Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 6, Юни 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2012 г.
Закони и правителствени актове

Закон за здравното осигуряване

ДВ, бр. 100 от 20 декември 2011 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн., ДВ, бр. 70 от 19 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 93 от 11 август 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 62 от 9 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 65 от 20 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 6...

Решение № 5316 от 11.04.2012 г. по адм. дело № 9479 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит поради липса на предпоставките на чл. 25, ал. 1-4, чл. 68 и чл. 69 от ЗДДС.          От съдържанието на договора за архитектурни и инженерни услуги е установено, че предмет на изпълнение е изработването на проект...

Коментар на експерта

Данъчното третиране по смисъла на ЗДДС при предоставяне доставки на стоки с монтаж и инсталация

В ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г., бяха извършени законодателни промени, отнасящи се до данъчното третиране на доставки на стоки с монтаж. Прилагането на материалния данъчен закон създава известни трудности при практическото прилагане на правилата за определяне на лицето - платец н...

Осигуряване за трудова злополука и професионална болест. Задължения на работодателите и права на осигурените

Лицата, които подлежат на държавно обществено осигуряване, се осигуряват във: - фонд `Общо заболяване и майчинство`; - фонд `Пенсии` за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт; - фонд `Трудова злополука и професионална болест`; - фонд `Безработица`. Осигуряването във ...

Промени в пенсионните права от началото на 2012 г.

Според чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване до края на 2011 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. Зако...

Въпроси и отговори от практиката

Включване в Справката за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 г. на изплатени команировъчни

Въпрос: Включват ли се в Справка за излатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 изплатените командировъчни - дневни, пътни и квартирни пари, на съдружниците, получаващи доходи по договор за управление и контрол в дружеството? Отговор: По смисъла на § 1, т. 26, бу...

Данъчно отчитане на разходи за оргазнизация на семинари

Въпрос: Фирма, чиято дейност е мултилевъл маркетинг, организира семинари за обучения, както и мероприятия, свързани с раздаване на награди за достигнати нива в бизнеса. Това обикновено е придружено с вечеря и нощувка в хотели с големи бизнес зали. Считат ли се разходите за необхо...

Задължение за подаване на VIES декларация

Въпрос: Българска фирма, която е регистрирана по ЗДДС, извършва услуга по програмиране и пускане в експлоатация на машина на територията на Румъния. Румънската фирма е данъчно задължено лице в Румъния. Българската и румънската фирма са представители на германска фирма за съответн...

Назначаване на двама управители в едно и също ООД по трудов договор на 4 часа

Въпрос: ООД има двама управители по съдебно решение. Може ли и двамата да се назначат на трудов договор като управител производство и търговски управител на 4 часа? Като такива могат ли да се осигуряват на 50% от съответния минимален осигурителен доход за дейността? Отговор: Счит...

Назначаване на съдружник в ЕООД на трудов договор или по ДУК

Въпрос: Съдружник в ООД се осигурява като самоосигуряващ се в дружеството за всички осигурителни случаи. Може ли същият да бъде назначен в дружеството на трудов или договор за управление, като управител на дружеството, при положение че не може да променя вида на осигуряването си ...

Начисляване на данък за продажба на автомобил

Въпрос: Физическо лице, регистрирано като земеделски производител, е регистрирано и по ЗДДС. Като физическо лице, преди да се регистрира по ЗДДС, е закупило лек автомобил, който има намерение да продаде. За този автомобил не е ползван данъчен кредит и между датата на закупуване и...

Начисляване на ДДС на клиент за цената на транспорт от границата до неговия склад

Въпрос: Извършен е транспорт на стоки, чиято цена при внос е одобрена и наблюдавана от Министерството на икономиката. В наблюдаваната цена е включена цената на доставчика плюс цената на транспорта до нашата граница (вносът е от Турция). Цената се контролира от вътрешна митница, к...

Облагаем еднократен 10% данък от предадени отпадъци

Въпрос: Облагаем ли е с еднократен данък 10% доходът от предадени отпадъци (хартия и найлон) - чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ? Отпадъците движима вещ ли са? Трябва ли да се подава справка по чл. 73 от ЗДДФЛ за лицата, на които са изплатени суми за предадени отпадъци - хартия и найлон? О...

Отказ на съдружник да се осигурява по ДУК

Въпрос: Лице е съдружник и управител на фирма `Х` и се осигурява като самоосигуряващо се лице, учредява втора фирма, която има дейност, в която е съдружник и управител, но не иска да се осигурява по договор за управление и контрол. Може ли въобще да не се осигурява в тази фирма? ...

Отразяване на рекламация

Въпрос: Към фирма, регистрирана по ДДС, която се занимава с търговия, има предявена рекламация за продадена стока. Продажбата е направена през ноември 2011 г., а рекламацията - през март 2012 г. Споразумението между търговеца и клиента (физическо лице) е да се върнат парите за по...

Подаване на ГДД за 2011 от лице, което има доходи само от управление и контрол

Въпрос: Ако съдружник работи в дружеството си по договор за управление и контрол и няма други доходи през 2011 г., освен доходите по договора за управление и контрол трябва ли да подава декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. само за доходи от управление и контрол? Отговор: Съгл...

Приложение на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, осъществява дейност като митнически агент на граничен пункт в България. Нейни клиенти са фирми и физически лица, регистрирани и установили икономическата си дейност както в България, така и в страни от Европейския съюз, и в трети стр...

