Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 9, Септември 2010 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2010 г.
Закони и правителствени актове

Наредба № 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества

Обн., ДВ, бр. 78 от 26 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 55 от 6 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 51 от 3 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) (доп., ДВ, бр. 51 от 2008 г.) С наредбата се определят минималните изисквания към счетоводст...

СС № 24 Oповестяване на свързани лица

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 aприл 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 oктомври 2007 г. Цел СС 24 определя реда за оповестяване на свързаните лица и на сделките между отчитащото се предприятие и тези лица. Обхват 1.1. Този стандарт се прилага за следните взаим...

Коментар на експерта

Какви са възможностите за приспадане на данъци, платени в чужбина от местни физически лица

Съгласно чл. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) местните физически лица са носители на задължението за придобити доходи както от източници в България, така и за доходи от източници в чужбина. Във връзка с прилагането на цитираната разпоредба в прак...

Новата дефиниция на понятието данъчно задължено лице за целите на определяне на мястото на изпълнение при доставките на трансгранични услуги

Съгласно новата разпоредба на чл. 3, ал. 6 от ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.) данъчно задължено лице, което извършва и освободени доставки и/или доставки или дейности извън рамките на независимата икономическа дейност, както и данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за...

Нови моменти в Закона за обществените поръчки

През месец юли 2010 г. бяха обнародвани изменения в Закона за обществените поръчки, които имат за цел, от една страна, да хармонизират националното законодателство с директивите на ЕС в тази област, а, от друга – да отстранят част от същестуващите към момента проблеми при възлага...

При липса на данни за облагаем доход (оборот) данъкът се определя по реда на чл. 122 от ДОПК

Същност и цел на данъчното производство по чл. 122 от ДОПК С разпоредбата на чл. 122 от ДОПК се дава възможност да се извърши облагане и тогава, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения. Целта на тази нормативна разпоредба е да се преодолее п...

Въпроси и отговори от практиката

Давностен срок при подаване на уведомленията по Кодекса на труда

Въпрос: През м. февруари е сключен трудов договор със служител, но не е подадено уведомление по чл. 62 от КТ. През м. май същата година този договор е прекратен и уведомление за това е изпратено в НАП. Какви са евентуалните санкции в случая и има ли давностен срок при подаване на...

Данъчен кредит

Въпрос: При дерегистрация по ЗДДС следва ли да се начисли ДДС: 1. На налични активи, закупени от нерегистрирани лица, за които не е ползван ДДС при покупката? 2. На налични активи, закупени с фактура с начислен ДДС, за които фирмата, въпреки че е имала право да ползва данъчен к...

Данъчен кредит на основание чл. 74 от ЗДДС

Въпрос: Има ли право фирма на данъчен кредит по чл. 74 от ЗДДС, при положение че са спазени всички изисквания на въпросния член от закона, но въпросните активи (дълготрайни) са отчетени като разход при придобиването им, тъй като са със стойност, по-ниска от възприетия стойностен ...

Записване в дневника на суми от фактури

Въпрос: В коя клетка от дневника за продажби трябва да се запишат сумите от фактури, издадени от българска фирма превозвач, регистрирана по ЗДДС, на турска фирма (получател), също регистрирана по техния ЗДДС, за превози в рамките на ЕС. И в коя клетка на декларацията по ЗДДС? Отг...

Издаване на фактура в 5-дневен срок от датата на издаване на товарителницата

Въпрос: Във връзка с основната си дейност фирма на база сключен договор с куриер изпраща пратки на клиентите си в цялата страна. За всяка отделна пратка куриерът издава товарителница. В договора като начин на заплащане е записано следното: 1. в брой, срещу издадена фактура; 2. по...

Назначаване на трудов договор на студент редовно обучение

Въпрос: Предстои да се назначи по трудов договор служител, който в момента е студент редовно обучение. Има ли законови ограничения за работното време в такива случаи? С кои разпоредби следва да се съобразим? Отговор: За сключването на трудов договор е без значение обстоятелството...

