Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 3, Март 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2011 г.
Коментар на експерта

Малки и средни предприятия – значение на мащаба на предприятието и начин за неговото определяне

Понятието „малки и средни предприятия” (МСП) е въведено в България със Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), като определението е в сила, доколкото същото не противоречи на дефиницията, която се прилага в Европейската общност . Към настоя...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно облагане на стоки на консигнация

Въпрос: В началото на 2011 г. българска фирма ще получи стоки на консигнация от фирма в Италия. Стоките ще бъдат доставени с проформа фактура, а търговска фактура ще бъде издадена след продажбата им. Какви са задълженията на българската фирма във връ...

ДДС за продажба на ноу-хау

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, произвежда специфичен продукт в България. Един от клиентите - фирма от Северна Америка, се интересува от закупуване на ноу-хауто на този продукт? Фирмата ще дължи ли ДДС за продажбата, както и за какви д...

Прилагане на чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, изработва облекла за Германия за фирма, също регистрирана по ДДС. Внася плат от Турция, който е поръчан от Германия за производството на тези облекла. До 31.12.2010 г. българската фирма е заплащала ДДС на...

Фактура с нулева ставка

Въпрос: При осъществяване на сделка за износ до Украйна се налага да се извърши товаро-разтоварна дейност със стоката – от товарния автомобил на кораб. Ще бъде издадена фактура за товаро-разтоварната дейност на клиента от Украйна. Тази фактура следва...

Писма и указания

№ УК-6 от 29.12.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху застрахователните премии

Указание ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху застрахователните премии Настоящото указание се разработва предвид правомощията на министъра на финансите, определени по реда на чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите (НАП)...

Решения на съдилища

Решение № 11967 от 14.10.2009 г. по адм. дело № 6082/2009 г. на ВАС, І о.

    Данъчният ревизионен акт е подписан от ревизиращите органи, като подписи са положени от всички лица, които са участвали при провеждането на ревизията. Фактът, че подписите на органа, който е издал ДРА, и на този, който е участвал в екипа от ревиз...

Решение № 1839 ОТ 11.02.2010 г. по адм. дело № 11360/2009 г. на ВАС, І о.

    Правото на приспадане на данъчен кредит винаги е обусловено от реалността на доставката на стока или услуга. При наличието на установената реалност на доставките на услуги от прекия доставчик и при неоспореното начисляване на ДДС съгласно изисква...

Решение № 1850 ОТ 11.02.2010 г. по адм. дело № 10968/2009 г. на ВАС, І о.

    Разпоредбата на чл. 122, ал. 2, т. 12 ДОПК е неприложима за процесния казус, защото дейността на касатора е като физическо лице и в тази си дейност той не формира печалба. В тази връзка правилно първоинстанционният съд е разграничил основните пон...

Процедури

Приемане на данъчна декларация за удържан и внесен данък при източника по чл. 201 от ЗКПО

I. Правно основание Закон за корпоративното подоходно облагане Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ІІ. Характеристика Цел Лицата, удържали и внесли данъка при източника по чл. 194 и 195 от ЗКПО, и лицата, начислили дохода по чл. 12, ал. 3 и ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за февруари 2011 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от с...

“Държавен вестник”, бр. 1 - 14/2011 г.

ДВ, бр. 1 от 04.01.2011 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 320 от 27 декември 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнениет...