Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 2, Февруари 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2011 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

в сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 200...

Закон за корпоративното подоходно облагане

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 д...

Наредба № РД-07-8 от 27 октомври 2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда

Обн., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г. Чл. 1. С наредбата се определя редът за извършване на проверка за преустановяване дейността на работодателя с оглед прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя на основание чл. 327, а...

Коментар на експерта

Данъчно третиране по ДДС на икономическата дейност, която извършват съдружници в търговски дружества

Във връзка със зачестилите въпроси, възникнали относно данъчното третиране по ДДС на икономическата дейност, която извършват съдружници в търговски дружества, в следващите редове ще разгледаме дали следва да бъдат третирани като лица, извършващи неза...

Инициативата ДЖЕРЕМИ – финансови ресурси за предприятията

Оперативната програма „Конкурентоспособност” може да се определи като основния инструмент за периода 2007-2013 г., имащ за цел да осигурява подкрепа на българските предприятия. Тази цел следва да бъде постигната посредством прилагането на комбинация ...

Новите международни правила за условия на доставка Инкотермс 2010

От 1 януари 2011 г. влиза в сила новата, осма поред редакция на международните правила за условия на доставка, разработени и публикувани от Международната търговска камара - Париж (МТК), известни с краткото наименование Инкотермс (от International Co...

Особености при изготвянето на VIES декларацията

Информационната система за обмен на ДДС информация между държавите - членки на ЕС - VIES (VAT Information Exchange System), служи за контрол на вътреобщностната търговия със стоки и услуги. Тя е електронна база от данни, която обработва и съхранява и...

Промени на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 1.01.2011 г.

Парламентът прие Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който е в сила от 1 януари 2011 г. (ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2010 г.). Измененията и допълненията на ЗДДФЛ са насочени към: - поясняван...

Въпроси и отговори от практиката

Дата на възникване на данъчно събитие

В сп. „Финанси и право”, бр. 5 от 2010 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, отговаря на въпроса коя е датата на възникване на данъчното събитие за осъществено вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП), при положение че фактурата на чуждестранния...

Здравна осигуровка за време на неплатен отпуск

Въпрос: Лице, назначено на трудов договор по чл. 114 от КТ, желае да ползва неплатен откпуск за продължителен период от време - три месеца, по време на който ще извършва дейност и ще се осигурява като самоосигуряващо се лице. Трябва ли по време на не...

Здравно осигуряване на граждани, които не са със статут на постоянно пребиваващи и са граждани на страна – членка на ЕС

Въпрос: Според текста на чл. 33, ал. 1, т. 3 от Закона за здравното осигуряване задължително осигурени в НЗОК са чуждите граждани, които имат разрешение за постоянно пребиваване в страната. За тези, които не са със статут на постоянно пребиваващи и с...

Изплатен доход на физическо лице

Въпрос: Предприятие е платило за доставка от физическо лице в качеството му на едноличен търговец, регистриран по Търговския закон. Платената в този случай сума счита ли се за `изплатен доход на физическо лице` по смисъла на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ, респ...

Начини за осигуряване на самоисугуряващо се лице

Въпрос: Какви са начините за осигуряване на лице - самоосигуряващо се от ЕТ, но получава доходи за положен личен труд в ООД, където е съдружник. Може ли да прекрати осигуряването от ЕТ и да се самоосигурява от ООД или ако работи по ДУК, трябва ли пак...

Осчетоводяване на разлика

Въпрос: Фирма извършва ВОП през декември 2008 г. на стойност 12 000 лв. Начислено е ДДС по протокол на стойност 2400 лв. Стоката е със срок на годност до 1 декември 2010 г. Поради кризисни фактори същата до този момент не може да се реализира и подле...

Отразяване на кредитно известие, което е представено в счетоводството след периода, през който е издадено

Въпрос: Как трябва да се отрази кредитно известие, което е представено в счетоводството след периода, през който е издадено? Отговор: Ако вие сте получател на кредитното известие, няма значение в кой от следващите 12 месеца ще го отразите. Ако обаче ...

Прилагане на чл. 39, ал. 1 от ЗДДС

Въпрос: Облагаема ли е по ЗДДС услуга “отдаване под наем на помещение за лекарски кабинет”? Може ли да се приложи чл. 39, ал. 1 от ЗДДС? Отговор: Съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗДДС е освободена от облагане само доставката на услуга за отдаване под наем н...

Протокол за самоначисляване на ДДС

Въпрос: Българско дружество е получило фактура от чуждестранно лице от Великобритания (данъчно задължено) за участие в семинар във Великобритания. Чуждестранното дружество издава фактура с начислен ДДС за тяхната страна. Българското дружество трябва ...

Регистрация на българско юридическо лице по ЗДДС (съгласно чл. 97а от ЗДДС), ако предоставя консултантски услуги единствено на общини и държавни институции на друга страна - членка на ЕС

Въпрос: Длъжно ли е българско юридическо лице да се регистрира по ЗДДС (съгласно чл. 97а от ЗДДС), ако предоставя консултантски услуги единствено на общини и държавни институции на друга страна - членка на ЕС? Отговор: На регистрация по чл. 97а подле...

Справка за изплатени суми на физически лица

Въпрос: При наличие на сключен договор за отдаване под наем на заведение и при невъзможност да се изиска от наемодателя официален документ, че е платен наемът, възможно ли е да се отчете разходът за наем само въз основа на договора и съответно трябва...

Счетоводни записвания за унищожени посеви

Въпрос: Фирма ЕООД, земеделски производител, регистрирана по ЗДДС. Констатирани са унищожения на земеделска продукция с оформен констативен протокол от органите на ДФ „Земеделие”. Загубите в процентно съотношение са описани и като причина за унищожен...

Писма и указания

ДДС № 12/29.12.2010 г. ОТНОСНО: Годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2010 г. и изготвяне на оборотни ведомости през 2011 г.

С настоящите указания се определят редът, сроковете и процедурите за годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2010 г. съгласно чл. 37, ал. 8 от Закона за счетоводството и представянето на оборотните ведомости и друга отчетна инфо...

№ 91-01-8 от 06.01.2011 г. - ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за бюджета на ДОО (обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) и на Закона за изменение и допълнение на КСО (обн., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г, в сила от 1.01.2011 г.) и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване

ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) и на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г, в...

№ 96-00-296 от 03.08.2010 г. - На 31.05.2010 г. е сключен договор за вливане на две дружества, които са ЕООД с един и същ едноличен собственик на капитала - физическо лице. Вливането се извършва на основание чл. 261 и сл. от ТЗ с цел двете дружества да оптимизират дейността си, като улеснят и подобрят управлението.

ОТНОСНО: Поставени въпроси във връзка с вливане на две търговски дружества В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх.№ ...... от 03.08.2010г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното: Описана е следната фактическа обстановк...

Решения на съдилища

Решение № 1791 от 11.02.2010 г. по адм. дело № 11689/2009 г. на ВАС, І о.

    При положение че данъчният субект е станал причина с поведението си за възникване на обстоятелства по чл. 122, ал. 1 от ДОПК, налагащи определяне на данъчната основа по реда на чл. 122, ал. 2 от ДОПК, то ДЗЛ трябва да понесе неблагоприятните посл...

Решение № 1825 от 11.02.2010 г. по адм. дело № 11248/2009 г. на ВАС, І о.

    Липсата на мотиви относно срока е съществено процесуално нарушение на чл. 59, ал. 2, т. 4 АПК при издаването на акта, тъй като препятства съда да провери дали актът е постановен в съответствие с целта на закона - чл. 146, т. 5 от АПК, което налаг...

Решение № 86/6.02.2008 г. по гр. дело № 829/2005 г., ВКС, III г.о.

В разпоредбата на чл. 126, т. 2 КТ изрично са посочени задълже­нията на работниците и служите­лите да се явяват на работа в със­тояние, което им позволява да изпълняват възложените задачи и да не употребяват през работно време алкохол. Оттук следва, ...

Процедури

Приемане на Интрастат декларации

I. Правно основание Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки - в сила от 01.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 51 от 23 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 84 от 19 октомври 2007 г. (ЗВОТС) Наредба № Н-4 от 21 декември 2007 г. за прилагане на си...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за януари 2011 г. За повече информация погледнете на страници 117, 118 и 119 от ска...

Съдържание на в. "Главен счетоводител", бр. 21/2010 г.

Брой 21, 1 - 15 ноември 2010 г. Писма на министерства и ведомства № 96-00-296 от 03.08.2010 г. ОТНОСНО: Поставени въпроси във връзка с вливане на две търговски дружества № 53-02-5 от 22.04.2010 г. ОТНОСНО: Как се внасят осигурителни вноски и дан...

Съдържание на в. „Седмичен законник”, бр. 40 - 48/2010 г.

Брой 40, 1 - 7 ноември 2010 г. Законодателство ДДС за превоз на пътници с части от превозен пробег в трети страни Въпроси и отговори Отчитане на услуга между бюджетни организации Разпределение на дивидент от формираните допълнителни резерви Зае...

“Държавен вестник”, бр. 94 - 102 от 2010 г.

ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. 3. Закон за изменение и допълнение на Законa за к...