Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 4, Април 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2012 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В сила от 01.01.2007 г. Приета с ПМС № 364 от 27.12.2006 г. Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г....

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

В сила от 01.01.2006 г. Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г., попр., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г.,...

Коментар на експерта

Най-важните промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване

Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Измененията и допълненията на Наредба № Н-8 за съдържанието, ...

Начисляване на ДДС на фактури при извършване на услуги на територията на България

Въпрос: Фирма „А”, регистрирана по ЗДДС, има сключен договор с италианска фирма за доставка и монтаж на конструкция за обор. Италианската фирма достави конструкцията за обора и нае регистрирана по ЗДДС българска фирма „Б” за монтажа. По договор фирма...

Промени в ДОПК от 1 януари 2012 г.

С последната промяна, която е в сила от 1 януари 2012 г. (ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.), се изменя глава двадесет и седма „а”, която регламентира осъществяването на административно сътрудничество между държавите - членки на Европейския съюз, в областт...

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.) са направени изменения, с които се цели хармонизация на българското данъчно законодателство с изискванията на директивите на Европейск...

Въпроси и отговори от практиката

Внасяне на данъци от двама съпрузи, чието имущество е разделено поравно

Въпрос: Доходите от имущество - съпружеска имуществена общност, се разделят поравно между съпрузите, освен ако със съдебен акт не е предвидено друго. Всеки от съпрузите декларира своята част от дохода. Апартамент СИО се отдава под наем, договорът за ...

Данъчно облагане на ДЗЗД и на неговите съдружници

Въпрос: Създадено е ДЗЗД от 7 съдружници - лекари, от които 5 са ЕТ и 2 физически лица. Целта е съвместно ползване на недвижим имот, медицинско оборудване и инструментариум, извършване на извънболнична дейност. Парични вноски по 10 лв. и непарични вн...

Данъчно облагане на хазартна дейност

Въпрос: Фирма, ООД, занимаваща се с хазартна дейност по Закона за хазарта. При разпределението на печалбата си на съдружниците (физически лица) длъжна ли е да им удържи и съответно внесе данъка от 5%? След като дейността е обложена с окончателен данъ...

Деклариране на наем на физическо лице

Въпрос: През 2011 година е изплащан наем на физическо лице. По договор месечният наем е 100 лв. Удържани са по 9 лв. за данъка и реално той е получавал на месец 91 лв. Така за година тези суми стават наем по договор 1200 лв. Изплатена сума – 1092 лв....

Какви осигурителни вноски се внасят върху възнаграждението по ДУК

Въпрос: Чуждестранно лице е собственик и управител на българско юридическо лице. Посоченото лице работи по трудов договор в друга държава членка. Какви осигурителни вноски следва да се внасят върху възнаграждението по договора за управление и контрол...

Начисляване на ДДС за транспортна услуга

Въпрос: Фирма „А”, регистрирана по ЗДДС, е наета от фирма „Б” (спедитор), регистрирана по ЗДДС, за извършване на транспортна услуга. Стоката ще се транспортира от България за Румъния. Фирма „Б” ще издава фактура на румънска фирма. Фирма „А” трябва ли...

Осигурителни вноски от физически лица, членове на семействата на персонала на дипломатическите представителства на РБългария в страна от ЕС

Въпрос: Дължат ли се от физическите лица, членове на семействата на персонала на дипломатическите представителства на РБългария в страна от ЕС, ДОД и осигурителни вноски върху доходи от работа без трудово правоотношение, извършена на територията на д...

Осигуряване на чужденец

Въпрос: Чужденец има фирма в Германия и в България, осигурява се в немската фирма, трябва ли да се осигурява в България, ако да, на какво основание, ако не трябва да се осигурява, какъв е документът, който трябва да се представи в НОИ? В българската ...

Откриване на фирма от лице, което е в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Въпрос: Лице, което е в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, желае да открие фирма, в която ще се осигурява като самоосигуряващо се лице. Какво ще се случи с обезщетението, което получава от НОИ? Трябва ли да уведоми работодателя си? От...

Попълване на ГДД от земеделски производители, неподали декларация по реда на облагане до 02.05.2011 г.

Въпрос: Кое приложение от годишната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ трябва да попълват регистрирани земеделски производители, неподали декларация за реда на облагане до 02.05.2011 г. за своите доходи от 2011 г.? Не са регистирани по ЗДДС, не са ЕТ или ...

Процедура по възстановяване, когато работникът си иска обратно парите, надвнесени за лични осигурителни вноски

Въпрос: Лице работи в болницата през 2011 г. по втори трудов договор. Внесени са всички дължими осигурителни вноски съгласно КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ. През м. февруари 2012 г. същият декларира пред втория си работодател със служебни бележки, че по първото си ...

Разлика при прекратяване и разваляне на договор във връзка с приложението на чл. 115, ал. 1 от ЗДДС

Въпрос: Във връзка с предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот фирма е получила капаро в размер на 300 000 хил. лв. Издали са данъчна фактура с начислен ДДС 60 000 лв. Поради икономическите условия купувачът не може да закупи имота, ...

Санкции за невключване в дневници за покупки и продажби

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, внася стоки от Турция. Стоката е транспортирана до България от друга турска фирма. Имаме митническа декларация за внос с начислен ДДС от стойността на двете фактури – за стоката и за транспорта. Следва л...

Удържане и внасяне на осигурителни вноски върху изплатеното възнаграждение по реда на чл. 6, ал. 4 и чл. 7, ал. 6 от КСО

Въпрос: Задължен ли е осигурител, който е сключил граждански договор с лице, осигуряващо се на основание чл. 4, ал. 7 от КСО, да удържа и внася осигурителните вноски върху изплатеното възнаграждение по реда на чл. 6, ал. 4 и чл. 7, ал. 6 от КСО? Отго...

Писма и указания

№ 3-211 от 19.01.2012 г. Относно: Преустановяване на облагането с данък върху превозните средства по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) на моторни превозни средства (МПС) със служебно прекратена регистрация в сектор „КАТ-ПП” при ОД на МВР

В запитването няма изложена фактическа обстановка, а само е поставен въпросът следва ли да бъде прекратено данъчното облагане и откога на пътни превозни средства /ППС/, чиито регистрационни табели не съответстват на БДС 15980 и БДС ISO 7591 в контекс...

№ 3-264 от 23.01.2012 г. Относно: Отчитане на извършените продажби на стоки по реда на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ в търговски обект, до който няма осигурено покритие и от трите български мобилни оператора

Според изложеното в запитването лицето извършва продажби в търговски обект, намиращ се в с. Г. В селото обаче няма осигурено покритие на нито един от трите български мобилни оператора. Във връзка с това лицето е посетило офис на НАП – В., където са м...

Решения на съдилища

Решение № 15351 от 22.11.2011 г. по адм. дело № 2119/2011 г. на ВАС, VIII о.

    Единствено в чл. 124, ал. 2 от ДОПК е предвидена възможност в производство по обжалване на РА при извършена ревизия по реда на чл. 122 фактическите констатации в него да се смятат за верни до доказване на противното, когато наличието на основания...

Решение № 2777 от 27.02.2012 г. по адм. дело № 5147 от 2011 г.

Предмет на спора е определяне задължения по ЗДДС (отм.) и ЗДДС върху извършени продажби и предоставяне под наем на недвижими имоти.          Сделките по продажба и предоставяне под наем на недвижими имоти, осъществени от ревизираното лице през врем...

Решение № 2856 от 28.02.2012 г. по адм. дело № 9128 от 2011 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит за извършена услуга съгласно договор между свързани лица, данъчната основа на която е регулирана с разпоредбата на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС.          Договорът между страните съставлява съглашение за и...

