Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 6, Юни 2010 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2010 г.
Закони и правителствени актове

Кодекс на труда

Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 а...

Коментар на експерта

Държавни помощи – приложими режими и контрол във връзка с изпълнението на проекти, финансирани от ЕС

Държавните помощи и Европейският съюз Въпросите, свързани с държавните помощи, условията за тяхното отпускане и контрол, следва да бъдат разглеждани в няколко аспекта. От една страна – всяко отпускане на държавна помощ представлява потенциална запла...

Консолидиране на финансови отчети

1. Кои предприятия съставят консолидирани отчети? В Закона за счетоводството чл. 37, ал. 2 определя, че предприятията, `които имат повече от половината от акциите, от дяловите вноски, от гласовете или от членовете на органите на управление в други п...

По-важни промени в Кодекса на труда, в сила от 01.01.2010 г.

В бр. 15 на „Държавен вестник” е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ), с който е направено следващо изменение и допълнение на КТ, след ЗИДКТ, обн., ДВ, бр. 103 от 2009 г. Направените изменения и допълнения (обн., ДВ,...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на сделка между българска и немска фирма

Въпрос: Има сделка между германска и българска фирма за доставка на стоки от Япония. Фирмата е комисионер и получава парите от Германия, плаща на японската фирма и нарежда стоката да замине директно в Германия, където се освобождава и се плащат мито ...

Писма и указания

№ 3-407 от 09.02.2010 г. ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 7 във връзка със задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО

ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 7 във връзка със задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО Според изложеното в запитването съпругата на лицето Н.Н. е безработна и е регистрирана в бюрото по труда, като съпругът...

Решения на съдилища

Решение № 11954 от 14.10.2009 г. по адм. дело № 6222/2009 г. на ВАС, І о.

По чл. 120, ал. 2 ДОПК ревизионният доклад е неразделна част от ревизионния акт. По чл. 117, ал. 2, т. 10 ДОПК ревизионният доклад трябва да съдържа подписите на органите по приходите, които са го съставили. Липсата на подписа на един от двамата овла...

Решение № 13482 от 12.11.2009 г. по адм. дело № 5469/2009г. на ВАС, І А.

В закона е дадено легално определение на понятието начисляване, което се изразява не само в издаването на фактура и включването й в справката-декларация и дневника за продажбите, а в начисляване на данъка в счетоводството като задължение към бюджета,...

Процедури

Издаване на копие на документ

Нормативна уредба Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Вие трябва да се се обърнете към: Териториалната дирекция на Националната дирекция за приходитe, където се намира оригиналът на документа, копие от който ви е необходимо. Искането можете д...

Изясняване и коригиране на здравноосигурителен статус на осигурено лице

Нормативна уредба Закон за здравното осигуряване Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Към кого трябва да се обърнете Орган по приходите от дирекция/отдел “Обслужване” във всяка Териториална дирекция на Националната агенция за приходите Какво ...

Справочник на счетоводителя

Данъчен календар за юли 2010 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник бр. 30 - 32/2010 г.

ДВ, бр. 30 от 20.04.2010 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 69 от 14 април 2010 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съве...

Осигурителен календар за юли 2010 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр.6/2010

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за май 2010 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканир...

Съдържание на в. `Седмичен законник`, бр. 13 - 17/2010 г.

Съдържание на в. „Седмичен законник” Брой 13, 5 - 11 април 2010 г. Законодателство Данъчно третиране на съпътстващата доставка по смисъла на ЗДДС Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика Въпроси и отговори Давностни...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 5 - 8/2010 г.

Писма на министерства и ведомства № 24-00-10 от 10.03.2010 г. ОТНОСНО: Допълнение към Указание изх. № 24-00-7/25.02.2010 г. относно дължими задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения з...