Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 2, Февруари 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2012 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 oктомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май ...

Коментар на експерта

Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2012 г.

В следващите редове ще разгледаме по-съществените от промените, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), който е обнародван в бр. 99 на “Държавен вестник” от 16 декември 2011 г., във връзка с хармонизация на българското ДДС з...

Социалното и здравното осигуряване през 2012 г.

В „Държавен вестник”, бр. 100 от 20.12.2011 г., е публикуван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2012 г. В § 6 от преходните и заключителни разпоредби на закона са прецизирани текстове в Кодекса за социално осигуряване ...

Състав на ВАС утвърди един непознат принцип на ДДС

В решение № 164 от 5 януари 2012 г., постановено по адм. дело № 2642/2011 г., Върховният административен съд, осми състав, постанови едно историческо по своя характер съдебно решение. Важността и значението на посоченото съдебно решение се изразява в...

Въпроси и отговори от практиката

Внасяна на осигурителни вноски по стари или нови кодове за вид плащане

Въпрос: Във връзка с промените в кодовете за вид плащане за 2012 г. се закрива код вид плащане 55 01 02 и 55 01 49, като сумите, които са подлежали на внасяне по закритите кодове, следва да се внесат по код 55 01 01. През м. януари 2012 г. се плащат ...

Вноска по здравно осигуряване върху изплатено обезщетение по чл. 222 от КТ

Въпрос: Дължи ли работодателят вноска по здравно осигуряване за негова сметка и за сметка на работника върху изплатено обещетение по чл. 222 от КТ за времето, през което е останал работникът без работа, но за не повече от 1 месец? Отговор: Няма основ...

Документ, който удостоверява осигурителен стаж

Въпрос: Лице работи по трудов договор с работно време 2 часа дневно. Тъй като това време не се зачита за трудов стаж, необходимо ли е лицето да има осигурителна книжка. Какъв е документът, удостоверяващ осигурителния стаж - само УП-3 или и осигурител...

Начисляване на допълнително възнаграждение за професионален и трудов стаж

Въпрос: Лице прави 05 години и 03 дни професионален стаж към 01.09.2011 г. Т.е. на 29.08.2011 г. лицето прави чисто 5 години. Откога трябва да започне да му се начислява допълнително 0,6% възнаграждение за професионален опит и трудов стаж – от 01.08....

Непризнати разходи за лихви

Въпрос: Българско дружество, което ползва заем от своето дружество майка (чуждестранно дружество от Англия), 2010 г. е на загуба и не е признало разходите за лихви по този заем (300 лв.), тъй като заемът е повече от 3 пъти от размера на собствения ка...

Отписване на ремонт на нает ДМА

Въпрос: Извършен е ремонт на нает ДМА и съответно ремонтът е заприходен като ДНМА с амортизиране за срока на действие на договора за наем. Трябва ли да се отпише ДНМА към датата на прекратяване на договора, ако договорът се прекрати по-рано от посоче...

Право за ползване за данъчни цели на разходи за лихви

Въпрос: Българско дружество е теглило заем от банка, като гарант по заема е свързано лице с дружеството. Размерът на заема е 4 млн. лв. Дружеството е на загуба последните 5 години (от 2005 до 2010 г.). Тъй като заемът е по-голям от 3 пъти привлечения...

Премии от емисии

Въпрос: ООД е съществуващо дружество, което има нужда от паричен ресурс и сега увеличава капитала си чрез издаване на нови дялове и приемане на нови съдружници с цена на 1 дял многократно по-висока от номиналната му стойност. Разликата между номиналн...

Счетоводни записвания при получено дарение

Въпрос: Българска фирма (юридическо лице – ЕООД) получава дарение земя на стойност 1000,00 лв. Земята ще бъде използвана за строеж на сграда, която ще се отдава под наем. Какви счетоводни записвания трябва да се направят и ще се плаща ли данък дарени...

Счетоводни записи, които се се правят при начисляване и плащане на месечни авансови вноски

Въпрос: Българско дружество за 2011 г. реализира печалба и има приходи от дейността над 300 000 лв. за изминалата година. През 2010 г. дружеството е било на загуба. Съгласно ЗКПО през 2012 г. за него възниква задължение за внасяне на месечни авансови...

Увеличен размер на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ след последно прекратяване на трудовия договор

Въпрос: През 2005 г. бях дисциплинарно уволнена. Съдът ме възстанови на работа. Явих се в законния срок за възстановяване на трудовото ми правоотношение. След като ме възстанови, работодателят отново прекрати трудовия ми договор, отново с дисциплинар...

Финансов лизинг за лек автомобил

Въпрос: Сключен е договор за финансов лизинг за лек автомобил. Лизинговата компания е издавала всеки месец фактури за главници и лихви съгласно погасителния план. Издадени са всички фактури по портфолиото. Лизингополучателят е спрял да плаща и има не...

Решения на съдилища

Решение № 11159 от 18.08.2011 г. по адм. дело № 15324/2010 г. на ВАС, І о.

    Решаващият орган може валидно да се произнесе с решение във всеки един момент до изтичане на срока за изпращане на преписката в съда, т.е. в това число и в деня, в който жалбата до съда е подадена чрез решаващия орган.     При липса на доказател...

Решение № 5/8.02.2011 г. по т.д. № 271/2010 г., ТК, I т.о.

Вписването въз основа на регистърно решение на увеличаване на капитала чрез апортиа вноска на недвижим имот, без апортът да бъде отразен в дружествения договор, може да бъде квалифицирано като вписване на несъществуващо обстоятелство по смисъла на т....

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за януари 2012 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от ска...

Съдържание на в. „Седмичен законник”, брой 37, 10 - 16 октомври 2011 г.

Законодателство • Промените в реда за ликвидация и заличаване на търговците, непререгистрирани по реда на ЗТР • Народно събрание Въпроси и отговори • Ограничаване на плащанията в брой • Търговците, които бъдат санкционирани за неиздаване на касо...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 1 до бр. 7 от 2012 г.

ДВ, бр. 1 от 03.01.2012 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 375 от 30 дeкември 2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните. 2. Постановление № 376 от 30 декември 2011 г. з...