Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 1, Януари 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2012 г.
Закони и правителствени актове

Валутен закон

ДВ, бр. 96 от 6 декември 2011 г. В сила от 01.01.2000 г. Обн., ДВ, бр. 83 от 21 септември 1999 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 60 от 4 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 36 от 30 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 43 от 26 май...

Коментар на експерта

В кои случаи по време на отпуск може да се работи другаде по трудов или граждански договор

Пазарът на труда често налага преквалификация на работната сила, промяна на работното място и дори на характера на извършваната трудова дейност. Да се започне работа другаде по време на отпуск е удачен вариант човек да пробва нови възможности за трудова реализация, без да поема р...

Годишният финансов отчет към 31.12.2011 г. - етапи на изготвяне и приложима нормативна база

Раздел първи: Етапи на годишното приключване Преглед и оценка на прилаганата счетоводна политика Съгласно т. 6.1 на СС 1 Представяне на финансовите отчети счетоводната политика се определя като съвкупност от принципи, изходни положения, концепции, правила, бази и процедури, възпр...

За счетоводната база на организациите с нестопанска цел

Съгласно чл. 22а и чл. 22б от Закона за счетоводството предприятията в България се делят на две големи групи: а. прилагащи Международните счетоводни стандарти - МСФО/МСС и б. прилагащи Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия - НСФОМСП. Задължителн...

Последните изменения и допълнения на Валутния закон

С последните промени на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон (ЗИДВЗ) наред с промените на някои легални дефиниции и количествени прагове, отстраняването на някои терминологични неточности режимът за пренасяне през границата на страната на парични средства, благородн...

Проблеми при облагането на юридическите лица с нестопанска цел по ЗКПО и ЗДДС

1. Данъчно третиране по ЗКПО Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) юридическите лица, създадени по този закон, определят свободно средствата за постигане на техните цели. Юридическите лица с нестопанска цел съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ м...

Въпроси и отговори от практиката

Акт за дерегистрация по ДДС

Въпрос: След влязъл в сила акт по ДДС, който не е обжалван, какви действия трябва да предприемат данъчните органи - какви са последователно процедурите, за да стигнат до акт за дерегистрация по ДДС? Отговор: При наличие на влязъл в сила ревизионен акт (РА), с който са определени...

Дата, към която трябва да се начисляват и изплащат възнаграждения и осигуровки на освободен член на съвета на директорите на акционерно дружество

Въпрос: До коя дата трябва да се начисляват и изплащат възнаграждения и осигуровки на освободен член на съвета на директорите на акционерно дружество - от датата на вземане на решение от общо събрание на акционерите или от датата на вписване освобождаването в търговския регистър?...

Допълнително споразумение към трудов договор

Въпрос: Може ли работник, работещ на трудов договор с длъжност началник-склад на 4 часа, да съвместява същата длъжност с длъжността „Инспектор здраве и безопасност на работа” и как това да се опише в допълнителното споразумение, като се има предвид, че се запазва работното време ...

Доставката между двамата български търговци се явява ВОД по чл. 7 от ЗДДС

Въпрос: Италианска фирма, регистрирана по ДДС в Италия, поръчва дивани от българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България – фирма „А”. Тя от своя страна възлага поръчка за изработка на диваните на друга българска фирма, също регистрирана по ЗДДС в България – фирма „Б”, която дир...

Издаване на касови бележки с левова равностойност на евро

Въпрос: Фирма извършва продажби с Румъния и сделките са в евро. Стоките се фактурират с инвойс в евро с нулева ставка по ДДС и се изготвя VIES декларация. Проблемът е, че румънците искат да плащат в брой в евро. Може ли да се приеме евро в брой, след като касовият апарат е в лево...

Издаване на фактура за получен аванс.

Въпрос: Фирма А, регистрирана по ЗДДС, купува 7/10 идеални части от поземлен имот от трима наследници (физически лица), която идеална част е оценена на 9288 лв. Вместо да заплати сумата, фирмата се задължава за своя сметка да построи сграда и да обезщети продавачите за техните 3/...

Издаване на фактура за юридическа услуга

Въпрос: Българско адвокатско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва услуга на люксембургска фирма. В България тя има регистрирано ЕООД със 100% нейно участие. Юридическата услуга се извършва на фирмата, която е в Люксембург, а не на ЕООД-то, регистрирано в България. Каква факт...

