начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 1, Януари 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2011 г.
Закони и правителствени актове

Закон за акцизите и данъчните складове

В сила от 01.01.2006 г. Обн., ДВ, бр. 91 от 15 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 81 от 6 октомвр...

Коментар на експерта

Годишният финансов отчет към 31.12.2010 г. - приложима нормативна база; етапи на изготвянето му; данъчно облагане

I. Промени в нормативната база за отчетната 2010 г. 1. Национално счетоводно законодателство Следва да отбележим, че през 2010 г. са извършвани изменения в Закона за счетоводството, в Закона за независимия финансов одит, но не и в Счетоводните станда...

Нови моменти в облагането с акциз през 2011 г.

Направените промени в Закона за акцизите и данъчните складове, публикувани в ДВ, бр. 94 от 2010 г., които са в сила от 1 януари 2011 г., са насочени към постигане на две основни цели: • Въвеждане изискванията на Директива 2010/12/ЕС на съвета oт 16 ...

Социалното и здравното осигуряване през 2011 г.

Законът за бюджета на Република България за 2011 г. е публикуван в ДВ, бр. 99 от 17.12.2010 г., Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. са публикувани...

Въпроси и отговори от практиката

Начисляване на ДДС за продажба на автомобил

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, придобива лек автомобил през 2004 г. от физическо лице. За посочения автомобил не е бил начислен ДДС и не е ползван данъчен кредит. През 2010 г. фирмата продава същия автомобил. Трябва ли да се начисли данък и ако...

Регистрация по ЗДДС на адвокатско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС

Въпрос: Адвокатско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, получава банков превод от държава от Европейския съюз за извършена услуга. Услугата е правна и е извършена на територията на нашата страна, но на чуждестранно лице от Европейския съюз. Сл...