Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 6, Юни 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2011 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април 2008 г., изм., ДВ, бр. ...

Коментар на експерта

Данък върху застрахователните премии – същност и особености

Народното събрание прие Закон за данък върху застрахователните премии (ДВ, бр. 86 от 02. 11. 2010 г.). С това в данъчната система се въведе нов данък, който е в сила от 1 януари 2011 г. По своята същност, роля и функции данъкът върху застрахователните премии е косвен данък, какв...

Законът за ограничаване на плащанията в брой

В “Държавен вестник”, бр.16 от 22.02.2011 г., бе обнародван Законът за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ). С влизането му в сила се променя режимът на изпълнението на редица парични престации по сделки между физически и/или юридически лица. С добавянето на чл. 4 в ЗОПБ, кой...

Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката

Една от съществените промени в разпоредбите на ЗМДТ (обн., ДВ, бр. 98 от 2010 г.), в сила от 01.01.2011 г., е въвеждането на т.нар. “туристически данък”. Той заменя туристическата такса, събирана при предоставянето на услуги за подслон и нощувки, предоставяни в обектите за настан...

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС

От 1 февруари 2011 г. влязоха в сила измения и допълнения в Правилника за прилагане на ЗДДС, които имат за цел да приведат подзаконовия нормативен акт в съответствие с измененията в ЗДДС, в сила от 1 януари 2011 г. По-важните изменения се отнасят до: І. Промени, свързани с до...

Въпроси и отговори от практиката

Внасяне на осигуровки на земеделски производител

Въпрос: На лице, което не е регистрирано като земеделски производител за 2010 г., е платена сума от 6500 лева за предадени плодове (непреработена селскостопанска продукция). При изплащане на сумата са му направени следните удръжки: 1. За ДОО - 220 лева 2. За ДЗПО - 100 лева 3. За...

Данъчни ставки и начисляване на ДДС на туроператор

Въпрос: Туроператор издава фактура на физическо лице и фирма за нощувки в България и Европейския съюз. Какви трябва да са ставките и кога ще се начисли ДДС? Отговор: Приемаме, че въпросът се отнася до извършени от туроператор услуги по повод пътувания на туристи, т.е. до доставки...

Данъчно облагане на пакетни туристически услуги

Въпрос: Хотелиер предлага пакетни услуги (т.е. настаняването включва нощувка + хранене + СПА + интернет + транспорт), като храненето и Интернет се ползват от друг доставчик, но се продават от името на хотелиера. Как следва да се процедира, т.е. с каква данъчна ставка следва да се...

Дисциплинарно уволнение

Въпрос: Предпенсионната възраст пречка ли е служителка на отчетническа длъжност на 59 години (причината е, че през последната година е допуснала груби грешки в работата си) да бъде освободена, макар по чл. 328, т. 5 от КТ за несправяне с работата (дисциплинарно, за което има дока...

Извършване на услуги с личен труд

Въпрос: Какъв документ издава предприятие, платец на доход, на самоосигуряващо се лице за доход от трудово правоотношение по параграф 1, т. 26, буква “и” от ДР на ЗДДФЛ и трябва ли да бъде приложен такъв към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, попълвайки Приложение 1 от ГДД? Самоосигуряващо...

Издаване на фактура и подаване на VIES декларация

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, е получила превод за извършена услуга от гръцка фирма - също регистрирана по ЗДДС в Гърция, услугата е: правна услуга, процесуално представителство пред български съд. Гръцката фирма няма у нас обект на стопанска дейност, с който е с...

Изчисляване на възнаграждение при получена премия

Въпрос: Ако през декември 2010 г. на едно лице бъде изплатена премия към възнаграждението му – за постигнати добри резултати през годината (13-а заплата) и през януари 2011 г. лицето ползва платен отпуск, в базата за изчисляване на възнаграждението за дните в отпуск ще влезе ли с...

Изчисляване на платен отпуск при изплащане на обезщетение

Въпрос: Работник е бил в неплатен отпуск от 01.06.2009 г. до 22.12.2009 г. От 01.02.2010 г. преминава на непълно работно време - 4 ч. През м. 04.2010 напуска. На каква база трябва да се изчисли обезщетението по чл. 224 от КТ? Лицето не е ползвало платен отпуск през 2009 и 2010 г....

Назначаване по два трудови договора

Въпрос: Има новооткрита фирма - отделно ЮЛ: ЕООД. Как е редно да бъде назначен персоналът в нея - по втори трудов договор? На първо време това ще е счетоводител, който в основната фирма е на трудов договор - 8 ч. И на двете места лицето ще се осигурява за всички осигурителни случ...

Начисляване на заплати и осигуровки

Въпрос: На 10.04.2011 г. са изплатени заплатите и са внесени осигуровките за месец март 2011 г. В общи линии заплати се изплащат и се внасят осигуровки за предходен месец на 10-о число от текущия месец. Редно ли е да се начислят заплати и осигуровки в месеца, за който се отнасят,...

Неспазено предизвестие

Въпрос: При прекратяване на трудово правоотношение със служител може ли (трябва ли) да се изплати повече от едно обезщетение? Например за неспазено предизвестие по чл. 220, ал. 1 от КТ и по чл. 222 ал. 1 от КТ – съкращаване на щата? Отговор: Всяко от обезщетенията по Кодекса на т...

Осигуряване на пенсионер, който работи на трудов договор

Въпрос: Трябва ли на лице, което е пенсионер, и при назначаване на трудов договор на пълен работен ден да се внасят пълни осигуровки? Ако не трябва - на какво основание? Отговор: Фактът, че лицето е пенсионер, не го освобождава от осигурителни вноски за ДОО и за здравно осигуряв...

Осигуряване на управител на дружество

Въпрос: Съдружник в ООД е назначен с договор за управител на дружеството срещу определено възнаграждение. Същият се осигурява на база този договор като осигурен по трудово правоотношение. Трябва ли едновременно с това да се осигурява и като самоосигуряващо се лице върху 420,00 лв...

Отчитане на продажба на ваучери от страна на фирма

Въпрос: С цел повишаване на продажбите фирма иска да издаде ваучери с паричен еквивалент (пр. 20 лв., 10 лв.), които да продава. Придобилите тези ваучери ще имат възможността срещу тях да си купят нещо от магазини, с които фирмата има договор. Идеята е в края на месеца срещу събр...

Плащане по банков път и издаване на кредитно известие

Въпрос: На 04.03.2011 г. доставчик (наемодател - с който фирмата има договор за наем - непрекъснато изпълнение от 1 година), издава фактура за платения от фирмата наем в брой. Същия документ и фирмата като получател, и другата фирма като издател завеждат в дневниците по ДДС за пе...

Подаване на декларация по чл. 50, ал. 1, т. 5г от ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице работи по основен - 8-часов трудов договор, и допълнителен - 4-часов трудов договор. Не е представило служебна бележка на работодателя по основно трудово правоотношение за изравняване на ДОД в края на годината. Длъжно ли е да подаде Декларация по чл. 50 от ...

Ползване на данъчен кредит за лек автомобил

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува лек автомобил през 2008 г. През 2010 г. фирмата продава автомобила на гръцки гражданин - физическо лице, който ще регистрира колата в Гърция. При тази продажба трябва ли да се начисли ДДС, при положение че през 2008 г. фирмата...

Ползване на норматично признати разходи

Въпрос: Лице, което не е регистрирано като земеделски производител, е получило помощ за зърно като земеделски стопанин от Държавен фонд „Земеделие”. Тази помощ е получена през 2010 г., но се отнася за период 2009 г. Трябва ли това лице да подаде ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ? Ползва ли ...

Ползване на плтен годишен отпуст за време на ползване на неплатен

Въпрос: След изтичане на отпуск по майчинство до навършване 2 г. на детето служителка пуска молба за ползване на платен годишен отпуск, изчислен пропорционално на времето, през което е била в отпуск за отглеждане на малко дете. След платения годишен отпуск на лицето е разрешено д...

Право на обезщетение по болничен лист от преди 1 година

Въпрос: Самоосигуряващо се лице има болничен лист за месец март 2010 г. изплащането на обезщетение от НОИ е отказано поради липса на подадена декл. обр.1 за периода и поради други неточности. Неточностите са отстранени през март 2011 г. Има ли все още право на парично обезщетение...

Регистрация на договор в НАП със задна дата

Въпрос: Фирма е назначила по трудов договор лице през 2007 г. Подадено е уведомление в НАП по електронен път, но е върнато заради грешна фамилия. Не е подадено ново уведомление поради това, че никой не е знаел коя фамилия е вярна, и са забравили да подадат уведомлението. В края н...

Сделка, която не е нито ВОП, ВОД или износ

Въпрос: ЕООД (българско), регистрирано по ДДС в България със собственик - чужденец, закупува стока от Италия и разтоварва в Румъния. Една част от стоката остава в Румъния за обработка на ишлеме, а другата заминава от „Отопени” с продажна БГ фактура и митническа декларация от Ру...

Счетоводни операции при купуване на ЕТ от ЕТ

Въпрос: ЕТ изкупува друго ЕТ чрез покупко-продажба по чл. 15 от ТЗ (изкупеното предприятие е заличено в търговския регистър). Стойността на сделката е 10 хил. лв. Активите и пасивите на изкупеното ЕТ са следните: Актив Пасив Стоки 21 хил. лв. Загуба 18 хил. лв. Разчет на собств...

Таблица за годишно изравняване

Въпрос: Физическо лице “Х” има ЕТ, където се осигурява като самоосигуряващо се лице. През 2010 година освен доходите като ЕТ е получил и хонорар по граждански договор - където възложителят е удържал и внесъл съответните осигуровки. При годишното изравняване на осигурителния доход...

Писма и указания

№ 20-00-114 от 18.04.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на § 15 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г.

ОТНОСНО: Прилагането на § 15 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) при подаването на годишната данъчна декларация по ...

№ 91-01-83 от 19.03.2011 г. - ОТНОСНО: Промени в Кодекса за социално осигуряване, в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски и в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в сила от 1 януари 2011 г.

ОТНОСНО: Промени в Кодекса за социално осигуряване, в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски и в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лиц...

Решения на съдилища

Решение № 344 от 09.01.2009 г. по адм. д. № 9386/08 г. на ВАС, I отд.

Неизпълнението на задължението по чл. 74, ал. 1 ЗДДС (отм.) за внасяне на декларирания данък в срока по закона не е от кръга на неизпълнените задължения по първата хипотеза на чл. 116, ал. 2, т. 2, б. „г' ЗДДС (отм.), щом за невнесените данъчни задължения по този закон има изричн...

Процедури

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

Всеки собственик на недвижим имот има право да изиска да му бъде издадено удостоверение за данъчна оценка при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижим имот по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Удостоверението за данъчната оценка се...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за май 2011 г. За повече информация погледнете на страници 123, 124 и 125 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 5/2011 г.

Писма на министерства и ведомства * № 20-00-45 от 11.02.2011 г. ОТНОСНО: Във връзка с постъпилите множество запитвания, свързани с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите,...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 28 до бр. 30 от 2011 г.

ДВ, бр. 28 от 05.04.2011 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ. 2. Закон за ратифициране на Меморандума з...