начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 7, Юли 2010 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2010 г.
Закони и правителствени актове

Закон за Камарата на строителите

Обн., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 92 от 20 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г. Глава първа ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон оп...

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Обн., ДВ, бр. 37 от 4 май 2004 г., попр., ДВ, бр. 98 от 5 ноември 2004 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г. Раздел I Цел и област на приложение Чл. 1. С наредбата се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безоп...

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн., ДВ, бр. 72 от 15 август 2003 г., изм., ДВ, бр. 49 от 14 юни 2005 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази наредба се определят: 1. условията и редът за разрешав...

Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Обн., ДВ, бр. 72 от 15 август 2003 г., изм., ДВ, бр. 37 от 4 май 2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 7 април 2006 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за съставяне на актове и протоколи за подг...

Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 38 от 11 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 22 от 19 март 2010 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази наредба се опреде...

Коментар на експерта

ДДС при заварени сделки за замяна в строителството

Честа практика на строителните фирми у нас са сделките за замяна, при които се предоставят части от новопостроена сграда срещу преотстъпено им право на строеж или на собственост върху строителен терен. Съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗ...

Новото Разяснение 15 на Комитета за разяснения на МСФО и особеностите в отчитането в отрасъл “Строителство”

Тъй като в специализирания печат темата за отчетността в сектора “Строителство” е най-слабо застъпена, а предизвиква основателен интерес, то следва да обърнем внимание върху факта, че в средата на 2009 г. Комитетът за разяснения на МСФО издаде КРМСФО...

Особености при изпълнение в България на решения по реда на европейската процедура за искове с малък материален интерес

1. Изпълняемост на решението, постановено по реда на европейската процедура (чл. 15 Регламента) – постановеното по този ред решение подлежи на принудително изпълнение във всички държави членки, независимо дали е обжалвано. При образуване на производс...

Финансиране на проекти за технологична модернизация в предприятията

В периода 2007 – 2013 г. основният източник на средства, осигуряващи директна подкрепа за българския бизнес, представлява Оперативна програма „Конкурентоспособност”, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и управлявана от Министерство...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчни облекчения по ЗДДФЛ

Въпрос: Управител на ООД получава месечно възнаграждение по договор за управление и контрол 600,00 лв. (прагът е 589,00), след приспадане на задължителните осигурителни вноски за сметка на лицето от 72,60 лв. се получава данъчна основа 527,40 лв. Упр...

Изплащане на обезщетение на служителка, при положение че фирмата не отчита дейност

Въпрос: Работодател (съдружник в ООД, който управлява дружеството и се самоосигурява на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО) прекратява трудовия договор със своя работничка, считано от 01.11.2009 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ. В същото в...

Изтичане на предизвестие

Въпрос: Преди около месец е връчено предизвестие за прекратяване на трудовите договори на служители – поради съкращаване на щата. Един от определените за съкращаване служители е бил в отпуск по болест и поради това предизвестието му е връчено на него...

Попълване на данъчна декларация с чуждестранен доход

Въпрос: Едноличен търговец има фирми в Англия и в България. В Англия той получава всеки месец необлагаема сума и не внася данък. Накрая на годината той подава годишна декларация в Англия, в която декларира този доход, но той е под необлагаемия миниму...

Писма и указания

№ 3-795 от 10.03.2010 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на строително-ремонтни услуги съгласно Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Данъчно третиране на строително-ремонтни услуги съгласно Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването дружество „Х” ЕООД е регистрирано за целите на ЗДДС лице. Дружеството извършва строително-монтажни и строителн...

№ 94-В-100 от 11.06.2009 г. - ОТНОСНО: Начина на деклариране по реда на ЗМДТ на недвижим имот, принадлежащ на физическо лице, внесен в имуществото на едноличен търговец

ОТНОСНО: Начина на деклариране по реда на ЗМДТ на недвижим имот, принадлежащ на физическо лице, внесен в имуществото на едноличен търговец. В отговор на въпроса, поставен относно начина на деклариране по реда на ЗМДТ на недвижим имот, принадлежащ на ...

Решения на съдилища

Решение № 372/29.05.2008 г. по т. д. № 90/2008 г. ТК, I т.о.

Изпълнителното действие на посредничеството включва и сключ­ването на продажната сделка, към която е насочено посредничеството. След осъществяване на фактическия състав на посредническия договор прекратяването на договора за про­дажба впоследствие не...

Процедури

Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение (чл. 148, ал. 3 от ЗУТ)

Правно основание Закон за устройство на територията (ЗУТ) Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоуст...

Справочник на счетоводителя

Данъчен календар за aвгуст 2010 г.

[[table_1]]...

Осигурителен календар за aвгуст 2010 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр.7/2010

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за юни 2010 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканир...

Съдържание на в. `Седмичен законник`, бр. 19 - 22/2010 г.

Брой 19, 17 - 23 май 2010 г. Законодателство Промените в необлагаемите доходи на физическите лица Въпроси и отговори Бизнес комбинациите Издаване на протоколи за самоначисляване на ддс Как се придобива право на платен годишен отпуск Възможност...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 9 - 10/2010 г.

Брой. 9, 1 - 15 май 2010 г. Писма на министерства и ведомства № 20-00-25 от 18.01.2010 г. ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина № 3-23 от 06....

“Държавен вестник”, бр. 33 - 37/2010 г.

ДВ, бр. 33 от 30.04.2010 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Министерският съвет прие Постановление № 77 от 22 април 2010 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република...