Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 2, Февруари 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2011 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

в сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 ...

Закон за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2010 г.)

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., ДВ, бр....

Наредба № РД-07-8 от 27 октомври 2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда

Обн., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г. Чл. 1. С наредбата се определя редът за извършване на проверка за преустановяване дейността на работодателя с оглед прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя на основание чл. 327, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труд...

Коментар на експерта

Данъчно третиране по ДДС на икономическата дейност, която извършват съдружници в търговски дружества

Във връзка със зачестилите въпроси, възникнали относно данъчното третиране по ДДС на икономическата дейност, която извършват съдружници в търговски дружества, в следващите редове ще разгледаме дали следва да бъдат третирани като лица, извършващи независима икономическа дейност по...

Инициативата ДЖЕРЕМИ – финансови ресурси за предприятията

Оперативната програма „Конкурентоспособност” може да се определи като основния инструмент за периода 2007-2013 г., имащ за цел да осигурява подкрепа на българските предприятия. Тази цел следва да бъде постигната посредством прилагането на комбинация от мерки, имащи общ бюджет над...

Новите международни правила за условия на доставка Инкотермс 2010

От 1 януари 2011 г. влиза в сила новата, осма поред редакция на международните правила за условия на доставка, разработени и публикувани от Международната търговска камара - Париж (МТК), известни с краткото наименование Инкотермс (от International Commercial Terms). Първата верси...

Особености при изготвянето на VIES декларацията

Информационната система за обмен на ДДС информация между държавите - членки на ЕС - VIES (VAT Information Exchange System), служи за контрол на вътреобщностната търговия със стоки и услуги. Тя е електронна база от данни, която обработва и съхранява информацията от VIES декларации...

Промени на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 1.01.2011 г.

Парламентът прие Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който е в сила от 1 януари 2011 г. (ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2010 г.). Измененията и допълненията на ЗДДФЛ са насочени към: - поясняването на неясноти, които създава...

Въпроси и отговори от практиката

Дата на възникване на данъчно събитие

В сп. „Финанси и право”, бр. 5 от 2010 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, отговаря на въпроса коя е датата на възникване на данъчното събитие за осъществено вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП), при положение че фактурата на чуждестранния доставчик е съставена на 28.0...

Здравна осигуровка за време на неплатен отпуск

Въпрос: Лице, назначено на трудов договор по чл. 114 от КТ, желае да ползва неплатен откпуск за продължителен период от време - три месеца, по време на който ще извършва дейност и ще се осигурява като самоосигуряващо се лице. Трябва ли по време на неплатения отпуск на лицето да б...

Здравно осигуряване на граждани, които не са със статут на постоянно пребиваващи и са граждани на страна – членка на ЕС

Въпрос: Според текста на чл. 33, ал. 1, т. 3 от Закона за здравното осигуряване задължително осигурени в НЗОК са чуждите граждани, които имат разрешение за постоянно пребиваване в страната. За тези, които не са със статут на постоянно пребиваващи и са граждани на страна – членка ...

Изплатен доход на физическо лице

Въпрос: Предприятие е платило за доставка от физическо лице в качеството му на едноличен търговец, регистриран по Търговския закон. Платената в този случай сума счита ли се за `изплатен доход на физическо лице` по смисъла на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ, респективно следва ли да бъде отра...

Начини за осигуряване на самоисугуряващо се лице

Въпрос: Какви са начините за осигуряване на лице - самоосигуряващо се от ЕТ, но получава доходи за положен личен труд в ООД, където е съдружник. Може ли да прекрати осигуряването от ЕТ и да се самоосигурява от ООД или ако работи по ДУК, трябва ли пак да се самоосигурява в ЕТ? Тря...

Осчетоводяване на разлика

Въпрос: Фирма извършва ВОП през декември 2008 г. на стойност 12 000 лв. Начислено е ДДС по протокол на стойност 2400 лв. Стоката е със срок на годност до 1 декември 2010 г. Поради кризисни фактори същата до този момент не може да се реализира и подлежи на бракуване. Ако се намер...

Отразяване на кредитно известие, което е представено в счетоводството след периода, през който е издадено

Въпрос: Как трябва да се отрази кредитно известие, което е представено в счетоводството след периода, през който е издадено? Отговор: Ако вие сте получател на кредитното известие, няма значение в кой от следващите 12 месеца ще го отразите. Ако обаче вие сте издател на известието,...

Прилагане на чл. 39, ал. 1 от ЗДДС

Въпрос: Облагаема ли е по ЗДДС услуга “отдаване под наем на помещение за лекарски кабинет”? Може ли да се приложи чл. 39, ал. 1 от ЗДДС? Отговор: Съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗДДС е освободена от облагане само доставката на услуга за отдаване под наем на сгради или на части от тях, ...

Протокол за самоначисляване на ДДС

Въпрос: Българско дружество е получило фактура от чуждестранно лице от Великобритания (данъчно задължено) за участие в семинар във Великобритания. Чуждестранното дружество издава фактура с начислен ДДС за тяхната страна. Българското дружество трябва ли да включи тази фактура в дн...

