Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 3, Март 2010 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2010 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане

Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., ДВ...

Коментар на експерта

Годишно деклариране на доходите от прехвърляне на права или имущество по ЗДДФЛ, получени през 2009 г.

Доходите на физическите лица от прехвърляне на права или имущество са един от петте вида доходи, които формират общата годишна данъчна основа, която се определя чрез попълване и подаване на годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ. Нормативното регламен...

Изменения на Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2010 г.

Измененията и допълненията на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) с цел усъвършенстване на данъчната практика и отстраняване на несъответствия на данъчното законодателство с правото на ЕС, извършени в края на 2009 г., са добре позната ...

Новото в КСО и в нормативните актове по прилагането му, свързано с изплащането на паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване

В „Държавен вестник”, брой 99 от 15.12.2009 г., е обнародван Законът за бюджета на ДОО за 2010 г., като с § 6 от преходните и заключителни разпоредби на този закон са направени изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), част от к...

Облагането на услугите с ДДС след 1 януари 2010 г.

Със ЗИДЗДДС (обн., ДВ, бр. 95 от 03.12.2009 г.) бяха направени изменения и допълнения на ЗДДС, които внасят радикални промени в реда за облагане на доставки за услуги. Промените са наложени от новите правила за определяне на тяхното местоизпълнение, ...

Въпроси и отговори от практиката

Бракуване на 100% амортизирани активи

Въпрос: Какви счетоводни статии трябва да се съставят, за да се бракуват 100% амортизирани активи? Трябва ли да се начислява ДДС? Трябва ли да останат бракуваните активи в инвентарната книга? Отговор: От начина на задаване на въпроса разбирам, че ста...

Изплатени дивиденти при спиране дейност на дружество

Въпрос: ЕООД е реализирало печалба от патентна дейност през 2005 г., за която е платен данък, а печалбата е оставена в дружеството за бъдещи инвестиции. Поради спиране дейността на дружеството към настоящия момент собственикът желае да получи тази пе...

Осчетоводяване на субсидии на замеделски производители

Въпрос: Как се осчетоводяват субсидиите на земеделските производители? Отговор: Въпросът е зададен доста общо и не става ясно за субсидии на какви продукти става въпрос. По принцип субсидията е сума, която се дава на определена категория производител...

Отчитане на финансиране

Въпрос: В периода 01.12.2008 г. - 31.07.2009 г. частично е реализиран поради настъпилата криза и затрудненията с разплащанията в строителния бранш проект по програма BG2006/018-343.10.01. „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“ (Фа...

Посочване на биологични активи

Въпрос: Къде в баланса на селскостопанско предприятие трябва да се посочат биологичните активи? Отговор: Въпросът е зададен доста общо. Предполагам, че четете баланса в т.нар. „годишен отчет за дейността”. В него наистина не са намерили място дълготр...

Преобразуване на финансов резултат

Въпрос: Срещу дружество е издаден изпълнителен лист и ЧСИ е завел изпълнително дело, като е изпратено известие за доброволно изпълнение - 1889,88 лв. - сума по изпълнителен лист; 500 лв. - адвокатски хонорар, и разноски по изпълнителното дело - 302,9...

Писма и указания

№ 24-00-1 от 07.01.2010 г. ОТНОСНО: Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.), Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗИД на ЗЗО) (ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г.) и § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ПЗР на ЗБДОО) за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.)

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.), Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗИД на ЗЗО) (ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г.) и § 7 от ...

Решения на съдилища

Решение № 11922 от 14.10.2009 г. по адм. дело № 6281/2009 г. на ВАС, І о.

Вземанията за данъци и задължителни осигурителни вноски са публични вземания. Според разпоредбата на чл. 140, ал. 1 ДПК (отм.) публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, смятано от 1 януари на годината, следваща година...

Справочник на счетоводителя

Данъчен календар за април 2010 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник бр. 3 - 16/2010 г.

ДВ, бр. 3 от 12.01.2010 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 324 от 30 декември 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г. 2. Постановление № 338 от 30 декември 2009 г. за изменение и допълнение на Устр...

Осигурителен календар за април 2010 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр.3/2010

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за февруари 2010 г. За повече информация погледнете на страници 115, 116 и 117 от ск...