Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 5, Май 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2012 г.
Закони и правителствени актове

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 48 от 24 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 64 от 1...

Коментар на експерта

Данъчно третиране на извършено вътреобщностно придобиване на стока от друга държава членка, но декларирано под идентификационен номер, издаден за целите на ДДС от трета държава – членка на ЕС

Съдът на Европейския съюз наскоро постанови едно важно решение, отнасящо се до правото на приспадане на ДДС за извършено вътреобщностно придобиване на стоки, изпратени от територията на друга държава членка, но декларирани под идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от т...

Оценка за приложимостта на принципа „предположение за действащо предприятие“

Една от най-важните, вероятно и най-важната оценка на едно предприятие в днешните условия на реална икономическа криза е тази на неговата жизнеспособност. За съжаление поне досега в масовата практика не се обръщаше достатъчно внимание на предприятията с отрицателни чисти активи; ...

Промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства (обн., `Държавен вестник`, бр. 27 от 2012 г.) са направени промени, свързани с използване на ЕСФП при продажба на течни горива, отчи...

Работа извън предприятието на работодателя по трудов договор

Практиката обикновено свързва изпълнението на трудовите договори с работно място на територията на предприятието. Тук работодателят осигурява необходимите материално-технически и организационни условия за извършване на работата, грижи се за здравословните и безопасни условия на т...

Ред за командироване на работници/служители в държава – членка на Европейския съюз

Международноправните актове, които регламентират въпросите на командироването в границите на Европейския съюз, са Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 20...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчни отношения на българска фирма с АД от Люксембург

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност, регистрирано по българското законодателство, регистрирано по чл. 97а от ЗДДС, е подписало договор в качеството си на `изпълнител` с акционерно дружество със седалище и управление във Великото херцогство Люксембург, което дружество съгла...

Данъчно третиране на лизинг

Въпрос: Фирма иска да закупи лек автомобил от Германия от автокъща с фактура без начислен ДДС. Необходимо ли е да състави протокол по чл. 117 за ВОП и да се начисли ДДС? Същата кола фирмата иска да бъде пусната на лизинг чрез български лизингодател с цел разсрочване на плащанията...

Данъчно третиране на организиране на семинар от фирма за свои търговски клиенти, които не са в трудовоправни отношения с фирмата

Въпрос: Българска фирма организира семинар за свои търговски агенти, които не са в трудовоправни отношения с фирмата. Търговските агенти са ДЗЛ и физически лица. Фирмата е регистрирана по ДДС и издава фактури за участие в семинара с начислен ДДС. Семинарът се провежда в Словакия....

Изготвяне на консолидиран отчет

Въпрос: Фирма е регистрирала клон в друг град в края на 2011 г. Разходите по този клон за 2011 са само свързани с регистрацията му. Следва ли да се изготвя консолидиран отчет в този случай? Намеренията на ръководството е да се регистрира в клона лизингов автомобил, на който предс...

Начисляване на ДДС за наем

Въпрос: Физическо лице има ЕТ, което е регистрирано по ЗДДС. ЕТ-то има дейност от търговия, физическото лице отдава 2 апартамента, които не са включени в активите на ЕТ-то, собственост са на физическото лице, под наем на фирми за офиси. Наемът не надвишава 50 000 лв. за последнит...

Определяне на ден за сключване на трудов договор

Въпрос: При сключване на трудов договор по чл. 114 от КТ за работа през определени дни от месеца необходимо ли е в трудовия договор да се посочат конкретните дни (например всеки вторник, всяка събота и т.н.)? Възможно ли е договорът да се сключи за работа през 2 дни от седмицата,...

Отразяване на разходи и приходи в текуща година, когато касаят предходни години

Въпрос: През 2010 година съгласно договор е издадена фактура за лихви и неустойки. В 2011 г. контрагентът, на когото е издадена тази фактура и е начислена тази неустойка, иска да му бъде издадено ДКИ, да се сторнира тази неустойка и подписва споразумение как ще плаща сумите и ще ...

Отразяване на цесия в ГФО на цесионера

Въпрос: ЕООД е сключило договор за прехвърляне на вземане (цесия), в който ЕООД-то е цесионер. За 2010 г. счетоводно са отчетени само като текущи разходи адвокатски хонорари, бъдещо вземане по договора не е отразено в баланса. През 2011 г. няма приходи от цесията, продължават съд...

