Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 1, Януари 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2011 г.
Закони и правителствени актове

Закон за акцизите и данъчните складове

В сила от 01.01.2006 г. Обн., ДВ, бр. 91 от 15 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 о...

Коментар на експерта

Годишният финансов отчет към 31.12.2010 г. - приложима нормативна база; етапи на изготвянето му; данъчно облагане

I. Промени в нормативната база за отчетната 2010 г. 1. Национално счетоводно законодателство Следва да отбележим, че през 2010 г. са извършвани изменения в Закона за счетоводството, в Закона за независимия финансов одит, но не и в Счетоводните стандарти за финансови отчети за мал...

Нови моменти в облагането с акциз през 2011 г.

Направените промени в Закона за акцизите и данъчните складове, публикувани в ДВ, бр. 94 от 2010 г., които са в сила от 1 януари 2011 г., са насочени към постигане на две основни цели: • Въвеждане изискванията на Директива 2010/12/ЕС на съвета oт 16 февруари 2010 г. за изменение ...

Социалното и здравното осигуряване през 2011 г.

Законът за бюджета на Република България за 2011 г. е публикуван в ДВ, бр. 99 от 17.12.2010 г., Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. са публикувани в ДВ, бр. 98 от 14 декември 2...

Въпроси и отговори от практиката

Начисляване на ДДС за продажба на автомобил

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, придобива лек автомобил през 2004 г. от физическо лице. За посочения автомобил не е бил начислен ДДС и не е ползван данъчен кредит. През 2010 г. фирмата продава същия автомобил. Трябва ли да се начисли данък и ако не трябва – на основание кой ...

Регистрация по ЗДДС на адвокатско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС

Въпрос: Адвокатско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, получава банков превод от държава от Европейския съюз за извършена услуга. Услугата е правна и е извършена на територията на нашата страна, но на чуждестранно лице от Европейския съюз. Следва ли дружеството задължител...