Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 9, Септември 2010 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2010 г.
Закони и правителствени актове

Наредба № 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества

Обн., ДВ, бр. 78 от 26 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 55 от 6 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 51 от 3 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) (доп., ДВ, бр. 51 от 2008 г.) С наредбата се определят минимал...

СС № 24 Oповестяване на свързани лица

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 aприл 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 oктомври 2007 г. Цел СС 24 определя реда за оповестяване на свързаните лица и на сделките между отчитащото се предприятие и тези лица. Обхват 1.1. Този стандар...

Коментар на експерта

Какви са възможностите за приспадане на данъци, платени в чужбина от местни физически лица

Съгласно чл. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) местните физически лица са носители на задължението за придобити доходи както от източници в България, така и за доходи от източници в чужбина. Във връзка с прилагането н...

Новата дефиниция на понятието данъчно задължено лице за целите на определяне на мястото на изпълнение при доставките на трансгранични услуги

Съгласно новата разпоредба на чл. 3, ал. 6 от ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.) данъчно задължено лице, което извършва и освободени доставки и/или доставки или дейности извън рамките на независимата икономическа дейност, както и данъчно незадължено юр...

Нови моменти в Закона за обществените поръчки

През месец юли 2010 г. бяха обнародвани изменения в Закона за обществените поръчки, които имат за цел, от една страна, да хармонизират националното законодателство с директивите на ЕС в тази област, а, от друга – да отстранят част от същестуващите къ...

При липса на данни за облагаем доход (оборот) данъкът се определя по реда на чл. 122 от ДОПК

Същност и цел на данъчното производство по чл. 122 от ДОПК С разпоредбата на чл. 122 от ДОПК се дава възможност да се извърши облагане и тогава, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения. Целта на тази нормативна ...

Въпроси и отговори от практиката

Давностен срок при подаване на уведомленията по Кодекса на труда

Въпрос: През м. февруари е сключен трудов договор със служител, но не е подадено уведомление по чл. 62 от КТ. През м. май същата година този договор е прекратен и уведомление за това е изпратено в НАП. Какви са евентуалните санкции в случая и има ли ...

Данъчен кредит

Въпрос: При дерегистрация по ЗДДС следва ли да се начисли ДДС: 1. На налични активи, закупени от нерегистрирани лица, за които не е ползван ДДС при покупката? 2. На налични активи, закупени с фактура с начислен ДДС, за които фирмата, въпреки че е и...

Данъчен кредит на основание чл. 74 от ЗДДС

Въпрос: Има ли право фирма на данъчен кредит по чл. 74 от ЗДДС, при положение че са спазени всички изисквания на въпросния член от закона, но въпросните активи (дълготрайни) са отчетени като разход при придобиването им, тъй като са със стойност, по-н...

Записване в дневника на суми от фактури

Въпрос: В коя клетка от дневника за продажби трябва да се запишат сумите от фактури, издадени от българска фирма превозвач, регистрирана по ЗДДС, на турска фирма (получател), също регистрирана по техния ЗДДС, за превози в рамките на ЕС. И в коя клетк...

Издаване на фактура в 5-дневен срок от датата на издаване на товарителницата

Въпрос: Във връзка с основната си дейност фирма на база сключен договор с куриер изпраща пратки на клиентите си в цялата страна. За всяка отделна пратка куриерът издава товарителница. В договора като начин на заплащане е записано следното: 1. в брой,...

Назначаване на трудов договор на студент редовно обучение

Въпрос: Предстои да се назначи по трудов договор служител, който в момента е студент редовно обучение. Има ли законови ограничения за работното време в такива случаи? С кои разпоредби следва да се съобразим? Отговор: За сключването на трудов договор ...

Начисляване на ДДС на бракувани МПС със и без остатъчна стойност

Въпрос: Начислява ли се ДДС на бракувани МПС със и без остатъчна стойност? Отговор: Така зададен, въпросът е многовариантен. От значение е в момента на придобиване на актива ползван ли е данъчен кредит по ЗДДС. Ако не ползван такъв, при бракуването н...

Начисляване на ДДС само на извънприлежащите части на земя

Въпрос: Закупена е земя от ЕТ, върху която е изградена сграда – кафе-аперитив, по стопански начин от собственика (с разрешение за ползване/Акт 16 от 2000 г.) и сградата е собственост на ФЛ, а не на ЕТ. Към настоящия момент ЕТ иска да продаде земята н...

Освобождаване от ДДС при еднократна сделка

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, изпълнява поръчка на Европейската инвестиционна банка (Люксембург) за изработка на екипи. Това е инцидентна сделка. За издаване на фактура от българска страна от ЕИБ изпращат писмо, с което ги уведомяват...

Осигуряване на земеделски производител

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване Въпрос: Лице, което упражнява дейност като земеделски производител, се осигурява върху 240 лв. От този месец регистрира фирма за дърводелски услуги и ще упражнява едновременно и двете дейнос...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Въпрос: Собственик на ЕООД има договор за управление и контрол в дружеството, въз основа на който получава определено възнаграждение. Осигурява се съответно по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО по договор за управление и контрол като ръководител, отдел в тра...

Отчитане на начислени и платени лихви по банков кредит

Въпрос: Как следва да се отчитат начислените и платени лихви по банков кредит (револвиращ банков кредит за оборотни средства с двегодишен срок) с цел финансиране изграждането на жилищна сграда. Срокът за изграждането е двегодишен до 2011 г., като сгр...

Подаване на Декларация № 1

Въпрос: Как се подава Декларация 1 в следния случай: Служител е преназначен на нова длъжност през месеца. За периода от 3 раб.дни, когато е работил на първата длъжност, има изплатен бонус и осигурителният му доход е 1900.00 лв. За периода, когато е н...

Преобразуване на ГДД като постоянна разлика

Въпрос: Дружество ще бракува ДМА, които е придобило чрез апортна вноска през 2005 г. и които не са напълно амортизирани. Не е ползван данъчен кредит по ЗДДС поради факта, че на апорта не се е дължал ДДС. Получените от бракуването отпадъчни материали ...

Признаване на ДМА

Въпрос: Фирма ЕТ на патент (не съставя баланс) през 2002 г. закупува отстъпено право на строеж и построява магазин, на който е издаден нотариален акт през 2009 г. Фирмата няма разходни документи за строежа и не е отчитала разходи за придобиване на ДМ...

Проучване на газови находища

Въпрос: Съгласно промените в чл. 1, ал. 2 от ЗС за определяне на предприятие как би трябвало да се третира клон на английско дружество, който извършва инженерни дейности и технически консултации във връзка с проучвания на газови находища. Следва ли т...

Самоначисляване на ДДС на основания чл. 82 от ЗДДС

Въпрос: Българско лице, регистрирано по ЗДДС, получава услуга от лице извън Общността във връзка с продажба на стоки в трети страни. Трябва ли българското лице да си самоначисли ДДС на основание чл. 82 от ЗДДС? Отговор: Приемаме, че в случая става въ...

Писма и указания

№ 91-01-157 от 12.05.2010 г. - ОТНОСНО: Попълване на новия образец на осигурителна книжка за самоосигуряващите се лица и за лицата, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица

ОТНОСНО: Попълване на новия образец на осигурителна книжка за самоосигуряващите се лица и за лицата, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица Във връзка с утвърдения нов образец на осигурителна книжка...

Решения на съдилища

Решение № 11959 от 14.10.2009 г. по адм. дело № 6628/2009 г. на ВАС, І о.

Официалният свидетелстващ документ, какъвто е ДРА, доказва с обвързваща съда доказателставена сила, че фактите са се осъществили така, както се твърди в документа. Материалната доказателствена сила на документа е задължителна за съда, докато не бъде ...

Решение № 13581 от 12.11.2009 г. по адм. дело № 3401/2009г. на ВАС, І о.

С оглед разпоредбата на чл. 8 и чл. 28, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ДОПК адресът за кореспонденция е вписаният в регистъра БУЛСТАТ - адрес за кореспонденция, респ. адресът на управление за местните юридически лица, ако в регистър БУЛСТАТ не е вписан друг а...

Решение № 15417 от 15.12.2009 г. по адм. дело № 9683/2009г. на ВАС, І о.

След като стоките са били предмет на облагаеми доставки, то не е възможно същите да бъдат третирани като използвани за представителни мероприятия по смисъла на чл. 63 от Правилника за прилагане на ЗДДС (отм.), а именно: посрещане, престой и изпращане...

Решение № 6/31.01.2008 г. по гр.д. № 60/2007 г., III г.о.

Забава при изплащане на трудово възнаграждение по този кодекс е налице при несвоевременно плащане на дължимото трудово възнаграждение (авансово или окончателно), при положение че то е в размер над месечното трудово възнаграждение. Този размер може да...

Решение № 95/27.02.2008 г. по т.д. № 621/2007 г., ТК, I т.о.

При прекратяване дейността на кооперацията по реда на § 5, ал. 1 (отм.) във връзка с § 2 от ПЗР на ЗК и обявяването й в ликвидация по чл. 40, ал. 2 ЗК назначеният ликвидатор разполага с правото да извършва разпореждания с имуществото й по чл. 43, ал....

Процедури

Искане за възстановяване на ДДС от лица, установени в ЕС

I. Правно основание Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността. ІІ. Характ...

Удостоверение за третиране на неперсонифицирано дружество като подлежащо на облагане с корпоративен данък

I. Правно основание Чл. 88 от ДОПК Органът по приходите издава удостоверението въз основа на подадено искане от страна на местното физическо лице в срок от 7 дни от подаване на искането. Когато молбата е подадена в ТД, различна от компетентната, ср...

Справочник на счетоводителя

Данъчен календар за октомври 2010 г.

[[table_1]]...

Осигурителен календар за октомври 2010 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр.9/2010

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за август 2010 г. За повече информация погледнете на страници 103, 104 и 105 от ск...

Съдържание на в. `Седмичен законник`, бр. 28 - 30/2010 г.

Брой 27, 12 - 18 юли 2010 г. Законодателство Важни промени в МСФО Въпроси и отговори Трансформиране на земеделски производител - физическо лице в ООД Данъчно облагане на доставки на стоки втора употреба Данъчно третиране на транспортно средство...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 14 - 15/2010 г.

Писма на министерства и ведомства № 12-00-388 от 18.06.2010 г. ОТНОСНО: Търговци, за които не е подадено заявление за обявяване на актовете по чл. 40 от Закона за счетоводството (ЗСч), включително ГФО, пред Агенцията но вписванията (търговски регис...

“Държавен вестник” от бр. 42 до бр. 63 от 2010 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. Конституционният съд взе Решение № 7 от 25 май 2010 г. по конституционно дело № 5 от 2010 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 103 от 26 май 2010 г. за ...