Издаване на фактура и документиране получаване на награда

Въпрос: Фирма участва в конкурс за изготвяне идеен проект за реконструкция и модернизация на обект - част от сграда на държавно учреждение. Фирмата не печели конкурса, но е класирана на второ място и получава парична награда, за получаването на която обявилото конкурса учреждение...

Коригиране на грешка при ВОП

Въпрос: На 20.09.2011 г. фирма има доставка на материали от доставчик от Европейската общност, регистриран по ДДС в Унгария. Създаден е протокол по чл. 117 с точния контрагент и доставен материал, но по погрешка протоколът за ВОП е осчетоводен по партидата на друг външен доставчи...

Начисляване на ДДС за геофизични услуги

Въпрос: ЕООД е надвишило 50 000 лв. от извършване на услуги към страни извън ЕС. Изпуснало е 14-дневния срок за задължителна регистрация по ДДС след минаване на прага от 50 000 лв. Фирмата извършва основно геофизични проучвания към фирми извън ЕС. Какви са санкциите? Дължи ли ДДС...

Начисляване на ДДС при продажба на УПИ

Въпрос: Съгласно договор за вливане между две дружества приемащото дружество придобива УПИ, собственост на вливащото се дружество. Вливащото се дружество не е регистрирано по ЗДДС, а приемащото дружество е регистрирано по ЗДДС. При продажба на този УПИ приемащото дружество трябва...

Ограничение във възнагражденията по договорите за управление и контрол

Въпрос: Има ли ограничение във възнагражденията по договорите за управление и контрол? Може ли на управител с такъв договор да му се изплаща сума от 10 000,00 лв. на месец, които ще се признаят за разход на фирмата, като се спази максималният осигурителен праг от 2000,00 лв. за о...

Определяне на дневна и нощна продължителност на работно време

Въпрос: Част от служителите преминават на сумирано работно време и ще работят по график. Тъй като спецификата на работа налага и полагане на нощен труд, бих искала да попитам възможно ли е нощната смяна да бъде 12 реални часа, или би следвало да бъде 12 часа след превръщане на но...

Осигуряване на лице, което упражнява дейност като управител на ООД по договор за управление, без да получава възнаграждение

Въпрос: Лице упражнява дейност като управител на ООД по договор за управление, без да получава възнаграждение за това (в договора е посочено, че няма да получава такова). Лицето не е собственик или съдружник в дружеството. Следва ли да се осигурява и как? Отговор: Във всички раз...

Плащане на осигуровки при представен болничен лист за 45 дни преди раждане

Въпрос: Жена представя болничен лист за 45 дни преди раждане. Какви видове осигуровки плаща работодателят през този период? Колко дни от болничните заплаща работодателят - 1 или 3? Отговор: По време на отпуска поради бременност и раждане работодателят не внася осигурителни внос...

Право на данъчен кредит

Въпрос: Дружество инициира процедура по доброволна регистрация по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС. Издаден е Акт за регистрация по ЗДДС. В съответствие с изискванията на чл. 74, ал. 2, т. 3 от ЗДДС в 7-дневен срок от регистрацията по ЗДДС е подаден регистрационен опис на наличните...

Право на обезщетение в размер на 6 заплати по реда на чл. 222, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудовия договор поради пенсиониране

Въпрос: През 2008 г. се прекратява трудов договор по чл. 328, т. 1 от КТ на лице и му е изплатено ежемесечно обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ в рамките на 6 месеца съгласно колективен трудов договор, като ежемесечно са удържани и осигуровки. Към 2008 г. му остават по-малко от ...

Прекратяване на трудов договор поради липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата

Въпрос: Работник, назначен от 1.06.2011 г. на постоянен трудов договор по решение на собственика на фирмата, е уведомен с известие от 1.10.2011 г., че ще бъде освободен от работа по силата на чл. 328, т. 5 поради `липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата...

Разпоредбата на чл. 114 от КТ

Въпрос: Лице, назначено по трудов договор по чл. 114 от КТ - до 5 работни дни, има ли право на: - платен годишен отпуск и в какъв размер; - допълнително възнаграждение за трудов стаж. И ако има право, въз основа на какви нормативни документи? Отговор: Разпоредбата на чл. 114 от ...

Режим за облагане по ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, има договор с руска фирма за организиране на изложение в страна извън Европейския съюз - Черна гора. В задълженията на българската фирма влиза осигуряването на площ за изложението, хотел за участниците и др. подобни разходи. За целта...

Санкции при неподаване на декларация обр. 6

Въпрос: За 2007 г. физическо лице не е подало годишната декларация (т.нар. 13-ка) обр. 6 към декларацията си по чл. 50. Какви са санкциите? Може ли да се подаде сега? Отговор: В Кодекса за социално осигуряване (КСО) има раздел, озаглавен „Отговорност за неизпълнение на задължени...

Суми, които се полагат като дивидент

Въпрос: Фирма има печалба за 2010 г. в размер на 600 000 лв. Собствениците на фирмата решават на 30.03.2011 г. печалбата да бъде разпределена за дивиденти. В едномесечен срок от датата на протокола от общото събрание на съдружниците е платен данък върху дивидентите в размер на 5%...

Удържане на данък при източника за изплатена сума

Въпрос: Дружество има сключен договор за правна защита и съдействие, според който трябва да изплати на адвокат сума за извършена услуга. Трябва ли да се удържи данък при източника за изплатената сума и ако не - необходимо ли е да се издаде сметка за изплатени суми и служебна беле...

Писма и указания

№ 3-2203 от 27.07.2011 г. ОТНОСНО: Наложен запор от АДВ поради неплатени здравноосигурителни вноски, установени с ревизионен акт на НОИ, при положение че лицето е освободено за част от периода от задължението за внасяне на такива по реда на § 19и от ПЗР на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

Постъпило е писмено запитване във връзка с приложението на здравноосигурителното законодателство и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Според изложеното в същото за периода 01.01.2000 г. до 31.12.2004 г. на задълженото физическо лице има съставен ревизионен акт от НО...

Решения на съдилища

Решение № 13806 от 27.10.2011 г. по адм. дело № 3342/2011 г. на ВАС, І о.

    Както доставчикът, така и ДЗЛ не са представили доказателства, които да установят по несъмнен начин реалното осъществяване на претендираната стопанска операция 'консултантска услуга'. Не е доказано в хода на оспорването доставчикът да разполага с кадрови ресурс за осъществява...

Решение № 13847 от 27.10.2011 г. по адм. дело № 510/2011 г. на ВАС, VIIІ о.

         Сами по себе си фактурите, издадени от посочените доставчици, не доказват реално извършени доставки на стоки по смисъла на чл. 6 от ЗДДС и данъчни събития по смисъла на чл. 25 от същия закон и са необходими други изискуеми и допустими по закон доказателства и доказателст...

Решение № 145 от 19.11.2010 г. по т.д. № 889/2009 г., ТК, II т. о.

    Наличието на специална законова регламентация относно реда и начина на отдаване за възмездно ползване на земеделска земя изключва възможността за сключване на друг вид наемен договор освен аренден, регламентиран в ЗАЗ.          Чл. 1, ал. 3 ЗАЗ     Чл. 26, ал. 2 ЗЗД     Чл. ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за декември 2011 г. За повече информация погледнете на страници 111, 112 и 113 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на в. „Седмичен законник”, бр. 26 - 36/2011 г.

Брой 26, 4 - 10 юли 2011 г. Законодателство • Новите особености и изисквания във връзка с изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност Въпроси и отговори • ДДС при вътреобщностната търговия в контекста на регламент 282/2011 г. на СЕО. Данъчно задължено или данъ...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 89 до бр. 107 от 2011 г.

ДВ, бр. 89 от 11.11.2011 г. Държавната комисия по сигурността на информацията подписа Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за взаимна защита на класифицираната информация. Министърът на земеделието и храните прие: 1. Н...

Писма на министерства и ведомства

№ 92-00-21 от 21.10.2011 г. ОТНОСНО: Коригиране на данни с Декларация обр. 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други”

Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. Пловдив, с вх. № 92-00-21 от 21.10.2011 г., ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка през месец октомври установявате, че за учащите се в СОУ „БМ” - П, които подлежат на здравно осиг...