Начисляване на ДДС на бракувани МПС със и без остатъчна стойност

Въпрос: Начислява ли се ДДС на бракувани МПС със и без остатъчна стойност? Отговор: Така зададен, въпросът е многовариантен. От значение е в момента на придобиване на актива ползван ли е данъчен кредит по ЗДДС. Ако не ползван такъв, при бракуването на МПС не се дължи ДДС. Ако при...

Начисляване на ДДС само на извънприлежащите части на земя

Въпрос: Закупена е земя от ЕТ, върху която е изградена сграда – кафе-аперитив, по стопански начин от собственика (с разрешение за ползване/Акт 16 от 2000 г.) и сградата е собственост на ФЛ, а не на ЕТ. Към настоящия момент ЕТ иска да продаде земята на ФЛ. Следва ли да начислява Д...

Освобождаване от ДДС при еднократна сделка

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, изпълнява поръчка на Европейската инвестиционна банка (Люксембург) за изработка на екипи. Това е инцидентна сделка. За издаване на фактура от българска страна от ЕИБ изпращат писмо, с което ги уведомяват, че съгласно чл. 15, т. 10 от...

Осигуряване на земеделски производител

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване Въпрос: Лице, което упражнява дейност като земеделски производител, се осигурява върху 240 лв. От този месец регистрира фирма за дърводелски услуги и ще упражнява едновременно и двете дейности. При това положение върху к...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Въпрос: Собственик на ЕООД има договор за управление и контрол в дружеството, въз основа на който получава определено възнаграждение. Осигурява се съответно по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО по договор за управление и контрол като ръководител, отдел в транспорта. Той полага личен труд...

Отчитане на начислени и платени лихви по банков кредит

Въпрос: Как следва да се отчитат начислените и платени лихви по банков кредит (револвиращ банков кредит за оборотни средства с двегодишен срок) с цел финансиране изграждането на жилищна сграда. Срокът за изграждането е двегодишен до 2011 г., като сградата в момента се намира на е...

Подаване на Декларация № 1

Въпрос: Как се подава Декларация 1 в следния случай: Служител е преназначен на нова длъжност през месеца. За периода от 3 раб.дни, когато е работил на първата длъжност, има изплатен бонус и осигурителният му доход е 1900.00 лв. За периода, когато е на втората длъжност, заплатата ...

Преобразуване на ГДД като постоянна разлика

Въпрос: Дружество ще бракува ДМА, които е придобило чрез апортна вноска през 2005 г. и които не са напълно амортизирани. Не е ползван данъчен кредит по ЗДДС поради факта, че на апорта не се е дължал ДДС. Получените от бракуването отпадъчни материали ще се продадат на дружество за...

Признаване на ДМА

Въпрос: Фирма ЕТ на патент (не съставя баланс) през 2002 г. закупува отстъпено право на строеж и построява магазин, на който е издаден нотариален акт през 2009 г. Фирмата няма разходни документи за строежа и не е отчитала разходи за придобиване на ДМА през годините. Как да се зап...

Проучване на газови находища

Въпрос: Съгласно промените в чл. 1, ал. 2 от ЗС за определяне на предприятие как би трябвало да се третира клон на английско дружество, който извършва инженерни дейности и технически консултации във връзка с проучвания на газови находища. Следва ли този клон да прави счетоводство...

Самоначисляване на ДДС на основания чл. 82 от ЗДДС

Въпрос: Българско лице, регистрирано по ЗДДС, получава услуга от лице извън Общността във връзка с продажба на стоки в трети страни. Трябва ли българското лице да си самоначисли ДДС на основание чл. 82 от ЗДДС? Отговор: Приемаме, че в случая става въпрос за посреднически услуги в...

Писма и указания

№ 91-01-157 от 12.05.2010 г. - ОТНОСНО: Попълване на новия образец на осигурителна книжка за самоосигуряващите се лица и за лицата, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица

ОТНОСНО: Попълване на новия образец на осигурителна книжка за самоосигуряващите се лица и за лицата, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица Във връзка с утвърдения нов образец на осигурителна книжка и с оглед необходимостта от и...

