Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 7, Юли 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2012 г.
Закони и правителствени актове

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

В сила от 01.07.2012 г. Обн., ДВ, бр. 40 от 29 май 2012 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда: 1. осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностна търговия със стоки между Република България и държавите - чл...

Наредба за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки

В сила от 01.09.2006 г. Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г. Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С наредбата се определят различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните сток...

Коментар на експерта

Административно обжалване на актовете, издавани от органите по приходите към НАП

Правната уредба на обжалването на издадените от органите по приходите актове се съдържа в чл. 144-148 и 152-155 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). На обжалване по административен ред подлежат актовете, издавани от органите по приходи...

Новият Закон за статистиката на вътреобщностната търговия със стоки

Законът за статистиката на вътреобщностната търговия със стоки (ЗСВОТС) урежда условията и правилата, по които се извършва статистическата дейност за отчитане движението на стоките при вътреобщностната търговия между РБ и държавите – членки на ЕС. Н...

Правни последици при прехвърляне на идеални части от търговско предприятие

Предприятието представлява съвкупност от права, задължения и фактически отношения (чл. 15, ал. 1 от ТЗ). Посредством търговското предприятие търговското дружество се включва в стопанския живот (ТР № 1 от 17.03.1993 г., гр.д. № 3/93 г., ОСГК, ВС). Тър...

Промeни в Правилника за прилагане на ЗДДС

В Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС) се внесоха изменения и допълнения (ДВ, бр. 15 и бр. 16 от 21 февруари 2012 г.). Промените са в сила от датата на публикуването им – 21.02.2012 г., с изключение на някои,...

Въпроси и отговори от практиката

Включване на изплатените възнаграждения на съдружници, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на дружеството за положен от тях личен труд в дружеството, в Справката за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 г.

Въпрос: Включват ли се в Справката за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 г. изплатените възнаграждения на съдружници, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на дружеството за положен от тях личен труд в дружеството, в к...

Внасяне и удържане на данък от наем

Въпрос: Фирма, която има сключен договор за наем с физическо лице, наема магазин в Бургас. Собственикът на магазина също е от Бургас. Когато фирмата внася данък, който удържа от лицето, собственик на магазина, къде трябва да го внася – по сметките на...

Въпроси относно починал служител

Въпрос: 1. Работник, назначен на постоянен трудов договор, почива поради болест на 53 г. На работника се полага работно възнаграждение от началото на месеца до датата на смъртта (28.10.2011 г.). В уведомлението по чл. 62 от КТ за дата на прекратяване...

Данъчно отчитане на износ на стоки за балканска страна

Въпрос: Предстои износ на стоки за балканска страна. Не е членка на Евросъюза. Получени са две авансови плащания – на 05.12 и на 20.12. Плащанията покриват 100% от доставката. Износът е оформен чрез Ди Ейч Ел на 29.12. Как следва да се оформят докуме...

Дължимост на ДДС по Мярка 121 за закупуване на техника

Въпрос: Земеделски производител е кандидатствал по Мярка 121 за закупуване на техника, регистриран е по ЗДДС, но техниката е закупена с кредит. Лицето не може да плаща, не подава и заявка към ДФ „Земеделие”. Има 57 хил. лв. задължения към доставчици....

Задължение за подаване на ГДД по чл. 50 за 2011 г.

Въпрос: Управител на фирма до 31.07.2011 г. работи по трудов договор, регистриран в НАП. От 01.08.2011 г. трудовият договор е прекратен и лицето преминава по договор за управление и контрол. В същото време лицето работи по ДУК и в друга фирма. Няма д...

Заличаване на подадено уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ

Въпрос: Подадено е уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ за регистрация на трудов договор на 11.11.2011 г. Лицето до този момент не се е явило да подпише трудов договор и да започне работа. Как трябва да се постъпи в този случай. Може ли подаденото уведо...

Зъботехнически услуги като освободени доставки

Въпрос: Зъботехническа лаборатория – регистрирана като ЕООД – СМТЛ, е регистрирана по Закона за лечебните заведения. Извършва следните услуги: производство на зъбни протези, коронки, зъбни импланти и др., свързани с лечението на зъби. В случай че таз...

