Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 6, Юни 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2011 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15...

Коментар на експерта

Данък върху застрахователните премии – същност и особености

Народното събрание прие Закон за данък върху застрахователните премии (ДВ, бр. 86 от 02. 11. 2010 г.). С това в данъчната система се въведе нов данък, който е в сила от 1 януари 2011 г. По своята същност, роля и функции данъкът върху застрахователни...

Законът за ограничаване на плащанията в брой

В “Държавен вестник”, бр.16 от 22.02.2011 г., бе обнародван Законът за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ). С влизането му в сила се променя режимът на изпълнението на редица парични престации по сделки между физически и/или юридически лица. С д...

Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката

Една от съществените промени в разпоредбите на ЗМДТ (обн., ДВ, бр. 98 от 2010 г.), в сила от 01.01.2011 г., е въвеждането на т.нар. “туристически данък”. Той заменя туристическата такса, събирана при предоставянето на услуги за подслон и нощувки, пре...

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС

От 1 февруари 2011 г. влязоха в сила измения и допълнения в Правилника за прилагане на ЗДДС, които имат за цел да приведат подзаконовия нормативен акт в съответствие с измененията в ЗДДС, в сила от 1 януари 2011 г. По-важните изменения се отнасят до...

Въпроси и отговори от практиката

Внасяне на осигуровки на земеделски производител

Въпрос: На лице, което не е регистрирано като земеделски производител за 2010 г., е платена сума от 6500 лева за предадени плодове (непреработена селскостопанска продукция). При изплащане на сумата са му направени следните удръжки: 1. За ДОО - 220 ле...

Данъчни ставки и начисляване на ДДС на туроператор

Въпрос: Туроператор издава фактура на физическо лице и фирма за нощувки в България и Европейския съюз. Какви трябва да са ставките и кога ще се начисли ДДС? Отговор: Приемаме, че въпросът се отнася до извършени от туроператор услуги по повод пътувани...

Данъчно облагане на пакетни туристически услуги

Въпрос: Хотелиер предлага пакетни услуги (т.е. настаняването включва нощувка + хранене + СПА + интернет + транспорт), като храненето и Интернет се ползват от друг доставчик, но се продават от името на хотелиера. Как следва да се процедира, т.е. с как...

Дисциплинарно уволнение

Въпрос: Предпенсионната възраст пречка ли е служителка на отчетническа длъжност на 59 години (причината е, че през последната година е допуснала груби грешки в работата си) да бъде освободена, макар по чл. 328, т. 5 от КТ за несправяне с работата (ди...

Извършване на услуги с личен труд

Въпрос: Какъв документ издава предприятие, платец на доход, на самоосигуряващо се лице за доход от трудово правоотношение по параграф 1, т. 26, буква “и” от ДР на ЗДДФЛ и трябва ли да бъде приложен такъв към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, попълвайки Прилож...

Издаване на фактура и подаване на VIES декларация

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, е получила превод за извършена услуга от гръцка фирма - също регистрирана по ЗДДС в Гърция, услугата е: правна услуга, процесуално представителство пред български съд. Гръцката фирма няма у нас обект на ...

Изчисляване на възнаграждение при получена премия

Въпрос: Ако през декември 2010 г. на едно лице бъде изплатена премия към възнаграждението му – за постигнати добри резултати през годината (13-а заплата) и през януари 2011 г. лицето ползва платен отпуск, в базата за изчисляване на възнаграждението з...

Изчисляване на платен отпуск при изплащане на обезщетение

Въпрос: Работник е бил в неплатен отпуск от 01.06.2009 г. до 22.12.2009 г. От 01.02.2010 г. преминава на непълно работно време - 4 ч. През м. 04.2010 напуска. На каква база трябва да се изчисли обезщетението по чл. 224 от КТ? Лицето не е ползвало пла...

Назначаване по два трудови договора

Въпрос: Има новооткрита фирма - отделно ЮЛ: ЕООД. Как е редно да бъде назначен персоналът в нея - по втори трудов договор? На първо време това ще е счетоводител, който в основната фирма е на трудов договор - 8 ч. И на двете места лицето ще се осигуря...

Начисляване на заплати и осигуровки

Въпрос: На 10.04.2011 г. са изплатени заплатите и са внесени осигуровките за месец март 2011 г. В общи линии заплати се изплащат и се внасят осигуровки за предходен месец на 10-о число от текущия месец. Редно ли е да се начислят заплати и осигуровки ...

Неспазено предизвестие

Въпрос: При прекратяване на трудово правоотношение със служител може ли (трябва ли) да се изплати повече от едно обезщетение? Например за неспазено предизвестие по чл. 220, ал. 1 от КТ и по чл. 222 ал. 1 от КТ – съкращаване на щата? Отговор: Всяко от...

Осигуряване на пенсионер, който работи на трудов договор

Въпрос: Трябва ли на лице, което е пенсионер, и при назначаване на трудов договор на пълен работен ден да се внасят пълни осигуровки? Ако не трябва - на какво основание? Отговор: Фактът, че лицето е пенсионер, не го освобождава от осигурителни вноск...

Осигуряване на управител на дружество

Въпрос: Съдружник в ООД е назначен с договор за управител на дружеството срещу определено възнаграждение. Същият се осигурява на база този договор като осигурен по трудово правоотношение. Трябва ли едновременно с това да се осигурява и като самоосигу...

Отчитане на продажба на ваучери от страна на фирма

Въпрос: С цел повишаване на продажбите фирма иска да издаде ваучери с паричен еквивалент (пр. 20 лв., 10 лв.), които да продава. Придобилите тези ваучери ще имат възможността срещу тях да си купят нещо от магазини, с които фирмата има договор. Идеята...

Плащане по банков път и издаване на кредитно известие

Въпрос: На 04.03.2011 г. доставчик (наемодател - с който фирмата има договор за наем - непрекъснато изпълнение от 1 година), издава фактура за платения от фирмата наем в брой. Същия документ и фирмата като получател, и другата фирма като издател заве...

Подаване на декларация по чл. 50, ал. 1, т. 5г от ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице работи по основен - 8-часов трудов договор, и допълнителен - 4-часов трудов договор. Не е представило служебна бележка на работодателя по основно трудово правоотношение за изравняване на ДОД в края на годината. Длъжно ли е да п...

Ползване на данъчен кредит за лек автомобил

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува лек автомобил през 2008 г. През 2010 г. фирмата продава автомобила на гръцки гражданин - физическо лице, който ще регистрира колата в Гърция. При тази продажба трябва ли да се начисли ДДС, при пол...

Ползване на норматично признати разходи

Въпрос: Лице, което не е регистрирано като земеделски производител, е получило помощ за зърно като земеделски стопанин от Държавен фонд „Земеделие”. Тази помощ е получена през 2010 г., но се отнася за период 2009 г. Трябва ли това лице да подаде ГДД ...

Ползване на плтен годишен отпуст за време на ползване на неплатен

Въпрос: След изтичане на отпуск по майчинство до навършване 2 г. на детето служителка пуска молба за ползване на платен годишен отпуск, изчислен пропорционално на времето, през което е била в отпуск за отглеждане на малко дете. След платения годишен ...

Право на обезщетение по болничен лист от преди 1 година

Въпрос: Самоосигуряващо се лице има болничен лист за месец март 2010 г. изплащането на обезщетение от НОИ е отказано поради липса на подадена декл. обр.1 за периода и поради други неточности. Неточностите са отстранени през март 2011 г. Има ли все ощ...

Регистрация на договор в НАП със задна дата

Въпрос: Фирма е назначила по трудов договор лице през 2007 г. Подадено е уведомление в НАП по електронен път, но е върнато заради грешна фамилия. Не е подадено ново уведомление поради това, че никой не е знаел коя фамилия е вярна, и са забравили да п...

Сделка, която не е нито ВОП, ВОД или износ

Въпрос: ЕООД (българско), регистрирано по ДДС в България със собственик - чужденец, закупува стока от Италия и разтоварва в Румъния. Една част от стоката остава в Румъния за обработка на ишлеме, а другата заминава от „Отопени” с продажна БГ фактура...

Счетоводни операции при купуване на ЕТ от ЕТ

Въпрос: ЕТ изкупува друго ЕТ чрез покупко-продажба по чл. 15 от ТЗ (изкупеното предприятие е заличено в търговския регистър). Стойността на сделката е 10 хил. лв. Активите и пасивите на изкупеното ЕТ са следните: Актив Пасив Стоки 21 хил. лв. Загуб...

Таблица за годишно изравняване

Въпрос: Физическо лице “Х” има ЕТ, където се осигурява като самоосигуряващо се лице. През 2010 година освен доходите като ЕТ е получил и хонорар по граждански договор - където възложителят е удържал и внесъл съответните осигуровки. При годишното изра...

Писма и указания

№ 20-00-114 от 18.04.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на § 15 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г.

ОТНОСНО: Прилагането на § 15 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) при подаването на го...

№ 91-01-83 от 19.03.2011 г. - ОТНОСНО: Промени в Кодекса за социално осигуряване, в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски и в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в сила от 1 януари 2011 г.

ОТНОСНО: Промени в Кодекса за социално осигуряване, в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски и в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на р...

Решения на съдилища

Решение № 344 от 09.01.2009 г. по адм. д. № 9386/08 г. на ВАС, I отд.

Неизпълнението на задължението по чл. 74, ал. 1 ЗДДС (отм.) за внасяне на декларирания данък в срока по закона не е от кръга на неизпълнените задължения по първата хипотеза на чл. 116, ал. 2, т. 2, б. „г' ЗДДС (отм.), щом за невнесените данъчни задъл...

Процедури

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

Всеки собственик на недвижим имот има право да изиска да му бъде издадено удостоверение за данъчна оценка при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижим имот по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Удостове...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за май 2011 г. За повече информация погледнете на страници 123, 124 и 125 от сканир...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 5/2011 г.

Писма на министерства и ведомства * № 20-00-45 от 11.02.2011 г. ОТНОСНО: Във връзка с постъпилите множество запитвания, свързани с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранен...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 28 до бр. 30 от 2011 г.

ДВ, бр. 28 от 05.04.2011 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ. 2. Закон за...