Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 5, Май 2010 г.
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2010 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 21 от 16 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 1...

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8...

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 91 от 14 октомври 2003 г., изм., ДВ, бр. 1 о...

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г., попр., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 11 от 9 фе...

СС № 22 - Oтчитане на бизнескомбинации

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г. Цел СС 22 определя реда за счетоводно третиране на придобиването на едно предприятие от друго, както и обединяването на участия, когато придобиващ...

Коментар на експерта

Отпуски и обезщетения поради временна неработоспособност

І. Временната неработоспособност Временна неработоспособност е налице, когато осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ ме...

Провеждане на тръжни процедури по реда на ПМС № 55 от 12.03.2007 г.

Изпълнението на проекти, одобрени за финансиране от структурните фондове на Европейския съюз, предполага осъществяването на комплекс от операции, включващи: 1. Реализиране на поредица от дейности, разписани в проектното предложение на бенефициента. ...

Промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване, от 1.01.2010 г.

Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (ДВ, бр. 2 от 08.01.2010 г.) Изменен и допълнен е чл. 1 от наредбата във връзка с въвеждането на дължимост на вноските за държавното общест...

Разсрочване и отсрочване на публични задължения по ДОПК

Процедурата започва с подаване на молба от длъжника до директора на компетентната териториална дирекция на НАП по регистрация. Молбата се адресира до компетентния орган (териториален директор на НАП, изпълнителен директор на НАП и респективно до мини...

Въпроси и отговори от практиката

Деклариране на заеми на физическо лице

Въпрос: Следва ли да бъдат декларирани от физическо лице заеми съгласно чл. 50, ал. 1, т. 50, буква `а` и `б` от ЗДДФЛ, предоставени като оборотни средства на регистрирания от лицето едноличен търговец, който е със статут на физическо лице и се припо...

Кодове за внасяне на доходи от данъци

Въпрос: По кой код за ДОД за годишната декларация трябва да се внесат данъци от доходи, получени по трудови правоотношения по т. 14/в/5 - буква “а”, на Директива 1408/71 на ЕС? Отговор: В годишен аспект доходите от трудови правоотношения подлежат на ...

Полагане на личен труд на управител на ЕООД

Въпрос: Направено е изменение в § 1, т. 26, б. “и” от до­пъл­нителните разпоредби на ЗДДФЛ. Означава ли това, че самоосигуряващият се собственик на ЕООД не може, както досега, да полага личен труд във фирмата си, като приспада 25% нормативно определе...

Право на данъчно облекчение при намалена работоспособност

Въпрос: Едноличен търговец е с над 50% намалена работоспособност. Има ли право на данъчно облекчение по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ за намаляване на годишната данъчна основа в пълен размер - 7920 лв., при положение че през март 2009 година е изтекъл срок...

Писма и указания

№ 20-00-33 от 22.01.2010 г. - ОТНОСНО: Срокове за възстановяване на резултати за данъчен период – данък добавена стойност за възстановяване и дължимост на лихви предвид измененията на чл. 92 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г.

ОТНОСНО: Срокове за възстановяване на резултати за данъчен период – данък добавена стойност за възстановяване и дължимост на лихви предвид измененията на чл. 92 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г. (ДВ, бр. 95/2009 г.) Съгласно чл. 92, ал. 1, т. 2 от ЗДД...

Справочник на счетоводителя

Данъчен календар за юни 2010 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник бр. 26 - 29/2010 г.

ДВ, бр. 26 от 06.04.2010 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството. 2. Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. 3. Закон за изменение на Закона за българските лични документи. 4. ...

Осигурителен календар за юни 2010 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр.5/2010

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за април 2010 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от скани...