Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 5, Май 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2011 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм., ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

В сила от 01.01.2000 г. Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г. Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 4 февруари...

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В сила от 01.01.2007 г. Приета с ПМС № 364 от 27.12.2006 г. Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г....

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм., ДВ - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

В сила от 01.01.2000 г. Приложение № 2 към ПМС № 30 от 10.03.2000 г. Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февру...

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)

В сила от 02.01.2003 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2003 г., изм., ДВ, бр. 39 от 25 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 88 от 8 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., попр., ДВ, бр....

Наредба № H-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

В сила от 01.01.2006 г. Издадена от Министерството на финансите Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 ...

Коментар на експерта

Как да се подготвя график за ползване на платените годишни отпуски

От 11.03.2011 г. са в сила измененията и допълненията на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО, виж ДВ, бр. 21 от 2011 г.). С новите членове 37а – 37д се дават необходимите допълнителни указания относно подготовката и съдържаниет...

Консолидиране на финансовите отчети

1. Кои предприятия съставят консолидирани отчети? В Закона за счетоводството чл. 37, ал. 2 определя, че предприятията, които имат повече от половината от акциите, от дяловите вноски, от гласовете или от членовете на органите на управление в други пр...

Правна регламентация на самофактурирането съгласно ЗДДС, в сила от 01.01.2011 г.

Европейската практика по ДДС познава случаи, при които фактура за целите на ДДС да се издава не от доставчика, а от получателя по доставката – т.нар. „самофактуриране”. Тази европейска практика инициира законодателна промяна в нашия ЗДДС и ППЗДДС в с...

Промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване

Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Законът за бюджета на държавното обществено осигур...

Въпроси и отговори от практиката

Включване в дневниците по ЗДДС на осчетоводено кредитно известие

Въпрос: Фирма има договор с доставчик от Общността за доставки на стоки. По този договор доставчикът прави намаление за потребление на продуктите (rappel), което се прави два пъти годишно и се изчислява в % от оборота. За това намаление доставчикът ...

Данъчната загуба от предходни години

Въпрос: ЕТ има реализирана данъчна загуба от предходна година – 2009 г., в размер на 10 200 лв. През 2010 г. е на счетоводна и данъчна печалба в размер на 7700 лв. Няма други суми за преобразуване. Ако приспадне целия размер от 7700 лв. за 2010 г., с...

Деклариране в справката за изплатени доходи на физически лица за 2010 г. по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ на получени възнаграждения

Въпрос: Трябва ли получените възнаграждения и удържаният данък за 2010 г. по договор за управление да се декларират в справка за изплатените доходи на физически лица за 2010 г. по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ? Отговор: По смисъла на § 1, т. 26, буква „з” ...

Задължения по ЗДДС при продажба на земеделски имот

Въпрос: Фирма притежава имот (нива), който би искала да продаде. На скицата е записано, че е УПИ, но в същото време въпросният имот все още не е изваден от земеделския фонд и не са платени таксите за изваждането оттам. УПИ ли е имотът и дължи ли се п...

Задължителна регистрация по ЗДДС за продажба на туристически пакети

Въпрос: Туристическа агенция купува от туроператори туристически пакети, като след това ги продава на крайни клиенти. Клиентите заплащат цялата сума за пакета на туристическата агенция - по нейните банкови сметки. Влизат ли тези обороти (минали през ...

Задължителна регистрация по чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС на българско юридическо лице, получило услуга от чуждестранно лице

Въпрос: Подлежи ли на задължителна регистрация по чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС българско юридическо лице, получило услуга от чуждестранно лице, в случай че: 1. чуждестранното лице е от друга държава членка и 2. чуждестранното лице е от държава извън ЕС? От...

Издаване на фактура за получено 50% авансово плащане

Въпрос: Получено е 50% авансово плащане за износ през м. януари. Износът ще е през м. март. Каква фактура трябва да се издаде за получения аванс и какво основание да се посочи в нея? Отговор: На основание чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължен...

Изискване за преотстъпен данък е да се инвестира в нова земеделска техника

Въпрос: Във връзка с чл. 189б от ЗКПО - едно от изискванията е преотстъпеният данък да се инвестира в нова земеделска техника. Закупената земеделска техника от лизинг ще участва ли за изпълнение на това условие по чл.189б, ал. 2? Отговор: В разпоред...

Начисляване на ДДС по фактура от спедиторска фирма

Въпрос: Спедиторска фирма извършва транспорт от Букурещ до София и получателят е българско юридическо лице. Този транспорт е част от транспорт Русия - България. Трябва ли спедиторската фирма да начисли 20% ДДС във фактурата до получателя, или това се...

Определяне на размер на авнасова вноска

Въпрос: Внесени през месец 01.-03.2011 г. по 1738,09 лв. на месец на база данъчна печалба за 2009 г. - 189 610,16 лв.; данъчната печалба за 2010 г. е 186 765,32 лв. Фирмата иска да извърши намаление на вноските на 1300 лв., което да ползва още от м. ...

Осчетоводяване на отстъпка от корпоративния данък при подаване на декларация по електронен път

Въпрос: Как се осчетоводява отстъпката от корпоративния данък при подаване на декларация по електронен път? Отговор: Принципно предоставената със ЗКПО отстъпка води до плащане на корпоративен данък в по-малък размер. Прилагайки принципа на предпазлив...

Подаване на ГГД по ЗДДФЛ от управител на ЕООД, назначен по ДУК

Въпрос: Управител на ЕООД е получил доход от договор за управление. Същият е по договор за управление в друго дружество. Необходимо ли е да подава годишна декларация по ЗДДФЛ? Работодателят е определил годишния размер на данъка и пълният размер на да...

Прилагане на чл. 71, ал. 3, т. 2 от ЗДДС

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, със седалище гр. Ловеч, с постоянно местоживеене на персонала и управителя - гр. Ловеч, има обекти в гр. Троян и гр. Севлиево. Всеки ден с лек автомобил, собственост на фирмата, се извозва персоналът от гр. Ловеч ...

Приспадане на данъчна загуба

Въпрос: Фирма реализира през 2008 г. счетоводна и данъчна загуба в размер на 25 500 лв., която посочва със справката на годишната данъчна декларация като загуба, подлежаща на пренасяне. През 2009 г. има счетоводна и данъчна печалба в размер на 16 700...

Протокол за самоначисляване по чл. 82 от ЗДДС или е ВОП

Въпрос: Фирма, която извършва превози в Общността (Италия), й се налага да смени гумите на камиона. Издадена й е фактура от италианска фирма, от която е закупила гумите и е ползвала услуга по монтаж и баланс на гумите. С фактурата са документирани ка...

Съставяне на счетоводни статии при разпределение на дивидент под формата на активи (в случая гаражи) във връзка с чл. 165 от ЗКПО

Въпрос: Какви счетоводни операции трябва да се вземат при разпределение на дивидент под формата на активи (в случая гаражи) във връзка с чл. 165 от ЗКПО от дружество след решение на общо събрание? Отговор: При изплащане на дивидент под формата на акт...

Писма и указания

УК-2/23.03.2011 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 44, ал. 4 и ал. 5, чл. 45, ал. 4 и чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ за определянето и внасянето на авансов данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, в сила от 01.01.2011 г.

УКАЗАНИЕ Настоящото указание се разработва предвид правомощията на министъра на финансите, определени по реда на чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите да дава указания за единното прилагане на данъчното законодателство, които ...

Решения на съдилища

Решение № 3290 от 12.03.2010 г. по адм. дело № 1689/2009 г. на ВАС, І отд.

    Чл. 27, ал. 2 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставени от Столичната община (НОАМТЦПСО)     По отношение на таксата битови отпадъци (ТБО) законодателят не е предвидил възможността тази такса освен ...

Решение № 438/9.07.2008 г. по т. д. № 84/2008 г., ТК, II т.о.

При липса на уговорка в дружествения договор за определяне размер на дружествения дял на починалия съдружник от имуществото на дружеството, различен от установения със закона, делът трябва да се определи по счетоводен баланс към края на месеца, през ...

Решение № 596/2.12.2008 г. по т. д. № 317/2008 г., ТК, I т.о.

Свикването на Общото събрание на АД само с писмена покана, без обявяването й в търговския регистър, респ. ДВ, е редовно, ако уставът предвижда тази възможност и дружеството няма издадени акции на приносител. Чл. 290 ГПК Чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК...

Процедури

Приемане на Декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други”

I. Правно основание Наредба №Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - чл. 2, ал. 1. ІI. Характ...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник, бр. 24 - 27/2011 г.

ДВ, бр. 24 от 23.03.2011 г. (извънреден брой) Министърът на отбраната прие Наредба № Н-2 от 8 февруари 2011 г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време. ДВ, бр. 25 от 25.03.2011 г. Народното събрание прие: 1. З...

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за април 2011 г. За повече информация погледнете на страници 123, 124 и 125 от ска...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 2 - 4/2011 г.

Брой 2, 16 - 31 януари 2011 г. Писма на министерства и ведомства • № 20-00-10 от 11.01.2011 г. ОТНОСНО: Влезли в сила изменения на Кодекса на труда, касаещи процеса по прием и обработка на уведомления за трудови договори по реда на чл. 62, ал. 4 и...

Съдържание на в. „Седмичен законник”, бр. 8 - 16/2011 г.

Брой 8, 28 февруари - 6 март 2011 г. Законодателство • Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Облагаеми и освободени доставки • Народно събрание Въпроси и отговори • Данъчно признати разходи по ЗКПО • Отчитане на злато • Определян...