Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 1, Януари 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2012 г.
Закони и правителствени актове

Валутен закон

ДВ, бр. 96 от 6 декември 2011 г. В сила от 01.01.2000 г. Обн., ДВ, бр. 83 от 21 септември 1999 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 60 от 4 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 36 от 30 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 ...

Коментар на експерта

В кои случаи по време на отпуск може да се работи другаде по трудов или граждански договор

Пазарът на труда често налага преквалификация на работната сила, промяна на работното място и дори на характера на извършваната трудова дейност. Да се започне работа другаде по време на отпуск е удачен вариант човек да пробва нови възможности за труд...

Годишният финансов отчет към 31.12.2011 г. - етапи на изготвяне и приложима нормативна база

Раздел първи: Етапи на годишното приключване Преглед и оценка на прилаганата счетоводна политика Съгласно т. 6.1 на СС 1 Представяне на финансовите отчети счетоводната политика се определя като съвкупност от принципи, изходни положения, концепции, пр...

За счетоводната база на организациите с нестопанска цел

Съгласно чл. 22а и чл. 22б от Закона за счетоводството предприятията в България се делят на две големи групи: а. прилагащи Международните счетоводни стандарти - МСФО/МСС и б. прилагащи Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни пред...

Последните изменения и допълнения на Валутния закон

С последните промени на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон (ЗИДВЗ) наред с промените на някои легални дефиниции и количествени прагове, отстраняването на някои терминологични неточности режимът за пренасяне през границата на страната ...

Проблеми при облагането на юридическите лица с нестопанска цел по ЗКПО и ЗДДС

1. Данъчно третиране по ЗКПО Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) юридическите лица, създадени по този закон, определят свободно средствата за постигане на техните цели. Юридическите лица с нестопанска цел съ...

Въпроси и отговори от практиката

Акт за дерегистрация по ДДС

Въпрос: След влязъл в сила акт по ДДС, който не е обжалван, какви действия трябва да предприемат данъчните органи - какви са последователно процедурите, за да стигнат до акт за дерегистрация по ДДС? Отговор: При наличие на влязъл в сила ревизионен а...

Дата, към която трябва да се начисляват и изплащат възнаграждения и осигуровки на освободен член на съвета на директорите на акционерно дружество

Въпрос: До коя дата трябва да се начисляват и изплащат възнаграждения и осигуровки на освободен член на съвета на директорите на акционерно дружество - от датата на вземане на решение от общо събрание на акционерите или от датата на вписване освобожд...

Допълнително споразумение към трудов договор

Въпрос: Може ли работник, работещ на трудов договор с длъжност началник-склад на 4 часа, да съвместява същата длъжност с длъжността „Инспектор здраве и безопасност на работа” и как това да се опише в допълнителното споразумение, като се има предвид, ...

Доставката между двамата български търговци се явява ВОД по чл. 7 от ЗДДС

Въпрос: Италианска фирма, регистрирана по ДДС в Италия, поръчва дивани от българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България – фирма „А”. Тя от своя страна възлага поръчка за изработка на диваните на друга българска фирма, също регистрирана по ЗДДС в Б...

Издаване на касови бележки с левова равностойност на евро

Въпрос: Фирма извършва продажби с Румъния и сделките са в евро. Стоките се фактурират с инвойс в евро с нулева ставка по ДДС и се изготвя VIES декларация. Проблемът е, че румънците искат да плащат в брой в евро. Може ли да се приеме евро в брой, след...

Издаване на фактура за получен аванс.

Въпрос: Фирма А, регистрирана по ЗДДС, купува 7/10 идеални части от поземлен имот от трима наследници (физически лица), която идеална част е оценена на 9288 лв. Вместо да заплати сумата, фирмата се задължава за своя сметка да построи сграда и да обез...

Издаване на фактура за юридическа услуга

Въпрос: Българско адвокатско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва услуга на люксембургска фирма. В България тя има регистрирано ЕООД със 100% нейно участие. Юридическата услуга се извършва на фирмата, която е в Люксембург, а не на ЕООД-то, регис...

Издаване на фактура и документиране получаване на награда

Въпрос: Фирма участва в конкурс за изготвяне идеен проект за реконструкция и модернизация на обект - част от сграда на държавно учреждение. Фирмата не печели конкурса, но е класирана на второ място и получава парична награда, за получаването на която...

Коригиране на грешка при ВОП

Въпрос: На 20.09.2011 г. фирма има доставка на материали от доставчик от Европейската общност, регистриран по ДДС в Унгария. Създаден е протокол по чл. 117 с точния контрагент и доставен материал, но по погрешка протоколът за ВОП е осчетоводен по пар...

Начисляване на ДДС за геофизични услуги

Въпрос: ЕООД е надвишило 50 000 лв. от извършване на услуги към страни извън ЕС. Изпуснало е 14-дневния срок за задължителна регистрация по ДДС след минаване на прага от 50 000 лв. Фирмата извършва основно геофизични проучвания към фирми извън ЕС. Ка...

Начисляване на ДДС при продажба на УПИ

Въпрос: Съгласно договор за вливане между две дружества приемащото дружество придобива УПИ, собственост на вливащото се дружество. Вливащото се дружество не е регистрирано по ЗДДС, а приемащото дружество е регистрирано по ЗДДС. При продажба на този У...

Ограничение във възнагражденията по договорите за управление и контрол

Въпрос: Има ли ограничение във възнагражденията по договорите за управление и контрол? Може ли на управител с такъв договор да му се изплаща сума от 10 000,00 лв. на месец, които ще се признаят за разход на фирмата, като се спази максималният осигури...

Определяне на дневна и нощна продължителност на работно време

Въпрос: Част от служителите преминават на сумирано работно време и ще работят по график. Тъй като спецификата на работа налага и полагане на нощен труд, бих искала да попитам възможно ли е нощната смяна да бъде 12 реални часа, или би следвало да бъде...

Осигуряване на лице, което упражнява дейност като управител на ООД по договор за управление, без да получава възнаграждение

Въпрос: Лице упражнява дейност като управител на ООД по договор за управление, без да получава възнаграждение за това (в договора е посочено, че няма да получава такова). Лицето не е собственик или съдружник в дружеството. Следва ли да се осигурява и...

Плащане на осигуровки при представен болничен лист за 45 дни преди раждане

Въпрос: Жена представя болничен лист за 45 дни преди раждане. Какви видове осигуровки плаща работодателят през този период? Колко дни от болничните заплаща работодателят - 1 или 3? Отговор: По време на отпуска поради бременност и раждане работодате...

Право на данъчен кредит

Въпрос: Дружество инициира процедура по доброволна регистрация по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС. Издаден е Акт за регистрация по ЗДДС. В съответствие с изискванията на чл. 74, ал. 2, т. 3 от ЗДДС в 7-дневен срок от регистрацията по ЗДДС е подаден ре...

Право на обезщетение в размер на 6 заплати по реда на чл. 222, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудовия договор поради пенсиониране

Въпрос: През 2008 г. се прекратява трудов договор по чл. 328, т. 1 от КТ на лице и му е изплатено ежемесечно обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ в рамките на 6 месеца съгласно колективен трудов договор, като ежемесечно са удържани и осигуровки. Към 2...

Прекратяване на трудов договор поради липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата

Въпрос: Работник, назначен от 1.06.2011 г. на постоянен трудов договор по решение на собственика на фирмата, е уведомен с известие от 1.10.2011 г., че ще бъде освободен от работа по силата на чл. 328, т. 5 поради `липса на качества на работника за еф...

Разпоредбата на чл. 114 от КТ

Въпрос: Лице, назначено по трудов договор по чл. 114 от КТ - до 5 работни дни, има ли право на: - платен годишен отпуск и в какъв размер; - допълнително възнаграждение за трудов стаж. И ако има право, въз основа на какви нормативни документи? Отгово...

Режим за облагане по ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, има договор с руска фирма за организиране на изложение в страна извън Европейския съюз - Черна гора. В задълженията на българската фирма влиза осигуряването на площ за изложението, хотел за участниците и...

Санкции при неподаване на декларация обр. 6

Въпрос: За 2007 г. физическо лице не е подало годишната декларация (т.нар. 13-ка) обр. 6 към декларацията си по чл. 50. Какви са санкциите? Може ли да се подаде сега? Отговор: В Кодекса за социално осигуряване (КСО) има раздел, озаглавен „Отговорнос...

Суми, които се полагат като дивидент

Въпрос: Фирма има печалба за 2010 г. в размер на 600 000 лв. Собствениците на фирмата решават на 30.03.2011 г. печалбата да бъде разпределена за дивиденти. В едномесечен срок от датата на протокола от общото събрание на съдружниците е платен данък въ...

Удържане на данък при източника за изплатена сума

Въпрос: Дружество има сключен договор за правна защита и съдействие, според който трябва да изплати на адвокат сума за извършена услуга. Трябва ли да се удържи данък при източника за изплатената сума и ако не - необходимо ли е да се издаде сметка за ...

Писма и указания

№ 3-2203 от 27.07.2011 г. ОТНОСНО: Наложен запор от АДВ поради неплатени здравноосигурителни вноски, установени с ревизионен акт на НОИ, при положение че лицето е освободено за част от периода от задължението за внасяне на такива по реда на § 19и от ПЗР на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

Постъпило е писмено запитване във връзка с приложението на здравноосигурителното законодателство и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Според изложеното в същото за периода 01.01.2000 г. до 31.12.2004 г. на задълженото физическо лице има...

Решения на съдилища

Решение № 13806 от 27.10.2011 г. по адм. дело № 3342/2011 г. на ВАС, І о.

    Както доставчикът, така и ДЗЛ не са представили доказателства, които да установят по несъмнен начин реалното осъществяване на претендираната стопанска операция 'консултантска услуга'. Не е доказано в хода на оспорването доставчикът да разполага с...

Решение № 13847 от 27.10.2011 г. по адм. дело № 510/2011 г. на ВАС, VIIІ о.

         Сами по себе си фактурите, издадени от посочените доставчици, не доказват реално извършени доставки на стоки по смисъла на чл. 6 от ЗДДС и данъчни събития по смисъла на чл. 25 от същия закон и са необходими други изискуеми и допустими по зак...

Решение № 145 от 19.11.2010 г. по т.д. № 889/2009 г., ТК, II т. о.

    Наличието на специална законова регламентация относно реда и начина на отдаване за възмездно ползване на земеделска земя изключва възможността за сключване на друг вид наемен договор освен аренден, регламентиран в ЗАЗ.          Чл. 1, ал. 3 ЗАЗ ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за декември 2011 г. За повече информация погледнете на страници 111, 112 и 113 от ск...

Съдържание на в. „Седмичен законник”, бр. 26 - 36/2011 г.

Брой 26, 4 - 10 юли 2011 г. Законодателство • Новите особености и изисквания във връзка с изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност Въпроси и отговори • ДДС при вътреобщностната търговия в контекста на регламент 282/2011 г. на С...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 89 до бр. 107 от 2011 г.

ДВ, бр. 89 от 11.11.2011 г. Държавната комисия по сигурността на информацията подписа Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за взаимна защита на класифицираната информация. Министърът на зем...

Писма на министерства и ведомства

№ 92-00-21 от 21.10.2011 г. ОТНОСНО: Коригиране на данни с Декларация обр. 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други”

Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. Пловдив, с вх. № 92-00-21 от 21.10.2011 г., ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка през месец октомври установявате, че за учащите се в СОУ „БМ” - П, ...