Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 3, Март 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2011 г.
Коментар на експерта

Малки и средни предприятия – значение на мащаба на предприятието и начин за неговото определяне

Понятието „малки и средни предприятия” (МСП) е въведено в България със Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), като определението е в сила, доколкото същото не противоречи на дефиницията, която се прилага в Европейската общност . Към настоящия момент двете дефиниции мог...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно облагане на стоки на консигнация

Въпрос: В началото на 2011 г. българска фирма ще получи стоки на консигнация от фирма в Италия. Стоките ще бъдат доставени с проформа фактура, а търговска фактура ще бъде издадена след продажбата им. Какви са задълженията на българската фирма във връзка с тази доставка по отношен...

ДДС за продажба на ноу-хау

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, произвежда специфичен продукт в България. Един от клиентите - фирма от Северна Америка, се интересува от закупуване на ноу-хауто на този продукт? Фирмата ще дължи ли ДДС за продажбата, както и за какви други данъци ще е задължена? Фи...

Прилагане на чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, изработва облекла за Германия за фирма, също регистрирана по ДДС. Внася плат от Турция, който е поръчан от Германия за производството на тези облекла. До 31.12.2010 г. българската фирма е заплащала ДДС на митницата, за да освободи вно...

Фактура с нулева ставка

Въпрос: При осъществяване на сделка за износ до Украйна се налага да се извърши товаро-разтоварна дейност със стоката – от товарния автомобил на кораб. Ще бъде издадена фактура за товаро-разтоварната дейност на клиента от Украйна. Тази фактура следва ли да бъде със ставка 0 на ст...

Писма и указания

№ УК-6 от 29.12.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху застрахователните премии

Указание ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху застрахователните премии Настоящото указание се разработва предвид правомощията на министъра на финансите, определени по реда на чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите (НАП) да дава указания за единното ...

Решения на съдилища

Решение № 11967 от 14.10.2009 г. по адм. дело № 6082/2009 г. на ВАС, І о.

    Данъчният ревизионен акт е подписан от ревизиращите органи, като подписи са положени от всички лица, които са участвали при провеждането на ревизията. Фактът, че подписите на органа, който е издал ДРА, и на този, който е участвал в екипа от ревизиращи органи, са поставени на ...

Решение № 1839 ОТ 11.02.2010 г. по адм. дело № 11360/2009 г. на ВАС, І о.

    Правото на приспадане на данъчен кредит винаги е обусловено от реалността на доставката на стока или услуга. При наличието на установената реалност на доставките на услуги от прекия доставчик и при неоспореното начисляване на ДДС съгласно изискванията на чл. 55, ал. 6 ЗДДС (о...

Решение № 1850 ОТ 11.02.2010 г. по адм. дело № 10968/2009 г. на ВАС, І о.

    Разпоредбата на чл. 122, ал. 2, т. 12 ДОПК е неприложима за процесния казус, защото дейността на касатора е като физическо лице и в тази си дейност той не формира печалба. В тази връзка правилно първоинстанционният съд е разграничил основните понятия 'данъчна основа' и 'облаг...

Процедури

Приемане на данъчна декларация за удържан и внесен данък при източника по чл. 201 от ЗКПО

I. Правно основание Закон за корпоративното подоходно облагане Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ІІ. Характеристика Цел Лицата, удържали и внесли данъка при източника по чл. 194 и 195 от ЗКПО, и лицата, начислили дохода по чл. 12, ал. 3 и 8 от същия закон, декларират т...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за февруари 2011 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изданието!...

“Държавен вестник”, бр. 1 - 14/2011 г.

ДВ, бр. 1 от 04.01.2011 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 320 от 27 декември 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъе...