Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 10, Октомври 2010 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2010 г.
Закони и правителствени актове

Наредба № H-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕН...

СС № 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм,. ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г. Цел СС 27 определя реда за съставяне и представяне на консолидираните финансови отчети и о...

Коментар на експерта

Данъчно третиране по смисъла на ЗДДС на услуга по предоставяне под наем от лице, което не е установено на територията на страната

Става въпрос за случай, при който физическо лице, което не е „местно” лице за Република България, съгласно критериите, регламентирани в разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от ЗДДФЛ, предоставя услуга по отдаване под наем на недвижим имот в България на регис...

МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени операции.

Целта на този стандарт е да установи отчитането на активите, държани за продажба, и представянето и оповестяването на преустановените операции. Изискванията му следва да се прилагат към всички признати нетекущи активи и към всички групи за освобожда...

Предоставяне на безвъзмездна помощ за развитието на клъстери

В средата на юли 2010 г. по Оперативна програма „Конкурентноспособност” беше отворена още една схема за безвъзмездна помощ, насочена към българските предприятия. За разлика от класическите схеми за технологична модернизация и въвеждане на международн...

Прилагане на нови регламенти за координация на системите за социална сигурност

От 1 май 2010 г. не се прилагат Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72 с изключение на отделни случаи, като например: - когато все още не е приключила процедурата, започнала при тяхното действие; - по отношение на гражданите на трети дъ...

Промените в Наредба № Н-18 за регистрация и отчитане на продажбите с фискални устройства

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2010 г.) се внасят съществени промени в реда и условията за работа с фискалните устройства (ФУ), използвани за регистрация и отчитане на продажби в търговск...

Въпроси и отговори от практиката

Вписване на идентификационен номер по ЗДДС

Въпрос: Фирма е регистрирана по чл. 97а, ал. 1 и 2 от ЗДДС. Трябва ли при издаване, а също и при получаване на фактури от доставчици във фактурите да бъде вписан идентификационен номер по ДДС на фирмата? Необходимо ли е идентификационният номер по ДД...

Дата на издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, придобива стока чрез ВОП на 02.03.2010 г. – доставката е EXW, т.е. собствеността върху стоката е прехвърлена с нейното закупуване на 02.03.2010 г. Инвойсът е представен в счетоводството на 16.04.2010 г. и той тряб...

Деклариране на парични средства като дарение

Въпрос: Съпруг и съпруга продават личен имот - съпружеска собственост. Двамата заедно с двете си деца са съдружници в ООД. Част от средствата от продадения имот дават на децата си. С протокол от общото събрание на дружеството е взето решение съдружни...

Начисляване на ДДС за хотелиерски услуги

Въпрос: Фирма - собственик на хотел, получава авансово плащане през 2009 г. от чужда туроператорска фирма за сезон 2010 г. за предоставяне на хотелиерски услуги. Трябва ли през 2009 г. да се начисли 7% ДДС при получаването на аванса или през 2010 г.,...

Начисляване на ДДС на авнас

Въпрос: Строителна фирма е сключила договор с клиент, съгласно който е длъжна да му построи сграда и да вземе разрешение за ползване (Акт 16). По договора има платен аванс преди датата на регистрация по ЗДДС. Кога строителната фирма следва да издаде...

Начисляване на ДДС при продажба на закупена сграда

Въпрос: При регистрацията на фирма по ЗДДС не е подадена справка за наличните активи и не е ползвано правото на данъчен кредит на закупена сграда. Следва ли да се начисли ДДС сега при продажбата на същата? Отговор: Правота на данъчно задължените лица...

Подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ от лице, което получава парично обезщетение за безработица от Испания

Въпрос: Българско физическо лице е работило в Испания по трудов договор. Испанският работодател му е внасял осигуровки. Лицето остава без работа, за което получава обезщетение за безработица от Испания. Трябва ли българското физическо лице да подава ...

Право на данъчен кредит на застрахователен агент

Има ли право на данъчен кредит физическо лице, регистрирано по ЗДДС на основание чл. 47, ал. 2 - застрахователен агент, за покупка на недвижим имот, който е придобит с цел препродажба? На основание на кой член от закона се признава правото на данъче...

Прекратяване на трудов договор поради неявяване за започване на нова работа

Въпрос: В съответствие с избрания вид на трудовия договор в съответната графа на образеца на уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ до ТД на НАП се попълва код „2”. При ТД, сключен на това основание, когато срокът на предизвестие е в полза на работодат...

Срок за изпитване като условие в трудов договор

Въпрос: При сключен трудов договор по чл. 70 от КТ трябва ли в основанието на договора освен чл. 70 да фигурира и чл. 68, ал. 1, т. 1, заради условието по. чл. 62, ал. 4 от КТ, съответно код 02, който се посочва на основание на ТД? Отговор: Уговоркат...

Уволнение поради намаляване обема на работата

Въпрос: Лице е уволнено с предизвестие в законоустановения срок по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ - поради намаляване обема на работа. Лицето е пенсионер за прослужено време и старост. Длъжни ли сме да му изплатим обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ, сле...

Писма и указания

№ 24-33-60 от 18.06.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС за активи на отговорно пазене

ОТНОСНО: Данъчно третиране на право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС за активи на отговорно пазене Фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва производствена дейност - изработва детайли и компоненти за ниско- и сре...

№ 3-1450 от 14.05.2010 г. ОТНОСНО: Регистрация по чл. 97а от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г.

Според изложеното в запитването във връзка с извършваната от дружеството дейност, а именно продажба на автобусни и самолетни билети за вътрешен и международен превоз на пътници чрез договор за посредничество, какъвто не е приложен към същото, са пост...

№ 3-2002 от 08.07.2010 г. - ОТНОСНО: Ползване на облекчение по реда на чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Ползване на облекчение по реда на чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ Постъпило е писмено запитване относно приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Запитването е във връзка с ползване на облекчение по реда на чл. ...

№ 3-905 от 18.03.2010 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност при доставки на „стоки втора употреба” – автомобили, придобити чрез внос

Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС и осъществява доставки на стоки втора употреба – МПС, по реда на чл. 143 от същия закон. Придобиват се автомобили извън ЕС, за което дружеството притежава митническа деклара...

Решения на съдилища

Решение № 13496 от 12.11.2009 г. по адм. дело № 7418/2009 г. на ВАС, І о.

Следва да бъдат споделени доводите на касатора, че в ЗДДС (отм.), в редакцията за 2005 г., не е установено специално правило за определяне на датата на възникване на данъчното събитие при осъществяване на строителна услуга, като то не се обхваща и от...

Решение № 15403 от 15.12.2009 г. по адм. дело № 8491/2009 г. на ВАС, І о.

По предварителен договор между „М и С п.” ЕООД – продавач и изпълнител, и Д. и Д. К. – купувачи, последните са възложили на продавача построяване на апартамент, който да им бъде прехвърлен. На 22.5.2007 г. купувачите са учредили и регистрирали касато...

Решение № 15412 от 15.12.2009 г. по адм. дело № 7436/2009 г. на ВАС, І о.

Според съда от съществено значение е фактът, че жалбоподателят е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит при придобиване на имотите, след което е извършил освободена доставка с тях. Така постановеното решение е неправилно. Корекцията на п...

Решение № 37/22.01.2008 г. по гр. дело № 639/2007 г., ВКС, III г.о.

Спирането на парното в сграда­та на работодателя поради приключ­ване на отоплителния сезон за съответната година не е намаляване обе­ма на работа по смисъла на разпо­редбата на чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ. То­ва само означава, че за сметка на дейностите ...

Решение № 496/09.05.2008 г. по гр. д. № 1650/2007 г., ВКС, III г.о.

Правото на строеж включва правомощията да се извърши стро­еж на определена сграда върху чуждо място и да се притежава в собственост тази постройка. То опосредява отделното и едновре­менно съществуване на двете раз­лични права на собственост, прите­жа...

Процедури

Вписване (регистриране) на търговец – публично предприятие

І. Правни източници Търговски закон (ТЗ) Закон за търговския регистър (ЗТР) Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (обн., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2007 г., попр., ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., из...

Издаване на разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти и разрешение за издаване на технически одобрения (АУ06)

1. Наименование на административната услуга Издаване на разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти и разрешение за издаване на технически одобрения (АУ06) 2. Нормативна уредба Закон за техническите изисквания към продуктите...

Приемане на декларация по чл. 19и, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване

I. Правно основание Закон за здравното осигуряване Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ІI. Характеристика Цел: Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга. ЗЗО - Зако...

Справочник на счетоводителя

Данъчен календар за ноември 2010 г.

[[table_1]]...

Осигурителен календар за ноември 2010 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр.10/2010

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за септември 2010 г. За повече информация погледнете на страници 111, 112 и 113 от ...

Съдържание на в. `Седмичен законник`, бр. 31 - 35/2010 г.

Законодателство Земеделска кооперация - данъчно облагане и данъчни облекчения по ЗКПО Въпроси и отговори Упражняване на независима икономическа дейност Закупуване на дружество Безлихвен паричен заем Срочен трудов договор до обявяване на конкурс...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 16 - 17/2010 г.

Писма на министерства и ведомства № 3-1716 от 14.06.2010 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 204, т. 1 от ЗКПО и чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗДДС във връзка с чл. 62, ал. 1 и 2 от ППЗДДС № 24-00-9 от 05.03.2010 г. ОТНОСНО: Определяне на приложимото осигури...

“Държавен вестник” от бр. 64 до бр. 75 от 2010 г.

Министерският съвет прие: 1. Постановление № 166 от 6 август 2010 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 167 от 6 август 2010 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за създ...