Регистрация на българско юридическо лице по ЗДДС (съгласно чл. 97а от ЗДДС), ако предоставя консултантски услуги единствено на общини и държавни институции на друга страна - членка на ЕС

Въпрос: Длъжно ли е българско юридическо лице да се регистрира по ЗДДС (съгласно чл. 97а от ЗДДС), ако предоставя консултантски услуги единствено на общини и държавни институции на друга страна - членка на ЕС? Отговор: На регистрация по чл. 97а подлежат ДЗЛ (физически или юридиче...

Справка за изплатени суми на физически лица

Въпрос: При наличие на сключен договор за отдаване под наем на заведение и при невъзможност да се изиска от наемодателя официален документ, че е платен наемът, възможно ли е да се отчете разходът за наем само въз основа на договора и съответно трябва ли да се попълни справката за...

Счетоводни записвания за унищожени посеви

Въпрос: Фирма ЕООД, земеделски производител, регистрирана по ЗДДС. Констатирани са унищожения на земеделска продукция с оформен констативен протокол от органите на ДФ „Земеделие”. Загубите в процентно съотношение са описани и като причина за унищожението на цели блокове, засети с...

Писма и указания

ДДС № 12/29.12.2010 г. ОТНОСНО: Годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2010 г. и изготвяне на оборотни ведомости през 2011 г.

С настоящите указания се определят редът, сроковете и процедурите за годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2010 г. съгласно чл. 37, ал. 8 от Закона за счетоводството и представянето на оборотните ведомости и друга отчетна информация за консолидиране в Мини...

№ 91-01-8 от 06.01.2011 г. - ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за бюджета на ДОО (обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) и на Закона за изменение и допълнение на КСО (обн., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г, в сила от 1.01.2011 г.) и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване

ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) и на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г, в сила от 1.01.2011 г.) и напра...

№ 96-00-296 от 03.08.2010 г. - На 31.05.2010 г. е сключен договор за вливане на две дружества, които са ЕООД с един и същ едноличен собственик на капитала - физическо лице. Вливането се извършва на основание чл. 261 и сл. от ТЗ с цел двете дружества да оптимизират дейността си, като улеснят и подобрят управлението.

ОТНОСНО: Поставени въпроси във връзка с вливане на две търговски дружества В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх.№ ...... от 03.08.2010г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното: Описана е следната фактическа обстановка: На 31.05.2010 г. е сключен ...

Решения на съдилища

Решение № 1791 от 11.02.2010 г. по адм. дело № 11689/2009 г. на ВАС, І о.

    При положение че данъчният субект е станал причина с поведението си за възникване на обстоятелства по чл. 122, ал. 1 от ДОПК, налагащи определяне на данъчната основа по реда на чл. 122, ал. 2 от ДОПК, то ДЗЛ трябва да понесе неблагоприятните последици от прилагането на цитира...

Решение № 1825 от 11.02.2010 г. по адм. дело № 11248/2009 г. на ВАС, І о.

    Липсата на мотиви относно срока е съществено процесуално нарушение на чл. 59, ал. 2, т. 4 АПК при издаването на акта, тъй като препятства съда да провери дали актът е постановен в съответствие с целта на закона - чл. 146, т. 5 от АПК, което налага отмяна на заповедта като нез...

Решение № 86/6.02.2008 г. по гр. дело № 829/2005 г., ВКС, III г.о.

В разпоредбата на чл. 126, т. 2 КТ изрично са посочени задълже­нията на работниците и служите­лите да се явяват на работа в със­тояние, което им позволява да изпълняват възложените задачи и да не употребяват през работно време алкохол. Оттук следва, че самият законодател е прецен...

Процедури

Приемане на Интрастат декларации

I. Правно основание Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки - в сила от 01.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 51 от 23 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 84 от 19 октомври 2007 г. (ЗВОТС) Наредба № Н-4 от 21 декември 2007 г. за прилагане на системата Интрастат - в сила от ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за януари 2011 г. За повече информация погледнете на страници 117, 118 и 119 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на в. "Главен счетоводител", бр. 21/2010 г.

Брой 21, 1 - 15 ноември 2010 г. Писма на министерства и ведомства № 96-00-296 от 03.08.2010 г. ОТНОСНО: Поставени въпроси във връзка с вливане на две търговски дружества № 53-02-5 от 22.04.2010 г. ОТНОСНО: Как се внасят осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ на лица, командиро...

Съдържание на в. „Седмичен законник”, бр. 40 - 48/2010 г.

Брой 40, 1 - 7 ноември 2010 г. Законодателство ДДС за превоз на пътници с части от превозен пробег в трети страни Въпроси и отговори Отчитане на услуга между бюджетни организации Разпределение на дивидент от формираните допълнителни резерви Заем между свързани лица Отлаган...

“Държавен вестник”, бр. 94 - 102 от 2010 г.

ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. 3. Закон за изменение и допълнение на Законa за корпоративното подоходно облага...