Приспадане и възстановяване на ДДС при покупка на лек автомобил

Въпрос: Подлежи ли на приспадане и възстановяване ДДС, заплатен при покупката на лек автомобил с места 3+1 с характеристики, посочени в офертата? Отговор: Офертата е за автомобил с 3+1 места, който е лек автомобил по смисъла на т. 18 от § 1 на ДР от ЗДДС. Следователно правото за...

Регистрация на самоосигуряващо се лице

Въпрос: Физическо лице предоставя стаи от собствен недвижим имот на туристи. Съгласно изискванията на Закона за туризма е категоризирал тези стаи и е получил категория две звезди. При процедурата за категоризация не са му изисквани документи за регистрация като търговец съгласно ...

Писма и указания

№ 3-274 от 24.01.2012 г. ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на дейността на задължено лице в качеството му на едноличен търговец и собственик на ЕООД

Съгласно изложеното в запитването лицето е регистрирано като едноличен търговец с дейност търговия на дребно, която се облага с патентен данък. В процес е на учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, с което ще се извършва дистрибуторска дейност, и възнамерява д...

№ 3-319 от 30.01.2012 г. ОТНОСНО: Извършване на корекция при грешно натрупване след приключена сметка на клиента по реда на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ

Според изложеното в запитването на 10.01.2012 г. сервитьорка от стопанисван от фирмата ресторант при отчитане на извършена продажба на стойност 17 лв. е допуснала грешка и е маркирала сумата 50017,00 лв., но е изгубила издадения фискален бон. От контролната лента на електронен но...

№ 3-676 от 01.03.2012 г. - ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски от изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество по време на неплатен отпуск за отглеждане на дете

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски от изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество по време на неплатен отпуск за отглеждане на дете Постъпило е писмено запитване относно приложение на осигурителното законодателство. Съгласно изложеното в същото задължен...

Решения на съдилища

Решение № 100/4.06.2010 г. по Т.Д. № 799/2009 г., ТК, II т.о.

Нарушаването на чл. 139, ал. 2 ТЗ за единодушно писмено съгласие на всички съдружници води до незаконосъобразност, а не до нищожност на взетите неприсъствени решения. Квалифицирането на порочните решения на ОС на ООД като нищожни поради противоречие с повелителна прав­на норма е ...

Решение № 5270 от 11.04.2012 г. по адм. дело № 8184 от 2011 г.

Предмет на спора е определяне на данъчни задължения за ДДС и лихва върху тях във връзка с непризнат данъчен кредит.          Ревизираното дружество не е включило две от кредитните известия в дневника за покупки, поради което на основание чл. 124, ал. 4 и 5 от ЗДДС органът по пр...

Решение № 5319 от 11.04.2012 г. по адм. дело № 13575 от 2011 г.

Предмет на спора е определяне на допълнителни задължения за ДДС и допълнително начислен ДДС ведно с лихва за забава за вътреобщностно придобиване (ВОП).          Изискването на разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 1 от ППЗДДС е наличие на писмена митническа декларация, в която дос...

Решение № 5377 от 12.04.2012 г. по адм. дело № 9248 от 2011 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит и начислен ДДС.          Законосъобразно съдът е кредитирал представените от ответника писмени доказателства – международни товарителници (CMR), два броя от 24.11.2009 г., като документи, установяващи извършения превоз и едн...

Решение № 5409 от 12.04.2012 г. по адм. дело № 6313 от 2011 г.

Предмет на спора е определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) ведно с лихви за просрочие.          По време на ревизията приходният орган е установил, че декларираните и/или получените приходи, доходи, източници на формиране на собствения капитал или на безвъзмездно финансиране н...

Решение № 5411 от 12.04.2012 г. по адм. дело № 13479 от 2011 г.

Предмет на спора е искане за прогласяване на нищожност на ревизионен акт.          Процесуалните нарушения не водят до нищожност на ревизионния акт, тъй като съгласно чл. 160, ал. 1 от ДОПК съдът решава делото по същество, поради което дори и да са допуснати процесуални нарушен...

Решение № 5428 от 12.04.2012 г. по адм. дело № 8347 от 2011 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС с лихви поради непризнато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, чл. 25 и чл. 9 от ЗДДС, тъй като фактурираните доставки на услуги не са реално осъществени.          Незаконосъобра...

Решение № 5429 от 12.04.2012 г. по адм. дело № 8881 от 2011 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит и начислени лихви на основание чл. 6, чл. 68, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗДДС.          Съгласно чл. 160, ал. 3 от ДОПК съдът няма правомощие да върне преписката за ново разглеждане на органа по приходите, а след...

Решение № 5430 от 12.04.2012 г. по адм. дело № 9050 от 2011 г.

Предмет на спора е определен дължим данък върху добавената стойност с лихви, както и натрупан облагаем оборот над 50 000 лв. и възникнало задължение на ревизираното лице да подаде заявление за задължителна регистрация по ЗДДС.          В РА законосъобразно е определен натрупан ...

Решение № 5437 от 12.04.2012 г. по адм. дело № 9082 от 2011 г.

Предмет на спора е извършено прихващане с дължими на лицето суми за внасяне на лихви и главници на основание ЗДДС по РА, които са предмет на изпълнително дело.          При започнало публично изпълнение прихващане се извършва по реда на чл. 223 от ДОПК от органа по приходите. И...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за май 2012 г. За повече информация погледнете на страници 117, 118 и 119 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 26 до бр. 34 от 2012 г.

ДВ, бр. 26 от 30.03.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за хазарта. 2. Решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на тройната коалиция и пре...