Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 3, Март 2010 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2010 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г.)

Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., ...

Коментар на експерта

Годишно деклариране на доходите от прехвърляне на права или имущество по ЗДДФЛ, получени през 2009 г.

Доходите на физическите лица от прехвърляне на права или имущество са един от петте вида доходи, които формират общата годишна данъчна основа, която се определя чрез попълване и подаване на годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ. Нормативното регламентиране на този вид доход, съдъ...

Изменения на Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2010 г.

Измененията и допълненията на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) с цел усъвършенстване на данъчната практика и отстраняване на несъответствия на данъчното законодателство с правото на ЕС, извършени в края на 2009 г., са добре позната законодателна практика в Репуб...

Новото в КСО и в нормативните актове по прилагането му, свързано с изплащането на паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване

В „Държавен вестник”, брой 99 от 15.12.2009 г., е обнародван Законът за бюджета на ДОО за 2010 г., като с § 6 от преходните и заключителни разпоредби на този закон са направени изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), част от които касаят и изплащането на п...

Облагането на услугите с ДДС след 1 януари 2010 г.

Със ЗИДЗДДС (обн., ДВ, бр. 95 от 03.12.2009 г.) бяха направени изменения и допълнения на ЗДДС, които внасят радикални промени в реда за облагане на доставки за услуги. Промените са наложени от новите правила за определяне на тяхното местоизпълнение, възприети в Директива 2006/112...

Въпроси и отговори от практиката

Бракуване на 100% амортизирани активи

Въпрос: Какви счетоводни статии трябва да се съставят, за да се бракуват 100% амортизирани активи? Трябва ли да се начислява ДДС? Трябва ли да останат бракуваните активи в инвентарната книга? Отговор: От начина на задаване на въпроса разбирам, че става дума за дълготрайни активи....

Изплатени дивиденти при спиране дейност на дружество

Въпрос: ЕООД е реализирало печалба от патентна дейност през 2005 г., за която е платен данък, а печалбата е оставена в дружеството за бъдещи инвестиции. Поради спиране дейността на дружеството към настоящия момент собственикът желае да получи тази печалба като дивидент. Възможно ...

Осчетоводяване на субсидии на замеделски производители

Въпрос: Как се осчетоводяват субсидиите на земеделските производители? Отговор: Въпросът е зададен доста общо и не става ясно за субсидии на какви продукти става въпрос. По принцип субсидията е сума, която се дава на определена категория производители (не само земеделски) като ко...

Отчитане на финансиране

Въпрос: В периода 01.12.2008 г. - 31.07.2009 г. частично е реализиран поради настъпилата криза и затрудненията с разплащанията в строителния бранш проект по програма BG2006/018-343.10.01. „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“ (Фаза 3). Има одобрени разходи по...

Посочване на биологични активи

Въпрос: Къде в баланса на селскостопанско предприятие трябва да се посочат биологичните активи? Отговор: Въпросът е зададен доста общо. Предполагам, че четете баланса в т.нар. „годишен отчет за дейността”. В него наистина не са намерили място дълготрайните биологични активи. Ако ...

Преобразуване на финансов резултат

Въпрос: Срещу дружество е издаден изпълнителен лист и ЧСИ е завел изпълнително дело, като е изпратено известие за доброволно изпълнение - 1889,88 лв. - сума по изпълнителен лист; 500 лв. - адвокатски хонорар, и разноски по изпълнителното дело - 302,93 лв. Какви са счетоводните оп...

Писма и указания

№ 24-00-1 от 07.01.2010 г. ОТНОСНО: Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.), Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗИД на ЗЗО) (ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г.) и § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ПЗР на ЗБДОО) за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.)

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.), Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗИД на ЗЗО) (ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г.) и § 7 от преходните и заключителните ра...

Решения на съдилища

Решение № 11922 от 14.10.2009 г. по адм. дело № 6281/2009 г. на ВАС, І о.

Вземанията за данъци и задължителни осигурителни вноски са публични вземания. Според разпоредбата на чл. 140, ал. 1 ДПК (отм.) публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, смятано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да с...

Справочник на счетоводителя

Данъчен календар за април 2010 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник бр. 3 - 16/2010 г.

ДВ, бр. 3 от 12.01.2010 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 324 от 30 декември 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г. 2. Постановление № 338 от 30 декември 2009 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавн...

Осигурителен календар за април 2010 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр.3/2010

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за февруари 2010 г. За повече информация погледнете на страници 115, 116 и 117 от сканирания брой на изданието!...