Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 11, Ноември 2010 г.
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2010 г.
Закони и правителствени актове

СС № 28 Oтчитане на инвестициите в асоциирани предприятия

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г. (Изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Цел СС 28 определя реда за отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия. Обхват 1...

Коментар на експерта

Данъчен режим на тристранните операции съгласно ЗДДС

В настоящото изложение ще разгледаме облагането с ДДС на тристранните операции, които са специфична форма на вътреобщностна търговия. Тези операции по своята правна същност представляват последователно сключени договори за продажба на една и съща сто...

Последните промени на Кодекса на труда

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 58 от 2010 г.) са направени редица съществени изменения и допълнения на нормативната уредба. Промените са в сила от деня на обнародване в „Държавен вестник“ (30.07.2010 г.), с из...

Приложението на ЗДДС при ликвидация

По силата на Закона за търговския регистър (ЗТР, обн., ДВ, бр. 34/2006 г.) едноличните търговци, търговските дружества, кооперациите и клоновете на чуждестранни фирми, вписани в търговския регистър или в регистъра на кооперациите при окръжните съдили...

Промените в Закона за независимия финансов одит – юли 2010 г.

През юли 2010 г. бяха обнародвани поредните промени в Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). Преди да се спра на тези промени, нека да припомня историята на закона, засягащ упражняването на професията „регистриран одитор”. Малко история Проф...

Въпроси и отговори от практиката

Внасяне на данък

Въпрос: Данъкът на самоосигуряващо се лице, полагащо личен труд, се внася по БУЛСТАТ на фирмата, а не по ЕГН, за да се засече с подадената с Декларация 5 информация за задълженията на фирмата. В такъв случай в коя ТД на НАП се внася този данък - по м...

Внос на автомобили втора употреба.

Въпрос: Фирма Х, регистрирана като дилър по чл. 143 от ЗДДС за внос на автомобили втора употреба от Италия, начисляваща ДДС върху маржа, на практика неосъществяваща ВОП. Трябва ли да подава Интрастат декларации? И ако трябва, на кой член от кой закон...

Деклариране на оборотни средства

Въпрос: През 2008 г. съдружник в ООД е изтеглил личен ипотечен кредит в размер на 80 000 лв., като същият е внесен в дружеството като оборотни средства, с които са закупени машини. В дружествения договор е записана клауза, че при нужда от оборотни ср...

Документиране на наем

Въпрос: Физическо лице има образуван едноличен търговец (ЕТ). Същият е регистриран по ЗДДС. Същевременно физическото лице започва да отдава под наем помещения, лична собственост. Наемател е фирма, занимаваща се със стопанска дейност, като тя също е р...

Заверка на осигурителна книжка

Въпрос: През 2004 г. е подадена декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (собственик на ЕООД), като погрешно е посочен вид на осигуряване за всички осигурителни рискове. Лицето се е осигурявало само за фонд „Пенсии” и така е подавана Декл...

Изчисляване на необходим оборот за регистрация по ЗДДС

Въпрос: Физическо лице получава лихви от предоставени оборотни средства на собствените си дружества. Размерът на така получените лихви участва ли при изчисляването на необходимия оборот за регистрация на лицето по ЗДДС? Отговор: По своя характер лихв...

Намаляване на капитал

Въпрос: Съдружниците в ООД решават да си намалят капитала през август 2010 г. от 1 млн. лв. на 5 хил. лв. Преди две години капиталът е бил увеличен от 5 хил. лв. на 1 млн. лв. с апортни вноски. Дължат ли някакъв данък върху парите, които ще получат п...

Подаване на Годишна данъчна декларация

Въпрос: След развод съпрузите си разделят чрез доброволна делба 10 апартамента - 5 остават за единия, 5 за другия. За 5 апартамента единият съпруг прехвърля своята част на другия, за другите 5 обратното. Няма доплащания по сделките. Трябва ли да пода...

Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Въпрос: ЕТ, който няма работници, а работи само собственикът, длъжен ли е да подава декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ? А ЕООД? Отговор: Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи или ползват работещи, предоставени им от предприя...

Посочване на осигурителен доход на самоосигуряващо се лице

Въпрос: Трябва ли да се посочват осигурителен доход на самоосигуряващо се лице в клетка 30 и/или 34, което е съдружник в ООД и с което няма договор за управление, т.е. 420 лв., върху които се осигурява. Програмата на НОИ не може да направи запис, ако...

Разлики върху сумите за здравно и пенсионно осигуряване

Въпрос: Може ли самоосигуряващо се лице - свободна професия, да се осигурява здравно върху 420 лева, а за пенсия върху друга сума, не по-голяма от 2000 лева? Отговор: По принцип не е законосъобразно самоосигуряващо се лице да се осигурява за социално...

