начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 12, Декември 2010 г.
 
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2010 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май ...

Коментар на експерта

Подпомагане на предприятия в затруднение

През есента на 2010 г. беше отворена схема по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, насочена към предприятията, изпаднали в затруднение в резултат на финансовата и икономическата криза. Схемата е интересна поради няколко причини. На първо място...

Ползване и обезщетяване на неизползваните платени годишни отпуски за минало време

Наред с многобройните други промени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ, обн., ДВ, бр. 58 от 2010 г.) бяха направени съществени изменения на Кодекса на труда и на Закона за държавния служител относно реда за ползване на пл...

Попълване на данни в раздел “Данни от осигурителя/самоосигуряващия се” на болничния лист и в Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” във връзка със задълженията на осигурителите по § 22о от ПЗР на КСО

Във връзка с прилагането на § 22о, т. 1 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Кодекса за социално осигуряване (КСО), който влезе в сила от 1 юли 2010 г. и който въведе задължение за осигурителите да изплащат на осигуреното лице за първия, ...

Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2011 г.

Преобладаващата част от промените в разпоредбите на ЗДДС (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.), които са в сила от 01.01.2011 г., произтичат от необходимостта данъчното ни законодателство да следва измененията в правилата за функциониране на ДДС, опред...

Въпроси и отговори от практиката

Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция, по ЗДДФЛ

Въпрос: Фирма изкупува селскостопанска продукция от физически лица, които не са регистрирани земеделски производители. Плащането се извършва по банков път. Какви са задълженията на фирмата по ЗДДФЛ? Отговор: Относно задълженията на фирмата по ЗДДФЛ. ...

Освобождаване на работник поради закриване на длъжността

Въпрос: Работник е с постоянен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. Длъжността, която заема, се закрива. На същия работник се предлага друга длъжност, на която е назначен по чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от КТ със срок за изпитване 6 месеца в полза н...

Осчетоводяване на депозит

Въпрос: ООД има сключен договор за наем на магазин с физическо лице, съгласно който е платен депозит с обезпечителен характер. В случай че няма нанесени щети, същият ще покрие последния наем при прекратяване на договора. Счита ли се този депозит за д...

Съставяне на ГФО от ЕТ, което е в обхвата на чл. 32, ал. 4 от ЗСч

Въпрос: ЕТ, което попада в обхвата на чл. 32, ал. 4 от Закона за счетоводството, трябва ли да съставя годишен отчет? Ако трябва, какви са съставните части на отчета? Ако не трябва, това означава ли, че не е необходимо да публикува годишни отчети в тъ...

Писма и указания

№ 3-2032 от 09.07.2010 г. - ОТНОСНО: Приложението на чл. 209, ал. 1 от ЗКПО за освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна

ОТНОСНО: Приложението на чл. 209, ал. 1 от ЗКПО за освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна Постъпило е писмено запитване относно прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Според изложеното в същот...

Решения на съдилища

Решение № 15382 от 15.12.2009 г. по адм. дело № 8780/2009 г. на ВАС, І А

    За да отмени спорната част от РА, административният съд е приел, че при издаването му не са били налице предпоставки за определяне на облагаемата данъчна основа по особения ред на чл. 122, ал. 2 от ДОПК, защото евентуално неправилно счетоводно от...

Решение № 3/1.02.2008 г. по гр. дело № 614/2005 г., I г.о.

Хипотезите на чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ за прекратяване на трудовото правоотношение визират правото на работодателя да прекрати трудовото правоотношение при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съобразно чл. 68 КОС от страна на р...

Процедури

Приемане на Заявление за регистрация на агент за представителство на чуждестранно лице, което не е установено на територията на общността

I. Правно основание Наредба Н-10/24.08.2006г. - чл. 7, ал. 3 ІI. Характеристика - Цел: регистрация на агент за представителство на чуждестранно лице, което не е установено на територията на общността. - Предмет: за ползване на права по представит...

Приемане на Уведомление за откриване на производство по несъстоятелност

I. Правно основание Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 78 ІI. Характеристика - Цел: уведомяване за откриване на производство по несъстоятелност. - Предмет: изпълнение на задължения, произтичащи от ДОПК. ІІІ. Процедура по извършване на...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр.12/2010

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за ноември 2010 г. За повече информация погледнете на страници 123, 124 и 125 от ск...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 87 до бр. 90 от 2010 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 3. Закон за ратифициране на Протокола между ...