Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 8, Август 2010 г.
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2010 г.
Закони и правителствени актове

Закон за обществените поръчки.

В сила от 01.10.2004 г. Обн., ДВ, бр. 28 от 6 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 53 от 22 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 31 от 8 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 34 от 19 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 200...

Коментар на експерта

Новата Наредба за медицинската експертиза

Министерският съвет прие нови Наредба за медицинската експертиза и Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Наредбата за медицинската експертиз...

Нови моменти в сферата на обществените поръчки – създаване на Централен орган за обществени поръчки и въвеждане на механизъм за финансови корекции

Освен публикуваните на 9 юли 2010 г. изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП) през последния един месец се появиха два съвсем нови подзаконови нормативни акта, уреждащи специфични въпроси в сферата на обществените поръчки. На първо място Мини...

Промени в Кодекса за социално осигуряване от 01.07.2010 г.

В „Държавен вестник”, бр. 49 от 29.06.2010 г., е публикуван Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Промените са в сила от 01.07.2010 г. и са извършени с цел съобразяване на осигурителното законодателство с приетите с Ре...

Въпроси и отговори от практиката

Назначване на собственик на ЕООД като счетоводител в неговата фирма

Въпрос: Може ли собственик на ЕООД, в което има назначен управител, да бъде назначен като счетоводител в собствената си фирма? Отговор: Няма нормативна пречка управителят на фирмата да сключи трудов договор с нейния собственик. Страни по такъв догово...

Начисляване на амортизации

Въпрос: Фирмата има фабрика за паркет. Наета е друга фирма да положи на целия двор бетонова настилка и бордюри. Тази настилка към коя сметка за дълготрайни материални активи да се отнесе и съответно какъв процент амортизации да се начисли? Отговор: ...

Начисляване на ДДС

Въпрос: Фирма има закупена стара сграда, която е с разрешение за ползвaне отпреди повече от 5 години. Междувременно по сградата са направени подобрения, за които фирмата е ползвала данъчен кредит. При евентуална продажба на сградата върху каква сума ...

Начисляване на ДДС при издаване на фактури през 2010 г.

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва търговско посредничество между България и Швейцария. При издаване на фактури през 2010 г. трябва ли да се начислява ДДС? Отговор: Въпросът не съдържа достатъчно изчерпателна информация за конкре...

Непризнаване на данъчен кредит при ревизия

Въпрос: При ревизия по ЗДДС не е признат на фирма данъчен кредит по три фактури, като е счетено, че няма достатъчно доказателства, че доставчикът е извършил действително тази услуга. Може ли доставчикът да анулира с протокол въпросните фактури, щом д...

Подаване на VIES декларация

Въпрос: По договор с Министерството на отбраната на Република Гърция фирма трябва да извърши утилизация [взривяване (унищожаване) на бракувано бойно оръжие – мини] на територията на нашата страна. Притежава необходимия лиценз и условия за извършване ...

Ползване на отпуск по майчинство с цел увеличаване на трудовия стаж

Въпрос: През месец ноември 2009 година лице, работещо по трудов договор, навършва възрастта, необходима за придобиване на пенсия - 60 година. Същата има трудов стаж до м.ноември 2009 година 32 години и 8 месеца - тоест няма необходимия сбор от осигур...

Санкция при събираеми вземания

Въпрос: Предприятие има присъдени вземания от физическо лице, възникнали през 2003 г. от липса на материални запаси. Има също и присъдени вземания от юридически лица с период на възникване също през 2003 г. В момента се води процедура по принудително...

Писма и указания

№ 91-01-161 от 19.05.2010 г. - ОТНОСНО: Промени в Кодекса за социално осигуряване, касаещи определението за “осигурено лице” във връзка с правото за изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

ОТНОСНО: Промени в Кодекса за социално осигуряване, касаещи определението за “осигурено лице” във връзка с правото за изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване На основание изменението на чл. 10 от Кодекса за соци...

Решения на съдилища

Решение № 15404 от 15.12.2009 г. по адм. дело № 7640/2009 г. на ВАС, І А.

От анализа на представените доказателства не може да бъде установена реалност на извършените доставки, а след като липсва такава, е без значение извършеното плащане по ДДС сметка, тъй като приложението на чл. 65, ал. 8 от ЗДДС (отм.) във всички случа...

Процедури

Вписване (регистриране) на клон на чуждестранно лице

І. Правни източници Търговски закон (ТЗ) Закон за търговския регистър (ЗТР) Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (обн., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2007 г., попр., ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., из...

Издаване на съобщение за наличието или липсата на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски

I. Правно основание Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 77, ал. 1 ІI. Характеристика - Цел: съобщение за наличието или липсата на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски; - Предмет: да послужи пред Агенцията по вписвания...

Справочник на счетоводителя

Данъчен календар за септември 2010 г.

[[table_1]]...

Осигурителен календар за септември 2010 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр.8/2010

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за юли 2010 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканир...

Съдържание на в. `Седмичен законник`, бр. 23 - 27/2010 г.

Законодателство Преизчисляване на окончателния данък, удържан от чуждестранни физически лица Въпроси и отговори Възможност за приспадане на вноските за задължително осигуряване в чужбина Доставка с нулева ставка Право на отпуск за търсене на р...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 11 - 13/2010 г.

Писма на министерства и ведомства № 20-00-98 от 11.03.2010 г. ОТНОСНО: Отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки, в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС в случаит...

“Държавен вестник”, бр. 38 - 41/2010 г.

Министерският съвет прие Постановление № 93 от 14 май 2010 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд, приета с Поста...