Решения на съдилища

Решение № 11959 от 14.10.2009 г. по адм. дело № 6628/2009 г. на ВАС, І о.

Официалният свидетелстващ документ, какъвто е ДРА, доказва с обвързваща съда доказателставена сила, че фактите са се осъществили така, както се твърди в документа. Материалната доказателствена сила на документа е задължителна за съда, докато не бъде опровергана чрез доказване на ...

Решение № 13581 от 12.11.2009 г. по адм. дело № 3401/2009г. на ВАС, І о.

С оглед разпоредбата на чл. 8 и чл. 28, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ДОПК адресът за кореспонденция е вписаният в регистъра БУЛСТАТ - адрес за кореспонденция, респ. адресът на управление за местните юридически лица, ако в регистър БУЛСТАТ не е вписан друг адрес за кореспонденция, съотве...

Решение № 15417 от 15.12.2009 г. по адм. дело № 9683/2009г. на ВАС, І о.

След като стоките са били предмет на облагаеми доставки, то не е възможно същите да бъдат третирани като използвани за представителни мероприятия по смисъла на чл. 63 от Правилника за прилагане на ЗДДС (отм.), а именно: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки...

Решение № 6/31.01.2008 г. по гр.д. № 60/2007 г., III г.о.

Забава при изплащане на трудово възнаграждение по този кодекс е налице при несвоевременно плащане на дължимото трудово възнаграждение (авансово или окончателно), при положение че то е в размер над месечното трудово възнаграждение. Този размер може да е последица както от забавено...

Решение № 95/27.02.2008 г. по т.д. № 621/2007 г., ТК, I т.о.

При прекратяване дейността на кооперацията по реда на § 5, ал. 1 (отм.) във връзка с § 2 от ПЗР на ЗК и обявяването й в ликвидация по чл. 40, ал. 2 ЗК назначеният ликвидатор разполага с правото да извършва разпореждания с имуществото й по чл. 43, ал. 2 ЗК. В този случай отпада пр...

Процедури

Искане за възстановяване на ДДС от лица, установени в ЕС

I. Правно основание Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността. ІІ. Характеристика - Цел: определяне на...

Удостоверение за третиране на неперсонифицирано дружество като подлежащо на облагане с корпоративен данък

I. Правно основание Чл. 88 от ДОПК Органът по приходите издава удостоверението въз основа на подадено искане от страна на местното физическо лице в срок от 7 дни от подаване на искането. Когато молбата е подадена в ТД, различна от компетентната, срокът е 14-дневен. ІI. Харак...

Справочник на счетоводителя

Данъчен календар за октомври 2010 г.

[[table_1]]...

Осигурителен календар за октомври 2010 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр.9/2010

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за август 2010 г. За повече информация погледнете на страници 103, 104 и 105 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на в. `Седмичен законник`, бр. 28 - 30/2010 г.

Брой 27, 12 - 18 юли 2010 г. Законодателство Важни промени в МСФО Въпроси и отговори Трансформиране на земеделски производител - физическо лице в ООД Данъчно облагане на доставки на стоки втора употреба Данъчно третиране на транспортно средство, претърпяло пътнотранспортно ...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 14 - 15/2010 г.

Писма на министерства и ведомства № 12-00-388 от 18.06.2010 г. ОТНОСНО: Търговци, за които не е подадено заявление за обявяване на актовете по чл. 40 от Закона за счетоводството (ЗСч), включително ГФО, пред Агенцията но вписванията (търговски регистър) № 3-1270 от 26.04.2010 г...

“Държавен вестник” от бр. 42 до бр. 63 от 2010 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. Конституционният съд взе Решение № 7 от 25 май 2010 г. по конституционно дело № 5 от 2010 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 103 от 26 май 2010 г. за допълнение на Правилника за из...