Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 11, Ноември 2010 г.
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2010 г.
Закони и правителствени актове

СС № 28 Oтчитане на инвестициите в асоциирани предприятия

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г. (Изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Цел СС 28 определя реда за отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия. Обхват 1. Този стандарт се прилага от ...

Коментар на експерта

Данъчен режим на тристранните операции съгласно ЗДДС

В настоящото изложение ще разгледаме облагането с ДДС на тристранните операции, които са специфична форма на вътреобщностна търговия. Тези операции по своята правна същност представляват последователно сключени договори за продажба на една и съща стока между три регистрирани по Д...

Последните промени на Кодекса на труда

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 58 от 2010 г.) са направени редица съществени изменения и допълнения на нормативната уредба. Промените са в сила от деня на обнародване в „Държавен вестник“ (30.07.2010 г.), с изключение на разпоредбите относ...

Приложението на ЗДДС при ликвидация

По силата на Закона за търговския регистър (ЗТР, обн., ДВ, бр. 34/2006 г.) едноличните търговци, търговските дружества, кооперациите и клоновете на чуждестранни фирми, вписани в търговския регистър или в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, подлежат на задължителна п...

Промените в Закона за независимия финансов одит – юли 2010 г.

През юли 2010 г. бяха обнародвани поредните промени в Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). Преди да се спра на тези промени, нека да припомня историята на закона, засягащ упражняването на професията „регистриран одитор”. Малко история Професията на дипломираните експер...

Въпроси и отговори от практиката

Внасяне на данък

Въпрос: Данъкът на самоосигуряващо се лице, полагащо личен труд, се внася по БУЛСТАТ на фирмата, а не по ЕГН, за да се засече с подадената с Декларация 5 информация за задълженията на фирмата. В такъв случай в коя ТД на НАП се внася този данък - по местоживеене на лицето или по р...

Внос на автомобили втора употреба.

Въпрос: Фирма Х, регистрирана като дилър по чл. 143 от ЗДДС за внос на автомобили втора употреба от Италия, начисляваща ДДС върху маржа, на практика неосъществяваща ВОП. Трябва ли да подава Интрастат декларации? И ако трябва, на кой член от кой закон да се позове? Отговор: Това, ...

Деклариране на оборотни средства

Въпрос: През 2008 г. съдружник в ООД е изтеглил личен ипотечен кредит в размер на 80 000 лв., като същият е внесен в дружеството като оборотни средства, с които са закупени машини. В дружествения договор е записана клауза, че при нужда от оборотни средства съдружниците внасят сум...

Документиране на наем

Въпрос: Физическо лице има образуван едноличен търговец (ЕТ). Същият е регистриран по ЗДДС. Същевременно физическото лице започва да отдава под наем помещения, лична собственост. Наемател е фирма, занимаваща се със стопанска дейност, като тя също е регистрирана по ЗДДС. Обстоятел...

Заверка на осигурителна книжка

Въпрос: През 2004 г. е подадена декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (собственик на ЕООД), като погрешно е посочен вид на осигуряване за всички осигурителни рискове. Лицето се е осигурявало само за фонд „Пенсии” и така е подавана Декларация обр. 1. От НОИ отказват...

Изчисляване на необходим оборот за регистрация по ЗДДС

Въпрос: Физическо лице получава лихви от предоставени оборотни средства на собствените си дружества. Размерът на така получените лихви участва ли при изчисляването на необходимия оборот за регистрация на лицето по ЗДДС? Отговор: По своя характер лихвата фактически представлява въ...

Намаляване на капитал

Въпрос: Съдружниците в ООД решават да си намалят капитала през август 2010 г. от 1 млн. лв. на 5 хил. лв. Преди две години капиталът е бил увеличен от 5 хил. лв. на 1 млн. лв. с апортни вноски. Дължат ли някакъв данък върху парите, които ще получат при намаляване на капитала? Отг...

Подаване на Годишна данъчна декларация

Въпрос: След развод съпрузите си разделят чрез доброволна делба 10 апартамента - 5 остават за единия, 5 за другия. За 5 апартамента единият съпруг прехвърля своята част на другия, за другите 5 обратното. Няма доплащания по сделките. Трябва ли да подадат годишна декларация и да ги...

Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Въпрос: ЕТ, който няма работници, а работи само собственикът, длъжен ли е да подава декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ? А ЕООД? Отговор: Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи или ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна ...

Посочване на осигурителен доход на самоосигуряващо се лице

Въпрос: Трябва ли да се посочват осигурителен доход на самоосигуряващо се лице в клетка 30 и/или 34, което е съдружник в ООД и с което няма договор за управление, т.е. 420 лв., върху които се осигурява. Програмата на НОИ не може да направи запис, ако в клетка 34 няма запис. Отгов...

Разлики върху сумите за здравно и пенсионно осигуряване

Въпрос: Може ли самоосигуряващо се лице - свободна професия, да се осигурява здравно върху 420 лева, а за пенсия върху друга сума, не по-голяма от 2000 лева? Отговор: По принцип не е законосъобразно самоосигуряващо се лице да се осигурява за социално и за здравно осигуряване върх...

