. ОТНОСНО: Оправдателни документи и прилагане на § 19п от ПЗР на ЗЗО

Изложената в запитванията фактическа обстановка е следната: Въпрос 1: Физическо лице е подало по пощата в компетентната ТД на НАП декларация по § 19п от ПЗР на ЗЗО, придружена със заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО, в което декларира дата на напускане на ...

Решения на съдилища

Решение № 11025 от 13.08.2012 г. по адм. дело № 11020 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит за данъчен период април, май и и юли 2003 г. на основание чл. 64, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.) по конкретни фактури и начислен ДДС по три броя фактури от 2004 г.          С експертиза е установен...

Решение № 11043 от 13.08.2012 г. по адм. дело № 9736 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит и лихва за забава и определено задължение за ДДС заедно с лихва за забава за данъчни периоди септември 2004 г., декември 2005 г. и септември 2006 г.          Установената съдебна практика по подобна фактическа обстановка при д...

Решение № 11048 от 13.08.2012 г. по адм. дело № 11013 от 2011 г.

Предмет на спора е определено задължение за данък върху добавена стойност в резултат на отказано право на данъчен кредит за данъчен период май 2005 г., както и лихва за забава и задължение по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) с лихва за забава. Жалбоподателят е бил редовно призован за съде...

Решение № 11049 от 13.08.2012 г. по адм. дело № 15315 от 2011 г.

Предмет на спора е определено задължение по чл. 245 от ЗКПО и лихва за забава.          До 31.12.2006 г. хазартните дейности се облагат с косвен данък, какъвто е акцизът и правната уредба е в Закона за акцизите (ЗА – отм.), както и чл. 2г от ЗКПО (отм.), в сила от 01.01.2006 г....

Решение № 11088 от 30.08.2012 г. по адм. дело № 10575 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит и начислена лихва за забава на основание чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС. Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗДДС данъчното събитие при ВОП възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие на територията на страната, а съгласно ...

Решение № 11089 от 30.08.2012 г. по адм. дело № 15832 от 2011 г.

Предмет на спора е установяване на задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за период 01.01.2004 г. – 31.12.2006 г. и установяване на задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за период 01.01.2007 г. – 31.12.2008 г. Договорът за продажба на недвижим имот е формален, като с оглед на неговата вал...

Решение № 11090 от 30.08.2012 г. по адм. дело № 14401 от 2011 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС и за корпоративен данък за 2007 г. и лихва за забава.          Съдът правилно и точно е отграничил спорните доставки по доставчици и данъчни периоди. Предмет на доставките са строителни материали. От всички предходни доставчици н...

Решение № 11097 от 13.08.2012 г. по адм. дело № 15045 от 2011 г.

Предмет на спора са определени задължения за 2004 г., 2005 г. и 2008 г. по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) и чл. 48 от ЗДДФЛ, главница и лихва. Когато е налице някое от обстоятелствата по чл. 122, ал. 1 от ДОПК, органът по приходите може да приложи установения от съответния закон размер ...

Решение № 11099 от 30.08.2012 г. по адм. дело № 15133 от 2011 г.

Предмет на спора е непризнатото право на данъчен кредит на основание чл. 64, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.). Не се установява реализиране на данъчния състав на чл. 64, ал. 1 от ЗДДС (отм.), за да се признае правото на данъчен кредит, налице са правопрепятстващи...

Решение № 11101 от 30.08.2012 г. по адм. дело № 14911 от 2011 г.

Предмет на спора е искане за прилагане на Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Република Австрия по отношение на доходи, начислени на чуждестранно лице с регистрация и седалище в Австрия и свързаното с него становище за липса на осно...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за септември 2012 г. За повече информация погледнете на страници 125, 126 и 127 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 63 до бр. 64 от 2012 г.

ДВ, бр. 63 от 17.08.2012 г. Министърът на отбраната прие Наредба № Н-8 от 3 август 2012 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към Министерството на отбраната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството прие: 1. Наредба за изменени...