Решение № 2862 от 28.02.2012 г. по адм. дело № 5667 от 2011 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) във вр. с чл. 109, ал. 1 и ал. 2 от ДПК (отм.) - данък за довнасяне и лихва върху главницата.          Представени писмени договори за заем като частни документи без нотари...

Решение № 2893 от 28.02.2012 г. по адм. дело № 9617 от 2011 г.

Предмет на спора е доначислен ДДС в размер на 20% върху стойността на извършена от ревизираното дружество доставка, облагаема с нулева ставка по чл. 28, т. 1 от ЗДДС - износ.          Налице е транзитна продажба по смисъла на чл. 329, ал. 1 от ТЗ, ...

Решение № 2923 от 28.02.2012 г. по адм. дело № 12485 от 2011 г.

Предмет на спора е извършена корекция на данъчната основа на извършените доставки на основание чл. 86, ал. 2 във вр. с чл. 25, ал. 6 и чл. 67, ал. 1 и 2 от ЗДДС.          Предмет на доставката е комисионно възнаграждение. Не е признат данъчен креди...

Решение № 2994 от 29.02.2012 г. по адм. дело № 5704 от 2011 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по фактура, по която не е извършено плащане и е издадено кредитно известие.          Правото на данъчен кредит освен при реално извършена облагаема доставка възниква и при наличие на осъществено а...

Решение № 2997 от 29.02.2012 г. по адм. дело № 6908 от 2011 г.

Предмет на спора е реалност на доставки по фактури, по които се претендира данъчен кредит.          Следва да е доказана реалността на доставките по фактурите, по които се претендира данъчен кредит. Относно реалност на доставки освен договори следв...

Решение № 3001 от 29.02.2012 г. по адм. дело № 7417 от 2011 г.

Предмет на спора е признато право на възстановяване на ДДС.          Установените с акт за прихващане или възстановяване права и задължения относно данъчния период, предмет на оспорения ревизионен акт, могат да бъдат изменени по специално предвиден...

Решение № 3005 от 29.02.2012 г. по адм. дело № 5405 от 2011 г.

Предмет на спора са определени по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК допълнителни задължения по ЗДДС и ЗКПО поради наличие на укрити приходи от продажба на стоки.          В ревизионното производство е установена разлика между декларираните по дневницит...

Решение № 3024 от 29.02.2012 г. по адм. дело № 5450 от 2011 г.

Предмет на спора е установяване основа за данъчно облагане.          През разглеждания период лицето е действало като земеделски производител, декларирайки доходи от продажба на непреработена земеделска продукция. Лицето е регистрирано и като еднол...

Процедури

Получаване на удостоверение за наличие или липса на трудови злополуки

Пет стъпки за издаване на удостоверение за наличието или липсата на трудови злополуки в осигурител за определен период, необходимо му за участие в търг, конкурс, обществена поръчка и др.: 1. Снабдете се и попълнете коректно всички данни в „Искане за...

Признаване на професионалните болести

Правно основание на процедурата • Кодекс за социално осигуряване (КСО) - чл. 56, чл. 59 и чл. 61 - 63 • Административнопроцесуален кодекс (АПК) • Закон за здравето (ЗЗ) • Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отч...

Установяване на трудовите злополуки

Правно основание на процедурата Кодекс за социално осигуряване (КСО) - чл. 55, чл. 57 - 60 Кодекс на труда (КТ) Административнопроцесуален кодекс (АПК) Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) Закон за инспектиране на труда (ЗИТ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за март 2012 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от скани...

Съдържание на в. „Седмичен законник”, брой 39, 24 - 30 октомври 2011 г.

Законодателство • Данъчно третиране на понятията “мероприятие” и “събитие” за целите на ЗДДС • Въпроси и отговори по Закона за счетоводството Въпроси и отговори • Отчитане на приходите и разходите от предприятията от здравеопазването - търговски ...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 15 до бр. 20 от 2012 г.

ДВ, бр. 15 от 21.02.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията. 2. Решениe за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при п...