Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 6, Юни 2010 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2010 г.
Закони и правителствени актове

Кодекс на труда

Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 април 1991 г., изм., ДВ, бр. 32...

Коментар на експерта

Държавни помощи – приложими режими и контрол във връзка с изпълнението на проекти, финансирани от ЕС

Държавните помощи и Европейският съюз Въпросите, свързани с държавните помощи, условията за тяхното отпускане и контрол, следва да бъдат разглеждани в няколко аспекта. От една страна – всяко отпускане на държавна помощ представлява потенциална заплаха за изкривяване на пазара и ...

Консолидиране на финансови отчети

1. Кои предприятия съставят консолидирани отчети? В Закона за счетоводството чл. 37, ал. 2 определя, че предприятията, `които имат повече от половината от акциите, от дяловите вноски, от гласовете или от членовете на органите на управление в други предприятия`, следва да изготвя...

По-важни промени в Кодекса на труда, в сила от 01.01.2010 г.

В бр. 15 на „Държавен вестник” е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ), с който е направено следващо изменение и допълнение на КТ, след ЗИДКТ, обн., ДВ, бр. 103 от 2009 г. Направените изменения и допълнения (обн., ДВ, бр. 15/2010 г.) могат да бъда...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на сделка между българска и немска фирма

Въпрос: Има сделка между германска и българска фирма за доставка на стоки от Япония. Фирмата е комисионер и получава парите от Германия, плаща на японската фирма и нарежда стоката да замине директно в Германия, където се освобождава и се плащат мито и ДДС. За услугата германската...

Писма и указания

№ 3-407 от 09.02.2010 г. ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 7 във връзка със задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО

ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 7 във връзка със задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО Според изложеното в запитването съпругата на лицето Н.Н. е безработна и е регистрирана в бюрото по труда, като съпругът внася здравните й осигуровки....

Решения на съдилища

Решение № 11954 от 14.10.2009 г. по адм. дело № 6222/2009 г. на ВАС, І о.

По чл. 120, ал. 2 ДОПК ревизионният доклад е неразделна част от ревизионния акт. По чл. 117, ал. 2, т. 10 ДОПК ревизионният доклад трябва да съдържа подписите на органите по приходите, които са го съставили. Липсата на подписа на един от двамата овластени ревизори е нарушение на ...

Решение № 13482 от 12.11.2009 г. по адм. дело № 5469/2009г. на ВАС, І А.

В закона е дадено легално определение на понятието начисляване, което се изразява не само в издаването на фактура и включването й в справката-декларация и дневника за продажбите, а в начисляване на данъка в счетоводството като задължение към бюджета, което кумулативно условие не ...

Процедури

Издаване на копие на документ

Нормативна уредба Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Вие трябва да се се обърнете към: Териториалната дирекция на Националната дирекция за приходитe, където се намира оригиналът на документа, копие от който ви е необходимо. Искането можете да подадете във всяка териториа...

Изясняване и коригиране на здравноосигурителен статус на осигурено лице

Нормативна уредба Закон за здравното осигуряване Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Към кого трябва да се обърнете Орган по приходите от дирекция/отдел “Обслужване” във всяка Териториална дирекция на Националната агенция за приходите Какво трябва да подадете Искане за ...

Справочник на счетоводителя

Данъчен календар за юли 2010 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник бр. 30 - 32/2010 г.

ДВ, бр. 30 от 20.04.2010 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 69 от 14 април 2010 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. 2. Решение № 217...

Осигурителен календар за юли 2010 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр.6/2010

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за май 2010 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на в. `Седмичен законник`, бр. 13 - 17/2010 г.

Съдържание на в. „Седмичен законник” Брой 13, 5 - 11 април 2010 г. Законодателство Данъчно третиране на съпътстващата доставка по смисъла на ЗДДС Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика Въпроси и отговори Давностни срокове Съкращаване на замес...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 5 - 8/2010 г.

Писма на министерства и ведомства № 24-00-10 от 10.03.2010 г. ОТНОСНО: Допълнение към Указание изх. № 24-00-7/25.02.2010 г. относно дължими задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова ...