Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 5, Май 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2011 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм., ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

В сила от 01.01.2000 г. Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г. Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 21 от ...

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В сила от 01.01.2007 г. Приета с ПМС № 364 от 27.12.2006 г. Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомв...

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм., ДВ - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

В сила от 01.01.2000 г. Приложение № 2 към ПМС № 30 от 10.03.2000 г. Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 91 ...

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)

В сила от 02.01.2003 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2003 г., изм., ДВ, бр. 39 от 25 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 88 от 8 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., попр., ДВ, бр. 3 от 10 януари 2006 г., изм.,...

Наредба № H-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

В сила от 01.01.2006 г. Издадена от Министерството на финансите Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г., попр., ДВ, бр. 2 от 8 януа...

Коментар на експерта

Как да се подготвя график за ползване на платените годишни отпуски

От 11.03.2011 г. са в сила измененията и допълненията на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО, виж ДВ, бр. 21 от 2011 г.). С новите членове 37а – 37д се дават необходимите допълнителни указания относно подготовката и съдържанието на графика за ползване на пл...

Консолидиране на финансовите отчети

1. Кои предприятия съставят консолидирани отчети? В Закона за счетоводството чл. 37, ал. 2 определя, че предприятията, които имат повече от половината от акциите, от дяловите вноски, от гласовете или от членовете на органите на управление в други предприятия, следва да изготвят ...

Правна регламентация на самофактурирането съгласно ЗДДС, в сила от 01.01.2011 г.

Европейската практика по ДДС познава случаи, при които фактура за целите на ДДС да се издава не от доставчика, а от получателя по доставката – т.нар. „самофактуриране”. Тази европейска практика инициира законодателна промяна в нашия ЗДДС и ППЗДДС в съответствие с разпоредбата на ...

Промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване

Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. и измененията...

Въпроси и отговори от практиката

Включване в дневниците по ЗДДС на осчетоводено кредитно известие

Въпрос: Фирма има договор с доставчик от Общността за доставки на стоки. По този договор доставчикът прави намаление за потребление на продуктите (rappel), което се прави два пъти годишно и се изчислява в % от оборота. За това намаление доставчикът издава кредитно известие (deli...

Данъчната загуба от предходни години

Въпрос: ЕТ има реализирана данъчна загуба от предходна година – 2009 г., в размер на 10 200 лв. През 2010 г. е на счетоводна и данъчна печалба в размер на 7700 лв. Няма други суми за преобразуване. Ако приспадне целия размер от 7700 лв. за 2010 г., се получава, че ще бъде с финан...

Деклариране в справката за изплатени доходи на физически лица за 2010 г. по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ на получени възнаграждения

Въпрос: Трябва ли получените възнаграждения и удържаният данък за 2010 г. по договор за управление да се декларират в справка за изплатените доходи на физически лица за 2010 г. по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ? Отговор: По смисъла на § 1, т. 26, буква „з” от допълнителните разпоредби н...

Задължения по ЗДДС при продажба на земеделски имот

Въпрос: Фирма притежава имот (нива), който би искала да продаде. На скицата е записано, че е УПИ, но в същото време въпросният имот все още не е изваден от земеделския фонд и не са платени таксите за изваждането оттам. УПИ ли е имотът и дължи ли се при продажбата му ДДС? Отговор:...

Задължителна регистрация по ЗДДС за продажба на туристически пакети

Въпрос: Туристическа агенция купува от туроператори туристически пакети, като след това ги продава на крайни клиенти. Клиентите заплащат цялата сума за пакета на туристическата агенция - по нейните банкови сметки. Влизат ли тези обороти (минали през сметките на туристическата аге...

Задължителна регистрация по чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС на българско юридическо лице, получило услуга от чуждестранно лице

Въпрос: Подлежи ли на задължителна регистрация по чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС българско юридическо лице, получило услуга от чуждестранно лице, в случай че: 1. чуждестранното лице е от друга държава членка и 2. чуждестранното лице е от държава извън ЕС? Отговор: На регистрация по чл. 9...

Издаване на фактура за получено 50% авансово плащане

Въпрос: Получено е 50% авансово плащане за износ през м. януари. Износът ще е през м. март. Каква фактура трябва да се издаде за получения аванс и какво основание да се посочи в нея? Отговор: На основание чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно д...

Изискване за преотстъпен данък е да се инвестира в нова земеделска техника

Въпрос: Във връзка с чл. 189б от ЗКПО - едно от изискванията е преотстъпеният данък да се инвестира в нова земеделска техника. Закупената земеделска техника от лизинг ще участва ли за изпълнение на това условие по чл.189б, ал. 2? Отговор: В разпоредбите на ЗКПО не се съдържа опр...

Начисляване на ДДС по фактура от спедиторска фирма

Въпрос: Спедиторска фирма извършва транспорт от Букурещ до София и получателят е българско юридическо лице. Този транспорт е част от транспорт Русия - България. Трябва ли спедиторската фирма да начисли 20% ДДС във фактурата до получателя, или това се счита за част от транспорт тр...

Определяне на размер на авнасова вноска

Въпрос: Внесени през месец 01.-03.2011 г. по 1738,09 лв. на месец на база данъчна печалба за 2009 г. - 189 610,16 лв.; данъчната печалба за 2010 г. е 186 765,32 лв. Фирмата иска да извърши намаление на вноските на 1300 лв., което да ползва още от м. април. Какъв ще е размерът на ...

Осчетоводяване на отстъпка от корпоративния данък при подаване на декларация по електронен път

Въпрос: Как се осчетоводява отстъпката от корпоративния данък при подаване на декларация по електронен път? Отговор: Принципно предоставената със ЗКПО отстъпка води до плащане на корпоративен данък в по-малък размер. Прилагайки принципа на предпазливостта, предлагам първоначално ...

Подаване на ГГД по ЗДДФЛ от управител на ЕООД, назначен по ДУК

Въпрос: Управител на ЕООД е получил доход от договор за управление. Същият е по договор за управление в друго дружество. Необходимо ли е да подава годишна декларация по ЗДДФЛ? Работодателят е определил годишния размер на данъка и пълният размер на данъка е удържан. Отговор: По см...

Прилагане на чл. 71, ал. 3, т. 2 от ЗДДС

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, със седалище гр. Ловеч, с постоянно местоживеене на персонала и управителя - гр. Ловеч, има обекти в гр. Троян и гр. Севлиево. Всеки ден с лек автомобил, собственост на фирмата, се извозва персоналът от гр. Ловеч до обектите и обратно за сметк...

Приспадане на данъчна загуба

Въпрос: Фирма реализира през 2008 г. счетоводна и данъчна загуба в размер на 25 500 лв., която посочва със справката на годишната данъчна декларация като загуба, подлежаща на пренасяне. През 2009 г. има счетоводна и данъчна печалба в размер на 16 700 лв. Но в справката за пренася...

Протокол за самоначисляване по чл. 82 от ЗДДС или е ВОП

Въпрос: Фирма, която извършва превози в Общността (Италия), й се налага да смени гумите на камиона. Издадена й е фактура от италианска фирма, от която е закупила гумите и е ползвала услуга по монтаж и баланс на гумите. С фактурата са документирани както гумите, така и услуга – мо...

Съставяне на счетоводни статии при разпределение на дивидент под формата на активи (в случая гаражи) във връзка с чл. 165 от ЗКПО

Въпрос: Какви счетоводни операции трябва да се вземат при разпределение на дивидент под формата на активи (в случая гаражи) във връзка с чл. 165 от ЗКПО от дружество след решение на общо събрание? Отговор: При изплащане на дивидент под формата на активи (непарична форма) активите...

Писма и указания

УК-2/23.03.2011 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 44, ал. 4 и ал. 5, чл. 45, ал. 4 и чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ за определянето и внасянето на авансов данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, в сила от 01.01.2011 г.

УКАЗАНИЕ Настоящото указание се разработва предвид правомощията на министъра на финансите, определени по реда на чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите да дава указания за единното прилагане на данъчното законодателство, които са задължителни за органите на...

Решения на съдилища

Решение № 3290 от 12.03.2010 г. по адм. дело № 1689/2009 г. на ВАС, І отд.

    Чл. 27, ал. 2 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставени от Столичната община (НОАМТЦПСО)     По отношение на таксата битови отпадъци (ТБО) законодателят не е предвидил възможността тази такса освен за цялата година да бъде разде...

Решение № 438/9.07.2008 г. по т. д. № 84/2008 г., ТК, II т.о.

При липса на уговорка в дружествения договор за определяне размер на дружествения дял на починалия съдружник от имуществото на дружеството, различен от установения със закона, делът трябва да се определи по счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпила смъртта. Док...

Решение № 596/2.12.2008 г. по т. д. № 317/2008 г., ТК, I т.о.

Свикването на Общото събрание на АД само с писмена покана, без обявяването й в търговския регистър, респ. ДВ, е редовно, ако уставът предвижда тази възможност и дружеството няма издадени акции на приносител. Чл. 290 ГПК Чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК Чл. 223, ал. 3, т. 4-5 ТЗ ...

Процедури

Приемане на Декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други”

I. Правно основание Наредба №Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - чл. 2, ал. 1. ІI. Характеристика - Цел: Събиране на п...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник, бр. 24 - 27/2011 г.

ДВ, бр. 24 от 23.03.2011 г. (извънреден брой) Министърът на отбраната прие Наредба № Н-2 от 8 февруари 2011 г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време. ДВ, бр. 25 от 25.03.2011 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Спораз...

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за април 2011 г. За повече информация погледнете на страници 123, 124 и 125 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 2 - 4/2011 г.

Брой 2, 16 - 31 януари 2011 г. Писма на министерства и ведомства • № 20-00-10 от 11.01.2011 г. ОТНОСНО: Влезли в сила изменения на Кодекса на труда, касаещи процеса по прием и обработка на уведомления за трудови договори по реда на чл. 62, ал. 4 и чл. 327 от КТ, изменения в На...

Съдържание на в. „Седмичен законник”, бр. 8 - 16/2011 г.

Брой 8, 28 февруари - 6 март 2011 г. Законодателство • Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Облагаеми и освободени доставки • Народно събрание Въпроси и отговори • Данъчно признати разходи по ЗКПО • Отчитане на злато • Определяне размера на минималния месече...