Счетоводни записвания с цел да не се ползва пълното ДДС по фактура

Въпрос: Фирма притежава служебни автомобили, които зареждат гориво с „Лукойл” карти. Накрая на месеца се получава обща фактура за изразходваното гориво. Единият от собствениците също ползва такава карта за зареждане на личния си автомобил и неговият ...

Писма и указания

№ 08-00-10 от 04.06.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на бартер по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на бартер по реда на ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В община К. са предприети действия по процедура за учредяване право на строеж за изграждане на обществено обслужваща сграда в имота след кон...

№ 24-00-23 от 04.04.2007 г. ОТНОСНО: Уеднаквяване на практиката по прилагане разпоредбите на чл. 107, т. 4, б. 'а' от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на неприключили към влизането му в сила производства по прекратяване на юридическо лице - търговец с ликвидация

На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите давам следното задължително указание: Видно от разпоредбата на § 4, ал. 1 от ПЗРЗДДС всички лица, регистрирани по отменения ЗДДС, към датата на влизане в сила на ...

№ 24-31-134 от 20.03.2009 г. ОТНОСНО: Уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбите на чл. 107, т. 4, б. "а" от ЗДДС

ОТНОСНО: Уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбите на чл. 107, т. 4, б. "а" от Закона за данък върху добавената стойност и последващата регистрация и дерегистрация на лицата В постъпили в НАП запитвания се описва следната фактическа обс...

Решения на съдилища

Решение № 132/2008 г. от 28.02.2008 г. по гр. д. № 453/2005 г., IV г.о.

Съобразно правилото на чл. 195, ал. 1 КТ дисциплинарното наказание се налага с мотивирана заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено то. Процедурата по чл. 193 КТ пък изисква преди налагането на дисциплинарното наказание...

Решение № 142/19.03.2008 г. по т. д. № 697/2007 г., ТК, I т.о.

Неприложим е общият граждански закон - чл. 88, ал. 1 ЗЗД, по отношение на договора по чл. 129, ал. 2 ТЗ. С него не се прехвърлят права върху вещи, а имуществени и членствени права в търговското дружество. Чл. 129, ал. 2 ТЗ Чл. 88 ТЗ Производст...

Решение № 158/2008 г. от 7.03.2008 г. по гр.д. № 192/2005 г., IV г.о.

Доводът на касатора, че работодателят може да прекрати трудовото правоотношение, възникнало с пенсионер, по своя инициатива и преценка, по принцип е верен, но трябва да се посочи, че всяко уволнение следва да бъде извършено в нормативните рамки на КТ...

Решение № 371 от 12.01.2010 г. по адм. дело № 9144/2009 г. на ВАС, I А

Чл. 23, ал. 2, т. 10 ЗКПО (отм.) Чл. 15, ал. 2 ЗКПО (отм.) Първоинстанционният съд правилно е приел, че видно от процесния договор между “БББ г.” АД и “Л. х.” ООД се касае до предоставяне на парични средства от едно дружество на друго, като никъде в...

Решение № 424 от 12.01.2010 г. по адм. дело № 10358/2009 г. на ВАС, I отд.

Чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗДДС (отм.) Чл. 68 от ЗДДС (отм.) Чл. 69, ал. 1 от ЗДДС (отм.) Отразяването в дневника за покупките на един ред на общата стойност на доставките, общата стойност на данъчните основи и на начисления данък и препращането към рег...

Решение № 8/08 от 22.01.2008 г. по гр. дело № 845/2007 г., IV г. отд.

Съгласно чл. 33 ЗЗД унищожаем е договорът, сключен поради крайна нужда при явно неизгодни условия. За да се уважи иск на това основание, е необходимо да са налице три кумулативни предпостав­ки: една от страните по договора да е в състояние на крайна ...

Процедури

Приемане на данъчна декларация за намаляване на авансовите вноски по чл. 88, ал. 1 от ЗКПО

I. Правно основание Закон за корпоративното подоходно облагане Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ІІ. Характеристика - Цел: Упражняване на правото за намаляване на авансовите вноски за корпоративен данък, когато надвишават дължимия годишен...

Справочник на счетоводителя

Данъчен календар за декември 2010 г.

[[table_1]]...

Осигурителен календар за декември 2010 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр.11/2010

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за октомври 2010 г. За повече информация погледнете на страници 113, 114 и 115 от с...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 18 - 20/2010 г.

Писма на министерства и ведомства № 3-1773 от 15.06.2010 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) № 24-33-60 от 18.06.2010 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на право на приспадане на данъчен кредит п...

Съдържание на в. “Седмичен законник”, бр. 36 - 38/2010 г.

Законодателство Проблеми, свързани с третиране по ЗДДС на тарифните такси, събирани от държавните горски стопанства по Закона за горите Народно събрание Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика Въпроси и отговори Въпро...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 76 до бр. 86 от 2010 г.

Народното събрание взе Решение за избиране на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 212 от 17 септември 2010 г. за изменение и допълнение на Правилника за ...