Назначаване на държавен служител на срочен трудов договор със срок на изпитване

Въпрос: Възможно ли е да се назначи служител на срочен трудов договор със срок на изпитване? Отговор: Няма пречка със служител да се сключи трудов договор със срок за изпитване, в това число и за работа в държавната администрация, за която е предвиде...

Назначен на държавен служител като преподавател в университет на половин щат

Въпрос: Може ли държавен служител, назначен на основание чл. 87а от ЗДСл (8-часов работен ден), да сключи трудов договор като преподавател в университет на половин щат (4 часа)? Отговор: В съответствие с чл. 7, ал. 2, т. 6 от Закона за държавния служ...

Начисляване на ДДС за продажба на стоки от фирма с вече отнет лиценз за продажбата им

Въпрос: Българска фирма (ЕТ), регистрирана по ЗДДС, e имала лиценз за търговия с черни и цветни метали (отнет е през 2010 г.), но са останали наличности от метали. При продажбата им през м. 12/2011 г. трябва ли да се начислява ДДС, или издадената от ...

Начисляване на по-нисък ДДС при внос

Въпрос: Регистрирана по ЗДДС фирма (ЕООД) внася леки автомобили втора употреба в България от страни извън Европейския съюз през 2008 г. с митническа декларация. Следва ли при продажбата на леките автомобили в България на стойност, по-ниска от стойнос...

Неустойка с обезщетителен или санкционен характер

Въпрос: Във връзка със сключен предварителен договор за покупко-продажба на движими вещи с клиент е пусната фактура с начислен ДДС. Получено е авансово плащане по тази фактура. В договора е упоменато, че той ще стане действителен, когато двете страни...

Осигуряване чрез посредник

Въпрос: От 01.01.2011 до 31.12.2011 физическо лице се е самоосигурявало на основание чл. 16 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица... т.е. като лице, изпратено на работа в чужбина от български посредник. Избраният месечен...

Подаване на декларция за осигуряване на самоосигуряващ се

Въпрос: Собственик на ЕООД се осигурява по силата на договор за управление и контрол. На 2 май 2012 г. преустановява дейността си на управител на ЕООД и назначава управител на трудов договор, което обстоятелство е регистрирано в търговския регистър, ...

Попълване на ГДД 2011 по чл. 50 - Приложение 1

Въпрос: В ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 - Прилoжение 1 (Доходи от трудови правоотношения), или в ГДД по чл. 50 за 2012 г. - Приложение 1, трябва да се посочат начислените през м. 12.2011, но платени през м. 01.2012 г. възнаграждения за личен труд на...

Право на допълнително заплащане за научна степен на държавен служител

Въпрос: Има ли право на допълнително заплащане за научна степен държавен служител, получил степен доктор? Каква е стойността на допълнителното възнаграждение и кой трябва да изплаща възнаграждението, ако лицето работи и в държавна институция, и препо...

Прекратяване на трудово правоотношение по чл. 71 от КТ

Въпрос: Работник е назначен на трудов договор по чл. 67, ал. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ. Срокът на изпитване е в полза на работодателя. Лицето ползва платен годишен отпуск. Преди да изтече отпускът, на лицето е издаден болничен лист (последни...

Процедура по прекратяване на трудов договор

Въпрос: Работник в една фирма е назначен на 20.03.2012 г. На тази дата е изпратено и уведомление по чл. 62 до НАП по електронен път. Но последната дата, на която работникът се е явил на работа, е 23.03.2012 г. Оттогава няма никаква вест от него. Упра...

Смърт на физическо лице като основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС

Въпрос: Собственик на фирма ЕТ почива, наследниците не са направили необходимото, за да се прехвърли собствеността и да се уредят нещата с документите. Фирмата е била регистрирана по ДДС. След няколко месеца се получава писмо от тях, че наследникът -...

Статус на работник по време на спряло работа предприятие по вина на работодателя

Въпрос: Когато предприятието е спряло работа по вина на работодателя, какъв е статусът на работниците - това време признава ли се за трудов и осигурителен стаж на работниците? Отговор: В Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и в подзаконо...

Съставяне на поименно длъжностно разписание

Въпрос: Задължително ли е фирмата да има щатно поименно длъжностно разписание, кой го прави, кой го утвърждава, какво съдържа, как и кога се променя? Отговор: В Кодекса на труда понятието „щат” се използва на няколко места, но не му е дадено определе...

Трудов договор за допълнителен труд при друг работодател

Въпрос: Лице работи по трудов договор по чл. 67 от КТ в една фирма. Същото лице би искало да работи през съботите в друга фирма – 4- – 6-часов работен ден. Има ли такова право? Може ли да сключи договор по чл. 114 от КТ, или какъв договор трябва да и...

Писма и указания

№ 24-33-130 от 16.02.2012 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗКПО, ЗДДФЛ и осигурителното законодателство във връзка с предоставяне на ваучери за храна от предприятие, което е втори работодател/осигурител на физическо лице

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-33-129/24.10.2011 г. и № 24-33-130/26.10.2011 г., сте посочили, че в представляваното от вас дружество е взето решение за предоставяне на ваучери за храна на наетия персонал, като направените разходи...

№ 3-265 от 23.01.2012 г. ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на изплатени суми за работа по извънтрудови правоотношения на самоосигуряващо се лице

Според изложеното в запитването през 2011 г. лицето е било лектор към ПГСАГ „X”, гр. М., по граждански договор по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.” към Агенцията по заетостта при МТСП. При изплащане на полагащото се в...

№ 3-401 от 06.02.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност в случай на публична продан по реда на ГПК

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност в случай на публична продан по реда на ГПК В запитването, без да е изложена конкретна фактическа обстановка, във връзка с предстояща продажба по изп. дело № .../2003 г. ...

№ М-24-33-153 от 17.01.2012 г. - ОТНОСНО: Становище относно приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност

ОТНОСНО: Становище относно приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност Във връзка с ваше писмено запитване с вх. № М-24-33-153/22.12.2011 г. по описа на Централното управление на Национална агенция за приходите (НАП) изразявам следн...

№ М-26-С-273 от 31.01.2012 г. - ОТНОСНО: Осигурителни вноски върху допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и изключителни постижения

ОТНОСНО: Осигурителни вноски върху допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и изключителни постижения По повод ваше писмо, постъпило по електронната поща в Централното управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № М-26...

Решения на съдилища

Решение № 104/03.10.2011 г. по т.д. № 876/2010 г., ТК, I т.о.

Уведомяването на съдружник за свикване на общо събрание на дружество с ограничена отговорност може да се осъществи, като се използва връчване чрез нотариус, по пощата, чрез лицензирано дружество за пощенски услуги, по факс и пр., но независимо кой вр...

Решение № 106/26.01.2010 г. по т.д. № 379/2009 г., ТК, I т.о.

Предупреждението по чл. 126 ТЗ следва да се връчи като доку­мент на съдружника при всяка една предприета процедура по из­ключването му. Полученото от съдружника предупреждение не може да се ползва от дружеството при провеждане на две или повече проце...

Решение № 12/12.04.2010 г. по т.д. № 142/2009 г., ТК, I т.о.

Фискалният бон (касова бе­лежка), издаден от въведени в екс­плоатация фискални устройства, се приравнява на данъчна факту­ра, ако има надпис „фискален бон', ако съдържа реквизитите на чл. 7, ал. 1 ЗСч и е съобразен с разпоредбите на чл. 94 ЗЗДС. Та­к...

Решение № 206/7.12.2010 г. по т.д. № 623/09 г., ТК, II т. отд.

Предпоставките, при които купувачът по договор за търговска продажба с предварително плащане на цената може да иска връщане на авансово платената цена като за­датък на основание чл. 334, изр. 3-то ТЗ във вр. с чл. 93 ал. 3 ЗЗД, са да е спазена писмен...

Решение № 6411 от 08.05.2012 г. по адм. дело № 13287 от 2011 г.

    Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит за данъчни периоди март, април, май и юни 2004 г. ведно с прилежащите лихви за забава.          Съгласно общите правила за действие на нормативните актове във времето разпоредбата на чл. 129...

Решение № 6413 от 08.05.2012 г. по адм. дело № 13288 от 2011 г.

    Предмет на спора са определени данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г., изменени данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. и лихви за забава.          Данъчните органи са извършили констатации за наличието на обстоятелства по чл...

Решение № 6418 от 08.05.2012 г. по адм. дело № 12786 от 2011 г.

    Предмет на спора е дължим данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г.          Нормата на чл. 122, ал. 1 от ДОПК предоставя правна възможност орган по приходите да приложи установения от съответния закон (в случая ЗОДФЛ – отм., ЗДДФЛ и ЗДДС – от...

Решение № 6429 от 08.05.2012 г. по адм. дело № 9835 от 2011 г.

    Предмет на спора са определени задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) и чл. 48 от ЗДДФЛ за данъчни периоди 2004 г. – 2007 г. и лихви за забава.          За доказване на наличието на договор за дарение следва да бъдат установени два съществени фак...

Решение № 6450 от 08.05.2012 г. по адм. дело № 6974 от 2011 г.

    Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС (отм.) за март 2004 г., по ЗДДФЛ за 2008 г. и допълнително са установени задължения за ДДС за данъчни периоди 2004 г. и 2005 г.     “Изтичане на срок на годност” попада в изключенията по чл. 28, ...

Решение № 6452 от 08.05.2012 г. по адм. дело № 13581 от 2011 г.

    Предмет на спора за ревизираните периоди 2008 г. и 2009 г. на основание чл. 26, т. 2 от ЗКПО са оспорени като документално необосновани разходи, формиращи себестойността на изграждана от ревизираното лице сграда.          На основание чл. 218, ...

Решение № 6453 от 08.05.2012 г. по адм. дело № 13568 от 2011 г.

    Предмет на спора са определени данъчни задължения, както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2003 г., 2004 г., 2005 г. и 2006 г.; данък по чл. 35 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г. и съответни лихви за просрочие.          С оглед обстоятелств...

Решение № 6458 от 08.05.2012 г. по адм. дело № 9926 от 2011 г.

    Предмет на спора е определен корпоративен данък за 2007 г. и 2008 г.          По чл. 26, т. 2 от ЗКПО не се признават за данъчни цели разходи, които не са документално обосновани. По чл. 10, ал. 1 от ЗКПО счетоводният разход се признава за данъ...

Решение № 6530 от 09.05.2012 г. по адм. дело № 9671 от 2011 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС и по ЗКПО (отм.).      Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 2, т. 3 от ДОПК са допустими писмени обяснения за факти и обстоятелства, за които не са съставени писмени документи или съставените не отго...

Решение № 6754 от 14.05.2012 г. по адм. дело № 12091 от 2011 г.

Предмет на спора е определен за довнасяне корпоративен данък.      Редовното счетоводство при доставчика, свързано със заприходяване на стоките и след това с изписването им, с отчитане на приходи от продажбата им, с начисляването на ДДС по издаденит...

Процедури

Извършване на регистрация на брокер на стокова борса

Правно основание Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ) Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация (ПУДДКСБТНА) Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от Дъ...

Издаване на удостоверение за регистрация на зърнохранилище

Правно основание Административнопроцесуален кодекс Закон за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ) Наредба за реда за лицензиране на публичните складове за зърно, регистрация на зърнохранилищата и за контрола върху обектите за съхранение на зърно ...

Регистрация на центрове за първа продажба на продукти от риболов

Правно основание Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА) Наредба № 4 от 13 януари 2006 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми (Наредба № 4 от 13 януари 2006 г.) Тарифа за таксите, събирани по З...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за юни 2012 г. За повече информация погледнете на страници 115, 116 и 117 от сканир...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 35 до бр. 47 от 2012 г.

ДВ, бр. 35 от 08.05.2012 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 87 от 2 май 2012 г. за изменение и допълнение на Постанов­ление № 112 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на орга...