Подаване на ГДД за 2011 г. от лице по трудов договор и по ДУК едновременно

Въпрос: Лице е получило доходи през 2011 г. по трудов договор и по договор за управление и контрол? Следва ли да подава годишна декларация по ЗДДФЛ? Отговор: Предвид разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) лице, кое...

Право на данъчно облекчение по чл. 189б от ЗКПО на регистриран земеделски производител, който се облага по чл. 29а от ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице, регестрирано като земеделски производител, се облага по реда но чл. 29а от ЗДДФЛ. Има ли право на данъчно облекчение по чл. 189б от ЗКПО? Отговор: Предвид разпоредбите на чл. 29а, ал. 1 и 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), ...

Право на командировачни пари за съдружник във фирма

Въпрос: Съдружник във фирма, чиято дейност е почистване на промишлени обекти и офис сгради, полага личен труд без уговорено възнаграждение (самоосигурява се върху 420 лв.). През 2011 г. фирмата има сключен договор за почистване на хотели в друг град, като по договора се работи в ...

Право на отпуск за лице, което работи по втори трудов договор

Въпрос: Има ли право на годишен платен или неплатен отпуск лице, което работи на втори трудов договор за по 1 час/ден, или не? Кога, колко, как го ползва, ако отговорът е `да`? Може ли лицето да не работи всеки ден по 1 час, а например да работи 1 ден 4 часа, вместо да идва 4 дни...

Право на пътуване в чужбина на служител по време на болничен лист за общо заболяване

Въпрос: Има ли право служител в частна фирма по време на болничен лист за общо заболяване да замине в чужбина, докато трае болничният лист? Ако не, какви са последствията за служителя? Отговор: Болничният лист се издава от компетентните здравни органи при констатирана временна не...

Преотстъпване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Въпрос: Майка, работеща по трудово правоотношение, която ползва отпуск поради бременност и раждане, който изтича в месец януари, желае да преотстъпи ползването на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. 1. Каква е възможността отпускът за отглеждане на дете до 2-годиш...

Приспадане на ДДС

Въпрос: В справка-декларация по ЗДДС за м. 11.2011 г. е деклариран 100 лева ДДС за възстановяване, през м.12.2011 г. – 50 лева ДДС за възстановяване, за м. 01.2012 г. – 20 лева ДДС за възстановяване. В СД за м. 01.2012 г. е пропуснато попълване на клетка 80 или ефективно искане з...

Писма и указания

№ 20-00-328 от 22.12.2011 г. - ОТНОСНО: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (ДВ, бр. 100, от 20.12.2011 г.)

ОТНОСНО: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (ДВ, бр. 100, от 20.12.2011 г.) I. Размери и разпределение за 2012 г. на вноските за държавно обществено осигуряване (ДОО), допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), Учителски пенсионен фонд и...

№ 26-Т-222 от 01.02.2012 г. - ОТНОСНО: Уведомяване на чуждестранни лица, подали искане за възстановяване на ДДС от Република България по Директива 2008/9/ЕО относно издадените от компетентния орган по приходите актове за прихващане и възстановяване

ОТНОСНО: Уведомяване на чуждестранни лица, подали искане за възстановяване на ДДС от Република България по Директива 2008/9/ЕО относно издадените от компетентния орган по приходите актове за прихващане и възстановяване С ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Т-222/15.12.20...

№ 3-221 от 20.01.2012 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за придобит лек автомобил, който ще се използва за транспортно обслужване на управителя съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването дружеството осъществява транспортна дейност на територията на държави - членки на ЕС. Извършва вътреобщностен превоз на товари, като товарните автомобили не се прибират в България, а се намират, поддържат и ремонтират в база на дружеството в държав...

№ 3-605 от 06.02.2012 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходите, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на лек автомобил (6+1 места) по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването дружество е закупило през м. 12.2011 г. фирмен автомобил марка „Опел Зафира” с брой места за сядане с мястото на водача 6+1, което е характеристика от производителя. Обяснява се, че двете задни седалки не отнемат мястото на багажника. Автомобилът е...

Решения на съдилища

Решение № 15410 от 23.11.2011 г. по адм. дело № 3404/2011 г. на ВАС, I о.

    След като дружеството е закупило състезателни права на футболисти, които да играят в ПФК „Л.”, то е придобило този нематериален дълготраен актив, който в нарушение на счетоводните изисквания е отчетен като текущ разход. Неправилно първоинстанционният съд е обвързал срока за к...

Решение № 2955 от 29.02.2012 г. по адм. дело № 4989 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит.          При систематично тълкуване на разпоредбите на чл. 9, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 и 2 от ЗДДС, във вр. с чл. 68, чл. 69 и чл. 70, ал. 5 от ЗДДС се налага изводът, че за да е налице право на данъчен кре...

Решение № 2992 от 29.02.2012 г. по адм. дело № 7558 от 2011 г.

Предмет на спора е установяване на публично държавно вземане на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, с който е определена като недължимо платена сума по подадено общо заявление за единно плащане на определена площ.          Правно основание на оспор...

Решение № 2999 от 29.02.2012 г. по адм. дело № 7982 от 2011 г.

Предмет на спора е извършено прихващане, с което е извършено погасяване на данъчни задължения за лихви върху ДДС.          Органът по приходите е извършил прихващане на съответната сума със задълженията на ответника за лихви по най-старото му задължение, позовавайки се на разпо...

Решение № 3018 от 29.02.2012 г. по адм. дело № 4847 от 2011 г.

Предмет на спора е наличието надлежно дадено и получено разрешение по реда на чл. 68, ал. 7 от ДПК (отм.) от министъра на финансите за продължаване на срока на данъчна ревизия, както и на предпоставки и основания за отказване на право на приспадане на данъчен кредит и за допълнит...

Решение № 3130 от 02.03.2012 г. по адм. дело № 12604 от 2011 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗКПО (отм.) за финансовите 2006 и 2008 години.          Заплатеното възнаграждение за доставка и внедряване на система за автоматизация на производствените процеси в предприятието е разход за придобиване на дълготраен амортизируем ак...

Решение № 3174 от 05.03.2012 г. по адм. дело № 5447 от 2011 г.

Предмет на спора е начислен допълнително ДДС.          До изменението на чл. 129, ал. 3 от ДОПК (в сила от 19.12.2007 г.) издадените и влезли в сила актове за прихващане и възстановяване (АПВ) представляват стабилни административни актове. По въпроса е формирана константна съде...

Решение № 3283 от 06.03.2012 г. по адм. дело № 6958 от 2011 г.

Предмет на спора са недекларирани доходи от дейност на едноличен търговец.          Принципът на текущо начисляване (чл. 4 от ЗСч) изисква приходите и разходите да се начисляват към момента на тяхното възникване независимо от получаване на плащането.     Салдата (оборотите) по...

Решение № 4599 от 29.03.2012 г. по адм. дело № 5523 от 2011 г.

Предмет на спора е установяване на задължение за такса битови отпадъци.          На търговско дружество е начислена такса за битови отпадъци (ТБО) за услугата обезвреждане на битови отпадъци в депа и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2009 г. и ...

Решение № 4922 от 04.04.2012 г. по адм. дело № 6609 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит.          Стоките се индивидуализират при предаването им от доставчиците. Договорът, товарителницата и фактурите са частни документи и по смисъла на чл. 181 от ГПК във вр. с пар. 2 от ДОПК нямат достоверна дата за трети лица, ...

Решение № 5101 от 06.04.2012 г. по адм. дело № 7799 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит.          Реалното извършване на облагаема доставка е основно законово изискване за възникване правото на данъчен кредит, залегнало в самото определение на понятието данъчен кредит. Представянето на документи в к...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за април 2012 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на в. „Седмичен законник” , бр. 40, 31 октомври - 6 ноември 2011 г.

Законодателство • Консервиране на дълготрайните активи - счетоводно и данъчно третиране Въпроси и отговори • Отчитане на разчетите, свързани с усвояване на средства по международни проекти в предприятията от здравеопазването • Раздел седемнадесети - имоти, машини и съоръжения...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 21 до бр. 25 от 2012 г.

ДВ, бр. 21 от 13.03.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Изменение № 2 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка („България – проект Дунав мост“) и на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България ...