Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 2, Февруари 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2012 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 oктомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 2...

Коментар на експерта

Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2012 г.

В следващите редове ще разгледаме по-съществените от промените, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), който е обнародван в бр. 99 на “Държавен вестник” от 16 декември 2011 г., във връзка с хармонизация на българското ДДС законодателство с европейското ...

Социалното и здравното осигуряване през 2012 г.

В „Държавен вестник”, бр. 100 от 20.12.2011 г., е публикуван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2012 г. В § 6 от преходните и заключителни разпоредби на закона са прецизирани текстове в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и са направени изменения...

Състав на ВАС утвърди един непознат принцип на ДДС

В решение № 164 от 5 януари 2012 г., постановено по адм. дело № 2642/2011 г., Върховният административен съд, осми състав, постанови едно историческо по своя характер съдебно решение. Важността и значението на посоченото съдебно решение се изразява в два основни момента: 1. При р...

Въпроси и отговори от практиката

Внасяна на осигурителни вноски по стари или нови кодове за вид плащане

Въпрос: Във връзка с промените в кодовете за вид плащане за 2012 г. се закрива код вид плащане 55 01 02 и 55 01 49, като сумите, които са подлежали на внасяне по закритите кодове, следва да се внесат по код 55 01 01. През м. януари 2012 г. се плащат заплатите за м. декември 2011 ...

Вноска по здравно осигуряване върху изплатено обезщетение по чл. 222 от КТ

Въпрос: Дължи ли работодателят вноска по здравно осигуряване за негова сметка и за сметка на работника върху изплатено обещетение по чл. 222 от КТ за времето, през което е останал работникът без работа, но за не повече от 1 месец? Отговор: Няма основание в Закона за здравното оси...

Документ, който удостоверява осигурителен стаж

Въпрос: Лице работи по трудов договор с работно време 2 часа дневно. Тъй като това време не се зачита за трудов стаж, необходимо ли е лицето да има осигурителна книжка. Какъв е документът, удостоверяващ осигурителния стаж - само УП-3 или и осигурителна книжка? Отговор: Осигурител...

Начисляване на допълнително възнаграждение за професионален и трудов стаж

Въпрос: Лице прави 05 години и 03 дни професионален стаж към 01.09.2011 г. Т.е. на 29.08.2011 г. лицето прави чисто 5 години. Откога трябва да започне да му се начислява допълнително 0,6% възнаграждение за професионален опит и трудов стаж – от 01.08.2011 г. или от 01.09.2011 г.? ...

Непризнати разходи за лихви

Въпрос: Българско дружество, което ползва заем от своето дружество майка (чуждестранно дружество от Англия), 2010 г. е на загуба и не е признало разходите за лихви по този заем (300 лв.), тъй като заемът е повече от 3 пъти от размера на собствения капитал (собствен капитал - 1000...

Отписване на ремонт на нает ДМА

Въпрос: Извършен е ремонт на нает ДМА и съответно ремонтът е заприходен като ДНМА с амортизиране за срока на действие на договора за наем. Трябва ли да се отпише ДНМА към датата на прекратяване на договора, ако договорът се прекрати по-рано от посочената дата? Например договорът ...

Право за ползване за данъчни цели на разходи за лихви

Въпрос: Българско дружество е теглило заем от банка, като гарант по заема е свързано лице с дружеството. Размерът на заема е 4 млн. лв. Дружеството е на загуба последните 5 години (от 2005 до 2010 г.). Тъй като заемът е по-голям от 3 пъти привлечения капитал, се прилага режимът н...

Премии от емисии

Въпрос: ООД е съществуващо дружество, което има нужда от паричен ресурс и сега увеличава капитала си чрез издаване на нови дялове и приемане на нови съдружници с цена на 1 дял многократно по-висока от номиналната му стойност. Разликата между номиналната стойност и продажната стой...

Счетоводни записвания при получено дарение

Въпрос: Българска фирма (юридическо лице – ЕООД) получава дарение земя на стойност 1000,00 лв. Земята ще бъде използвана за строеж на сграда, която ще се отдава под наем. Какви счетоводни записвания трябва да се направят и ще се плаща ли данък дарение? Отговор: Дарението на земя ...

Счетоводни записи, които се се правят при начисляване и плащане на месечни авансови вноски

Въпрос: Българско дружество за 2011 г. реализира печалба и има приходи от дейността над 300 000 лв. за изминалата година. През 2010 г. дружеството е било на загуба. Съгласно ЗКПО през 2012 г. за него възниква задължение за внасяне на месечни авансови вноски за данък печалба. Отко...

Увеличен размер на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ след последно прекратяване на трудовия договор

Въпрос: През 2005 г. бях дисциплинарно уволнена. Съдът ме възстанови на работа. Явих се в законния срок за възстановяване на трудовото ми правоотношение. След като ме възстанови, работодателят отново прекрати трудовия ми договор, отново с дисциплинарно уволнение. Обжалвах и това ...

Финансов лизинг за лек автомобил

Въпрос: Сключен е договор за финансов лизинг за лек автомобил. Лизинговата компания е издавала всеки месец фактури за главници и лихви съгласно погасителния план. Издадени са всички фактури по портфолиото. Лизингополучателят е спрял да плаща и има непогасено задължение, включващо...

Решения на съдилища

Решение № 11159 от 18.08.2011 г. по адм. дело № 15324/2010 г. на ВАС, І о.

    Решаващият орган може валидно да се произнесе с решение във всеки един момент до изтичане на срока за изпращане на преписката в съда, т.е. в това число и в деня, в който жалбата до съда е подадена чрез решаващия орган.     При липса на доказателства за материална и функциона...

Решение № 5/8.02.2011 г. по т.д. № 271/2010 г., ТК, I т.о.

Вписването въз основа на регистърно решение на увеличаване на капитала чрез апортиа вноска на недвижим имот, без апортът да бъде отразен в дружествения договор, може да бъде квалифицирано като вписване на несъществуващо обстоятелство по смисъла на т. 3 на TP 1-2002-ОСГК. Искът п...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за януари 2012 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на в. „Седмичен законник”, брой 37, 10 - 16 октомври 2011 г.

Законодателство • Промените в реда за ликвидация и заличаване на търговците, непререгистрирани по реда на ЗТР • Народно събрание Въпроси и отговори • Ограничаване на плащанията в брой • Търговците, които бъдат санкционирани за неиздаване на касова бележка, следва веднага да ...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 1 до бр. 7 от 2012 г.

ДВ, бр. 1 от 03.01.2012 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 375 от 30 дeкември 2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните. 2. Постановление № 376 от 30 декември 2011 г. за приемане на Наредба за реда ...