Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 6, Юни 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2012 г.
Закони и правителствени актове

Закон за здравното осигуряване

ДВ, бр. 100 от 20 декември 2011 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн., ДВ, бр. 70 от 19 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 93 от 11 август 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 62 от 9 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2...

Решение № 5316 от 11.04.2012 г. по адм. дело № 9479 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит поради липса на предпоставките на чл. 25, ал. 1-4, чл. 68 и чл. 69 от ЗДДС.          От съдържанието на договора за архитектурни и инженерни услуги е установено, че предмет на изпълн...

Коментар на експерта

Данъчното третиране по смисъла на ЗДДС при предоставяне доставки на стоки с монтаж и инсталация

В ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г., бяха извършени законодателни промени, отнасящи се до данъчното третиране на доставки на стоки с монтаж. Прилагането на материалния данъчен закон създава известни трудности при практическото прилагане на правилата за о...

Осигуряване за трудова злополука и професионална болест. Задължения на работодателите и права на осигурените

Лицата, които подлежат на държавно обществено осигуряване, се осигуряват във: - фонд `Общо заболяване и майчинство`; - фонд `Пенсии` за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт; - фонд `Трудова злополука и професионална болест`; - фонд `Бе...

Промени в пенсионните права от началото на 2012 г.

Според чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване до края на 2011 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жени...

Въпроси и отговори от практиката

Включване в Справката за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 г. на изплатени команировъчни

Въпрос: Включват ли се в Справка за излатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 изплатените командировъчни - дневни, пътни и квартирни пари, на съдружниците, получаващи доходи по договор за управление и контрол в дружеството? Отговор...

Данъчно отчитане на разходи за оргазнизация на семинари

Въпрос: Фирма, чиято дейност е мултилевъл маркетинг, организира семинари за обучения, както и мероприятия, свързани с раздаване на награди за достигнати нива в бизнеса. Това обикновено е придружено с вечеря и нощувка в хотели с големи бизнес зали. Сч...

Задължение за подаване на VIES декларация

Въпрос: Българска фирма, която е регистрирана по ЗДДС, извършва услуга по програмиране и пускане в експлоатация на машина на територията на Румъния. Румънската фирма е данъчно задължено лице в Румъния. Българската и румънската фирма са представители ...

Назначаване на двама управители в едно и също ООД по трудов договор на 4 часа

Въпрос: ООД има двама управители по съдебно решение. Може ли и двамата да се назначат на трудов договор като управител производство и търговски управител на 4 часа? Като такива могат ли да се осигуряват на 50% от съответния минимален осигурителен дох...

Назначаване на съдружник в ЕООД на трудов договор или по ДУК

Въпрос: Съдружник в ООД се осигурява като самоосигуряващ се в дружеството за всички осигурителни случаи. Може ли същият да бъде назначен в дружеството на трудов или договор за управление, като управител на дружеството, при положение че не може да про...

Начисляване на данък за продажба на автомобил

Въпрос: Физическо лице, регистрирано като земеделски производител, е регистрирано и по ЗДДС. Като физическо лице, преди да се регистрира по ЗДДС, е закупило лек автомобил, който има намерение да продаде. За този автомобил не е ползван данъчен кредит ...

Начисляване на ДДС на клиент за цената на транспорт от границата до неговия склад

Въпрос: Извършен е транспорт на стоки, чиято цена при внос е одобрена и наблюдавана от Министерството на икономиката. В наблюдаваната цена е включена цената на доставчика плюс цената на транспорта до нашата граница (вносът е от Турция). Цената се кон...

Облагаем еднократен 10% данък от предадени отпадъци

Въпрос: Облагаем ли е с еднократен данък 10% доходът от предадени отпадъци (хартия и найлон) - чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ? Отпадъците движима вещ ли са? Трябва ли да се подава справка по чл. 73 от ЗДДФЛ за лицата, на които са изплатени суми за предадени...

Отказ на съдружник да се осигурява по ДУК

Въпрос: Лице е съдружник и управител на фирма `Х` и се осигурява като самоосигуряващо се лице, учредява втора фирма, която има дейност, в която е съдружник и управител, но не иска да се осигурява по договор за управление и контрол. Може ли въобще да ...

Отразяване на рекламация

Въпрос: Към фирма, регистрирана по ДДС, която се занимава с търговия, има предявена рекламация за продадена стока. Продажбата е направена през ноември 2011 г., а рекламацията - през март 2012 г. Споразумението между търговеца и клиента (физическо лиц...

Подаване на ГДД за 2011 от лице, което има доходи само от управление и контрол

Въпрос: Ако съдружник работи в дружеството си по договор за управление и контрол и няма други доходи през 2011 г., освен доходите по договора за управление и контрол трябва ли да подава декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. само за доходи от управ...

Приложение на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, осъществява дейност като митнически агент на граничен пункт в България. Нейни клиенти са фирми и физически лица, регистрирани и установили икономическата си дейност както в България, така и в страни от Е...