Счетоводни записвания с цел да не се ползва пълното ДДС по фактура

Въпрос: Фирма притежава служебни автомобили, които зареждат гориво с „Лукойл” карти. Накрая на месеца се получава обща фактура за изразходваното гориво. Единият от собствениците също ползва такава карта за зареждане на личния си автомобил и неговият разход също влиза във фактурат...

Писма и указания

№ 08-00-10 от 04.06.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на бартер по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на бартер по реда на ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В община К. са предприети действия по процедура за учредяване право на строеж за изграждане на обществено обслужваща сграда в имота след конкурс по реда на ЗОС. Заплащане...

№ 24-00-23 от 04.04.2007 г. ОТНОСНО: Уеднаквяване на практиката по прилагане разпоредбите на чл. 107, т. 4, б. 'а' от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на неприключили към влизането му в сила производства по прекратяване на юридическо лице - търговец с ликвидация

На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите давам следното задължително указание: Видно от разпоредбата на § 4, ал. 1 от ПЗРЗДДС всички лица, регистрирани по отменения ЗДДС, към датата на влизане в сила на новия ЗДДС се смятат регистрир...

№ 24-31-134 от 20.03.2009 г. ОТНОСНО: Уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбите на чл. 107, т. 4, б. "а" от ЗДДС

ОТНОСНО: Уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбите на чл. 107, т. 4, б. "а" от Закона за данък върху добавената стойност и последващата регистрация и дерегистрация на лицата В постъпили в НАП запитвания се описва следната фактическа обстановка: При прекратяване с ли...

Решения на съдилища

Решение № 132/2008 г. от 28.02.2008 г. по гр. д. № 453/2005 г., IV г.о.

Съобразно правилото на чл. 195, ал. 1 КТ дисциплинарното наказание се налага с мотивирана заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено то. Процедурата по чл. 193 КТ пък изисква преди налагането на дисциплинарното наказание работодателят да поиска от ра...

Решение № 142/19.03.2008 г. по т. д. № 697/2007 г., ТК, I т.о.

Неприложим е общият граждански закон - чл. 88, ал. 1 ЗЗД, по отношение на договора по чл. 129, ал. 2 ТЗ. С него не се прехвърлят права върху вещи, а имуществени и членствени права в търговското дружество. Чл. 129, ал. 2 ТЗ Чл. 88 ТЗ Производството е по реда на чл. 218а, б....

Решение № 158/2008 г. от 7.03.2008 г. по гр.д. № 192/2005 г., IV г.о.

Доводът на касатора, че работодателят може да прекрати трудовото правоотношение, възникнало с пенсионер, по своя инициатива и преценка, по принцип е верен, но трябва да се посочи, че всяко уволнение следва да бъде извършено в нормативните рамки на КТ. В него не съществува норма, ...

Решение № 371 от 12.01.2010 г. по адм. дело № 9144/2009 г. на ВАС, I А

Чл. 23, ал. 2, т. 10 ЗКПО (отм.) Чл. 15, ал. 2 ЗКПО (отм.) Първоинстанционният съд правилно е приел, че видно от процесния договор между “БББ г.” АД и “Л. х.” ООД се касае до предоставяне на парични средства от едно дружество на друго, като никъде в него не се сочи, че договорът...

Решение № 424 от 12.01.2010 г. по адм. дело № 10358/2009 г. на ВАС, I отд.

Чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗДДС (отм.) Чл. 68 от ЗДДС (отм.) Чл. 69, ал. 1 от ЗДДС (отм.) Отразяването в дневника за покупките на един ред на общата стойност на доставките, общата стойност на данъчните основи и на начисления данък и препращането към регистрационния опис е достатъчно...

Решение № 8/08 от 22.01.2008 г. по гр. дело № 845/2007 г., IV г. отд.

Съгласно чл. 33 ЗЗД унищожаем е договорът, сключен поради крайна нужда при явно неизгодни условия. За да се уважи иск на това основание, е необходимо да са налице три кумулативни предпостав­ки: една от страните по договора да е в състояние на крайна нужда; да е налице причинна вр...

Процедури

Приемане на данъчна декларация за намаляване на авансовите вноски по чл. 88, ал. 1 от ЗКПО

I. Правно основание Закон за корпоративното подоходно облагане Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ІІ. Характеристика - Цел: Упражняване на правото за намаляване на авансовите вноски за корпоративен данък, когато надвишават дължимия годишен корпоративен данък. - Предме...

Справочник на счетоводителя

Данъчен календар за декември 2010 г.

[[table_1]]...

Осигурителен календар за декември 2010 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр.11/2010

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за октомври 2010 г. За повече информация погледнете на страници 113, 114 и 115 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 18 - 20/2010 г.

Писма на министерства и ведомства № 3-1773 от 15.06.2010 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) № 24-33-60 от 18.06.2010 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС за активи на от...

Съдържание на в. “Седмичен законник”, бр. 36 - 38/2010 г.

Законодателство Проблеми, свързани с третиране по ЗДДС на тарифните такси, събирани от държавните горски стопанства по Закона за горите Народно събрание Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика Въпроси и отговори Въпроси, свързани със ЗДДС при брак...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 76 до бр. 86 от 2010 г.

Народното събрание взе Решение за избиране на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 212 от 17 септември 2010 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за горите,...