начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 9, Септември 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2012 г.
Закони и правителствени актове

СС № 38 Нематериални активи

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г. Цел СС 38 определя реда за счетоводното отчитане на нематериалните активи. Обхват 1. Този стандарт се прилага при отчитането на нематериал...

СС № 40 Отчитане на инвестиционни имоти

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г. Цел СС 40 определя реда за отчитането на инвестиционните имоти и изискванията за оповестяване. Обхват 1.1. Този стандарт се прилага за призн...

СС № 41 Селско стопанство

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г. Цел СС 41 определя специфичните изисквания към счетоводното отчитане и представяне на биологичните активи и селскостопанската продукция в годишн...

Коментар на експерта

Данъчно третиране по ЗДДС на дарителски SMS или телефонни обаждания

В следващите редове ще разгледаме данъчно третиране на благотворителни кампании, набиращи средства чрез кратки текстови съобщения, (SMS), чрез телефонна или друга електронна съобщителна услуга по смисъла на ЗДДС. Извършването на електронни съобщител...

ДДС при круизен туризъм

За осъществяването на организирани групови или индивидуални туристически пътувания по водни пътища се ползват кораби, които при нееднодневни маршрути фактически функционират като плаващи хотели. При пътуванията се предоставят нощувки, храна и различн...

Нова категория осигурени лица от 1 август 2012 г.

От 1 август 2012 г. към кръга на осигурените лица са добавени и съпрузите/съпругите на самостоятелно заетите лица, когато те участват и допринасят за изпълнението на дейността на самостоятелно заетите лица. Промените в Кодекса за социално осигуряване...

Въпроси и отговори от практиката

Включване на фактури в дневниците за покупки няколко месеца по-късно

Въпрос: Фирма, регистрирана в България като юридическо лице и по ЗДДС, извършва строителни довършителни дейности в Италия, за което издава фактури на италианските си контрагенти, без да начислява ДДС, съгласно чл. 21, ал. 4, т. 1 ЗДДС. В Италия фирма...

Връщане на суми, грешно преведени, за трудово възнаграждение и обезщетения по трудовото правоотношение

Въпрос: Прекратено трудово правоотношение със служител на 01.03.2012 г. съгласно заповед. На 08.03.2012 г. поради допусната грешка превеждаме по банковата сметка на този служител „Аванс работна заплата за м. март 2012 г.“. Имаме ли правно основание т...

Данъчно третиране на организиран семинар

Въпрос: Българска туроператорска фирма, регистрирана по ЗДДС, организира семинар в България. Участниците в семинара са български физически и юридически лица (регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС). В организирането е включен транспорт, нощувки в хот...

Задължителност за сключване на трудов договор при извършване на трудова дейност

Въпрос: Търговско дружество в правна форма ЕООД осъществява търговия на дребно чрез личен труд на собственика, който е самоосигуряващо се лице. В случай че се наложи в ролята на продавач да бъде временно ангажирана (1-2 часа дневно) неговата съпруга,...

Изплащане на възнаграждения и обезщетения на напуснал служител

Въпрос: През месец май 2012 напуска служител на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 - по молба на служителя, поради забава в изплащането на заплати. Има ли нормативно основание, което дава право да се изплатят дължимите възнаграждения и обезщетения само н...

Корекция на начислен и отчетен ДДС за доставка

Въпрос: През 12.2011 г. с нотариален акт се учредява право на строеж. Издадена е фактура, като данъчната основа включва: цената на учреденото право на строеж, местния данък по ЗМДТ, такса вписване и нотариална такса. През м. 04.2012 г. сделката се ра...

Определяне на независима икономическа дейност от частно висше училище, която подлежи на регистрация по ЗДДС

Въпрос: Коя дейност на частно висше училище, създадено по ЗВО, би могла да се определи като независима икономическа дейност, която би породила задължение за регистрация по ЗДДС? Услуги, свързани с образование ли са, и в този смисъл – освободени, такс...

Осигурителни вноски за ДОО и ЗО от работника и от работодателя се дължат върху обезщетенията по КТ

Въпрос: Какви осигурителни вноски за ДОО и ЗО от работника и от работодателя се дължат върху обезщетенията по КТ? Отговор: В Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, са определени доходите...

Осигуряване на македонски гражданин, който иска да упражнява консултантска дейност в полза на фирма, позиционирана в България и регистрирана по българското законодателство

Въпрос: Чуждестранно физическо лице (гражданин на Македония) иска да упражнява консултантска дейност в полза на фирма, позиционирана в България и регистрирана по българското законодателство. Може ли въпросното лице да се регистрира като упражняващ св...

Осигуряване на съдружник по ДУК

Въпрос: Съдружник в ООД се осигурява като самоосигуряващо се лице. Предстои да бъде сключен договор за управление и контрол. Регистрира ли се някъде този договор? Какви осигуровки се внасят? Подават ли се декларации 1 и 6? Каква дейност има право да ...

Право на данъчен кредит на гръцко физическо лице по фактури, издадени от български фирми, регистрирани по ДДС

Въпрос: Гръцко физическо лице регистрира фирма в България. Регистрира се и по ДДС. Чисто физически тя извършва своята дейност от Гърция. Издава фактури за посредническа услуга, които са без ДДС, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. Има ли право на данъчен...

Преизчисляване на пенсия и издаване на УП-2

Въпрос: Пенсионер, собственик на ЕООД, получава възнаграждение по силата на договор за управление и контрол, като се осигурява за 4 часа работа във фирмата си. За преизчисление на пенсията какви документи от ЕООД-то трябва да представи в НОИ? Следва...

Проверка за обезценка на финансовите активи

Въпрос: Към 31.12.2012 г. във връзка с изготвянето на ГФО на акционерно дружество е извършена проверка за обезценка на финансовите активи. Установено е следното: а) Налични обикновени акции на „В“ АД в инвестиционен портфейл (малцинствено участие) – ...

Промени в използване на платен отпуск

Въпрос: Когато едно лице е планирало отпуската си през м. юни - 15 дни, а се налага да я ползва през юли - същия брой дни, то подава молба за промяна на графика за отпуските. Ако работодателят не разреши промяната, има ли законов начин лицето да полз...

Процедура за искане на възстановяване на ДДС по фактура от чуждестранно юридическо лице от страна - членка на ЕС

Въпрос: Каква е процедурата българско юридическо лице да поиска възстановяване на ДДС по фактура от чуждестранно юридическо лице от страна - членка на ЕС? Отговор: Процедурата е уредена в Наредба № H-9 от 16 декември 2009 г. на министъра на финансите...

Публикуване на ГФО в Търговския регистър

Въпрос: Предприятие „Х” ЕООД има записан основен ка­питал 50 лв. Предприятието е регистрирано в търговския регистър през 2011 г. и не е осъществявало стопанска дейност (няма реализирани приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство). Годишн...

Разместване на почивни дни от работодател

Въпрос: Може ли работодателят да задължи всички служители на фирмата да използват по 1 ден от платения си годишен отпуск на 19.05.2012 г. - събота, като го отработят на 25.05.12. г.? Отговор: Както е известно, с постановление на Министерския съвет 19...

Сторниране на касов бон

Въпрос: Фирма се регистрира по ДДС на 28.05.12 г. На 30.05.12 г. издава фактура, на която има всички изисквания към фактурите (по ЗДДС), вписана е ставка и стойност на ДДС на отделен ред, има идентификация с ДДС номер – BGХХХХХХХХХ – на доставчика. ...

Уреждане отношенията по време на студентски стаж

Въпрос: Студент трябва да изкара стаж от 45 дни във фирма. Трябва ли да бъде назначен на трудов договор или на граждански? Ако се назначи на трудов договор - за определен срок или до извършване на определена работа - чл. 68, ал. 1, т. 1 или чл. 68, а...

Писма и указания

№ 24-32-7 от 07.04.2012 г. - ОТНОСНО: Установяване на основания за дерегистрация по чл. 176, т. 1 от ЗДДС

ОТНОСНО: Установяване на основания за дерегистрация по чл. 176, т. 1 от ЗДДС С ваше писмо ... поставяте въпроса кой е адресът за кореспонденция по смисъла на чл. 28 от ДОПК на търговско дружество, на който следва да се извърши проверка по искане на Р...

№ 26-О-42 от 02.04.2012 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 42, и чл. 65 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с командироването на ваши служители в Румъния, Австрия и Турция

Според описаната в писмото ви информация имате намерение да командировате свои служители дългосрочно в Румъния, Турция и Австрия. Посочили сте, че те ще пребивават и работят там повече от 183 дни във всеки дванадесетмесечен период, започващ или прикл...

№ 3-1068 от 03.04.2012 г. Относно: Определяне на облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването Г. К. А, като земеделски производител през 2011 г. и 2012 г. е получила субсидии от ДФ „Земеделие”, както следва: 1. Схема за национални доплащания за говеда, несвързани с производството. 2. Специфично подпомагане - сп...

№ 3-1157 от 05.04.2012 г. Относно: Данъчно третиране на получени приходи от продажба на входни билети за изложение на чужди експозиции съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването дружеството притежава галерия, за която е издадено Удостоверение за регистрация №…/24.02.2012 г. от община В…. на основание Наредба за търговска дейност на територията на общината. В галерията се излагат собствени на д...

№ 94-Х-30 от 19.04.2012 г. - ОТНОСНО: Приложимо законодателство спрямо гръцки гражданин, който упражнява трудова дейност като заето лице на територията на България и като самостоятелно заето лице на територията на Гърция

ОТНОСНО: Приложимо законодателство спрямо гръцки гражданин, който упражнява трудова дейност като заето лице на територията на България и като самостоятелно заето лице на територията на Гърция Във връзка с ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. № .../...

№ 96-00-208 от 28.03.2012 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при смърт на собственик на предприятие на ЕТ

В запитването е посочено, че 29.09.2011 г. е починал собственикът на ЕТ. Предприятието е регистрирано по ЗДДС. Взето е решение за продължаване на дейността на предприятието от един наследник. На 27.01.2012 г. от лицето, което е заявило наследяване на...

№ М-24-31-59 от 17.01.2012 г. - ОТНОСНО: Приложимост на чл. 163а и чл. 79, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Приложимост на чл. 163а и чл. 79, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във ваши писма, препратени по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № М-24-31-59/26.05.2011 г., № М-24-31-60/26.05.2011 г. и № 24-31-62/28.05.2011 г., е пр...

Решения на съдилища

Решение № 10226 от 12.07.2012 г. по адм. дело № 13405 от 2011 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за периода 01.01.2007 до 31.12.2008 г.; вноски за държавно обществено осигуряване; здравно осигуряване; за допълнително задължително пенсионно осигуряване за универсален пенсионен ...

Решение № 10259 от 12.07.2012 г. по адм. дело № 15331 от 2011 г.

чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) Предмет на спора е определяне на данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за периода 01.01.2006 г. - 31.12.2006 г. и лихви. При извършена ревизия на физическото лице безспорно е установено, че през ревизираните периоди е закупувало УПИ...

Решение № 10263 от 12.07.2012 г. по адм. дело № 16058 от 2011 г.

Предмет на спора е определено допълнително задължение за ДДС за декември 2009 г. и лихви за забава. Необоснован е изводът на съда, че в случая са налице доказателства за вътреобщностна доставка на стоки по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС. Неправилно ...

Решение № 10265 от 12.07.2012 г. по адм. дело № 16072 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по конкретни фактури, както и преобразуване на финансовия резултат на дружеството в посока увеличение за 2008 г. поради непризнаване на осчетоводени разходи за амортизации на лек автом...

Решение № 10274 от 12.07.2012 г. по адм. дело № 11726 от 2011 г.

Предмет на спора е увеличаването на финансов резултат за 2007 г. на основание чл. 67 от ЗКПО с разходите за изграждане на система за СОТ и видеонаблюдение и непризнаването им за данъчни цели. По силата на предвиденото в чл. 50, изречение първо от ЗКП...

Решение № 10333 от 16.07.2012 г. по адм. дело № 1823 от 2012 г.

Предмет на спора са установени допълнителни публични вземания на ЕООД по ЗДДС за периода 21.04.2009 г. - 31.10.2009 г. и лихва. Въпреки наличието на кадрова обезпеченост на доставчика не се установява от кого е извършено изработването на банерите (от...

Решение № 10334 от 16.07.2012 г. по адм. дело № 10457 от 2011 г.

Предмет на спора е непризната облагаема доставка с нулева ставка по ЗДДС за декември 2009 г. и установени задължения по ЗДДС и съответните лихви. Налице е вътрешна противоречивост на постановените съдебни мотиви - от една страна, съдът приема за недо...

Решение № 10419 от 16.07.2012 г. по адм. дело № 10408 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит и начислена лихви за забава по 4 броя фактури за данъчни периоди септември и октомври 2008 г. на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1 и чл. 70, ал. 5 от ЗДДС. Разпоредбата на чл. 70, ал. 5 о...

Решение № 10514 от 17.07.2012 г. по адм. дело № 82 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит за данъчен период август 2009 г. във връзка с доставки, за които са издадени фактури. При издаването на ревизионния акт не е допуснато съществено нарушение на чл. 119, ал. 3 от ДОПК. Кодексът не съд...

Решение № 10531 от 17.07.2012 г. по адм. дело № 8615 от 2011 г.

Чл. 35 от ЗОДФЛ – отм. Предмет на спора е определен данък за внасяне по чл. 35 от ЗОДФЛ и лихви за просрочие. Извършена е ревизия по реда на чл. 109 от ДПК (отм.). За всичките ревизирани години е установено, че размерът на разходите на лицето надвиш...

Решение № 179 от 18.05.2011 г. по търг. дело № 13/2010 г., Т. К., II т. о.

    При ползване на енергийни обекти и съоръжения в тях, собственост на друго лице, за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия до други потребители, различни от собственика, когато не е сключен договор за предоставяне на достъп по...

Решение № 7 от 19 юни 2012 г. по конституционно дело № 2 от 2012 г.

Производството е по реда на чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията. Делото е образувано на 26.01.2012 г. по искане на 55 народни представители от 41-вото Народно събрание на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията за установяване прот...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за август 2012 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от ска...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 57 до бр. 62 от 2012 г.

ДВ, бр. 57 от 27.07.2012 г. Народното събрание прие Закон за ратифициране на Решение на Европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държа...