Приспадане и възстановяване на ДДС при покупка на лек автомобил

Въпрос: Подлежи ли на приспадане и възстановяване ДДС, заплатен при покупката на лек автомобил с места 3+1 с характеристики, посочени в офертата? Отговор: Офертата е за автомобил с 3+1 места, който е лек автомобил по смисъла на т. 18 от § 1 на ДР от...

Регистрация на самоосигуряващо се лице

Въпрос: Физическо лице предоставя стаи от собствен недвижим имот на туристи. Съгласно изискванията на Закона за туризма е категоризирал тези стаи и е получил категория две звезди. При процедурата за категоризация не са му изисквани документи за регис...

Писма и указания

№ 3-274 от 24.01.2012 г. ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на дейността на задължено лице в качеството му на едноличен търговец и собственик на ЕООД

Съгласно изложеното в запитването лицето е регистрирано като едноличен търговец с дейност търговия на дребно, която се облага с патентен данък. В процес е на учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, с което ще се извършва дистрибут...

№ 3-319 от 30.01.2012 г. ОТНОСНО: Извършване на корекция при грешно натрупване след приключена сметка на клиента по реда на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ

Според изложеното в запитването на 10.01.2012 г. сервитьорка от стопанисван от фирмата ресторант при отчитане на извършена продажба на стойност 17 лв. е допуснала грешка и е маркирала сумата 50017,00 лв., но е изгубила издадения фискален бон. От конт...

№ 3-676 от 01.03.2012 г. - ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски от изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество по време на неплатен отпуск за отглеждане на дете

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски от изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество по време на неплатен отпуск за отглеждане на дете Постъпило е писмено запитване относно приложение на осигурителното законодателство. Съгласн...

Решения на съдилища

Решение № 100/4.06.2010 г. по Т.Д. № 799/2009 г., ТК, II т.о.

Нарушаването на чл. 139, ал. 2 ТЗ за единодушно писмено съгласие на всички съдружници води до незаконосъобразност, а не до нищожност на взетите неприсъствени решения. Квалифицирането на порочните решения на ОС на ООД като нищожни поради противоречие ...

Решение № 5270 от 11.04.2012 г. по адм. дело № 8184 от 2011 г.

Предмет на спора е определяне на данъчни задължения за ДДС и лихва върху тях във връзка с непризнат данъчен кредит.          Ревизираното дружество не е включило две от кредитните известия в дневника за покупки, поради което на основание чл. 124, а...

Решение № 5319 от 11.04.2012 г. по адм. дело № 13575 от 2011 г.

Предмет на спора е определяне на допълнителни задължения за ДДС и допълнително начислен ДДС ведно с лихва за забава за вътреобщностно придобиване (ВОП).          Изискването на разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 1 от ППЗДДС е наличие на писмена митн...

Решение № 5377 от 12.04.2012 г. по адм. дело № 9248 от 2011 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит и начислен ДДС.          Законосъобразно съдът е кредитирал представените от ответника писмени доказателства – международни товарителници (CMR), два броя от 24.11.2009 г., като документи, устано...

Решение № 5409 от 12.04.2012 г. по адм. дело № 6313 от 2011 г.

Предмет на спора е определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) ведно с лихви за просрочие.          По време на ревизията приходният орган е установил, че декларираните и/или получените приходи, доходи, източници на формиране на собствения капитал или...

Решение № 5411 от 12.04.2012 г. по адм. дело № 13479 от 2011 г.

Предмет на спора е искане за прогласяване на нищожност на ревизионен акт.          Процесуалните нарушения не водят до нищожност на ревизионния акт, тъй като съгласно чл. 160, ал. 1 от ДОПК съдът решава делото по същество, поради което дори и да са...

Решение № 5428 от 12.04.2012 г. по адм. дело № 8347 от 2011 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС с лихви поради непризнато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, чл. 25 и чл. 9 от ЗДДС, тъй като фактурираните доставки на услуги не са реално осъществ...

Решение № 5429 от 12.04.2012 г. по адм. дело № 8881 от 2011 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит и начислени лихви на основание чл. 6, чл. 68, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗДДС.          Съгласно чл. 160, ал. 3 от ДОПК съдът няма правомощие да върне преписката за ново разглеждане ...

Решение № 5430 от 12.04.2012 г. по адм. дело № 9050 от 2011 г.

Предмет на спора е определен дължим данък върху добавената стойност с лихви, както и натрупан облагаем оборот над 50 000 лв. и възникнало задължение на ревизираното лице да подаде заявление за задължителна регистрация по ЗДДС.          В РА законос...

Решение № 5437 от 12.04.2012 г. по адм. дело № 9082 от 2011 г.

Предмет на спора е извършено прихващане с дължими на лицето суми за внасяне на лихви и главници на основание ЗДДС по РА, които са предмет на изпълнително дело.          При започнало публично изпълнение прихващане се извършва по реда на чл. 223 от ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за май 2012 г. За повече информация погледнете на страници 117, 118 и 119 от сканир...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 26 до бр. 34 от 2012 г.

ДВ, бр. 26 от 30.03.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за хазарта. 2. Решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлени...